Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка ДПАУ << >>

До податкової запитання є?

Надсилайте до редакції. Ми передамо їх за адресою і надрукуємо відповіді.

А сьогодні на запитання читачів "ДК" відповідає заступник голови ДПА у Львівській області, начальник управління стягнення податкової заборгованості Юрій Васильович ГРИБ


Згідно з Положенням про списання та розстрочення податкового боргу, у зв'язку зі скасуванням картотеки визначення сум податкового боргу, що підлягає списанню та/або розстроченню, здійснюється за даними карток особових рахунків платників податків, що ведуться в органах державної податкової служби. Як проводитиметься (і чи проводитиметься взагалі) списання та розстрочення тих податків і зборів, облік яких не ведеться податковими інспекціями?

У наведеному випадку платник податків повинен надати податковому органу за місцем реєстрації акти інвентаризації податкового боргу (з урахуванням пені за її наявності) зі сплати збору до Державного інноваційного фонду, відрахувань та зборів на дороги, прибуткового податку з громадян, збору до фонду Чорнобиля та інших платежів, який не сплачений станом на 21 лютого 2001 року.

Після підтвердження відповідним підрозділом Державної податкової інспекції сум податкового боргу платників податків, зазначених в актах інвентаризації, такий податковий борг підлягає списанню або розстроченню залежно від терміну виникнення.

Суми податкового боргу з прибуткового податку з громадян та збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи визначаються виходячи з фактично виплаченої заробітної плати.

Коментар "ДК". Закон №2181 передбачає списання сум податкового боргу, незважаючи на те, ведеться чи не ведеться облік податкового боргу контролюючими органами. Думка нашого експерта з цього приводу наведена на с. 6 цього номера.

Чи не розглядатиметься списання податкового боргу для платників податків як отримання безповоротної фінансової допомоги і, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", оподатковуватиметься податком на прибуток?

Запитання доречне. Відповідно до підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, у складі доходів від позареалізаційних операцій включаються до валового доходу платника податку.

У пункті 1.22 статті 1 зазначеного Закону наведено складові безповоротної фінансової допомоги, яку може отримувати платник податку, зокрема це сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, не стягнута після закінчення строку позовної давності. Щоправда, до цих складових не увійшла сума податкового боргу, що підлягає списанню з платників податків відповідно до законодавства.

Таким чином, списання суми податкового боргу з платника податку на прибуток, відповідно до законодавства, не спричинює збільшення його валового доходу, а отже, і податку на прибуток.

Чи підлягають нараховані за грудень 1999 року податки списанню, а нараховані за грудень 2000 року - розстроченню? Якщо ні, то чому?

Згідно зі статтею 18 Закону, передбачається списання сум заборгованості, яка виникла станом на 31 грудня 1999 року включно, та розстрочення сум заборгованості, яка виникла до 1 січня 2001 року і не сплачена станом на 21 лютого 2001 року з урахуванням сум, надміру сплачених за іншими платежами, та сум до відшкодування, за якими на сьогодні настали терміни відшкодування.

За наявності у платника належних до відшкодування сум податку на додану вартість, за якими настав термін відшкодування, за зверненням такого платника податковий борг, що підлягає списанню та/або розстроченню, зменшується на вищезазначену суму.

Враховуючи те, що в обліковій картці платника податків станом на 31 грудня 1999 року суми податків та зборів за грудень 1999 року не були відображені, оскільки узгодження податкового зобов'язання шляхом подання декларацій і розрахунків відбулося лише у січні 2000 року, такі суми підлягають розстроченню у складі податкового боргу 2000 року.

Щодо податків за грудень 2000 року пояснення аналогічне. Узгодження сум цих податків відбулося у січні 2001 року. Таким чином, вони не відображені у картці станом на 31 грудня 2000 року і є податковим боргом 2001 року, який підлягає сплаті у січні 2001 року.

На які терміни буде розстрочено борги платників податків?

Податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), який виник у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і не сплачений станом на 21 лютого 2001 року, може бути розстрочений на термін, що не перевищує 60 календарних місяців від місяця виникнення податкового боргу, включаючи цей місяць.

У разі існування консолідованого податкового боргу термін розстрочення відраховується від місяця виникнення першої складової такого консолідованого боргу (наприклад, якщо перша сума податкового боргу в платника виникла в травні, друга - у червні, третя - у липні тощо, то термін розстрочення загальної (консолідованої) суми податкового боргу платника, яка виникла станом на 1 січня 2001 року і не сплачена на день набрання чинності статтею 18 Закону, відраховуватиметься починаючи з травня).

Розстрочена сума податкового боргу підлягає сплаті рівними частками у терміни, встановлені Законом для квартального податкового періоду, з відстроченням першого платежу на строк, який визначається платником податків та зазначається в заяві, але не може бути більшим від двох квартальних податкових періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був укладений договір про розстрочення.

Як розраховується пеня згідно з новим Законом?

Відповідно до нового Закону, змінився порядок нарахування пені за всіма податками і зборами, крім пені за порушення термінів розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення. Для розрахунку використовується більша облікова ставка.

Пеня за новим порядком розраховується виключно у момент сплати податкового боргу (частини податкового боргу).

З 1 квітня суми штрафних (фінансових) санкцій, які були застосовані до платників податків з початку 2001 року, переносяться до карток особових рахунків платників, в яких обліковуються суми основного платежу, та починаючи з 1 квітня 2001 року на їх суму нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на 1 квітня 2001 року або на день погашення: для розрахунку буде використано більшу із зазначених ставок.

Якщо платник податку до початку перевірки його контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, відповідно до положень Закону, пеня не нараховується (раніше пеня нараховувалась і сплачувалась).

Це правило не застосовується, якщо:

а) платник не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулося таке заниження;

б) судом доведено скоєння злочину щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.

За матеріалами перевірки нашого підприємства прийнято рішення про застосування до підприємства штрафних санкцій на донараховані перевіркою суми податків, а слідчий податкової міліції ДПІ виніс постанову про порушення кримінальної справи щодо керівника і головного бухгалтера відповідно до статті 1482 Кримінального кодексу України. Чи зупиняє подання скарги стягнення донарахованих перевіркою сум податків і застосованих фінансових санкцій за наявності порушеної кримінальної справи?

Статтею 5 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" передбачено, що подання підприємством скарги (заяви) з дотриманням десятиденного строку для оскарження рішення зупиняє виконання рішення ДПІ на строк від дня подання скарги (заяви) до ДПІ до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку донараховані суми податків і застосованих штрафних санкцій з підприємства не стягуються та вважаються неузгодженими.

Щодо порядку розгляду, то скарга (заява) в таких випадках за письмовим рішенням керівника ДПІ або його заступника передається слідчому підрозділу податкової міліції для приєднання та розгляду разом з матеріалами кримінальної справи. Для розгляду скарги (заяви) платника податків слідчий слідчого підрозділу, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, зобов'язаний затребувати висновки спеціалістів з оподаткування, а в необхідних випадках може призначити судово-бухгалтерську експертизу. З урахуванням висновків та результатів експертизи ДПІ приймає вмотивоване рішення за розглядом скарги (заяви) підприємства. При цьому скарга (заява) підприємства повинна бути розглянута у терміни, визначені підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону №2181-ІІІ, з можливим продовженням строків її розгляду з дотриманням вимог Закону.

Чи мають право органи державної податкової служби зупиняти операції на рахунках платників податків, які мають податковий борг?

Оскільки органи державної податкової служби є державними органами та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, Указ Президента України від 04.03.98 р. №167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" має силу Закону, то органи державної податкової служби мають право в період з моменту підписання Указу до 01.10.2001 р. зупиняти операції на всіх рахунках платників (за наявності податкового боргу) на підставі пункту 8 цього Указу, за винятком операцій щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Коментар "ДК". Викладена позиція узгоджується з листом ДПА від 16.05.2001 р. №153/2/24-1112, у якому наведені ідентичні обгрунтування. Щоправда, з цією думкою податкових органів не збігаються погляди Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності (лист від 25.04.2001 р. №06-10/236) та НБУ (лист від 03.05.2001 р. №18-111/1635-2758).

На думку Комітету і НБУ (ми з ними в цьому погоджуємося), податківці не мають правових підстав зупиняти операції на рахунках платників податків до набрання чинності ст. 9 "Адміністративний арешт активів" Закону №2181, яка надає податківцям право зупиняти операції на рахунках, тобто до 01.10.2001 р.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua