Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Регістри бухобліку << >>

Як правильно вести регістри бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 5 Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них.

Міністерство фінансів України наказом від 29.12.2000 р. №356 затвердило Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку.

Ми надрукували регістри окремим додатком, який пропонуємо читачам разом з цим номером "ДК", а водночас -рекомендації щодо їх ведення.

Частина 1:

Облікові регістри (книги, відомості, журнали тощо) призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватись з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками за місяць залежно від характеру і змісту операцій.

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності.

Облік грошових коштів та грошових документів

Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів (у національній та іноземній валюті), які є в касі підприємства (поштових марок, оплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.

Касові операції в Журналі 1 показуються як кредитові обороти за субрахунками 301 "Каса в національній валюті" та 302 "Каса в іноземній валюті".

Крім того, на підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

Приймання і видавання грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових документів, ведення касової книги, складання звіту про касові операції здійснюються відповідно до Порядку ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.02.95р. №21 із змінами та доповненнями.

Записи в Журналі 1 і відомості 1.1 здійснюються підсумками за день на підставі звіту касира, що підтверджується доданими до нього документами.

Залишок грошових коштів в касі наводиться у відомості на початок та кінець місяця. Протягом місяця для контролю і оперативних даних використовуються дані про залишок коштів, наведені у звітах касира.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що є на рахунках в банку і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки банку в національній валюті";

314 "Інші рахунки банку в іноземній валюті".

Записи в Журналі 1 відображаються з кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків, а у відомості 1.2 - в дебет рахунка 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків.

Записи в Журналі 1 і відомості 1.2 ведуться на підставі виписок банку за рахунками і доданими до них документами.

Групування сум для відображення в Журналі 1 і відомості 1.2 необхідних підсумків здійснюється шляхом підрахунку відповідних даних у виписках чи доданих до них документах згідно з наведеними у них бухгалтерськими проведеннями. Доцільно кореспонденцію рахунків проставляти як в банківських виписках, так і на документах.

Залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку відображається у відомості 1.2 тільки на початок і кінець місяця. Протягом місяця для оперативного обліку використовуються дані про залишки коштів, що відображені у виписках банку.

На рахунку 33 "Інші кошти" узагальнюється інформація про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які є в касі підприємства (поштових марок, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені до кас банків, ощадних кас або поштових відділень для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться у гривнях і одночасно в тій іноземній валюті, в якій здійснювалась операція.

Облік довгострокових та короткострокових позик

Облік довгострокових та короткострокових позик ведеться в Журналі 2.

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами в інших осіб (на термін більше року) здійснюється на рахунку 50 "Довгострокові позики".

В Журналі 2 за кредитом рахунка 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) позик до довгострокових.

Рахунок 50 має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті";

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

Облік розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 "Короткострокові позики".

Рахунок 60 має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

605 "Прострочені позики в національній валюті";

606 "Прострочені позики в іноземній валюті".

У Журналі 2 за кредитом рахунка 60 відображаються суми одержаних кредитів (позик).

Аналітичний облік довгострокових та короткострокових позик ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожної позики (кредиту) окремо та строками погашення позики (кредиту).

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами та кредиторами, за податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових і поточних зобов'язань, відстрочених податкових активів і зобов'язань здійснюється у Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6.

У розділі 1 Журналу 3 показуються обороти за кредитом рахунків 16, 34, 36, 38, 51, 62, 68, а в розділі ІІ - за кредитом рахунків 17,52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.

Дані в Журнал 3 заносяться на підставі даних відомостей 3.1 - 3.6 та первинних документів.

Відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

Узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги ведеться на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Рахунок 36 має такі субрахунки:

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

У відомості 3.1 дебетове сальдо за рахунком 36, що показує заборгованість покупців та замовників, відображається на початок і кінець місяця, і ведеться аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками за кожним покупцем та замовником.

Підсумки граф 13 - 20 цієї відомості переносяться до графи 5 розділу І Журналу 3.

Відомість 3.2 призначена для аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами.

Облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами, за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями ведеться на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

Рахунок 37 має такі субрахунки:

371 "Розрахунки за виданими авансами";

372 "Розрахунки з підзвітними особами";

373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

374 "Розрахунки за претензіями";

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";

376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок";

377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

У відомості 3.2 аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення. Сальдо на початок і кінець місяця показується розгорнуто (за дебетом і за кредитом).

Підсумки граф 16 - 21 цієї відомості переносяться до графи 6 розділу І Журналу 3.

У відомості 3.3 наводиться аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. Ці розрахунки відображаються на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".

Рахунок 63 має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

За кредитом рахунка показується заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Облік у відомості 3.3 ведеться окремо за кожним постачальником в розрізі кожного документа.

Сальдо на кінець місяця наводиться за кожним постачальником та підрядчиком і переноситься в графу 6 відомості 3.3 на наступний місяць.

Підсумки граф 13 - 19 цієї відомості переносяться до графи 10 розділу І Журналу 3.

Відомість 3.4 призначена для аналітичного обліку векселів.

Облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості (більше року) ведеться на субрахунку 162 "Довгострокові векселі одержані".

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 має такі субрахунки:

341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті";

342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті".

За дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій особі тощо.

Облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням, відображається на рахунку 51 "Довгострокові векселі видані".

Рахунок 51 має такі субрахунки:

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті";

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті".

За кредитом рахунка 51 відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядчикам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видано векселі, ведеться на рахунку 62 "Короткострокові векселі видані".

Рахунок 62 має такі субрахунки:

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті";

622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті".

За кредитом рахунка відображається видавання векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за видами векселями.

У відомості 3.4 облік ведеться за кожним виданим (отриманим) векселем з відображенням сальдо на початок і кінець місяця.

У заголовку над рядками 8 - 12, 15 - 17 відомості 3.4 підприємство вказує номер синтетичного рахунка, до якого відкрито аркуш цієї відомості, а у самому заголовку вписується словами об'єкт обліку.

Підсумки граф 15 - 17 цієї відомості переносяться відповідно до граф 3,4 та 8,9 розділу І Журналу 3.

У відомості 3.5 ведеться аналітичний облік розрахунків за іншими операціями (за рахунком 68).

Рахунок 68 має такі субрахунки:

681 "Розрахунки за авансами одержаними";

682 "Внутрішні розрахунки";

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки";

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками";

685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Дані у відомість 3.5 заносяться на підставі первинних документів, які нумеруються і зазначаються у колонці 2. Наприкінці місяця підводяться підсумки разом за всіма оборотами і сальдо на кінець місяця як за окремими кредиторами, так і в цілому за відомістю.

Підсумки граф 15 - 20 цієї відомості переносяться до графи 11 розділу І Журналу 3.

Відомість 3.6 призначена для аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами".

За кредитом рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 має такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками";

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";

643 "Податкові зобов'язання";

644 "Податковий кредит".

У відомості 3.6 для узагальнення аналітичної інформації за розрахунками із бюджетом надруковані найпоширеніші податки і платежі, а для інших передбачені вільні рядки, до яких вписуються необхідні підприємству податки і платежі.

Зазначимо, що у відомості 3.6 не враховано проведення з кредиту 64 в дебет 98 - нарахування податку на прибуток.

Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків і платежів.

Підсумки граф 13 - 20 рядка 5 цієї відомості переносяться до графи 9 розділу ІІ Журналу 3.


Продовження цієї публікації - частина 2 _ > > >

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua