Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 16-й (Частина 1) << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 16-й. Частина 1.
Облік операцій з підзвітними особами. Облік запасів. Необоротні активи

1. Облік операцій з підзвітними особами

2. Облік запасів

3. Необоротні активи

Урок ведуть: Володимир ПАНТЕЛЄЄВ, Дмитро ТУРЕЦЬКИЙ, Олег ЗГУРСЬКИЙ


Попередні уроки "Школи бухгалтера"

1. Облік операцій з підзвітними особами

Продовження. Початок див. в уроці 13, "ДК" №1 за 2001 р. , уроці 14, "ДК" №8-9 за 2001, уроці 15, "ДК" №19 за 2001 р.

У попередніх уроках школи бухгалтера було розглянуто операції з підзвітними особами з придбання у юридичних осіб запасів, необоротних активів, оплати послуг.

У цьому уроці продовжимо розгляд проведення розрахунків підзвітною особою підприємства з фізичними особами.

12.2.2.3. Складання і подання звітності про виплачені фізичній особі доходи й утримані податки з таких доходів

Після виплати фізичній особі винагороди й утримання суми прибуткового податку з цих виплат (див. попередній урок), підтверджених документами і поданим підзвітною особою авансовим звітом, підприємство складає відповідну звітність про виплачений дохід і утриманий з громадян прибутковий податок. Така звітність складається з двох форм: довідки за формою №2 і формою №8-ДР.

Оформлення і подання довідки №2 ("Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб") передбачене Інструкцією №12. Заповнення форми такої довідки розглянемо на умовному прикладі, наведеному далі в уроці в таблиці 1, варіант 2. Заповнену таким чином довідку показано на рис. 1.

Малюнок 1
Додаток 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян
ДОВІДКА
про суму виплаченого прибутку й утриманого податку у 2000 році не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами
PDF-33KB


Відповідно оформлену після виплати винагороди фізичній особі довідку підприємство зобов'язане надіслати в податкову інспекцію за місцем проживання такої фізичної особи протягом певного терміну після виплати винагороди. До 1 січня 2001 року цей термін становив 30 календарних днів.

Після 01.01.2001 р., із вступом у дію Закону України №2181-ІІІ, цей документ подається протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Наприклад, громадянинові виплачена винагорода за придбаний у нього товар 05.05.2001 р. Довідку за формою №2 про виплачений йому дохід до податкового органу за місцем його проживання необхідно надіслати не пізніше 20 червня 2001 року.

Інший приклад. Фізичній особі - не підприємцю виплачено винагороду 29.05.2001 р. за надані послуги підприємству. Граничний термін подання довідки за формою №2 до податкового органу за місцем проживання фізичної особи такий же - не пізніше 20 червня 2001 року.

Доходи, отримані фізичними особами від продажу продукції, вирощеної на їх присадибних і дачних ділянках, прибутковим податком не обкладаються, але на виплачені такі прибутки довідка за формою №2 оформляється (п. 5.7 Інструкції №12). При цьому в рядку 4 форми №2 "Сума утриманого податку" ставиться прочерк. Довідка за формою №2 не складається, якщо продукція придбавалася безпосередньо на місці її вирощування (п. 5.7 Інструкції №12).

Зазначимо деякі зміни, внесені на початку 2001 року в порядок надання цієї довідки відповідно до нової редакції п. 12 Інструкції №12. Оформлена довідка повинна реєструватися в журналі вихідної документації підприємства, на ній ставиться вихідний номер, і вона надсилається до податкового органу з повідомленням. У зв'язку зі змінами заповнення форми ми внесли в її бланк вказання про вихідний номер. Копія довідки залишається на підприємстві.

Крім довідки за формою №2, підприємство зобов'язане подати другий звітний документ - довідку про суми виплачених прибутків і утриманих з них податків, тобто подати довідку за формою №8-ДР.

Довідка за формою №8-ДР подається в податкову інспекцію щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Форма довідки №8-ДР і порядок її заповнення встановлені наказом ДПАУ від 30.12.97 р. №473. У спеціальному додатку для передплатників до тижневика "Дебет-Кредит" №1 за 2001 р. "Звіт-2000", на с.104-108 показані на прикладі правила заповнення цієї форми, тому обмежимося наведенням заповненого бланка форми №2 за розглянутим умовним прикладом (див. рис. 2).

Малюнок 2
Форма №8-ДР
ДОВІДКА про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб
PDF-41KB

У практиці підприємств можливий варіант, коли необхідні їм цінності продає приватна особа, в т.ч. працівник підприємства.

Працівник підприємства, який запропонував своєму підприємству цінності для купівлі (автомобіль, нематеріальні активи, товарно-матеріальні цінності тощо), при їх продажу не набуває статусу матеріально відповідальної особи і не може вважатися підзвітною особою цього підприємства.

Відносини щодо купівлі цінностей з такою особою можуть бути оформлені договором купівлі-продажу, міни, дарування або іншим договором, що передбачає передачу підприємству права власності на цінності. Розрахунки з працівником-продавцем найчастіше проводяться в касі підприємства, де він працює; для приймання і доставки на підприємство предмета купівлі може скеровуватись представник - експедитор, уповноважений, товарознавець та ін. Підзвітна особа в таких розрахунках участі не бере.

12.2.2.4. Відображення операцій з розрахунків підзвітної особи з фізичними особами - громадянами в бухгалтерському обліку

Як було встановлено в попередніх уроках, при складанні звіту про виконання завдання і складання авансового звіту підзвітною особою для врегулювання заборгованості з розрахунків з прибуткового податку і вартості цінностей (послуг) без величини податку, на підприємстві доцільно відкрити окремий субрахунок 3771 "Розрахунки з іншими дебіторами - фізичними особами" рахунка 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Операції з використанням такого субрахунка наведені нижче (див. таблицю 1).

При здійсненні розрахунків можуть виникнути варіанти, коли підзвітна особа розраховується з одним продавцем і виокремлює прибутковий податок за кожним авансовим розрахунком, як це передбачено Декретом №13-92. На практиці частіше зустрічається варіант, коли підзвітна особа проводить розрахунки з різними продавцями і в деяких з винагороди, що виплачується, утримується прибутковий податок, в інших, з додатком відповідних документів, - він не утримується. Але підсумковий розрахунок за таким авансовим звітом проводиться за всією сумою початково виданого підзвітній особі авансу. Такий варіант не суперечить вимогам Декрету. Він розглядається в таблиці 1.

Таблиця 1.
Бухгалтерський облік з підзвітними особами при розрахунках
підзвітних осіб підприємства з фізичними особами

12.3. Розрахунки з приватними підприємцями через підзвітну особу підприємства

12.3.1. Оформлення первинних документів

Правовою базою відносин між підприємствами й індивідуальними підприємцями за виконані роботи (продані товари, надані послуги) є договори, контракти, угоди тощо. Проведення розрахунків з підприємцями за умови залучення підзвітної особи підприємства супроводиться складанням відповідних підтвердних документів про продаж продукції за одержані від підзвітної особи готівкові кошти - товарний чек, касовий чек, рахунок-фактура, акт виконаних робіт (наданих послуг), закупівельний акт, податкова накладна (для платників ПДВ) тощо.

Згідно з Законом України "Про використання реєстраторів розрахункових операцій" (РРО) №2156, Законом про захист прав споживачів, суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані подати документ, що засвідчує передачу права власності на товар, який продається. Щоб такий документ мав юридичну силу і доказовість, він повинен відповідати вимогам, що пред'являються до первинних документів: бути складеним на паперових або машинних носіях і мати обов'язкові реквізити відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Сказане вище стосується не тільки підприємців, які не використовують РРО і сплачують єдиний податок.

Радимо підприємцям серйозно поставитися до пропозиції ДПАУ про недостатність використання в розрахунках лише касового чека як підтвердження прийняття до обліку витрат. Лист ДПАУ №316/6/17-0516 за формою стосується не лише приватного підприємця, відсутність такого документа в юридичної особи також може викликати відмову в прийнятті до обліку витрат під час перевірки податковим відомством.

Таким документом, на думку автора, може бути закупівельний акт. (Форма такого документа при розрахунках з фізичною особою розглядалася в минулому уроці.) Наявність такого документа є обов'язковою для підтвердження набуття прав на куплену продукцію, тому підзвітну особу потрібно проінструктувати про обов'язкову наявність такого документа під час здійснення покупки в підприємця.

У випадку якщо підприємець є платником ПДВ, він оформляє податкові накладні. При поданні належним чином заповненої накладної в підприємства-покупця виникає право на податковий кредит на суму вказаного в накладній ПДВ.

12.3.2. Документи, що подаються підприємцем підзвітній особі, на підставі яких прибутковий податок підзвітною особою з виплачених підприємцю доходів НЕ утримується

Здійснення розрахунків з індивідуальними підприємцями передбачає, що виплачена покупцем (підприємством - юридичною особою або іншим підприємцем) винагорода за куплений товар, надані послуги набирає форму прибутку такого підприємця і тому в покупця виникає об'єкт обкладання прибутковим податком з громадян з такої виплати.

Відповідно до вимог обкладання прибутковим податком, передбачених Інструкцією про прибутковий податок, ст. 14, з метою уникнення подвійного оподаткування прибутковий податок підприємством не утримується із суб'єктів підприємницької діяльності, які виконували роботи або послуги для підприємства і підтвердили свій статус підприємця наданням оригіналу посвідчення про державну реєстрацію і фактом сплати ними авансу прибуткового податку чи єдиного податку або фіксованого розміру прибуткового податку.

Для підтвердження права підприємства не утримувати прибутковий податок з виплаченої підприємцю винагороди до авансового звіту підзвітної особи, що здійснила розрахунок, варто додати копії вищезазначених документів.

Підприємство, яке виплатило винагороду підприємцю, складає і подає відповідну звітність - довідки за формою №2 і формою №8-ДР.

При поданні вищезазначених документів підприємство - покупець продукції (робіт, послуг) не утримує прибутковий податок з продавця - підприємця фізичної особи, але довідку за формою №2 до податкового органу за місцем проживання продавця надсилає, відповідно до п. 14 Інструкції про прибутковий податок (заповнення форми довідки розглядалося раніше в цьому уроці). У графах довідки "Додаткові відомості" вказуються номер свідоцтва і документа про сплату, дата їх видачі і назва організації, яка видала їх. (На початку нашого уроку заповнена форма такої довідки наводилася.)

Щодо термінів подання підприємством довідки про виплачені підприємцю доходи необхідно зазначити таке. Законом України №2181-ІІІ не передбачено змін до статті 14 Декрету №13-92 "Про прибутковий податок". Нагадаємо, що ця стаття Декрету регулює особливості оподаткування доходів від заняття громадянами підприємницькою діяльністю. Оскільки передбачений декретом термін повідомлення залишився без змін, то підприємство, виплативши прибуток фізичній особі - підприємцю, зобов'язане не пізніше 30 днів після виплати повідомити про дохід і утримання податку податковому органу за місцем проживання підприємця.

Повідомлення здійснюється складанням довідки за формою №2. Форму №2 необхідно реєструвати в журналі вихідної кореспонденції підприємства і надсилати за місцем проживання підприємця з повідомленням. Копія довідки залишається на підприємстві.

Наприклад, підприємцю підприємство виплатило винагороду 04.05.2001 р. Довідку за формою №2 воно повинно подати не пізніше 04.06.2001 р. (03.06.2001 р. вихідний день, відповідно до пп. 4.1.5 Закону №2181-ІІІ, кінцевий термін подання звітності переноситься на наступний за вихідним робочий день).


Продовження теми


Володимир ПАНТЕЛЄЄВ


Малюнок 1
Додаток 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян
ДОВІДКА
про суму виплаченого прибутку й утриманого податку у 2000 році не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами
PDF-33KB

Малюнок 2
Форма №8-ДР
ДОВІДКА про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб
PDF-41KB


Законодавча база к курсу

1. Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

2. Закон України від 21.12.2000 р. №2156-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

3. Закон України від 12.05.91 р. №1023-ХІІ "Про захист прав споживачів".

4. Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами".

5. Цивільний кодекс Української РСР.

6. Декрет КМУ від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян".

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291.

8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. №72.

9. Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом ДПІ України від 21.05.93 р. №12.

10. Про затвердження форми довідки про суми виплачених прибутків і утриманих з них податків фізичних осіб (ф. №8-ДР) і Порядку заповнення і надання юридичними особами всіх форм власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. №8-ДР, затверджених наказом ДПА від 30.12.97 р. №473.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua