Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 15-й << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 15-й. Частина друга.
Каса і касові операції. Необоротні активи. Безготівкові розрахунки

2. Необоротні активи

Продовження. Початок див. в уроці 6 ("ДК" №17), уроці 7 ("ДК" №20), уроці 8 ("ДК" №22), уроці 9 ("ДК" №26), уроці 10 ("ДК" №29), уроці 11 ("ДК" №36), уроці 12 ("ДК" №42 за 2000 р.), уроці 13 ("ДК" №1 за 2001 р.)., уроці 14, "ДК" №8-9 за 2001 р.

Особливості бухгалтерського і податкового обліку витрат на будівництво споруди при часткових розрахунках бартером (товаром, роботами, послугами)

Згідно із Законом про прибуток, бартер (товарний обмін) - це господарська операція з проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в будь-якій формі, крім грошової, включаючи будь-які види заліку і погашення взаємної заборгованості, внаслідок яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

ЦКУ передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності можуть здійснювати розрахунки на підставі договорів міни. Відповідно до статті 241 ЦКУ, за договором міни між сторонами здійснюється обмін одного майна на інше. При цьому кожен суб'єкт, який бере участь в обміні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем того майна, яке отримує. Тобто за своєю суттю визначення обміну в ЦКУ аналогічне визначенню бартеру, наведеному в Законі про прибуток.

Передусім звернімо увагу на те, що право на бартерний розрахунок між суб'єктами підприємницької діяльності можливе лише в разі якщо такий розрахунок передбачений умовами підписаного ними договору. Якщо ж спочатку в договорі розрахунок між особами, що його підписали, передбачений тільки в грошовій формі, а потім у процесі розрахунків грошовими коштами виникла необхідність повного або часткового бартерного розрахунку, то ця зміна умов обов'язково повинна бути обумовлена окремою додатковою угодою до відповідного договору, в якому потрібно зазначити, якими товарами (роботами, послугами), за якими цінами і на яку загальну суму суб'єкти підприємницької діяльності між собою обмінюються.

Необхідність обгрунтування бартеру договором або додатковою угодою між суб'єктами підприємницької діяльності зумовлена статтею 241 ЦКУ, в якій вказується, що обмін товарами (роботами, послугами) між сторонами може здійснюватися за договором міни, що на практиці й означає бартер.

1. Бухгалтерський облік

З навчальною метою дещо змінимо умови нашого прикладу, наведеного в попередньому уроці, й припустимо, що замовник (фірма "Галикон ЛТД") здійснив розрахунок за виконані будівельні роботи з підрядчиком (фірмою "Будофіс") товарами (роботами, послугами), тобто у формі бартеру.

Припустімо, що авансовий платіж підрядчику в жовтні 2000 р. - 120000,00 грн, в т. ч. податок на додану вартість (далі - ПДВ) - 20000,00 грн, був здійснений грошовими коштами в сумі 90000 грн. У процесі розрахунків за будівельні роботи між замовником "Галикон ЛТД" і підрядчиком "Будофіс" був підписаний додатковий договір, відповідно до якого замовник частково розрахується за будівельні роботи належними йому товарами, тобто бартером, у сумі 30000,00 грн. У загальній сумі бартерного розрахунку ПДВ становить (30000,00 х 20 : 120) = 5000,00 грн. Розглянемо в даному варіанті схему бухгалтерських проведень, причому для спрощення прикладу наведемо лише ті проведення, які стосуються безпосередньо цієї бартерної операції (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Бухгалтерські проведення за бартерними операціями (обмін будівельних робіт на матеріали)

№ з/п Зміст операції Період Проведення Сума, грн
Д-т К-т
1. Частковий авансовий розрахунок замовника (фірми "Галикон ЛТД") з підрядчиком (фірмою "Будофіс") за спорудження будівлі бартером Жовтень 2000 р. 361 702 30000,00
2. "Вихідний" ПДВ у фірми "Галикон ЛТД" за бартерним продажем товарів Жовтень 2000 р. 702 641/ПДВ 5000,00
3. Остаточне приймання спорудженої будівлі замовником (фірмою "Галикон ЛТД") за актом Жовтень 2000 р. 151 631 400000,00
4. "Вхідний" ПДВ за прийнятою будівлею в частині бартеру Жовтень 2000 р. 641/ПДВ 631 5000,00
5. Закриття бартерної частини операції із спорудження будівлі і її оплати замовником (фірмою "Галикон ЛТД") Жовтень 2000 р. 631 361 30000,00

Розглянемо деякі з вищенаведених бухгалтерських проведень.

Спочатку розглянемо проведення, наведене в рядку 1 таблиці 1.

Відповідно до Інструкції за планом рахунків, розрахунки з вітчизняними покупцями і замовниками, які придбавають товари, в т. ч. на умовах бартеру, відображаються на однойменному рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями". Тому передача фірмою "Галикон ЛТД" товару в межах бартеру відображена за дебетом цього рахунка. Згідно з пунктом 8 Стандарту №15, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі наявності всіх нижченаведених умов:

- покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію, товар, актив;

- підприємство не проводить в майбутньому управління і контролю за реалізованою продукцією, товарами, активами;

- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

- є впевненість у тому, що внаслідок операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати на здійснення цієї операції можуть бути достовірно визначені.

У пункті 23 Стандарту №15 вказується, що сума доходу за бартерним контрактом визначається за вартістю товарів, які отримані або можуть бути отримані підприємством. З положень пунктів 8 і 23 Стандарту №15 випливає, що передача фірмою "Галикон ЛТД" як часткового авансового бартерного розрахунку з підрядчиком (фірмою "Будофіс") товарів на суму 30000 грн (з ПДВ) означає отримання фірмою "Галикон ЛТД" доходу на вказану суму, зменшену на суму ПДВ, тобто [30000,00 - (30000,00 х 20 : 120)] = 25000,00 грн. Виходячи з цього отримання фірмою "Галикон ЛТД" доходу відображено за кредитом рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів".

Щодо операції, вказаної в рядку 2 таблиці 1, зазначимо, що вона виконана відповідно до Інструкції за планом рахунків, пояснення до рахунка 70 "Доходи від реалізації". При нарахуванні ПДВ використаний рахунок 641 "Розрахунки за податками", а не рахунок 643 "Податкові зобов'язання", оскільки за рахунком 643 відображається сума ПДВ, нарахована на суму сплачених підприємством авансів. У нашому випадку відвантаження товарів за бартером передує отриманню фірмою "Галикон ЛТД" послуг від підрядчика, в зв'язку з чим і застосований рахунок 641.

Звертаємо увагу на проведення, що відображає віднесення суми ПДВ за заключною бартерною операцією до податкового кредиту (рядок 4 таблиці 1). Інструкцією за планом рахунків для обліку суми ПДВ, віднесеної до податкового кредиту, передбачено однойменний рахунок 644. Однак якщо в разі бартерної операції віднести суму "вхідного" ПДВ в дебет рахунка 644, а потім списати її з кредиту цього рахунка в дебет рахунка 641, можна заплутатися, тому задля уникнення такої ситуації й застосовано рахунок 641.

Нарешті погашення заборгованості підрядчика (фірми "Будофіс") за придбані товари в сумі 30000,00 грн (з ПДВ) відображене за дебетом рахунка 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" і кредитом рахунка 361 (див. рядок 5 таблиці 1). Це проведення за своєю суттю аналогічне тому, за яким ця операція відображалася за "старим" планом рахунків - дебет 60 і кредит 62.

2. Податковий облік. ПДВ

Тепер звернімо увагу на відображення розглянутої бартерної операції в податковому обліку. Спочатку спинимося на ПДВ.

Відповідно до підпункту 7.3.4 Закону про ПДВ, при здійсненні бартерних операцій датою виникнення податкових зобов'язань вважається будь-яка з подій, що настає раніше:

- або дата відвантаження платником податку товарів, а для робіт, послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання платником податку робіт (послуг);

- або ж дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Виходячи з цього в нашій ситуації при відвантаженні фірмою "Галикон ЛТД" (замовником) товарів фірмі "Будофіс" (підрядчику) як часткового попереднього бартерного розрахунку (30000,00 грн) у фірми "Галикон ЛТД" виникне податкове зобов'язання за ПДВ у сумі 5000 грн. У зв'язку з цим фірма "Галикон ЛТД", яка виступає в цій ситуації в ролі продавця, повинна виписати на вказану суму фірмі "Будофіс" податкову накладну на продаж товарів, як це регламентується Порядком заповнення №165.

Він вже розглядався в ситуації з фірмою "Будпроект" (див. попередні уроки), тому детально спинятися на ньому не будемо, а зазначимо, що в рядку податкової накладної "Форма розрахунків" фірма "Галикон ЛТД" повинна вказати "Бартер". Припустімо також, що датою виписання вказаної податкової накладної буде 20.10.2000 р. Тепер потрібно внести дані вказаної податкової накладної в книгу продажу товарів. Таку книгу повинні вести на фірмі "Галикон ЛТД" згідно з Порядком ведення книги продажу №165. (Приклад заповнення фірмою "Галикон ЛТД" книги продажу товарів показано нижче).

Щодо податкового кредиту в частині бартерної операції, що розглядається, то відповідно до підпункту 7.5.3 Закону про ПДВ, фірма "Галикон ЛТД" дістає право на нього при здійсненні заключної операції, що відбулася після першої події. У нашій ситуації такою заключною операцією буде приймання від підрядчика (фірми "Будофіс") готової будівлі в частині її вартості, відповідній вартості поставлених як аванс за бартером товарів, тобто 30000,00 грн, в тому числі ПДВ - (30000,00 х 20 : 120) = 5000,00 грн.

Виходячи з цього за фактом підписання підрядчиком (фірмою "Будофіс") і замовником (фірмою "Галикон ЛТД") акта приймання-здачі робіт із спорудження будівлі від 15.03.2001 р. фірма "Галикон ЛТД" дістає право на податковий кредит у частині бартерного розрахунку (5000 грн), однак згідно з підпунктом 7.4.5 Закону про ПДВ, це право в обов'язковому порядку повинно бути підкріплене податковою накладною підрядчика (фірми "Будофіс"), в якій повинно бути вказано, що на суму 30000,00 грн, яка входить до загальної вартості спорудженої будівлі (480000,00 грн разом з ПДВ), розрахунки між підрядчиком (фірмою "Будофіс") і замовником (фірмою "Галикон ЛТД") проводяться бартером. Дані вказаної податкової накладної повинні бути внесені фірмою "Галикон ЛТД" у книгу обліку придбання товарів (робіт, послуг).

3. Податковий облік валових доходів і валових витрат

Тепер перейдемо до визначення валових доходів і валових витрат, виникнення яких пов'язане з розглянутою бартерною операцією на суму 30000,00 грн.

Відповідно до підпункту 11.3.4 Закону про прибуток, при бартерних операціях датою збільшення валового доходу буде одна з подій, що відбулися раніше:

- відвантаження товарів, оформлення документа, що свідчить про факт виконання робіт;

- надання послуг, оформлення документа, що свідчить про факт виконання робіт;

- оприбуткування товарів, оформлення документа, що свідчить про отримання результатів робіт, послуг.

Виходячи з цього відвантаження фірмою "Галикон ЛТД" (замовником) фірмі "Будофіс" (підрядчику) в квітні 2000 р. як попереднього бартерного розрахунку за будівництво споруди товарів на суму 30000,00 грн приведе до виникнення у фірми "Галикон ЛТД" валового доходу в сумі без ПДВ (30000,00 - 5000,00) = 25000,00 грн. Щодо заключної події в цій бартерній операції, то вона настане під час підписання акта приймання-здачі готової будівлі на загальну суму 480000,00 грн (з ПДВ).

Однак відповідно до підпункту 5.3.2 Закону про прибуток, відносити до складу валових витрат частини вартості будівлі без ПДВ, еквівалентної вартості поставлених підрядчику за бартером товарів - 25000,00 грн, фірма "Галикон ЛТД" не може, оскільки ці 25000,00 грн входять у вартість будівлі, що відноситься до основних фондів. Як видно з вищезазначеного, для замовників проводити розрахунки за будівельні роботи в бартерній формі невигідно, оскільки в такому разі в них виникають валові доходи, які на момент здійснення операції-відповіді не компенсуються валовими витратами.

Особливості бухгалтерського і податкового обліку витрат на спорудження будівлі при часткових розрахунках бартером (цінними паперами)

Розрахунок за товари (роботи, послуги) можливий також через передачу замовником підрядчику (цінного паперу) векселя, отриманого замовником від третьої особи як оплату товарів (робіт, послуг).

У разі якщо розрахунки за товари, роботи, послуги здійснюються не грошовими коштами, а цінними паперами, зокрема векселем, такі операції вважаються бартерними, оскільки цінні папери, що використовуються в будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) і погашення, виступають товаром (пункт 1.6 Закону про прибуток). Виходячи з цього вексель повинен бути емітований іншою особою стосовно і замовника ("Галикон ЛТД"), і підрядчика.

Розглянемо бухгалтерський і податковий облік бартерних операцій з використанням як засобу платежу або розрахунку цінних паперів.

Бухгалтерський облік бартерних операцій при частковому розрахунку цінними паперами

Обмін товарів, робіт, послуг на вексель (бартерна операція) може відбуватися за кількома варіантами.

Ми розглянемо лише три варіанти відносин - з боку замовника будівельних робіт. Відобразимо в бухгалтерському обліку часткову оплату за будівельні роботи бартером, з оплатою частини витрат на будівництво векселем на суму 1200,00 грн, в т. ч. ПДВ в бухгалтерському обліку. Вексель, який використовується в цій бартерній операції і буде згадуватися в нижченаведених прикладах, емітований іншою особою стосовно "Галикона ЛТД" (замовника) і фірми "Будофіс" (підрядчика). Припустімо, що цей вексель замовник отримав від фірми "Гранд ЛТД" за продані їй товари. Цей вексель замовник враховує за дебетом рахунка 341 "Короткострокові векселі, отримані в національній валюті".

Перший варіант - бартерна операція починається і завершується в одному податковому періоді.

Відповідно до цієї умови, бартерна операція відбувається в одному податковому періоді. Виходячи з цього в бухгалтерському обліку зміниться лише порядок бухгалтерських проведень, вказаних нижче, залежно від того, яка операція буде першою - здавання робіт з будівництва споруди (або певного етапу будівництва) чи передача векселя. Припустімо, що в цьому варіанті першою подією буде отримання (оприбуткування) закінченого етапу будівництва об'єкта - магазину, а другою, балансуючою (заключною) - передача векселя (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Бухгалтерські записи відповідно до варіанта 1

№ з/п Зміст бухгалтерського запису Період Бухгалтерський облік
Д-т К-т Сума
1. Оприбутковані замовником від підрядчика будівельні роботи в частині бартерної угоди Вересень 2000 р. 151 631 1000,00
2. Відображена сума податкового зобов'язання за ПДВ Вересень 2000 р. 641 631 200,00
Переданий підрядчику вексель
3. Списана облікова вартість векселя і віднесена на витрати Вересень 2000 р. 949 341 1200,00
Відображений прибуток від продажу векселя Вересень 2000 р. 361 741 1200,00
Відображена сума податкового кредиту за ПДВ Вересень 2000 р. 741 641 200,00
4. Зроблений взаємозалік заборгованості Вересень 2000 р. 631 361 1200,00

Другий варіант - бартерна операція відбувається в різних податкових періодах.

Припустімо, що в цьому варіанті передача векселя є першою подією, а приймання будівельних послуг з будівництва магазину (певного етапу будівництва) - другою, балансуючою (заключною).

Такий варіант бартерних розрахунків малоймовірний, але на сьогоднішній день, під час повсюдного недовір'я партнерів одне до одного і повсякденного використання авансових платежів під час будь-яких розрахунків, цілком можливий (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Бухгалтерські записи відповідно до варіанта 2

№ з/п Зміст бухгалтерського запису Період Бухгалтерський облік
Д-т К-т Сума
У податковому періоді, який припадає на початок операції
1. Переданий підрядчику вексель
2. Списана облікова вартість векселя і віднесена на витрати Вересень 2000 р 949 341 1200,00
Відображений прибуток від продажу векселя Вересень 2000 р. 361 741 1200,00
Виникнення податкового зобов'язання за ПДВ Вересень 2000 р. 741 641 200,00
У податковому періоді, який припадає на завершення операції
3. Оприбутковані будівельні роботи Жовтень 2000 р. 151 631 1000,00
4. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ Жовтень 2000 р. 641 631 200,00
5. Зроблений взаємозалік заборгованості Жовтень 2000 р. 631 361 1200,00

Третій варіант - бартерна операція здійснюється в різних податкових періодах.

Припустімо, що в цьому варіанті бартерних розрахунків приймання будівельних робіт (певного етапу будівництва) є першою подією, а передача векселя - другою, балансуючою (заключною) (див. таблицю 4).

Таблиця 4

Бухгалтерські записи відповідно до варіанта 3

№ з/п Зміст бухгалтерського запису Період Бухгалтерський облік
Д-т К-т Сума
У податковому періоді, який припадає на початок операції
1. Оприбутковані замовником від підрядчика будівельні роботи в частині бартерної угоди Вересень 2000 р. 151 631 1000,00
2. Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ при оприбуткуванні будівельних робіт Вересень 2000 р. 377 631 200,00
Виникнення податкових зобов'язань за ПДВ Вересень 2000 р. 643 641 200,00
У податковому періоді, який припадає на завершення операції
Переданий продавцю товарів вексель
3. Списана облікова вартість векселя і віднесена на витрати Жовтень 2000 р. 949 341 1200,00
Відображений прибуток від продажу векселя Жовтень 2000 р 361 741 1200,00
Відображена сума ПДВ, яка враховується в сумі векселя Жовтень 2000 р. 741 643 200,00
4. Відображене право на податковий кредит Жовтень 2000 р. 641 377 200,00
5. Зроблений взаємозалік заборгованості Жовтень 2000 р. 631 361 1200,00

Звертаємо увагу на бухгалтерські проведення в рядках 2 і 3 таблиці 2. Як відомо, при прийманні будівельних робіт від виконавця виникає податковий кредит. І в той же час, відповідно до підпункту 7.5.3 Закону про ПДВ, при здійсненні бартерної операції податковий кредит виникає при заключній (балансуючій) операції. Як бачимо, тут є суперечність. Відповідно до підпункту 7.3.4. Закону про ПДВ, при оприбуткуванні товару за першою подією виникає податкове зобов'язання. Але оскільки ці операції відбуваються в одному податковому періоді, то не має значення, яка операція буде відображена першою.

Зверніть увагу на бухгалтерське проведення в рядку 2 таблиці 4. Як відомо, при оприбуткуванні товару ми отримуємо його з ПДВ. Це податковий кредит (пункт 7.5.1 Закону про ПДВ). Підпункт 7.3.4 Закону про ПДВ говорить, що за першою подією при бартерних операціях виникає податкове зобов'язання, а податковий кредит виникає при заключній операції (підпункт 7.5.3 Закону про ПДВ). Але оскільки операції відповідно до умов відбуваються в різних податкових періодах, то для дотримання цього Закону ми й зробили бухгалтерське проведення Д-т 377 К-т 631, що показує віднесення податкового кредиту до дебіторської заборгованості.

Це проведення не передбачене Інструкцією за планом рахунків. Однак відповідно до цієї ж Інструкції, дано право відображення кореспонденції рахунків, які не наведені в Інструкції. При цьому порядок їх відображення встановлюється підприємством виходячи з норм цієї Інструкції, П(С)БО, інших нормативно-правових актів бухгалтерського обліку. Тому нами й був зроблений вищезазначений бухгалтерський запис. Далі з дебіторської заборгованості сума ПДВ (200,00 грн) буде списана на рахунок 641 (таблиця 4, рядок 4) в момент заключної (балансуючої) операції.

Порядок оподаткування бартерних операцій при використанні векселів

При бартерних операціях з використанням цінних паперів (у нашому випадку - векселя) у сторін-учасниць відповідно до підпунктів 11.2.3 і 11.3.4 Закону про прибуток, незалежно від того, яка з подій є першою, валовий дохід збільшується в тому періоді, в якому сталася перша подія, а валові витрати збільшуються після здійснення заключної (балансуючої) операції.

Що стосується обкладення ПДВ, то, згідно з підпунктом 3.2.1 Закону про ПДВ, об'єктом оподаткування не виступають операції з випуску (емісії), розміщення в будь-яку форму управління і продажу за грошові кошти цінних паперів, випущених в обіг суб'єктами підприємницької діяльності, НБУ, Мінфіном, органами місцевого самоврядування згідно із законом, обмін цінних паперів на інші цінні папери, розрахунково-клірингової, реєстраторської і депозитарної діяльності на ринку цінних паперів. У той же час операції з індосаменту (обмін цінних паперів на товари, роботи, послуги) цінних паперів не знайшли відображення в Законі про ПДВ. У зв'язку з цим з цього питання були дискусії.

Після тривалих дискусій щодо питання обкладення векселя податком на додану вартість це питання було вирішене листом ДПАУ від 15.07.99 р. №10417/7/16-1201, в якому повідомляється, що на передачу, індосамент векселя в розрахунок за отримані товари (роботи, послуги) податок на додану вартість не нараховується.

Дмитро ТУРЕЦЬКИЙ, Олег ЗГУРСЬКИЙ

КНИГА ОБЛІКУ ПРОДАЖУ товарів (робіт, послуг)
PDF-45Kb


Законодавча база к курсу

1. Цивільний кодекс України від 18.07.63 р. №1540-06, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - ЦКУ).

2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Закон про ПДВ).

3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996 (в тексті - Закон про бухгалтерський облік).

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.06.95 р. за №168/704 (в тексті - Положення про документообіг).

5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Закон про прибуток).

6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.12.99 р. за №893/4186 (в тексті - Інструкція за планом рахунків).

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.12.99 р. за №860/4153 (в тексті - Стандарт №15).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328 (в тексті - Постанова №2328).

9. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 02.03.2000 р. №1523-III (в тексті - Закон №1523).

10. Правила формування договірних цін і їх уточнення в процесі будівництва, затверджені наказом Держбудархітектури України від 09.09.98 р. №197, зареєстрованим у Мін'юсті України 30.09.98 р. за №614/3054 (в тексті - Правила №197).

11. Лист ДПАУ "Про внесення часткових змін і доповнень до листа ДПА України від 09.12.98 р. №14626/10/16-1201" від 15.07.99 р. №10417/7/16-1201.


Продовження теми

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua