Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Фінансова звітність << >>

Акціонерні товариства: що розкривати в примітках до фінзвітів?

Олександр МАЛИШКІН,
кандидат економічних наук, аудитор


Підприємства, що публікують фінансову звітність Підприємства, що не публікують фінансової звітності
1 2
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" П(С)БО 1
А) назва підприємства; а) назва підприємства;
Б) дата звітності і звітний період; б) дата звітності і звітний період;
В) валюта звітності й одиниця її вимірювання; в) валюта звітності й одиниця її вимірювання;
Г) інформація попереднього періоду; г) інформація попереднього періоду;
Д) облікова політика підприємства і її зміни; д) облікова політика підприємства і її зміни;
Е) консолідація фінансових звітів; е) консолідація фінансових звітів;
Ж) припинення окремих видів діяльності; ж) припинення окремих видів діяльності;
З) участь у спільних підприємствах; з) участь у спільних підприємствах;
І) виявлені помилки минулих років і їх коригування; і) виявлені помилки минулих років і їх коригування;
К) переоцінка статей фінансових звітів. к) переоцінка статей фінансових звітів.
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:           
а) склад грошових коштів;
б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують кілька видів грошових потоків;
в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;
г) наявність значного сальдо грошових коштів, що є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
59. У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:
а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;
в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, які були придбані або реалізовані;
г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"
18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення й умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).                        
19. Акціонерні товариства подають у примітках до фінансових звітів інформацію про:
19.1. Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.
19.2. Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, порівняно з передбаченими величинами.
19.3. Загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, в такому розрізі:
19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акцій, з вказівкою кількості акцій.
19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19.3.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій і курсу, за яким валюту зараховано в обліку.
19.4. Акції в складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
19.4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
19.4.2. Номінальна вартість акцій.
19.4.3. Зміна протягом звітного періоду кількості акцій, що перебувають в обороті.
19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу.
19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, і перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.
19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами й іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
20. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.
20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни в фінансових звітах"
20. У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах: 20. У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:
20.1 Зміст і суму помилки. 20.1 Зміст і суму помилки
20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації. 20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.
20.3. Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення. 20.3. Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.
21. Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, будуть суттєво впливати на майбутні періоди. 21. Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, будуть суттєво впливати на майбутні періоди.
22. У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід розкривати:     
22.1. Причини і суть зміни.
22.2. Суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення.
22.3. Факт повторного надання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.
23. У разі необхідності розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку. 23. У разі необхідності розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.
П(С)БО 7 " Основні засоби"
36. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться така інформація:  
36.1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені у балансі 36.1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі.
36.2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації).                      
36.3. Наявність та рух у звітному році:
36.3.1. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на початок звітного року.
36.3.2. Первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих внаслідок об'єднання підприємств.
36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості і зносу основних засобів внаслідок переоцінки.
36.3.4. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, які вибули.
36.3.5. Сума нарахованої амортизації.
36.3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена у звіті про фінансові результати в звітному періоді.
36.3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості і сума зносу основних засобів.
36.3.8. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на кінець звітного року.
37. У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:
37.1. Вартість основних засобів, щодо яких є передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування і розпорядження.
37.2. Вартість переданих у заставу основних засобів.
37.3. Сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів за звітний рік.
37.4. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів.
37.5. Залишкова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
37.6. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися.
37.7. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.
37.8. Первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.
38. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про зміну розміру додаткового капіталу внаслідок переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
39. У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв'язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"
36. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:  
36.1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі. 36.1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.
36.2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.                 
36.3. Наявність і рух у звітному році:
36.3.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів і сума зносу на початок звітного року.
36.3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, визнаних активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих внаслідок об'єднання підприємств.
36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості і зносу нематеріальних активів внаслідок переоцінки.
36.3.4. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу нематеріальних активів, які вибули.
36.3.5. Сума нарахованої амортизації.
36.3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена у звіті про фінансові результати в звітному періоді.
36.3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів.
36.3.8. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на кінець звітного року.
37. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
37.1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.
37.2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.
37.3. Сума угоді на придбання в майбутньому нематеріальних активів.
37.4. Загальна сума витрат на дослідження і розробки, включена до складу витрат звітного періоду.
37.5. Первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.
П(С)БО 9 "Запаси"
29. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:       
- методи оцінки запасів;
- балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;
- балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;
- балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;
- суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведено оцінку запасів відповідно до пункту 28 цього Положення (стандарту).
Якщо для оцінки запасів використовувартістю запасів, відображеною на дату балансу в обліку і звітності, і найменшою з вартості, обчисленою із застосуванням методу середньозваженої собівартості, ФІФО, чистої вартості реалізації. Якщо для оцінки запасів використовується метод ЛІФО, то в примітках наводиться різниця між ється метод ЛІФО, то в примітках наводиться різниця між вартістю запасів, відображеною на дату балансу в обліку і звітності, і найменшою з вартості, обчисленою із застосуванням методу середньозваженої собівартості, ФІФО, чистої вартості реалізації.
П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"
13. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:  
13.1. Перелік дебіторів і сума їх довгострокової дебіторської заборгованості. 13.1. Перелік дебіторів і сума їх довгострокової дебіторської заборгованості.
13.2. Перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов'язаних сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості.     
13.3. Склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість".
13.4. Метод визначення величин резерву сумнівних боргів.
13.5. Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.
П(С)БО 11 "Зобов'язання"
20. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:               
20.1. Сума та строки погашення зобов'язання, яке було виключене зі складу поточних зобов'язань відповідно до п. 8 цього Положення (стандарту) з обгрунтуванням причин цього.
20.2. Перелік і суми зобов'язань, які включені до статей балансу "Інші довгострокові зобов'язання", "Інші поточні зобов'язання".
21. Підприємство щодо кожного виду забезпечень наводить таку інформацію:
21.1. Цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний строк погашення.
21.2. Залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду.
21.3. Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань.
21.4. Сума забезпечення, використана протягом звітного періоду.
21.5. Невикористана сума забезпечення, сторнована у звітному періоді.
21.6. Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, врахована при оцінці забезпечення.
22. За кожним видом непередбачених зобов'язань наводиться така інформація:
22.1. Стислий опис зобов'язання та його сума.
22.2. Невизначеність щодо суми або строку погашення.
22.3. Сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною.
П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"
24. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:              
24.1. Балансова вартість фінансових інвестицій, включених до складу статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції, які враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств", за такими видами:
24.1.1. Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства.
24.1.2. Фінансові інвестиції в дочірні підприємства.
24.1.3. Фінансові інвестиції у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства).
24.2. Фінансові інвестиції, включені до складу статей балансу "Інші довгострокові фінансові інвестиції" і "Поточні фінансові інвестиції" за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю.
24.3. Підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестиції.
24.4. Прибутки і втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період.
24.5. Перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.
25. Контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:
25.1. Загальна сума зобов'язань щодо його часток у спільних підприємствах.
25.2. Сума зобов'язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки у зобов'язаннях, прийнятих ним разом з іншими учасниками.
25.3. Сума своєї частки в зобов'язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств.
П(С)БО 14 "Оренда"
У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:                                              
21.1. Первісну (переоцінену) вартість і знос орендованих активів за їх класифікаційними групами на дату балансу.
21.2. Загальну суму мінімальних орендних платежів і їх теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
21.3. Непередбачену орендну плату, включену в звітному періоді до складу фінансових витрат (доходів).
21.4. Суму майбутніх мінімальних орендних платежів, які на дату балансу передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди.
21.5. Стислі дані щодо чинних орендних угод, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбаченої орендної плати;
наявність і умови вибору між поновленням орендної угоди чи придбанням активу та застереження щодо зміни цін;
обмеження, передбачені орендними угодами.
22. У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію про операційну оренду:
22.1. Загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою на дату балансу для кожного з таких строків оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
22.2. Загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди.
22.3. Орендні платежі і платежі із суборенди за звітний період з виділенням сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за угодами невідмовної оренди та суборенди.
22.4. Стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;
наявність і умови вибору між поновленням або придбанням активу і застереження щодо зміни цін;
обмеження, передбачені орендними угодами.
23. У примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:
23.1. Загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів та їх теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
23.2. Суму фінансового доходу на дату балансу, що підлягає одержанню.
23.3. Стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;
обмеження, передбачені орендними угодами.
23.4. Негарантовану ліквідаційну вартість за чинними орендними угодами.
23.5. Непередбачену орендну плату, включену в звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат).
Орендодавці-виробники наводять також інформацію про суму резерву сумнівних боргів на дату балансу щодо дебіторської заборгованості орендарів.
24. У примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо операційної оренди:
24.1. Первісну (переоцінену) вартість і знос об'єктів операційної оренди на дату балансу за їх класифікаційними групами.
24.2. Суму майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної операційної оренди на дату балансу загальною сумою і окремо для кожного з таких термінів оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
24.3. Непередбачену орендну плату, включену в звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат).
24.4. Стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;
обмеження, передбачені орендними угодами.
П(С)БО 15 "Дохід"
25. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) така інформація:      
25.1. Облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності.
25.2. Розподіл доходу за кожною групою доходів відповідно до пункту 7 цього Положення (стандарту).
25.3. Сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за групами доходів згідно з підпунктом 25.2 цього Положення (стандарту).
25.4. Частка доходу за бартерними контрактами з пов'язаними сторонами.
П(С)БО 16 "Витрати"
32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:  
- склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати; - склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією.
- склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;   
- склад і суму витрат, які не включені в статті витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу і розподілу між власниками).
П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств"
18. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося об'єднання підприємств, зазначаються:                     
18.1. Назва і загальна характеристика підприємств, що об'єдналися.
18.2. Дата об'єднання.
18.3. Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств.
19. У примітках до фінансової звітності за період, в якому сталося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), надається інформація про:
19.1. Відсоток придбаних акцій з правом голосу.
19.2. Вартість придбання й опис активів або зобов'язань, які надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати.
19.3. Характер і суму забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають внаслідок придбання і визнані на дату придбання.
20. У примітках до фінансової звітності також надається інформація про:
20.1. Строк корисного використання гудвілу (негативного гудвілу).
20.2. Обгрунтування періоду амортизації, якщо термін корисного використання гудвілу перевищує 20 років.
20.3. Звіряння вартості гудвілу (негативного гудвілу) на початок і кінець звітного періоду з висвітленням:
20.3.1. Первісної вартості та нарахованої суми амортизації (зносу) на початок і кінець звітного періоду.
20.3.2. Вартості гудвілу або негативного гудвілу, які виникли в результаті придбання і зараховані на баланс в звітному періоді.
20.3.3. Сум амортизації гудвілу, нарахованих за звітний період.
20.3.4. Іншого списання вартості гудвілу (негативного гудвілу) у звітному періоді.
21. У примітках до фінансової звітності надається така інформація про злиття підприємств:
21.1. Сума активів і зобов'язань, внесена кожним підприємством.
21.2. Види і кількість випущених акцій разом з часткою акцій, що мають право голосу, кожного підприємства, які були обміняні при злитті.
21.3. Дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, надзвичайні доходи та чистий прибуток (збиток) кожного підприємства до дати злиття, включені до фінансової звітності об'єднаного підприємства.
П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність"
18. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про:         
18.1. Перелік дочірніх підприємств із зазначенням назви, країни реєстрації т
а місцезнаходження, частки в капіталі, частки в розподілі голосів (у разі її незбігу з часткою в капіталі).
18.2. Причини, з яких показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включено до консолідованої фінансової звітності.
18.3. Характер відносин між материнським і дочірнім підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому підприємстві (прямо або опосередковано) більш як половиною голосів.
18.4. Назву дочірніх підприємств, в яких материнському підприємству прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) належить більше половини голосів, але яке з причин відсутності контролю не є дочірнім підприємством.
18.5. Вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансове становище (на дату балансу), фінансові результати звітного періоду і такі самі показники попереднього періоду.
18.6. Статті консолідованої фінансової звітності, до яких застосовувалася різна облікова політика.
П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"
15. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:        
15.1. Сума курсових різниць, включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду.
15.2. Сума курсових різниць, включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв'язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.
16. У разі зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України також наводиться така інформація:
16.1. Характер і причини зміни.
16.2. Вплив зміни на власний капітал.
16.3. Вплив зміни на чистий прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року.

<< >>

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua