Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Практична бухгалтерія - Облік інформаційних послуг << >>

Особливості обліку одержання інформаційних послуг

Микола ВЕРШИНІН


Податковий і бухгалтерський облік передплати на періодику, навчання на семінарах, консультацій

Постійні зміни законодавчих умов ведення підприємницької діяльності додають особливої гостроти питанню інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. І сьогодні фактично немає фірм, де б не передплачували газет, не навчались на семінарах, не консультувались у спеціалістів.

Література, що придбавається, повинна відповідати господарській діяльності підприємства

Основні джерела інформаційних послуг можна умовно поділити на такі групи:

передплатні періодичні видання і спеціальна література;

курси, семінари тощо для вивчення нових законів, стандартів, інструкцій, правил, тобто підвищення кваліфікації працівників підприємства;

інформаційне і консультативне обслуговування в аудиторських, адвокатських та інших спеціалізованих підприємствах.

Порядок відображення зазначених витрат у податковому обліку визначається підпунктом 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств, згідно з яким зазначені витрати зараховано до витрат подвійного призначення.

До валових витрат включаються витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податків, у тому числі з питань законодавства, і на передплату спеціалізованих видань. Таким чином, література, що придбавається, повинна відповідати господарській діяльності підприємства (записаній у статуті підприємства і здійснюваній ним).

При відображенні в податковому обліку операцій з передплати періодичних видань у разі попередньої оплати таких операцій на термін, що перевищує звітний, для визначення прибутків і витрат відповідних звітних періодів необхідно керуватися підпунктами 7.10.3 - 7.10.8 пункту 7.10 статті 7 Закону про оподаткування прибутку, тобто відображати як довгостроковий контракт.

Слід зазначити, що, згідно з підпунктом 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 Закону про оподаткування прибутку, не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів. Після прочитання цього підпункту може виникнути запитання: якщо витрати на придбання бібліотечного фонду профінансовано з інших джерел, то вони підлягають амортизації?

У податковому обліку бібліотечний фонд, література, згідно з підпунктом 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону про оподаткування прибутку, відносяться до валових витрат платника податків або оплачуються з чистого прибутку, без нарахування амортизаційних відрахувань. Інша річ - бухгалтерський облік, де амортизаційні відрахування нараховуються незалежно від джерела фінансування і відповідності літератури господарській діяльності підприємства.

Відмінності у податковому і бухгалтерському обліку будуть також у разі попередньої оплати таких операцій на термін, що не перевищує звітний. Тоді в податковому обліку вся сума оплати буде включена до валових витрат (оскільки в цьому випадку Закон про оподаткування прибутку не передбачає особливого порядку віднесення витрат до валових), а в бухгалтерському обліку вони включатимуться до витрат у міру отримання літератури.

Згідно з підпунктом 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону про ПДВ, операції з продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва звільняються від оподаткування.

Згідно з підпунктом 5.2.1 П(С)БО 7, бібліотечні фонди належать до інших необоротних матеріальних активів. При нарахуванні амортизації необхідно керуватися пунктом 27 П(С)БО 7, згідно з яким амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується за методами, зазначеними у підпунктах 1 (прямолінійний) і 5 (виробничий) пункту 26 П(С)БО 7.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та інших 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяць їх вилучення з активу (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта - 100 відсотків його вартості. Розгляньмо вищевикладене на умовному прикладі.

Підприємство у вересні здійснило передоплату за періодичні видання на 4-й квартал. З них:

українські спеціалізовані видання - 120 грн х 4 = 480 грн;

українські неспеціалізовані видання - 120 грн х 1 = 120 грн;

російські спеціалізовані видання - 180 грн х 1 = 180 грн, у тому числі ПДВ - 30 грн;

російські неспеціалізовані видання - 180 грн х 1 = 180 грн, у тому числі ПДВ - 30 грн;

усього на суму - 960 грн, в тому числі ПДВ - 60 грн.

Відображення операцій в обліку наведено в таблиці.

Облік попередньої оплати за періодичні видання

№ з/п  Зміст операції   Сума  Бухгалтерський облік Податковий облік, грн
Д-т К-т ВД ВВ
1 Здійснено передоплату 900 377 311    
2 Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 60 644 311    
3 Віднесено передоплату на витрати майбутніх періодів 900 39 377    
4 Отримано видання за жовтень 300 111 39   210
5 Списано суму податкового кредиту з ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 10 111 644    
6 Відображено суму податкового кредиту 10 641 644    
7 Нараховано знос 310 23 132    
8 Отримано видання за листопад 300 111 39   210
9 Списано суму податкового кредиту з ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 10 111 644    
10 Відображено суму податкового кредиту 10 641 644    
11 Нараховано знос 310 23 132    
12 Отримано видання за грудень 300 111 39   210
13 Списано суму податкового кредиту з ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 10 111 644    
14 Відображено суму податкового кредиту 10 641 644    
15 Нараховано знос 310 23 132    
У прикладі умовно прийнято нарахування 100% зносу.
У разі передплати у вересні на один місяць (листопад) тих же видань це матиме такий вигляд:
16 Здійснено передоплату 300 377 311   210
17 Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 20 644 311    
18 Отримано видання за жовтень 300 111 377    
19 Списано суму податкового кредиту з ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 10 111 644    
20 Відображено суму податкового кредиту 10 641 644    
21 Нараховано знос 310 23 132    
У разі купівлі літератури на суму 180 грн (на 120 грн по спеціалізації і 60 грн - не по спеціалізації), в тому числі ПДВ 30 грн, це матиме такий вигляд:
22 Здійснено оплату за літературу 150 377 311   100
23 Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 30 644 311    
24 Отримано літературу 150 111 377    
25 Списано суму податкового кредиту з ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 10 111 644    
26 Відображено суму податкового кредиту 20 641 644    
27 Нараховано знос 160 23 132    

До валових витрат включаються витрати платника податків, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою фізичних осіб, за таких умов:

- така підготовка або перепідготовка має здійснюватися за профілем такого платника податків в українських навчальних закладах;

- фізичні особи повинні перебувати у трудових відносинах з таким платником податків і не повинні бути пов'язаними з ним особами.

Здійснення такої професійної підготовки або перепідготовки має підтверджуватися договором і актом приймання виконаних послуг.

Постановою №1461 визначено, що до валових витрат підприємства можна включати витрати на навчання в сумі, що не перевищує два відсотки від фонду оплати праці звітного періоду.

Згідно з підпунктом 5.1.3 пункту 5.1 статті 5 Закону про ПДВ, операції з надання відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, послуг вищої, середньої, професіонально-технічної і початкової освіти навчальними закладами, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняються від оподаткування.

Відповідно до пункту 5.21 Інструкції про прибутковий податок, вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, безпосередньо навчальним закладам, не є особистим доходом громадян, якщо навчання пов'язане з професійною підготовкою або перепідготовкою цих громадян за профілем юридичної особи в українських закладах освіти.

Розгляньмо відображення операцій з оплати навчання працівника на умовному спрощеному прикладі. Підприємство скерувало свого працівника на одноденний семінар за його спеціальністю, який відбувається в навчальному закладі, розташованому в їх місті, у вихідний день. Після закінчення семінару кожному учаснику було видано довідку і податкову накладну. Вартість семінару - 120 грн, у тому числі ПДВ - 20 грн. Фонд оплати праці звітного періоду - 2500 грн. Сума витрат, яка може бути включена до складу валових витрат, становитиме:

2500 грн х 0,02 = 50 грн.

Відображення операцій в обліку наведено в таблиці.

Облік навчання на семінарі

№ з/п  Зміст операції   Сума  Бухгалтерський облік Податковий облік, грн
Д-т К-т ВД ВВ
1 Здійснено оплату 100 377 311   50
2 Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 20 644 311    
3 Після проведення семінару подано податкову накладну і довідку 100 23,92 377    
4 Списано суму податкового кредиту з ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 10 23,92 644    
5 Відображено суму податкового кредиту 10 641 644    

Витрати на інформаційне і консультативне обслуговування в аудиторських, адвокатських та інших спеціалізованих підприємствах включаються до валових витрат платника податків, якщо вони пов'язані з основною діяльністю платника податків. Отримання інформаційного і консультаційного обслуговування має здійснюватися на підставі договорів і підтверджуватися актом виконаних робіт.

Розгляньмо відображення операцій з оплати консультаційних послуг на умовному спрощеному прикладі. Підприємство уклало договір про надання йому консультацій з юридичною фірмою на довгостроковій основі.

Відображення операцій в обліку наведено в таблиці.

Облік консультаційних послуг

№ з/п  Зміст операції   Сума  Бухгалтерський облік Податковий облік, грн
Д-т К-т ВД ВВ
1 У кінці звітного періоду складено акт виконаних робіт 100 92 631   100
2 Нараховано податковий кредит з ПДВ 20 644 631    
3 Оплачено послуги за звітний квартал 120 631 311    
4 Відображено суму податкового кредиту 20 641 644    

Необхідно звернути увагу на те, що обов'язки з доведення зв'язку витрат у цілях, зумовлених підпунктом 5.4.2, з основною діяльністю платника податків покладаються на самого платника податків.

Норми підпункту 5.4.2 стосуються витрат на зазначені заходи незалежно від того, спричинили такі заходи збільшення прибутків платника податків чи ні.

Згідно з підпунктом 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону про оподаткування прибутку, у разі виникнення розбіжностей між податковими органами та платником податків стосовно зв'язку витрат на цілі, зумовлені цим підпунктом, з основною діяльністю платника податків, такі податкові органи зобов'язані звернутися до Міністерства України у справах науки і технологій, чий експертний висновок є підставою для прийняття рішення податковим органом.

З цього випливає, що без зазначеного висновку податкові органи не мають права застосовувати до платника податків будь-які санкції щодо зазначених витрат! Наявність таких розбіжностей має бути підтверджена документально, найпростіший спосіб - написати особливу думку або зауваження в акті перевірки податковою інспекцією. Оскарження рішень податкових органів, прийнятих на підставі експертних висновків Міністерства України у справах науки і технологій, здійснюється платником податків у загальному порядку.

Зрозуміло, що якщо не виконується хоча б одна з вищеперелічених умов Закону про оподаткування прибутку, то такі витрати оплачуються з чистого прибутку підприємства, при цьому необхідно пам'ятати, що, згідно з підпунктом 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону про ПДВ, у разі придбання платником податків товарів (робіт, послуг), вартість яких не належить до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягає амортизації, податки, сплачені в зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел і до складу податкового кредиту не включаються.


Нормативна база до статті

1. Закон України від 28.12.94 р. №334/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами і доповненнями (у тексті - Закон про оподаткування прибутку).

2. Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", зі змінами і доповненнями (у тексті - Закон про ПДВ).

3. Постанова КМУ від 24.12.97 р. №1461 "Про розміри витрат платника податків на професійну підготовку і перепідготовку" (у тексті - Постанова №1461).

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрована в Мін'юсті України 21.12.99 р. за №893/4186 (у тексті - Інструкція про застосування Плану рахунків).

5. Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. №12 (у тексті - Інструкція про прибутковий податок).

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92, зареєстроване в Мін'юсті України 18.05.2000 р. за №288/4509 (у тексті - П(С)БО 7).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua