Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Практична бухгалтерія - Облік у будівництві << >>

Облік розрахунків із замовником за виконані будівельно-монтажні роботи

Ольга РОМАШКО,
викладач Національної академії управління


Договір між замовником і генпідрядчиком на виконання будівельно-монтажних робіт

Основним документом, що регулює відносини між замовником і генеральним підрядчиком протягом усього періоду будівництва, є генеральний договір підряду. Договори підряду укладають відповідно до вимог ЦК. Статтею 332 ЦК визначено, що за договором підряду підрядчик зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу на завдання замовника з його або своїх матеріалів. У свою чергу, і замовник зобов'язується прийняти і сплатити виконану роботу.

Якщо підрядчик виконує роботу зі своїх матеріалів, він несе відповідальність за якість матеріалів. Якщо робота виконується повністю або частково з матеріалу замовника, підрядчик відповідає тільки за неправильне використання цього матеріалу. Але в цьому випадку підрядчик зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалів, а також повернути надлишки матеріалу, якщо такі будуть.

Після укладення договору підряду генеральний підрядчик і замовник складають кошторис витрат за об'єктом будівництва. Якщо в процесі будівництва виникла необхідність значно перевищити складений раніше кошторис, генпідрядчик зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. У цьому випадку замовник має право відмовитися від договору, відшкодувавши підрядчику понесені ним витрати. Якщо підрядчик не попередив замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування надкошторисних витрат.

Договір підряду укладається замовником з генеральним підрядчиком на весь період будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд або їх черг.

Обов'язки замовника за договором підряду

За договором підряду замовник зобов'язаний:

- надати генеральному підрядчику майданчик для будівництва підприємства, будівлі, споруди і передати йому затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне відкриття і безперервність фінансування будівництва й оплату виконаних будівельно-монтажних робіт;

- здійснити комплектну передачу генеральному підрядчику обладнання, матеріалів і комплектуючих, постачання яких покладено на замовника, відповідно до графіків їх передачі, суворо пов'язаних з термінами виконання будівельно-монтажних робіт і введення в дію об'єктів;

- забезпечити в узгоджені з генеральним підрядчиком терміни виконання робіт за договорами, укладеними замовником безпосередньо з монтажними або іншими спеціалізованими будівельними організаціями.

Замовник також здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу і вартості виконаних робіт проектам і кошторисам, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядчика. У разі виявлення відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації, а також від робочої документації замовник повинен видати підрядчику розпорядження про усунення допущених відхилень, а в необхідних випадках - про припинення робіт. У цьому випадку замовник має право не оплачувати ці роботи до усунення відхилень.

Обов'язки генерального підрядчика за договором підряду

У свою чергу, генеральний підрядчик, відповідно до договору, зобов'язаний:

- побудувати передбачені планом і титульним списком об'єкти будівництва згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією;

- забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до будівельних норм і правил;

- здати замовникові закінчені об'єкти будівництва.

Замовник укладає договір підряду, як правило, з однією будівельно-монтажною організацією - генеральним підрядчиком. У свою чергу, генеральний підрядчик має право укладати договір субпідряду на виконання окремих видів і комплексів робіт з іншими будівельними і спеціалізованими організаціями. Виконання обов'язків замовника щодо робіт, на які укладено договір субпідряду, покладається на генерального підрядчика, а обов'язків підрядчика - на субпідрядчика.

Генеральний підрядчик несе перед замовником відповідальність за виконання всіх робіт, що здійснюються ним і субпідрядчиками. Субпідрядчики несуть відповідальність перед генеральним підрядчиком за виконання видів і комплексів робіт в обсягах і в терміни, визначені в договорах субпідряду відповідно до графіків провадження будівельно-монтажних робіт.


Подаємо типовий зразок договору підряду на капітальне будівництво.


Види розрахунків між замовником і генпідрядчиком

Вартість робіт за договором підряду визначається на підставі договірної ціни на об'єкти будівництва.

Розрахунки проводяться на підставі підписаної замовником довідки про собівартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою №КБ-3, затвердженою Наказом №26/5. Відповідно до нього, довідка за формою №КБ-3 застосовується для розрахунків із замовниками за виконані роботи.

Складається вона у двох примірниках. Перший - для підрядчика, другий - для замовника. У разі вимоги банку, що фінансує, складається третій примірник.

Довідка за формою №КБ-3 складається щомісяця фахівцями будівельного підприємства, якщо в звітному періоді виконуються будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального і поточного ремонту будівель і споруд, інші підрядні роботи, і пред'являється генпідрядчиком замовнику (забудовнику), субпідрядчиком - генпідрядчику.

Вартість робіт у довідці відображається у фактичних цінах поточного року, за якими здійснюються розрахунки замовника з підрядчиком, незалежно від того, в яких цінах був складений кошторис. Інструкцією №21 передбачено, що підприємства й індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами - громадянами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Крім грошових розрахунків, підприємства можуть здійснювати розрахунки між собою, укладаючи бартерні угоди. Згідно з Законом №334, бартер - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

Статтею 7 Закону №334 бартерні операції зараховано до операцій особливого виду. Так, відповідно до цієї статті, доходи і витрати від здійснення бартерних операцій визначаються платником податку виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижче за звичайну ціну. Крім того, ця стаття зобов'язує платника податку на прибуток щокварталу подавати розрахунок фінансових результатів бартерних операцій разом із податковою декларацією про прибуток до податкового органу за місцезнаходженням такого платника податку.

Відповідно до правил ведення податкового обліку, датою збільшення валового доходу в разі здійснення бартерних операцій вважається дата будь-якої з подій, що відбулася раніше:

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку;

або дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання результатів робіт (послуг) платником податку.

Крім того, Законом №168 передбачено, що продаж товарів (робіт, послуг) здійснюється за договірними (контрактними) цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість. При цьому датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні бартерних операцій вважається будь-яка з подій, що відбулася раніше:

або дата відвантаження платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку;

або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Крім цього, на сьогодні у будівництві в Україні широко застосовуються імпортні будівельні матеріали. При цьому, як і раніше, будівельні організації вважають за краще придбавати будівельні й опоряджувальні матеріали у нерезидентів шляхом бартерних операцій. Згідно з Законом №168, при здійсненні з нерезидентами бартерних операцій датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата першої з подій:

або дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, що засвідчує вивезення товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт надання товарів (робіт, послуг) нерезиденту;

або дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, що засвідчує отримання товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання товарів (робіт, послуг) платником податку.

Потрібно також мати на увазі, що, відповідно до Указу №857, при здійсненні бартерних операцій на території України податок справляється за повною ставкою, в тому числі при обміні товарами (роботами, послугами), операції з продажу яких звільняються від оподаткування або обкладаються податками за нульовою ставкою. Право на отримання податкового кредиту при здійсненні таких операцій виникає на дату здійснення кожної з частин заключної операції в сумі, пропорційній таким частинам.

Ще одним засобом розрахунків замовника з генпідрядчиком може бути вексель. Згідно з Законом №1201, вексель - цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Водночас, як визначено Постановою №204, вексель - це розрахунковий документ з категорії безготівкових.

Відповідно до Листа №2635, у разі якщо платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що є об'єктом обкладення ПДВ, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого або переказного векселя, випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (робіт, послуг) без урахування дисконту або інших знижок з номіналу такого векселя. За процентними векселями базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (робіт, послуг), збільшена на суму відсотків, нарахованих або які повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Крім того, не змінюють суми податкових зобов'язань або податкового кредиту такого платника податку векселі отримані, але не оплачені платником податків, або видані, але не оплачені платником податків, незалежно від видів операцій, щодо яких такі векселі використовуються.

Бухгалтерський облік розрахунків між замовником і генпідрядчиком

Відповідно до Плану рахунків й Інструкції №291, для обліку доходу від виконання окремих видів робіт, технологічних етапів або закінчених об'єктів будівництва, виконаного за договорами підряду і субпідряду, будівельно-монтажні організації застосовують рахунок 70 "Доходи від реалізації", субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", у кореспонденції з рахунком 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". За кредитом цього рахунка відображається договірна вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, за якими підписано акт виконаних робіт. Водночас за дебетом субрахунка 703 відображається: в кореспонденції з кредитом рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами", субрахунок 641 "Розрахунки за податками", - сума податку на додану вартість, а також сума чистого доходу від реалізації будівельно-монтажних робіт у кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

Фінансовий результат від виконання будівельно-монтажних робіт визначається на рахунку 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності", шляхом зіставлення оборотів за кредитом і дебетом цього рахунка. За його дебетом списуються: собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт, адміністративні витрати, інші витрати.

Що стосується бухгалтерського обліку бартерних операцій, то, відповідно до стандартів, вони можуть здійснюватися як подібними, так і неподібними виробничими запасами. Як правило, у будівництві відбувається бартер неподібними запасами. Згідно з П(С)БО 9 "Запаси", первісна вартість запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збільшеній (зменшеній) на суму коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) в процесі обміну.

При цьому, згідно з П(С)БО 15 "Дохід", сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю запасів, які отримані або підлягають отриманню підприємством, зменшених або збільшених на суму відповідно переданих або вилучених коштів і їх еквівалентів. Для обліку господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку будемо застосовувати План рахунків й Інструкцію №291.

З метою поліпшення перевірки бартерних операцій в аналітичному обліку рекомендується складати накопичувальні відомості, в яких за кожним бартерним контрактом будуть відображатися дані, необхідні для заповнення форм за звітний період з обов'язковим виведенням результатів за кожним окремим договором.

Остаточним етапом перевірки є перевірка правильності відображення бартерних операцій у податковій звітності. Бартерні операції в ній відображаються в рядку 1.2 додатка "А" - вартість відвантажених товарів, робіт, послуг. Валові витрати відображаються в додатку "Ж", розрахунок фінансових результатів здійснюється в додатку "С" до декларації про прибуток.

Для обліку господарських операцій з векселями, згідно з Планом рахунків та Інструкцією №291, використовують такі рахунки:

- 162 "Довгострокові векселі отримані" - для обліку векселів, отриманих на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;

- 341 "Короткострокові векселі отримані в національній валюті", 342 "Короткострокові векселі отримані в іноземній валюті" - для обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги і щодо інших операцій, забезпечених векселями;

- 352 "Інші поточні фінансові інвестиції" - для обліку наявності і руху поточних фінансових інвестицій. Тут можуть бути відображені векселі, що придбаваються нижче номінальної вартості з метою зарахування кредиторської заборгованості в сумі номіналу векселя;

- 511 "Довгострокові векселі, видані у національній валюті", 512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті" - для обліку розрахунків з постачальниками, підрядчиками й іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги і за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями і не є поточним зобов'язанням;

- 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями у національній валюті", 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" - для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових при настанні терміну погашення протягом 12 місяців з дати балансу;

- 621 "Короткострокові векселі, видані у національній валюті", 622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті" - для обліку заборгованості постачальникам, підрядчикам та іншим кредиторам за отримані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи і за іншими операціями, на які підприємство видало векселі. На підприємстві можуть бути самостійно відкриті необхідні субрахунки, наприклад 6211 "Векселі акцептовані", 6212 "Податкові векселі".

Для відображення у бухгалтерському обліку відсотків, нарахованих за векселем, призначені такі субрахунки:

- 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - для обліку нарахованих відсотків, що підлягають отриманню;

- 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - для обліку нарахованих відсотків, що підлягають сплаті;

- 952 (733) "Інші фінансові витрати (доходи)" - для обліку витрат, пов'язаних з нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів).

Крім перелічених рахунків, операції з участю векселів можуть обліковуватися на позабалансовому субрахунку 042 "Непередбачені зобов'язання". Відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", непередбачене зобов'язання - це:

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

або

2) теперішнє зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для урегулювання зобов'язання потрібно буде використовувати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Тобто на субрахунку 042 "Непередбачені зобов'язання" ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов'язання, яка може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) в сумі очікуваних збитків. Що стосується векселя, то гадаємо, що всі особи, які поставили підпис на вексельному бланку, є солідарно відповідальними за векселем. Отже, при опротестуванні векселя є імовірність виникнення зобов'язань зі сплати суми, визначеної векселем. Тому всі солідарно відповідальні за векселем особи повинні визнати зобов'язання в розмірі, визначеному векселем, і відобразити його на позабалансовому субрахунку 042 "Непередбачені зобов'язання". Крім того, потрібно відобразити зобов'язання і в примітках до фінансової звітності.

Згідно із Законом №1201, вексель - це цінний папір. Згідно з Планом рахунків і Інструкцією №291, якщо вексель використовується як цінний папір, то його вартість у бухгалтерському обліку має відображатися на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції". При подальшій передачі такого векселя відповідні суми належить відобразити на субрахунках 741 "Прибуток від реалізації фінансових інвестицій" і 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій". Списання цих сум у порядку закриття рахунків обліку доходів і витрат відображається за субрахунком 793 "Результат від іншої звичайної діяльності".


Продовження:
Приклади відображення у бухгалтерському і податковому обліку розрахунків із замовником за виконані будівельно-монтажні роботи

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua