Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#40'2001: Практична бухгалтерія - Роби так << >>

Усі дев'ять форм комісіонера. Заповнені і прокоментовані

Як документально оформлювати й обліковувати продаж комісійних товарів, прийнятих від фізичних осіб

Ніна МОРОЗОВА,
кандидат економічних наук, аудитор


Сторонами у комісійній торгівлі є комісіонер - торговельне підприємство (юридична особа), яке бере на себе зобов'язання реалізувати прийнятий на комісію товар, і комітент - фізична особа, яка здає товар на комісію. Взаємодія цих двох сторін регулюється договором комісії.

На комісію можуть бути прийняті придатні для використання непродовольчі товари, як нові, так і вживані, що не вимагають ремонту і відповідають санітарним нормам.

При здаванні речей на комісію громадяни пред'являють паспорт або інший документ, що засвідчує їх особу. Громадяни, що проживають в Україні менше 183 днів, та іноземні громадяни повинні пред'явити посвідку на проживання або національний паспорт з позначкою про перебування в Україні.

Документальне оформлення прийому товарів на комісію

Прийом товарів на комісію від фізичних осіб супроводжується заповненням таких документів:

- квитанція, яка виписується комісіонером на кожну одиницю товару у двох примірниках. Перший примірник квитанції (форма №1-ВТ) видається комітенту, другий примірник - комітентська картка (форма №2-ВТ) - залишається у комісіонера і передається в бухгалтерію при товарному звіті матеріально відповідальної особи. (Зразок заповненої форми див. на с. 35 Форма №2-ВТ повністю дублює форму №1-ВТ);

- товарний ярлик (форма №3-ВТ), в якому вказується найменування товару, ціна реалізації, характеристика товару. Товарний ярлик прикріпляється до товару. Він повинен мати той же номер, що й квитанція.

У разі якщо комітентом здається на комісію кілька одиниць одного найменування товару, то виписується одна квитанція у двох примірниках, а товарний ярлик заповнюється на кожну одиницю товару;1

- цінник складається замість товарного ярлика у разі прийому на комісію дрібних речей, у ньому вказується номер квитанції й ціна реалізації товару.

Виправлення у квитанції, товарному ярлику і ціннику не допускаються. Якщо при складанні їх допущені помилки, то ці документи гасяться написом "анульовано" і складаються нові примірники цих документів. При товарному звіті в бухгалтерію здаються як правильно оформлені, так і анульовані документи.

При прийманні на комісію нових товарів у квитанції і товарному ярлику необхідно вказати наявність сертифіката відповідності або його копії, або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката у державній системі сертифікації, гігієнічного висновку, документа, який підтверджує якість, умов гарантії, а також інструкції з експлуатації предмета. Усі ці документи повинні бути заповнені українською мовою.

Щодо вживаних товарів необхідно вказати їх дефекти, наявність гарантійного терміну експлуатації;

- оцінно-здавальна відомість (форма №4-ВТ) складається фахівцем-оцінювачем у двох примірниках, перший з яких здається в бухгалтерію, а другий передається матеріально відповідальній особі.

Документальне оформлення продажу комісійних товарів

При продажу товарів, прийнятих на комісію від фізичних осіб, комісіонер складає такі документи:

- товарний чек, виписується продавцем у двох примірниках. У ньому повинно бути вказане найменування торговельного підприємства, номер товарного ярлика, найменування товару, гарантійний термін, ціна реалізації, дата продажу, прізвище продавця.

Товарний чек покупцем пред'являється касиру при оплаті товару. Другий примірник товарного чека залишається у матеріально відповідальної особи;

- касовий чек, яким оформляється отримання грошей від покупця. Касовий чек передається покупцю разом з товарним чеком. Обидва документи погашаються штампом "оплачено";

- реєстр (опис) товарних чеків, який щодня складається на підставі погашених товарних чеків. Підсумки записів у реєстрі звіряються з показниками реєстратора розрахункових операцій і касовим звітом. Реєстр з доданими до нього товарними чеками передається в бухгалтерію;

- реєстр других примірників квитанцій (комітентських карток) складається у двох примірниках, містить розпорядження керівника про виплату грошей комітенту, передається в касу під розписку касира на другому примірнику реєстру.

Другі примірники квитанцій (комітентських карток) (у доданих до статті документах форми немає) зберігаються в касі до моменту розрахунків з комітентом. При отриманні грошей за проданий товар комітент повертає касиру перший примірник квитанції і розписується на другому примірнику (комітентській картці) про отримання грошей. Обидва примірники квитанції здаються в бухгалтерію разом з касовим звітом, де погашаються штампом "погашено".

Документальне оформлення переоцінки товару

Акт уцінки комісійних товарів (форма №5-ВТ) складається комісією (з участю або без участі комітента) в одному примірнику. Дані акта уцінки товару записуються в товарний ярлик з вказанням номера акта, дати його складання, нової ціни з розпискою матеріально відповідальної особи. Акт на уцінку комісійних товарів додається до товарного звіту і передається в бухгалтерію, де на основі його робиться позначка про уцінку товару у другому примірнику квитанції (комітентській картці) (у доданих до статті документах форми немає) і в оборотній відомості. Якщо уцінка зроблена з участю комітента, то позначка про уцінку товару записується і в першому примірнику квитанції.

Акт про переоцінку (форма №7-ВТ) складається комісією в одному примірнику у разі виявлення якихось дефектів в товарі в присутності комітента, який викликається в обов'язковому порядку. Згода комітента про переоцінку товару підтверджується його підписом на акті.

Документальне оформлення повернення товару

Акт про зняття комісійних товарів з продажу складається в одному примірнику комісією у складі директора, фахівця-оцінювача і бухгалтера. В акті вказується причина зняття товару з продажу: для його переоцінки або для повернення комітенту.

Повернення товару здійснюється за письмовим розпорядженням керівника підприємства на першому примірнику квитанції.

Факт отримання товару комітент засвідчує своїм підписом на першому примірнику квитанції. Акт про зняття товару з продажу, перший примірник квитанції і товарний ярлик здаються в бухгалтерію з товарним звітом матеріально відповідальної особи.

Товар може бути повернений іншій особі при пред'явленні квитанції, виданої комітенту комісіонером, а також нотаріально завіреної довіреності комітента з вказанням номера паспорта або іншого документа, який його замінює.

Прибуткова відомість (форма №8-ВТ) складається касиром на суми, отримані від комітента за зберігання товару у разі його повернення. Ця сума також реєструється реєстратором розрахункових операцій окремо від сум, отриманих за реалізацію товарів. На загальну суму грошових коштів, отриманих за зберігання товару, касир складає прибутковий касовий ордер в одному примірнику.

Прибуткова відомість разом з прибутковим касовим ордером здаються в бухгалтерію при касовому звіті.

Оборотна відомість (форма №6-ВТ) використовується для ведення аналітичного обліку товарів, прийнятих на комісію, і розрахунків з комітентами (із записом операцій по надходженню товарів, їх уцінки, повернення, продажу, виплат грошей комітентам, а також залишку товару і заборгованості перед комітентом на початок звітного періоду). (У зв'язку з використанням підприємствами нового Плану рахунків у типовій формі №6-ВТ повинні вказуватися рахунки відповідно до цього Плану. Пропонуємо у типовій формі застосовувати нові рахунки, які відображають зміст облікових операцій. У заповненій формі №6-ВТ наведені нові рахунки.)

Бухоблік товарів, прийнятих на комісію, і розрахунків з комітентами

Основи ведення бухгалтерського обліку у комісіонера визначаються тим, що:

- до комісіонера не переходить право власності на товари, прийняті на комісію;

- для комісіонера реалізація товарів, прийнятих на комісію, є послугою.

Методологію бухгалтерського обліку товарів, прийнятих на комісію, і розрахунків з комітентами (фізичними особами) розглянемо на прикладі таких господарських ситуацій.

Приклад 1

Товар - вживаний.

Комітент - громадянин України.

Вартість товару за оцінкою комітента і комісіонера - 600 грн.

Ступінь зносу - 10%.

Розмір комісійної винагороди - 7% (42 грн).

Сума до видачі комітенту - 558 грн.

Кореспонденція рахунків за прикладом 1

 
№ з/п   Зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума 
Д-т К-т
1. Прийнято товар на комісію 024   600,00
2. Товар реалізовано у встановлений термін 301 703 600,00
3. Нарахована заборгованість комітенту 703 685 558,00
4. Нарахована сума податкового зобов'язання з ПДВ* 703 641 7,00
5. Зроблені розрахунки з комітентом 685 301 558,00
6. Відображається фінансовий результат від реалізації товару 703 791 35,00
7. Списується вартість реалізованого товару   024 600,00

Приклад 2

Товар не був у вжитку (новий).

Комітент - громадянин України.

Первісна вартість товару за оцінкою комітента і комісіонера - 300 грн.

Розмір комісійної винагороди - 7% (21 грн).

Сума до видачі комітенту - 279 грн.

У встановлений термін товар не реалізований, із згоди комітента зроблена уцінка товару на 30%.

Товар знято з реалізації, сума відшкодування витрат на зберігання - 10 грн.

Кореспонденція рахунків за прикладом 2

№ з/п  Зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума 
Д-т К-т
1. Прийнято товар на комісію 024   300,00
2. Відображена уцінка товару   024  
3. Внесено комітентом за зберігання товару 301 719 10,00
4. Повернений товар комітенту   024 210,00
5. Списаний на фінансові результати дохід, отриманий за зберігання товару 719 791 10,00

Приклад 3

Товар новий, не був у вжитку.

Комітент - іноземний громадянин, що не має постійного місця проживання в Україні.

Первісна вартість товару за оцінкою комітента і комісіонера - 900 грн.

Розмір комісійної винагороди - 110 грн.

Із згоди комітента було зроблено уцінку товару на суму 270 грн.

Після уцінки товар був реалізований.

Кореспонденція рахунків за прикладом 3

№ з/п   Зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума 
Д-т К-т
1. Прийнято товар на комісію 024   900,00
2. Відображена уцінка товару   024 270,00
3. Товар реалізований 301 703 630,00
4. Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ 703 641 105,00
5. Нарахування заборгованості комітенту (630,00 - 110,00 = 520,00) 703 685 520,00
6. Утриманий прибутковий податок (520,00 х 20%) 685 641 104,00
7. Визначення фінансового результату (630,00 - 105,00 - 520,00) 703 791 5,00
8. Виплата грошей комітенту (520,00 - 104,00) 685 301 416,00
9. Перерахований прибутковий податок 641 311 104,00
10. Списана вартість реалізованого товару   024 630,00

Податковий облік продажу комісійних товарів, отриманих від фізичних осіб

1. Отримання товару від комітента не є валовими витратами комісіонера, оскільки до нього не переходить право власності. У разі здійснення реалізації товару за готівковий розрахунок і за договорами комісії вартість комісійних товарів не враховується при обчисленні змін балансової вартості залишку товарів на початок і кінець кварталу.

2. Отримання комісіонером вживаних товарів у осіб, не зареєстрованих платниками податку на додану вартість, проводиться за цінами без урахування ПДВ.

3. Необхідно вести окремий облік нових і вживаних товарів, отриманих від фізичних осіб, бо застосовується різна база для розрахунку податкових зобов'язань у комісіонера за операціями продажу товарів:

базою обкладення ПДВ при здійсненні комісіонером операцій з продажу товарів, які були у вжитку, отриманих від осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ, є сума комісійної винагороди;

базою оподаткування при реалізації нових товарів є продажна вартість прийнятого на комісію товару.

4. У разі якщо комісіонер здійснює продаж як нових, так і вживаних товарів, але не веде окремого їх обліку, сума податкового зобов'язання обчислюється з повної вартості всіх реалізованих товарів.

5. Підприємство зобов'язане направити в податкову адміністрацію за місцем проживання комітента (громадянина України) довідку встановленої форми про його дохід, отриманий від продажу товару, зданого на комісію.

6. Отримання вживаних товарів повинно бути зареєстроване в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), форма і порядок ведення якої затверджені наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165 (з наступними доповненнями і змінами).

7. Продаж вживаних товарів реєструється в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг), форма і порядок ведення якої затверджені наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165 (з наступними змінами і доповненнями).

Додаток № 1
Форма № 1-ВТ
PDF- 35Kb


PDF- 42Kb

Додаток № 3
Форма № 3-ВТ

Додаток № 4
Форма № 4-ВТ


PDF- 48Kb

Додаток № 5

Форма № 5-ВТ

Додаток № 6

Форма № 6-ВТ

Додаток № 7

Форма № 7-ВТ


PDF- 35Kb

Додаток № 8

АКТ №

Додаток № 9

Форма № 8-ВТ


Примітки:

1 Квитанція і товарний ярлик є бланками суворої звітності. Якщо при їх оформленні допущені помилки, то вони з написом "анульовано" передаються в бухгалтерію разом з товарним звітом.

* При реалізації товарів, які були у вжитку і прийняті на комісію від фізичних осіб, не зареєстрованих платником ПДВ, сума податкового зобов'язання з ПДВ обчислюється з розміру комісійної винагороди.


Товари, які не можна приймати на комісію*

- зброя, боєприпаси (крім мисливської та спортивної зброї і боєприпасів до них, а також холодної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої і подразнювальної дії, що продаються громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка;

- вибухові речовини й засоби вибуху;

- отруйні речовини;

- наркотичні, психотропні і отруйні засоби;

- лікувальні засоби і вироби медичного призначення;

- державні еталони одиниць фізичних величин;

- армійське спорядження, тканини та інші товари військового асортименту, формене обмундирування, білизна з штампом закладів, організацій і підприємств;

- газові плити та балони до них без документа служби газового господарства, що підтверджує їх придатність до подальшого використання;

- товари побутової хімії;

- товари з простроченим терміном зберігання;

- товари від неповнолітніх віком до 18-ти років;

- піротехнічні вироби;

- іграшки для дітей віком до 3-х років;

- іграшкова зброя з пластиковими кульками;

- примірники аудіовізуальних творів і фонограм, що були в користуванні, а також нові без наявності супровідних документів


* Відповідно до п. 2.4 Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 13.03.95 р. №37.

Як оцінити товар, прийнятий на комісію

Ціна на товар, прийнятий на комісію, встановлюється комітентом за домовленістю з комісіонером у розмірі не вище його ринкової вартості.

При визначенні ціни реалізації товару комісіонер нараховує податкове зобов'язання з ПДВ:

- з повної вартості нового товару;

- із суми комісійної винагороди при реалізації товару, який був у вжитку.

Приклад 1.

Зданий на комісію новий товар.

Комітент повинен отримати при реалізації товару - 600 грн.

Комісійна винагорода 10% - 60 грн.

Ціна реалізації = 600 + 120 (600 х 20 : 100) + 60 + 12 (60 х 20 : 100) = 792 грн.

Приклад 2.

Зданий на комісію товар, який був у вжитку.

Комітент повинен отримати при реалізації товару - 600 грн.

Комісійна винагорода 10% - 60 грн.

Ціна реалізації = 600 + 60 + 12 (60 х 20 : 100) = 672 грн.

Товар може бути реалізований за ціною, нижчою за узгоджену з комітентом. У цьому випадку комісіонер зобов'язаний відшкодувати комітенту різницю у вартості товару.

Товар може бути реалізований за вартістю, вищою за узгоджену з комітентом. У цьому випадку різниця у вартості товару нараховується на користь комітента, якщо інше не обумовлене в договорі.

У разі якщо товар не реалізований протягом 60 днів, ціна його може бути знижена в розмірі, узгодженому з комітентом. Якщо комітент не з'явився для переоцінки товару, комісіонер має право самостійно знизити ціну в таких розмірах:

- на 30% від встановленої вартості, якщо товар не реалізований протягом 60 днів;

- на 40% від залишкової вартості після першої уцінки, якщо товар не реалізований у наступні після зниження ціни 15 календарних днів.

Якщо товар не реалізований протягом наступних 15 днів після другої уцінки, комісіонер має право зняти цей товар з продажу без письмового попередження комітента.


Для обліку товарів, прийнятих на комісію, і розрахунків з комітентами Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачені такі рахунки:

рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" (позабалансовий),

субрахунок 024 "Товари, прийняті на комісію";

рахунок 30 "Каса",

субрахунок 301 "Каса у національній валюті";

рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами",

субрахунок 641 "Розрахунки за податками";

рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями",

субрахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";

рахунок 70 "Доходи від реалізації",

субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

рахунок 71 "Інший операційний дохід",

субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності";

рахунок 79 "Фінансові результати",

субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua