Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Практична бухгалтерія - Звітність бюджетних установ << >>

Звикайте до нового

Цього року установи й організації, що отримують кошти з державного та місцевих бюджетів, складають зовсім нову звітність - як місячну, так і квартальну

Бюджетні установи тепер щомісяця заповнюватимуть 10 форм

Наказом Держказначейства України від 22.02.2001 р. №23 затверджено Інструкцію про порядок складання у 2001 році місячної звітності установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів (текст документа див. у "Документах для роботи" № 14/2001 р.).

Інструкцією встановлено нові форми місячної фінансової звітності. Починаючи зі звітності за березень бюджетні установи отримали в доповнення до існуючих 9-ти форм місячної фінансової звітності 10-ту - №8-м "Звіт про зобов'язання бюджетних установ".Форма №2-мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" змінила позначку на №2-м. Форми №4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень", №4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів", №4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" також отримали позначку "м" (місячна).

Новий порядок складання місячних звітів поширюється на усі без винятку центральні органи виконавчої влади, головних розпорядників бюджетних коштів, установи та організації, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів. Отже, тепер установи силових та правоохоронних органів складають місячну звітність за тими ж формами і правилами, що й цивільні установи.

Без змін залишилася термінологія, яка використовується у формах звітів, зміст якої визначено Інструкцією про порядок складання у 2000 році місячних та квартальних звітів установами й організаціями, основна діяльність яких провадиться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів. У нових формах зустрічається лише новий термін, про який ми неодноразово згадували, - "зобов'язання".

Відповідно до п. 27 Інструкції, термін подання місячної звітності установлюється органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених Постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності". Таким чином, терміни і процес здавання місячної звітності в 2001 році залишились незмінними.

Також незмінним залишився порядок складання місячної звітності госпрозрахунковими підприємства, що отримують кошти із загального фонду бюджету, та громадськими об'єднаннями, які спрямовують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми.

У 2001 році, на відміну від попереднього, зведений звіт форми №2-м "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подається, крім головних розпорядників, установи яких мають право не обслуговуватися в органах Державного казначейства України.

Крім того, кошти, які надходять на ім'я установ і, згідно з чинними нормативними актами, спрямовуються на відновлення касових видатків (за телефонні переговори, помилково перераховані), відображаються у відповідних формах фінансової звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

Зміни у формах місячної звітності викликані передусім запровадженням нової бюджетної класифікації

Наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 р. №348 "Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України" затверджено та зобов'язано використовувати з 1 січня 2001 року "нову" бюджетну (економічну) класифікацію при складанні розписів бюджетів, кошторисів, планів асигнувань та при поданні звітності про виконання бюджетів.

Відповідно до цього наказу, економічна класифікація видатків зазнала змін у бік зменшення кодів, за якими можна їх планувати на утримання установ.

Що ж до змін в економічній класифікації видатків бюджету, то тут слід звернути увагу на те, що з неї вилучено коди 1121 та 1122, тобто в 2001 році в кошторисі доходів та видатків бюджетним установам не потрібно виділяти "Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та "Збір на обов'язкове соціальне страхування" - ці коди об'єднано в один - 1120 "Нарахування на заробітну плату".

Вилучено з економічної класифікації видатків також коди, за якими передбачалося планування видатків на придбання виробничого (КЕКВ 2111) та невиробничого (КЕКВ 2112) обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм). Аналогічно вилучено і коди, за якими передбачалося планування видатків на капітальний ремонт та реконструкцію виробничих об'єктів (обладнання), капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурного та побутового призначення. Крім того, вилучено код 2136 "Інший капітальний ремонт", а код 1343 отримав назву колишнього коду 1344 "Інші поточні трансферти населенню", причому оплата безкоштовно наданих квартир і комунальних послуг в 2001 році не планується. Немає в оновленій економічній класифікації видатків бюджету і цілого розділу VІІ "Платежі до бюджету".

Водночас класифікацію видатків доповнено кодом 1166 "Оплата інших енергоносіїв".

Форма №7-м цього року повинна містити дані як про кредиторську, так і про дебіторську заборгованість

Форму №7-м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" складають на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість установи, що виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складають у розрізі кодів економічної та функціональної класифікації видатків, і містить він інформацію про заборгованість бюджетних установ, як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Звіт форми №7-м складається окремо за загальним і спеціальним фондами.

При складанні форм №7-м про заборгованість установ, які мають право не обслуговуватися в органах Державного казначейства України, графи 8 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, у тому числі зареєстрована заборгованість" та 9 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, у тому числі: зареєстрована заборгованість, з неї: прострочена заборгованість" не заповнюються.

Звертаємо увагу, що до форми №7-м включається заборгованість установ за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Ця заборгованість відображається за тим кодом економічної класифікації видатків, за якими вона була проведена при виконанні кошторису (придбано матеріальні цінності, отримана готівка в банку тощо).

Всі операції установи (у тому числі заборгованість), що не передбачені кошторисом доходів та видатків (наприклад - заборгованість на виплату допомоги і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у звітах форми №4-м про надходження і використання коштів спеціального фонду та форми №7-м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" не враховуються.

Форма №8-м для бухгалтера бюджетної установи зовсім нова

Бюджетні установи отримали у доповнення до існуючих 9-ти форм місячної фінансової звітності 10-ту - №8-м "Звіт про зобов'язання бюджетних установ".

Складають її всі установи, що отримують кошти із Державного бюджету України, оскільки облік зобов'язань за спеціальними правилами, встановленими Державним казначейством, ведуть ці установи, а не установи, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Звіт складають за кожною функцією у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У графах 4 "На початок року - зареєстровано" та 6 "На звітну дату - зареєстровано всього" відображаються всі зобов'язання (договори, рахунки-фактури тощо), які, згідно з наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 р. №103, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2000 р. за №759/4980, зареєстровані в органі Державного казначейства.

У графах 5 "На початок року зареєстровано - з неї: кредиторська заборгованість" та 7 "На звітну дату зареєстровано - з неї: кредиторська заборгованість" відображається із всієї суми зобов'язань, зареєстрованих в органі Державного казначейства, сума кредиторської заборгованості установи.

У 2001 році бюджетники здаватимуть ще й нову квартальну звітність

Поряд із внесеними змінами до порядку складання місячних звітів у 2001 році Державним казначейством України розроблено і наказом від 03.04.2001 р. №48 затверджено нову Інструкцію про порядок складання у 2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів.

Введення цієї інструкції насамперед зумовлено запровадженням нових форм документів, що застосовуються під час виконання бюджету і затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.01.2001 р. №6, зміною бюджетної класифікації, внесеної наказом Міністерством фінансів від 25.12.2000 р. №348, та потребою в більш чіткій і повній інформації про стан бюджетних установ .

Інструкція розкриває порядок заповнення і обсяги форм квартальної звітності, а також визначає установи, підприємства та організації, яким необхідно звітуватися. На відміну від інструкції 2000 року, ця інструкція не містить переліку визначень, які використовуються у формах звітності, тому для повноти відображення всіх необхідних даних потрібно скористатися Інструкцією про порядок складання місячних і квартальних звітів у 2000 році, затвердженою наказом Державного казначейства від 10.07.2000 р. №62 та зареєстрованою в Мін'юсті 31.07.2000 р. за № 460/4711.

У формі №1 "Баланс" змінилися коди рядків - як в активі, так і в пасиві

Форма №1 "Баланс" зазнала змін в частині відображення даних як аналітичного, так і синтетичного обліку.

Розділ ІІ "Оборотні активи" тепер розпочинається з рядка 140 "Матеріали і продукти харчування", а не з 200. Крім того, в цьому розділі не відображається вартість виробничих запасів, тварин на вирощуванні і відгодівлі та продукції (колишні рядки 200, 210, 240).

У свою чергу, у рядку 160 "Інші запаси" показується вартість запасів установи, що не враховані у рядках 140 "Матеріали і продукти харчування" та 150 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто:

сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

У зв'язку із внесеними до порядку обліку позабюджетних коштів змінами, якими заборонено розміщувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду на депозитних рахунках банківських установ, із активу балансу вилучено рядок 303 "Рахунки для обліку депозитних сум" і замість нього введено рядок 223 "Інші рахунки в казначействі", на якому показують суми, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних.

Розділ ІІІ "Витрати" відображає фактичні видатки і витрати бюджетних установ, проведені протягом бюджетного року.

На відміну від форми балансу, яка застосовувалась у 2000 році, в рядку 240 "Видатки загального фонду" (колишній 320) показується сума фактичних видатків, проведених установою за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на утримання установи та інші заходи, що передбачені загальним фондом кошторису цієї установи. Крім того, цей рядок поділяється на:

241 "Видатки державного бюджету" (відображаються фактичні видатки загального фонду державного бюджету) та

242 "Видатки місцевого бюджету" (відображаються фактичні видатки загального фонду місцевого бюджету).

Пасив балансу суттєвих змін не зазнав, хіба що в розділі ІІІ "Доходи" рядок 380 "Доходи загального фонду", аналогічно, як і в активі "Видатки загального фонду", поділений на доходи місцевого і державного бюджету, чого в 2000 році не було. Крім того, із цього розділу вилучено рядок "Кошти батьків за надані послуги".

Тепер сума нарахованих установою доходів за іншими власними надходженнями, у тому числі кошти батьків за надані послуги - нарахування за утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів, показується у рядку 393 "Доходи за іншими власними надходженнями".

За розділом ІІІ "Доходи" записів у графі 3 "На початок року" не повинно бути, крім рядка 397 "Доходи за витратами майбутніх періодів". У графі 3 цього рядка відображається сума доходу спеціального фонду, отримана установою минулого року, яка буде витрачатися у поточному бюджетному році.

Підготовлено фахівцями УДК у Львівській області

З чого складається місячна звітність бюджетних установ:

 • Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд) (форма №2-м)
 • Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України (форма №2-валюта)
 • Звіт про надходження і використання спеціальних коштів (форма №4-1-м)
 • Звіт про надходження і використання сум за дорученнями (форма №4-2-м)
 • Звіт про депозитні суми (форма №4-3)
 • Звіт про рух інших власних надходжень (форма №4-4-м)
 • Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів (форма №4-5-м)
 • Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд) (форма №4-6м)
 • Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма №7-м)
 • Звіт про зобов'язання бюджетних установ (форма №8-м)

З чого складається квартальна звітність бюджетних установ:

 • Баланс (форма №1)
 • Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд) (форма №2)
 • Звіт про використання бюджетних коштів з міжнародної діяльності України (форма №2-валюта)
 • Звіт про надходження і використання спеціальних коштів (форма №4-1)
 • Звіт про надходження і використання сум за дорученнями (форма №4-2)
 • Звіт про рух інших власних надходжень (форма №4-4)
 • Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів (форма №4-5)
 • Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд) (форма №4-6)
 • Зведений звіт про надходження і використання спеціальних коштів (форма №4-1-зведена)
 • Зведений звіт про рух інших надходжень (форма №4-4-зведена)
 • Звіт про депозитні суми (форма №4-3)
 • Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма №7)
 • Звіт про зобов'язання бюджетних установ (форма №8)

Головне у квартальній звітності бюджетних установ у 2001 році

1. З'явилася нова форма - №8 "Звіт про зобов'я зання бюджетних установ". Це пов'язано із запровадженням з 1 січня цього року в органах Держказначейства обліку зобов'язань розпорядників коштів.

2. Порядок заповнення у 2001 році усіх форм квартальної звітності (окрім "Балансу") аналогічний місячній звітності, крім однієї особливості: у формах квартальної звітності поряд із касовим видатками передбачено графи, де проставляються фактичні видатки.

3. Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування України, загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають і подають Держказначейству України зведену квартальну звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" та формою фінансового звіту "Баланс", який подається за зразками, визначеними даними фондами.

4. Госпрозрахункові підприємства та організації, що отримують кошти із загального фонду бюджету, в 2001 році складають квартальну звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формою №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)".

5. Підприємства, що отримують кошти зі спеціального фонду, складають квартальну звітність за формою №4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)".

6. Громадські об'єднання, що одержують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми, подають лише квартальну фінансову звітність про використання бюджетних коштів за формою №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)".

7. Госпрозрахункові підприємства та організації, громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти, додатково подають до органів Державного казначейства України нову форму №8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ". Інші форми квартальної фінансової звітності про використання бюджетних коштів, у тому числі форми №1 "Баланс", №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ", госпрозрахунковими підприємствами та організаціями, громадськими об'єднаннями до органів Державного казначейства України не подаються.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua