Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 15-й << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 15-й. Частина друга.
Каса і касові операції. Необоротні активи. Безготівкові розрахунки

1. Каса і касові операції

2. Необоротні активи

3. Безготівкові розрахунки

Урок ведуть: Олег ЗГУРСЬКИЙ, Дмитро ТУРЕЦЬКИЙ


Попередні уроки "Школи бухгалтера"

1. Каса і касові операції

Продовження. Початок див. в уроці 8, "ДК" №22, уроці 9, "ДК" №26, уроці 10, "ДК" №29, уроці 11, "ДК" №36, уроці 12, "ДК" №45 за 2000 р., уроці 13, "ДК" №5 за 2001 р , уроці 14, "ДК" №8-9 за 2001 р.

Видача готівкових грошових коштів з каси підприємства згідно з платіжними і розрахунково-платіжними відомостями

Розрахунково-платіжна відомість

У сьогоднішньому уроці продовжимо почату тему - заповнення касових документів під час видачі готівкових грошових коштів з каси підприємства у національній валюті, зокрема з використанням розрахунково-платіжної відомості (далі - РПВ).

РПВ у документообігу будь-якого підприємства має подвійне призначення:

а) платіжного документа;

б) розрахункового документа.

РПВ заповнюється і перевіряється працівниками бухгалтерії. Спочатку бухгалтер, який здійснює розрахунок заробітної плати (далі - "розрахунковий" бухгалтер) заповнює графи РПВ з 1-ї по 34-ту. Після заповнення цих граф РПВ "розрахунковий" бухгалтер передає її бухгалтеру, в обов'язки якого входить оформлення касових документів і перевірка правильності їх заповнення, зокрема й РПВ (далі - "перевіряючий" бухгалтер). "Перевіряючий" бухгалтер оформляє незаповнені "розрахунковим" бухгалтером графи і після перевірки, за умови правильного заповнення РПВ, передає її в касу підприємства для здійснення відповідних виплат, або, якщо необхідно, повертає її "розрахунковому" бухгалтеру для переоформлення.

Порядок використання РПВ як платіжного документа розглянемо в цьому уроці, а використання РПВ як розрахункового документа - в уроках "Школи бухгалтера", присвячених оплаті праці.

Порядок заповнення РПВ в дечому аналогічний порядку заповнення платіжної відомості (далі - ПВ), який детально розглянуто в попередньому уроці "Каса і касові операції" (див. "ДК" №8-9/2001 р).

Більшість обов'язкових реквізитів, вказаних у РПВ, такі ж, як і в ПВ, і заповнюються аналогічно, тому не будемо спинятися на їх характеристиці, лише перерахуємо:

- назва підприємства;

- структурний підрозділ, працівникам якого провадяться виплати;

- дозвільний напис керівника і головного бухгалтера підприємства;

- дата і місце складання;

- номер відомості;

- період, за який проводиться розрахунок і виплата готівкових грошових коштів;

- порядковий і табельний номер отримувача грошових коштів;

- прізвище, ім'я, по батькові отримувача готівкових грошових коштів;

- підпис отримувача про отримання ним готівки з каси підприємства.

Далі розглянемо заповнення реквізитів РПВ, яких нема в платіжній відомості або в заповненні яких є відмінності.

Ідентифікаційний код підприємства

Вказується ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ.

Підписи відповідальних осіб

На РПВ обов'язково повинні стояти підписи осіб, відповідальних за оформлення цього документа: "перевіряючого" бухгалтера, який перевірив правильність заповнення РПВ, і начальника цеху (відділу), працівникам якого провадиться виплата.

Начальник цеху (відділу)  
гол. бухгалтер Цой А.П.
Бухгалтер Петров В.А

Підпис начальника цеху (відділу) ставиться тільки в тому разі, якщо готівкові грошові кошти видаються працівникам підприємства з каси окремо за кожним структурним підрозділом з оформленням на них окремих відомостей, в іншому випадку в цій графі підпис начальника цеху (відділу) не ставиться.

Категорія персоналу

Графа 3 РПВ заповнюється відповідно до встановленого порядку поділу персоналу за категоріями, наприклад: робітники, службовці, інженерно-технічний персонал, молодший обслуговуючий персонал тощо.

Професія і посада отримувача готівкових грошових коштів

У графі 4 вказується професія отримувача або посада, яку він займає на підприємстві (наприклад, професія - бухгалтер, посада - головний бухгалтер).

Професія, посада
4
Директор
Гол.бухгалтер
Зав.складом
Водій

Реквізити цієї графи РПВ повинні обов'язково відповідати даним, вказаним у ф. №П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".

Кількість відпрацьованих отримувачем днів і годин протягом місяця, за який провадиться виплата

У графі 5 вказується загальна кількість відпрацьованих отримувачем днів або годин протягом місяця, за який провадиться розрахунок оплати праці.

Відпрацьовано днів, годин
5
21
21
21
21

Всі нарахування за видами оплати

У графі 20 РПВ бухгалтер, який здійснює розрахунок нарахувань за видами оплат і заповнює РПВ, вказує суму всіх нарахувань, які підлягають виплаті отримувачу готівкових грошових коштів. Дані цієї графи обчислюються шляхом підсумовування даних, вказаних у графах 6 - 19.

У графах 6 - 19 вказуються всі нарахування, проведені отримувачу грошових коштів: доплати і надбавки, премії, відпускні, матеріальна допомога, допомога з тимчасової непрацездатності тощо. Якщо деякі з перерахованих виплат не здійснюються, то в цих графах ставляться прочерки.

Всі утримання з нарахованої оплати

У графі 30 РПВ бухгалтер, який здійснює розрахунок утримань і відрахувань із заробітної плати і заповнює РПВ, вказує суму всіх утримань, зроблених із заробітної плати працівника відповідно до законодавства України (прибутковий податок, профспілкові внески, відрахування в Пенсійний фонд, утримання за виконавчими листами тощо), вказані в графах 22 - 29 РПВ, а також суму виданої з каси заробітної плати за першу половину місяця (аванс), вказану в графі 21.

Заборгованість отримувача готівкових грошових коштів

У графі 31 РПВ вказується заборгованість отримувача готівкових грошових коштів перед підприємством. Така ситуація можлива в разі, якщо за період, за який провадиться розрахунок, загальна сума, вказана в РПВ у графі 30 "Всього утримано і видано", перевищує загальну суму, вказану в графі 20 "Всього нараховано за видами оплати".

Сума заробітної плати, що підлягає отриманню

У графі 32 вказується сума заробітної плати, яка буде виплачена отримувачу грошових коштів після здійснення всіх утримань.

У графі 33 вказується сума інших нарахувань (премії, відпускні, лікарняні тощо), які повинні бути видані отримувачу грошових коштів після здійснення всіх утримань з цих виплат.

У графі 34 вказується загальна сума, яка повинна бути виплачена отримувачу грошових коштів (графа 32 + графа 33).

Сума
Заробітної
плати
Належить
до виплати
Разом
до видачі
32 33 34
273,29 34,16 307,45
580,45 --- 580,45
376,45 --- 376,45
322,45 --- 322,45

Всі вище названі реквізити РПВ повинні бути обов'язково заповнені. Якщо ж відповідних даних немає, то в цих графах повинні стояти прочерки. Якщо реквізити не заповнені або заповнені неправильно, касир повертає РПВ назад у бухгалтерію для її дооформлення або переоформлення. При правильному оформленні названих вище реквізитів касир може розпочинати видачу готівкових грошових коштів з каси отримувачам.

Видача готівкових грошових коштів з каси підприємства за РПВ проводиться так само, як і за ПВ.

Касир видає готівкові грошові кошти отримувачу в сумі, вказаній у графі "Разом до видачі".

У разі якщо працівник бухгалтерії, який заповнював РПВ, допустив помилки при розрахунку, а це, своєю чергою, призвело до неправильно виданої суми готівкових грошових коштів касиром отримувачу, відповідальність за це касир підприємства не несе. В цій ситуації керівник може накласти стягнення на винних ("розрахункового" бухгалтера і "перевіряючого" бухгалтера) за невиконання ними посадових обов'язків.

Після закінчення встановлених термінів видачі готівкових грошових коштів, вказаних у РПВ, касир зобов'язаний її закрити. Для цього він повинен навпроти прізвищ працівників, яким не зроблена виплата з каси підприємства, поставити відбиток штампа або зробити відмітку від руки: "Депоновано", вказати дані літерами про виплачені суми і суми, що підлягають депонуванню, і завірити їх своїм підписом, скласти реєстр сум, що депонуються, і передати РПВ у бухгалтерію.

Після перевірки РПВ у бухгалтерії, відповідальний працівник бухгалтерії повинен оформити два видаткові касові ордери (далі - ВКО): перший, у момент надходження РПВ від касира, на загальну суму виданих готівкових грошових коштів згідно з цією відомістю, другий, у момент здачі сум, що депонуються, в касу банку, - на суму, що підлягає депонуванню і перерахуванню в банк (порядок оформлення ВКО див. в уроці 13, "ДК" №5 за 2001 р.). Другий ВКО можна й не оформляти, у разі якщо сума готівкових грошових коштів, що знаходяться в касі з урахуванням сум, що депонуються, не перевищує встановленого ліміту каси. Оформлені ВКО передаються працівником бухгалтерії касиру для внесення їх даних у касову книгу.

У попередньому уроці ми давали рекомендації щодо складання і оформлення реєстру депонованих сум. Так, ми вказували, що реєстр депонованих сум має довільну форму, але, відповідно до останніх змін у законодавстві України, цей реєстр вже має затверджену форму (Методичні рекомендації щодо застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. №356).

Аналітичний облік розрахунків за неотриману у встановлений для підприємства термін для виплати сум з оплати праці (розрахунків з депонентами) ведеться в реєстрі заробітної плати, що депонується. Реєстр складається касиром, який повинен закрити платіжну відомість за кожний період виплати заробітної плати окремо, і перевіряється головним бухгалтером. Працівник підприємства, який веде облік заробітної плати, що депонується, на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень і бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності закінчився, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) заробітної плати, що депонується, і підтверджує своїм підписом кожну відображену операцію.

На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати з реєстрів за попередній рік переносяться в реєстр депонованої заробітної плати поточного року.

Під час оформлення цього реєстру потрібно звернути увагу на заповнення таких граф:

- у графі 5 касир вказує дату наступного дня після дня закриття платіжної або розрахунково-платіжної відомості;

- у графах 7 - 10 вказуються дані документа (дата, номер і сума), згідно з яким проводиться виплата, списання або перенесення депонованих раніше сум. Ці дані завіряються підписом виконавця. Виконавцем можуть бути: касир, якщо проводилася виплата депонованих сум, або ж бухгалтер, в посадові обов'язки якого входить документальне оформлення депонованих сум, у випадку, якщо раніше задепоновані суми підлягають списанню (наприклад, закінчився термін позовної давності), перерахуванню (наприклад, на рахунок отримувача) тощо.

Слід також звернути увагу на те, що цей реєстр відноситься до первинних документів бухгалтерського обліку касових операцій. Відповідно до пункту 2.4. Положення 88, первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву підприємства або установи, від імені яких складено документ, назву документа (форми), код форми, дату й місце складання, зміст господарської операції і її вимірники (в натуральному і вартісному вираженні), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл і здійснення господарської операції і складання первинного документа.

(Приклад оформлення РПВ і реєстру депонованих сум (приклад оформлений за даними РПВ) див. на с. 38 і 39).

Касова книга

Всі касові операції, які здійснюються на підприємстві й оформляються прибутковими касовими ордерами або видатковими касовими документами, повинні обліковуватися в касовій книзі, типова форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51.

Застосування і оформлення касової книги

Кожне підприємство для оформлення операцій у національній або іноземній валюті веде касову книгу. Касова книга - це бухгалтерський реєстр, призначений для узагальнення даних за виданими й оприбуткованими готівковими грошовими коштами, а також для отримання даних про наявність грошових коштів у касі підприємства на кінець і початок робочого дня. Одним з важливих призначень касової книги є також здійснення контролю за рухом грошових коштів у касі й дотриманням ліміту каси в певній валюті (національній, іноземній) на підприємстві.

На підприємстві на кожну валюту, яка є в касі, оформляється одна касова книга. У цьому уроці розглянемо оформлення і заповнення касової книги у національній валюті, а оформлення і заповнення касової книги в іноземній валюті розглянемо в наступних уроках.

Касова книга - це зброшуровані касові аркуші, що складаються з відривної та невідривної частини. Невідривні частини касового аркуша залишаються в касовій книзі, а відривні є звітом касира.

При оформленні касової книги в ній обов'язково повинні бути вказані назва підприємства й ідентифікаційний код (ці реквізити аналогічні реквізитам, які заповнюються в РПВ

Якщо у підприємства є штамп з найменуванням підприємства і його ідентифікаційним кодом, то замість запису літерами вказаних реквізитів у цих рядках можна поставити відбиток такого штампа.

Аркуші касової книги нумеруються (відривні і невідривні частини касової книги при цьому нумеруються однаковими номерами), касова книга прошнуровується й опечатується.

Після того як аркуші касової книги пронумеровані, книга прошнурована, кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера підприємства й печаткою підприємства.

Опечатувати касову книгу можна двома способами:

1. Мастиковою печаткою. При використанні на підприємстві такого способу опечатування касової книги працівник бухгалтерії повинен:

а) наклеїти папір розміром, як правило, 5 х 5 см на вузлик ниток, якими прошнурована касова книга, наклавши вузлик і листок паперу, що наклеюється, на обкладинку касової книги;

б) поставити відбиток мастикової печатки підприємства на приклеєний листок паперу;

в) нанести ще один шар клею на папір з відбитком печатки, яким був приклеєний вузлик ниток.

2. Сургучною печаткою. При використанні на підприємстві такого способу опечатування касової книги, працівник бухгалтерії повинен:

а) наклеїти папір розміром, як правило, 5 х 5 см на вузлик ниток, якими прошнурована касова книга, наклавши вузлик і листок паперу, що наклеюється, на обкладинку касової книги;

б) залити край паперу розплавленим сургучем і поставити на нього відбиток печатки підприємства.

Другий спосіб опечатування касової книги має свої недоліки, а саме: сургуч при згинанні касової книги відклеюється від книги, що пізніше може призвести до його втрати і, отже, до визнання касової книги не опечатаною, а це порушення інструкції і, відповідно, штрафи.

При будь-якому способі опечатування касової книги необхідно пам'ятати, що папір, на який ставитися відбиток печатки підприємства, повинен бути цигарковим, а клей на основі рідкого скла ("Силікатний", "Канцелярський", "Конторський", "Рідке скло").

Після опечатування касової книги на зворотному її боці робиться такий запис:


У цій книзі пронумеровано
та прошнуровано 50 (п'ятдесят) аркушів
й опечатано печаткою
Підпис ______
" 20 " листопада 20 00 р.

Цей запис повинні завірити своїми підписами головний бухгалтер і керівник підприємства, а також обов'язково повинна стояти дата опечатування книги.

Як правило, багато підприємств мають відокремлені структурні підрозділи, які мають право здійснювати касові операції з готівковими грошовими коштами. Відповідно до цього вказані підрозділи також повинні вести касові книги, оформлені за зразком касової книги підприємства. Ведення касових операцій в структурних підрозділах розглянемо в наступних уроках "Школи бухгалтера".

Заповнення касової книги

Перед початком роботи касир зобов'язаний записати на першому незаповненому аркуші касової книги дату поточного дня, протягом якого будуть здійснюватися касові операції.

Каса за " 29 " грудня 20 00 р.

На практиці багато касирів, у разі якщо на підприємстві не було касових операцій за певний період, в цій графі роблять такий запис:

Каса за " 25 - 28 " грудня 20 00 р.

При цьому касир заповнює всі необхідні реквізити: залишок на початок першого дня (періоду), залишок на кінець останнього дня (періоду) і т.д., а в рядках, де вказуються дані з первинних касових документів, ставляться прочерки або на весь незаповнений аркуш касової книги знак "Z".

Наприклад, якщо даний період починається в одному місяці, а закінчується в іншому, наприклад, з 24.11.2000 р. по 06.12.2000 р., то враховуючи необхідність визначення сальдо на кінець місяця і оборотів за місяць касир заповнює цей реквізит таким чином:

Каса за " 24 - 30 " листопада 20 00 р.

і

Каса за "01 - 06 " грудня 20 00 р.

Таке оформлення аркушів касової книги підприємства не відповідає п.21 Інструкції №334. Відповідно до цього пункту "щодня наприкінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей в касі на наступну датуѕ". На підставі цього можна зробити висновок, що в цій графі повинна стояти дата за один день, а не за певний період.

У той же час на вищезгадане оформлення касової книги працівники НБУ при проведенні перевірок підприємства не звертають уваги.

У касовій книзі необхідно вказати суму наявності грошових коштів у касі підприємства на початок робочого дня. Ця сума переноситься з попереднього аркуша касової книги, з графи "Залишок на кінець дня".

Залишок на початок дня 3000,00 .

Після заповнення цих реквізитів касир розпочинає роботу.

Записи в касовій книзі робляться кульковою ручкою або чорнилом темного кольору з використанням копіювального паперу для занесення даних у відривну частину аркуша касової книги.

Спочатку касир згинає сторінку касової книги по лінії відрізу, загинаючи відривну частину під невідривну частину, і вставляє копіювальний папір.

Внесення записів за касовими операціями починається на лицьовому боці невідривної частини сторінки касової книги після рядка "Залишок на початок дня".

При отриманні або видачі касиром готівкових грошових коштів за прибутковими або видатковими касовими ордерами він переносить дані їх реквізитів у касову книгу.

Часто дані первинних касових документів не вміщуються на лицьовому боці невідривної частини аркуша касової книги. У такому випадку касир зобов'язаний заповнити рядок касової книги "Перенесення". У цьому рядку відображається інформація тільки про оборот касових сум на цьому боці сторінки касової книги. При розрахунку обороту не враховуються дані рядка "Залишок на початок дня". Запис у рядку "Перенесення" проводиться касиром на підставі даних, вказаних на лицьовому боці аркуша касової книги. У графі "Прибуток" касир зобов'язаний вказати суму всіх готівкових грошових коштів, що надійшли в касу, при цьому не враховуються дані графи "Залишок на початок дня". У графі "Видаток" - сума всіх виплат готівкових грошових коштів з каси підприємства.

Рядок касової книги "Перенесення" заповнюється і в разі, якщо після закінчення робочого дня всі первинні касові документи, що пройшли в касі протягом цього дня, вмістилися на лицьовому боці невідривної частини аркуша касової книги. У такому випадку рядок "Перенесення" заповнюється касиром під час закриття каси. Якщо протягом дня в касі жодних операцій не здійснювалося, в рядку "Перенесення" ставиться прочерк.

Приклад. Припустімо, що в касовій книзі залишок на початок дня дорівнює 3000,00 грн. Далі відображено: надходження в касу 200,00 грн, видача з каси 230,00 грн, надходження 300,00 грн, надходження 352,00 грн, надходження 360,00 грн, видача 215,00 грн, видача 235,00 грн, видача 60,00 грн, видача 98,00 грн. Отже, прихід по касі дорівнює 1212,00 грн, витрата - 838,00 грн. У рядку "Перенесення" потрібно вказати: 1212,00 грн і 838,00 грн.

Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспондуючого рахунка Прибуток Видаток
1 2 3 4 5
  Залишок на початок дня - -
      3000,00 Х
365 Воскобойник В.А. 377 200,00 -
325 Собко В.А. 372 - 230,00
366 Васильчук П.О 377 300,00 -
367 Панчук В.М 377 352,00  
368 Абрамцова Т.В. 377 360,00  
369 Кузнеців О.Я. 372 - 215,00
370 Дудко В.А. 372 - 235,00
371 Перепелица С.М. 631 - 60,00
385 Пащенко М.В. 372 - 98,00
Перенесення 1212,00 838,00

Якщо після заповнення рядка "Перенесення" касові операції на підприємстві провадяться далі, касир для продовження записів у цьому касовому аркуші відривну частину сторінки касової книги загинає в зворотний бік, знову вставляє копіювальний папір і продовжує записи під копіювальний папір на зворотному боці невідривної частини сторінки.

Наприкінці робочого дня касир зобов'язаний закінчити записи в касовій книзі за поточний день, заповнюючи такі обов'язкові реквізити:

Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспондуючого рахунка Прибуток Видаток
1 2 3 4 5
326 Петров П.Р. 372 - 150,00
327 Бабенко Р.Л. 631 - 250,00
         
         
         
         
         
         
Всього за день 1212,00 1238,00
Залишок на кінець дня 2974,00 Х
В тому числі на зарплату 634,45 Х

У разі якщо працівник бухгалтерії, який заповнював РПВ, допустив помилки при розрахунку, а це, своєю чергою, призвело до неправильно виданої суми готівкових грошових коштів касиром отримувачу, відповідальність за це касир підприємства не несе.

На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати з реєстрів за попередній рік переносяться в реєстр депонованої заробітної плати поточного року.

При заповненні касової книги в рядку аркуша "В тому числі на оплату праці" вказується сума, яка є в касі й призначена на оплату праці й не списана на витрату в касі у зв'язку з тим, що ВКО буде оформлятися після такої видачі.

Частина аркуша касової книги, яка є звітом касира, відривається у випадках:

1. Після закінчення робочого часу з приймання і видачі готівкових грошових коштів з каси підприємства за умови, що касир вніс у касову книгу всі прибуткові і видаткові касові документи, що пройшли в касі протягом дня.

2. У разі якщо протягом дня на підприємстві здійснюється велика кількість касових операцій і їх дані не вміщуються на одному аркуші касової книги, касир повинен:

а) дооформити повністю цей аркуш касової книги (вивести обороти і залишок);

б) додати до нього всі прибуткові касові ордери й видаткові касові документи;

в) перенести суму залишку грошових коштів, вказану в рядку "Залишок на кінець дня" на нову сторінку касової книги в рядок "Залишок на початок дня", поставити цю ж дату, що й на аркуші касової книги, з якої переноситься залишок, на початок і продовжити записи на новому аркуші касової книги.

На практиці багато бухгалтерів, для зручності, вгорі на новому аркуші касової книги пишуть "Продовження", хоч це й не передбачено Інструкцією №334.

Після закінчення робочого дня, після того як касиром повністю заповнені відривна й невідривна частини аркуша касової книги, він передає в бухгалтерію відривну частину аркуша (заповнену під копіювальний папір копію записів у касовій книзі за день) або кілька відривних частин аркушів касової книги (якщо протягом дня на підприємстві відбулася велика кількість касових операцій і їх дані не вмістилися на одному аркуші касової книги). Разом з ними касир передає прибуткові касові ордери і видаткові касові документи (видаткові касові ордери, платіжні і розрахунково-платіжні відомості тощо), за якими оприбутковувалися і видавалися готівкові грошові кошти з каси за робочий день.

Відривні частини аркушів касової книги разом з первинними касовими документами й будуть звітом касира про касові операції за день. На підтвердження прийняття звіту касира і доданих до звіту документів бухгалтер повинен поставити підпис на невідривній і відривній частинах аркуша касової книги, після чого повернути касиру касову книгу. Звіт касира і додані до нього всі первинні касові документи залишаються в бухгалтерії.

Контроль за правильним веденням касової книги здійснює головний бухгалтер підприємства.


Типова форма №П-49
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ №56
PDF-42Kb

Реєстр депонованої заробітної плати
PDF-32Kb

Типова форма №КО-4
Касова книга
PDF-56Kb


Продовження теми


Олег ЗГУРСЬКИЙ


СУТТЄВО

У разі якщо касиром були зроблені виправлення в касовій книзі, кожне з таких виправлень повинно бути завірене підписами касира і головного бухгалтера підприємства або особи, яка заміняє його.


Законодавча база к курсу

1. Інструкція про "Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. №21, в редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. №334 (в тексті - Інструкція №334).

2. Інструкція №4 від 20.06.95 р. "Про організацію роботи з готівкового обороту установами банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 20.06.95 р. №149, в редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. №335 (в тексті - Постанова №149).

3. Наказ Мінстату України від 22.05.96 р. №144 "Про затвердження типових форм первинного обліку розрахунків з робітниками і службовцями із заробітної плати" (в тексті - Наказ №144).

4. Інструкція №1 "Про організацію емісійно-касової роботи в установах банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 р. №129 з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Інструкція 1).

5. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.96 р. №51.

6. "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88 і зареєстроване в Мін'юсті України 05.06.95 р. за №168/704 (в тексті - Положення 88).

7. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. №356.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua