Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 15-й << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 15-й. Частина друга.
Каса і касові операції. Необоротні активи. Безготівкові розрахунки

3. Безготівкові розрахунки

Продовження. Початок див. в уроці 9 ("ДК" №26), уроці 10 ("ДК" №29), уроці 11 ("ДК" №36), уроці 12 ("ДК" №42/2000), уроці 13 , "ДК" №5, 2001 р, уроці 14, "ДК" №13 за 2001 р.

Розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності з використанням розрахункових чеків

У попередньому уроці ми розглядали здійснення безготівкових розрахунків за допомогою розрахункових чеків між юридичними особами, сьогодні розглянемо безготівкові розрахунки за допомогою таких чеків між фізичними особами, а також відображення операцій за безготівковими розрахунками між суб'єктами підприємницької діяльності за допомогою розрахункових чеків у бухгалтерському обліку як чекодавця, так і чекодержателя.

Безготівкові розрахунки фізичних осіб з використанням розрахункових чеків

Форма безготівкових розрахунків за допомогою розрахункових чеків між фізичними особами має такі ж позитивні й негативні сторони, як і між юридичними особами (див. попередній урок "Безготівкові розрахунки").

Сьогодні більше уваги приділимо оформленню фізичними особами розрахункових чеків, а також спинимося на відмінностях в отриманні, оформленні, застосуванні розрахункових чеків порівняно з розрахунковими чеками, які отримують юридичні особи.

Проведення розрахунків з використанням розрахункових чеків розглянемо поетапно, відповідно до складання документів.

Ці етапи аналогічні тим, які ми вже розглядали щодо юридичних осіб, тому спинимося на такому:

перший етап - отримання розрахункових чеків, оформлення розрахункового чека в банку;

другий етап - погашення (використання) або продовження терміну використання невикористаних розрахункових чеків, а також дії фізичної особи у разі можливої втрати ним розрахункового чека.

Етап 1. Порядок отримання розрахункових чеків фізичною особою, оформлення розрахункового чека в банку

Відповідно до Інструкції №7, фізичні особи мають право проводити безготівкові розрахунки з суб'єктами підприємницької діяльності з використанням розрахункових чеків.

У своїй діяльності фізичні особи використовують розрахункові чеки лише для разових безготівкових операцій. У зв'язку з цим розрахункові чеки для фізичних осіб виготовляються і видаються банками окремими бланками.

Розрахункові чеки, які використовуються юридичними і фізичними особами, відрізняються між собою:

1. Терміном їх використання (дії):

- для юридичних осіб - один рік;

- для фізичних осіб - три місяці.

2. Оформленням розрахункового чека:

- для юридичних осіб - частково заповнюються банком під час видачі і частково юридичною особою під час оплати;

- для фізичних осіб - повністю заповнюються працівником банку під час видачі.

3. Отримання здачі з розрахункового чека:

- для юридичної особи - неможливе;

- для фізичної особи - можливе, але не більше 20% від суми чека.

Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від суми розрахункового чека, фізична особа може відмовитися від купівлі або зобов'язана переоформити розрахунковий чек у банку.

Порядок отримання розрахункового чека фізичною особою. Щоб отримати розрахунковий чек, фізична особа, так само, як і юридична, подає в банк, який її обслуговує, відповідні заяви в одному примірнику.

Заяви, які подає фізична особа, - це типові форми, наведені в Інструкції НБУ №7. Ці заяви заповнюються від руки або з використанням технічних засобів за всіма вказаними в них реквізитами і передаються фізичною особою в банк.

Незважаючи на те, що за заявою фізична особа отримує розрахункові чеки, в бланку заяви й талоні вказується чекова книжка.

За потреби дозволяється одночасна видача фізичній особі обслуговуючим банком за однією заявою кількох розрахункових чеків з вказанням загальної суми ліміту на рахунку грошових коштів, що депонуються фізичною особою. На зворотному боці бланка заяви фізична особа сама вказує суму ліміту за кожним розрахунковим чеком.

Оформлення розрахункового чека

При отриманні розрахункового чека фізичною особою в нього вже повинні бути внесені працівником банку, який видає розрахунковий чек, такі реквізити:

- назва і номер МФО банку-емітента (банк може поставити відбиток свого штампа);

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дані її паспорта або документа, що заміняє його, на розрахунковому чеку і на корінці цього чека;

- ідентифікаційний номер фізичної особи, яка одержує розрахунковий чек;

- номер рахунка в банку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;

- суму грошових коштів, на яку виписаний розрахунковий чек, цифрами і літерами;

- термін дії розрахункового чека;

- число, місяць і рік видачі розрахункового чека (місяць повинен бути написаний літерами, дата видачі чека повинна відповідати даті його реальної видачі);

- на зворотному боці корінця розрахункового чека окремо наводяться суми, які були внесені готівковими грошовими коштами, і суми, які були перераховані в безготівковій формі з рахунка фізичної особи.

За дорученням фізичної особи, завіреним у нотаріальному порядку, розрахунки з використанням її розрахункових чеків може здійснювати й інша фізична особа. У дорученні обов'язково вказується серія, номер і сума розрахункового чека.

Таке доручення надається разом з пред'явленням розрахункового чека в банк до оплати. У відомості й усіх інших документах, які використовуються далі під час розрахунків розрахунковими чеками, робиться запис:

"За дорученням від ___________________".

(прізвище, ім'я, по батькові )

1Цей реквізит заповнюється відповідальною особою банку (касиром), яка прийняла готівкові грошові кошти при депонуванні суми для безготівкових розрахунків розрахунковими чеками.

При отриманні юридичними особами розрахункових чеків, що використовуються фізичними особами, вони повинні обов'язково перевірити правильність заповнення отриманих розрахункових чеків від фізичних осіб відповідно до вимог Інструкції №7 (приклад оформлення розрахункового чека, що використовується фізичними особами, див. вище).

Після того як юридична особа отримала розрахунковий чек від фізичної особи, вона повинна поставити на зворотному боці розрахункового чека дату отримання розрахункового чека і відбиток печатки підприємства.

Потім потрібно скласти "Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки", а під час подання такого розрахункового чека в банк до оплати - "Реєстр розрахункових чеків"

Етап 2. Погашення або продовження терміну використання невикористаних розрахункових чеків, а також дії фізичної особи у випадку можливої втрати нею розрахункового чека

Клієнт банку - фізична особа в будь-який момент може прийняти рішення про припинення безготівкових розрахунків з використанням розрахункових чеків. У цьому випадку він зобов'язаний подати в банк, який видав розрахункові чеки, невикористані розрахункові чеки разом з відповідною заявою про зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого депонувалися кошти. Такий самий порядок припинення розрахунків з використанням чеків і в разі закінчення терміну дії розрахункового чека.

Крім того, фізична особа, на відміну від юридичної, має право обміняти розрахунковий чек на готівкові грошові кошти.

Одним з недоліків використання розрахункових чеків фізичною особою є те, що вона не може продовжити термін дії розрахункового чека. У цій ситуації рекомендуємо переоформити розрахунковий чек.

У разі переоформлення розрахункового чека фізична особа повинна здати в банк невикористаний розрахунковий чек, після чого працівник банку оформить новий розрахунковий чек і внесе в нього необхідні зміни.

У разі втрати розрахункового чека (розрахункових чеків) фізична особа зобов'язана подати в банк відповідну заяву з вказанням номерів невикористаних чеків (порядок оформлення такої заяви для юридичних осіб був наведений у попередньому уроці, він аналогічний і для фізичної особи). Кошти в сумі невикористаного ліміту повертаються фізичній особі на підставі заяви за встановленою формою (порядок оформлення див. на с. 59), але не раніше ніж через 10 днів після закінчення терміну дії чека.

Бухгалтерський облік у юридичних осіб при безготівкових розрахунках з використанням розрахункових чеків

У наведених нижче таблицях 1 і 2 проілюстровані операції з проведення безготівкових розрахунків з використанням розрахункових чеків у різних ситуаціях і відображення їх у бухгалтерському обліку чекодавця і чекодержателя.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік у юридичної особи (чекодавця) операцій з придбання товарів з використанням розрахункового чека

№ з/п Зміст операції Дата Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
1. Оформлення розрахункової чекової книжки й депонування грошових коштів на окремому рахунку в банку на оплату розрахункових чеків з чекової книжки, шляхом перерахування коштів з поточного рахунка на спеціальний рахунок у банку 27.09.2000 р. 3131 311 2000,00
2. Оприбуткований товар за ціною придбання, без ПДВ 05.10.2000 р. 281 631 500,00
3. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 05.10.2000 р. 641 631 100,00
4. Списання грошових коштів банком на оплату виписаного покупцем постачальникові товару розрахункового чека, з урахуванням ПДВ 05.10.2000 р. 631 3131 600,00

Таблиця 2

Бухгалтерський облік у юридичної особи (чекодержателя) операцій з продажу товарів з використанням розрахункового чека

№ з/п Зміст операції Дата Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
1. Продаж (відвантаження) товарів покупцю, з ПДВ 05.10.2000 р. 361 702 500,00
2. ПДВ у сумі реалізованого товару 05.10.2000 р. 702 641 100,00
3. Отримання розрахункового чека за проданий (відвантажений) товар покупцю. Внесення даних паспорта чекодавця або іншого документа, що заміняє його, у "Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки" 05.10.2000 р. 3311 361 600,00
4. Складання реєстру розрахункових чеків (у 3-х або 4-х примірниках) і подання його в банк разом з розрахунковим чеком, отриманим від покупця. Зарахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства 05.10.2000 р. 311 3311 600,00

Використання розрахункових чеків як засобу платежу за придбаний товар повинно бути передбачене умовами договору (контракту) між покупцем і постачальником товарів.

Для відображення розрахунків з використанням розрахункових чеків бухгалтерія відкриває окремий субрахунок, у нашому прикладі 3311 "Грошові документи у національній валюті для розрахунків за допомогою розрахункових чекових книжок".

Звертаємо вашу увагу на те, що операція, відображена в рядку 5 таблиці 1, може бути проведена в будь-який момент протягом 10 днів від дня виписування розрахункового чека (підставою для відображення такої операції буде виписка банку зі спеціального аналітичного рахунка "Розрахунки чеками").

Звертаємо увагу на те, що операція, відображена в рядку 4 таблиці 2, може бути проведена в будь-який момент протягом 10 днів від дня виписування розрахункового чека (підставою для відображення такої операції буде виписка банку з поточного рахунка про зарахування грошових коштів за розрахунковим чеком), при цьому день виписування чека не враховується.

Такий же порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу товарів (робіт, послуг) фізичній особі, яка розраховується за товари (роботи, послуги) розрахунковим чеком.

Бухгалтерські операції, відображені в таблицях 3 і 4, відрізняються від попередніх операцій тим, що в цих випадках відбувається передоплата за купований товар. Передоплата за товар з використанням розрахункових чеків має одну особливість: куплений товар може бути наданий покупцю раніше, ніж списання грошових коштів з його поточного рахунка і зарахування їх на поточний рахунок постачальника.

Таблиця 3

Бухгалтерський облік у юридичної особи (чекодавця) операцій з придбання товарів з використанням розрахункового чека

№ з/п Зміст операції Дата Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
1. оформлення розрахункової чекової книжки і депонування грошових коштів на окремому рахунку в банку на оплату розрахункових чеків книжки шляхом перерахування коштів з поточного рахунка на спеціальний рахунок у банку 27.09.2000 р. 3311 311 2000,00
2. Передоплата за товар розрахунковим чеком   371 3131 600,00
3. Відображення суми податкових зобов'язань за ПДВ під час оплати за товар 05.10.2000 р. 641 644 100,00
4. Оприбуткований товар за ціною придбання, без ПДВ 05.10.2000 р. 281 631 500,00
5. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 05.10.2000 р. 644 371 100,00
6. Списання грошових коштів банком на оплату виписаного покупцем постачальникові товару розрахункового чека, з ПДВ 05.10.2000 р. 631 371 600,00

Таблиця 4

Бухгалтерський облік у юридичної особи (чекодержателя) операцій з продажу товарів з використанням розрахункового чека

№ з/п Зміст операції Дата Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
1. Отримання передоплати у формі розрахункового чека за товар. Внесення даних паспорта чекодавця або іншого документа, що заміняє його, у "Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки" 05.10.2000 р. 3311 681 600,00
2. Відвантаження товару 05.10.2000 р. 681 361 600,00
3. Продаж товарів покупцю, з ПДВ 05.10.2000 р. 361 702 500,00
4. ПДВ у сумі реалізованого товару 05.10.2000 р. 702 641 100,00
5. Складання реєстру розрахункових чеків (у 3-х або 4-х примірниках) і подання його в банк разом з розрахунковим чеком, отриманим від покупця. Зарахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства 05.10.2000 р. 311 3311 600,00

Продовження теми


Олег ЗГУРСЬКИЙ

Законодавча база к курсу

1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22.01.96 р. №116 (в тексті - Постанова КМУ №16).

2. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. №204 (в тексті - Інструкція №7).

3. Лист НБУ "Щодо втрачених і викрадених лімітованих і грошових чекових книжок" від 22.02.96 р. №12-111/247-888.

4. Лист НБУ "Про застосування розрахункових чеків" від 04.03.99 р. №25-111/445-1928.

5. Лист ДПАУ "Про фінансові санкції за перевищення нормативів розрахункових операцій" від 16.12.94 р. №10-415/11-5154.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua