Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 13-й (частина 2) << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 13-й. Частина друга.
Оплата праці. Безготівкові розрахунки. Каса й касові операції.

1. Оплата праці

2. Безготівкові розрахунки

3. Каса і касові операції

Практика

Урок ведуть: В. ВАРЕНЯ, ЛЮ ТУМАНЯН, О. ЗГУРСЬКИЙ


Попередні уроки "Школи бухгалтера"

1. Оплата праці

Продовження. Початок див. в уроці 4, "ДК" №12, уроці 5, "ДК" №15, уроці 6, "ДК" №17, уроці 7, "ДК" №20, уроці 8, "ДК" №22, уроці 9, "ДК" №26, уроці 10, "ДК" №29, уроці 11, "ДК" №40, уроці 12 (частина 1), "ДК" №42.

5.1.2. Порядок призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю

5.1.2.1. Суб'єкти, які визначають правомірність призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю

Правомірність призначення допомоги визначається комісією. Відповідно до чинного законодавства, склад і функції комісії визначаються залежно від:

- важкості захворювання або пошкодження здоров'я працівника;

- тривалості захворювання;

- характеру або причини захворювання (наприклад, робота на виробництві зі шкідливими умовами праці).

Комісії, які визначають правомірність призначення допомоги, поділяються на:

1) комісію профспілкового комітету із соціального страхування;

2) лікарсько-трудову експертну комісію (ЛТЕК);

3) комісію із розслідування нещасних випадків;

4) медико-соціальну експертну комісію (МСЕК);

5) судово-медичну експертну комісію.

Кожна з вищеназваних комісій має свої певні функції і повноваження. Розглянемо їх детальніше, стосовно до призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю.

Комісія профспілкового комітету із соціального страхування

1. Призначення допомоги комісією профспілкового комітету із соціального страхування

Як правило, саме ця комісія виконує основну роботу із призначення допомоги. За кожним лікарняним листком працівника вона визначає право на допомогу, кількість днів, які належить оплатити, розмір призначеної допомоги у відсотках до заробітку працівника.

Якщо робітник або службовець не має права на отримання допомоги за лікарняним листком, комісія із соціального страхування виносить рішення про відмову в допомозі повністю або частково. У функції комісії входить також урегулювання спорів, що виникають між одержувачем допомоги і профспілковим комітетом підприємства, про право на допомогу або її розмір. Рішення про допомогу або про відмову в ній приймається комісією, записується в протокол засідання комісії і листок непрацездатності за підписом голови комісії. Питання про позбавлення або відмову в допомозі повністю або частково розглядається в присутності одержувача допомоги.

Детально про те, в яких випадках працівник позбавляється допомоги, розглянемо в наступних розділах.

Комісія профспілкового комітету із соціального страхування відповідно до п. 108 Положення Президії ВЦРПС призначає допомогу при травмах, професійних захворюваннях і розглядає обгрунтованість і правильність видавання листків непрацездатності або інших документів.

Допомога за тимчасовою непрацездатністю внаслідок виробничих або побутових травм призначається в присутності одержувача допомоги, якщо він за станом здоров'я може з'явитися на засідання комісії.

2. Призначення допомоги членом профспілкового комітету у випадку якщо на підприємстві нема комісії із соціального страхування

На тих підприємствах, де комісії профспілкового комітету із соціального страхування нема, її функції про призначення допомоги виконують безпосередньо профспілкові комітети, уповноважені на це члени профспілкового комітету або власник підприємства.

3. Призначення допомоги районними (міськими) профспілками (галузевими комітетами професійних спілок)

Робітникам і службовцям, зайнятим у домашньому господарстві окремих громадян за трудовим договором (секретарям, хатнім робітницям, водіям, пастухам та ін.), допомога призначається і виплачується районними (міськими) і об'єднаними комітетами профспілок за рахунок особливих асигнувань від вищестоящої профспілкової організації.

Лікарсько-трудова експертна комісія

На огляд на лікарсько-трудову експертну комісію (ЛТЕК) скеровуються громадяни, які вже тривалий час непрацездатні. Тривалий час - цей безперервна непрацездатність (хвороба) протягом чотирьох місяців підряд або якщо протягом останніх 12 місяців працівник неодноразово хворів і загальна кількість усіх днів непрацездатності (хвороби) за цей період становила п'ять місяців.

Лікарсько-трудова експертна комісія визнає за доцільне надання відпустки через хворобу або каліцтво протягом усього часу відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Комісія із розслідування нещасних випадків

Однією з функцій цієї комісії є визначення, з чиєї вини стався нещасний випадок: адміністрації підприємства чи працівника (потерпілого). Якщо нещасний випадок стався з вини потерпілого або внаслідок недотримання ним встановлених правил охорони праці, то цей факт відображається комісією в акті. Наслідком такого висновку комісії може бути зменшення, за рішенням трудового колективу, розміру одноразової допомоги потерпілому працівнику, але не більш як на 50%. Питання про зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому розглядається трудовим колективом за поданням власника підприємства.

Медико-соціальна експертна комісія

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) здійснює медико-соціальну експертизу шляхом огляду потерпілого працівника і робить висновок про ступінь втрати професійної працездатності у відсотках працівником, який втратив здоров'я на території підприємства або за його межами (наприклад, під час службового відрядження), у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків або по дорозі на роботу чи з роботи (громадським транспортом, транспортом підприємства та ін.) і відповідно до чинного законодавства має право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання певних службових обов'язків.

МСЕК проводить огляд при наявності таких документів:

а) акта про нещасний випадок на виробництві, висновку спеціалізованої медичної установи про професійний характер захворювання, акта розслідування причин професійного захворювання, скерування лікувально-профілактичного закладу, скерування власника або профспілкового органу підприємства, установи, організації, де потерпілий отримав травму або професійне захворювання;

б) рішення суду, постанови або скерування прокурора, органу дізнання та ін.

Судово-медична експертна комісія

Судово-медична експертна комісія встановлює ступінь втрати працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно шкоду здоров'ю за обставин, не пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків.

5.1.2.2. У яких випадках призначається допомога за тимчасовою непрацездатністю

Допомога за тимчасовою непрацездатністю призначається:

а) при захворюванні (травмі), пов'язаному з втратою працездатності;

б) при санаторно-курортному лікуванні;

в) при хворобі члена сім'ї у разі необхідності догляду за ним;

г) при карантині;

д) при тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв'язку із захворюванням туберкульозом або іншим професійним захворюванням;

е) при протезуванні із перебуванням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства.

Допомога за тимчасовою непрацездатністю призначається з першого дня втрати працездатності аж до її відновлення або до встановлення лікарсько-трудовою експертною комісією (ЛТЕК) інвалідності, навіть якщо в період непрацездатності робітник або службовець був звільнений. Тобто якщо початок періоду непрацездатності робітника або службовця припадав на час роботи на підприємстві, а закінчення періоду непрацездатності - після звільнення працівника, то допомога йому буде виплачена тим підприємством, під час роботи на якому він захворів, за рахунок коштів Фонду соціального страхування за весь період непрацездатності.

Допомога призначається за місцем праці робітника або службовця і в тому разі, якщо непрацездатність настала, наприклад, під час відрядження, в період відпустки та ін., тобто поза місцезнаходженням підприємства.

Колишнім військовослужбовцям, непрацездатність яких настала після звільнення із Збройних сил, допомога з дозволу ради профспілок, відповідно до пункту 4 Положення Президії ВЦРПС, призначається профспілковим комітетом за вказівкою ради профспілок.

Нормативними документами визначено особливості призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю:

- при побутовій травмі допомога за тимчасовою непрацездатністю видається починаючи з шостого дня настання непрацездатності. Якщо травма - результат стихійного лиха (землетрусу, повені, урагану, пожежі та ін.) або анатомічного дефекту потерпілого, допомога видається за весь період непрацездатності за загальними правилами;

- при непрацездатності, що настала через інші причини, як трудове каліцтво або професійне захворювання, допомога за тимчасовою непрацездатністю призначається не більш як на 75 календарних днів. При цьому допомога за непрацездатністю розраховується за робочі дні вказаного періоду;

- при тимчасовій непрацездатності, що настала через захворювання працюючих інвалідів, крім випадків трудового каліцтва або професійного захворювання, допомога за тимчасовою непрацездатністю видається не більш як 2 місяці підряд і не більше 3 місяців в календарному році.

5.1.3 Суб'єкти, які здійснюють сплату збору на обов'язкове соціальне страхування

Платники збору на соціальне страхування поділяються на три категорії, залежно від системи оподаткування:

1. Підприємства, які працюють за загальною (традиційною) системою оподаткування

Підприємство сплачує збір на соціальне страхування безпосередньо в Фонд обов'язкового соціального страхування. Працівникам такого підприємства допомога за тимчасовою непрацездатністю призначається підприємством (комісією із соціального страхування при профспілковому комітеті підприємства, членом комісії (профкому), уповноваженим на це профкомом або, якщо на підприємстві нема профспілки, керівництвом (власником) підприємства, за умови, що це підприємство є основним або єдиним місцем роботи для такого працівника.

2. Фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

Підприємці самостійно сплачують збір у Фонд соціального страхування. Допомога таким категоріям громадян призначається районними (міськими) і об'єднаними комітетами профспілок за рахунок особливих асигнувань від вищестоящої профспілкової організації.

3. Підприємства, які працюють за спрощеною системою оподаткування

При оподаткуванні за спрощеною системою (єдиний податок, спецпатент, фіксований податок) збір на соціальне страхування за доходами самого підприємця й осіб, що перебували з ним у трудових відносинах, не сплачується.

Відповідно до п. 3 Указу №746, суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) сплачують єдиний (фіксований) податок на рахунок Державного казначейства.

Переказ зборів на обов'язкове соціальне страхування здійснюється відділеннями Державного казначейства України в розмірі 15 відсотків від суми єдиного податку, що надійшла для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, пов'язаних з народженням і похованням. У цьому разі допомога призначається районними (міськими) і об'єднаними комітетами профспілок за рахунок особливих асигнувань від вищестоящої профспілкової організації. Величина відрахувань від надходжень фіксованого сільськогосподарського податку становить 2% від суми податку.

5.1.4 Порядок нарахування допомоги за тимчасовою непрацездатністю

Розмір допомоги за тимчасовою непрацездатністю визначається Постановою №571. Розмір допомоги за тимчасовою непрацездатністю встановлюється виходячи із загального трудового стажу працівника:

- 60% середньої заробітної плати (доходу) - працівникам з трудовим стажем до 5 років;

- 80% середньої заробітної плати (доходу) - працівникам з трудовим стажем від 5 до 8 років;

- 100% середньої заробітної плати (доходу) - працівникам за дотримання таких умов:

а) трудовий стаж понад 8 років;

б) тимчасова непрацездатність настала через трудове каліцтво або професійне захворювання.

Трудове каліцтво або травма визнаються виробничими, якщо працівник отримав їх:

  • по дорозі на роботу або з роботи (протягом однієї години до початку роботи або однієї години після закінчення робочого дня);
  • під час роботи на території підприємства або біля підприємства;
  • під час відрядження;
  • при виконанні держобов'язків;
  • при виконанні обов'язку громадянина з порятунку людського життя;
  • під час охорони державної, суспільної, колективної або приватної власності громадян і правопорядку

в) при утриманні трьох або більше дітей до 16 років (учнів до 18 років);

г) тимчасова непрацездатність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого під час виконання військового обов'язку;

д) перенесена променева хвороба, викликана Чорнобильською катастрофою, а також участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 - 1989 рр. та ін.

Згідно з Правилами №1658 у разі призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю загальний трудовий стаж визначається на день її настання. Тобто якщо у працівника підприємства, який був на лікарняному листку, трудовий стаж на день захворювання становив, наприклад, 7 років 11 місяців і 26 днів, а після закінчення лікарняного його стаж становив понад 8 років, то при розрахунку стажу для нарахування допомоги за лікарняним листком беремо до уваги стаж 7 років 11 місяців і 26 днів.

В'ячеслав ВАРЕНЯ

Продовження теми


СУТТЄВО

Тривалий час - цей безперервна непрацездатність (хвороба) протягом чотирьох місяців підряд або якщо протягом останніх 12 місяців працівник неодноразово хворів і загальна кількість усіх днів непрацездатності (хвороби) за цей період становила п'ять місяців.

Згідно з Правилами №1658 у разі призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю загальний трудовий стаж визначається на день її настання. Тобто якщо у працівника підприємства, який був на лікарняному листку, трудовий стаж на день захворювання становив, наприклад, 7 років 11 місяців і 26 днів, а після закінчення лікарняного його стаж становив понад 8 років, то при розрахунку стажу для нарахування допомоги за лікарняним листком беремо до уваги стаж 7 років 11 місяців і 26 днів.


Законодавча база курсу

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua