Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#42'2001: Практична бухгалтерія - Бухгалтерський облік << >>

Бухгалтерський облік предметів прокату

Облік необоротних активів, призначених для надання їх громадянам у тимчасове користування за відповідну оплату таких послуг (по-простому - прокату), ведеться на рахунку 116, який так і називається "Предмети прокату"1

Римма ГРАЧОВА,
консультант з економічних питань


По суті, прокат - це один з видів оренди. Але орендою прийнято називати послуги з надання активів у тимчасове користування юридичним особам, а послуги з оренди предметів домашнього вжитку (і не лише домашнього), що надаються населенню, називаються послугами прокату. Все, що відрізняє ці два види майнового найму, - це мета отримання майна наймачами.

Якщо особа-наймач бере майно іншого суб'єкта в тимчасове користування з метою провадження підприємницької діяльності - такий вид майнового найму називається орендою. Якщо особа-наймач бере майно іншого суб'єкта в тимчасове користування з метою використання його в особистому житті - такий вид майнового найму називається прокатом. Як правило, напрокат беруть предмети домашнього вжитку.

Предмети прокату, що надаються у тимчасове користування громадянам, залишаються на балансі наймодавця. Отже, з метою бухгалтерського обліку цих предметів рахунок 116 "Предмети прокату" повинен бути розділений на два рахунки третього порядку:

1161 "Предмети прокату на складі";

1162 "Предмети прокату видані".

Бухгалтерський облік предметів прокату з 01.01.2000 р. є аналогічним до обліку основних засобів. До 01.01.2000 р. предмети прокату враховувались у складі оборотних активів, що було принципово неправильно, адже господарський оборот у такому разі здійснюється не перетворенням цих активів у іншу якість чи іншу форму (наприклад, у готову продукцію, як це відбувається з виробничими запасами), а отриманням оплати від наймачів за надані їм послуги. Іншими словами, в обороті перебувають послуги, а не власне предмети, за допомогою яких ці послуги надаються. Ці предмети видаються напрокат багато разів і є на балансі постійно, протягом кількох років, отже, вони не можуть вважатися оборотними активами, це справжні позаоборотні (за термінологією стандартів "необоротні") активи. Тож цілком можна вважати, що ці облікові зміни (переведення предметів прокату з розряду оборотних до статей необоротних активів) - на краще.

Відповідно до цих змін, змінився й бухгалтерський облік предметів прокату.

1. Придбання товарів з метою поповнення прокатного фонду

1.1. Придбання товарів на умовах подальшої оплати для надання населенню послуг прокату

Таблиця 1

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні госпо-
дарські операції
Операції розрахун-
ків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Оприбутковано отримані товари (предмети, призначені для передачі їх у прокат) 153 631     1000
2. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 1)     641 631 200
3. Сплачено продавцеві за отримані товари 631 311     1200
4. Зараховано отримані активи до прокатного фонду 116 153     1000
Протягом усього терміну використання:
5. Нараховується зношення за одним з п'яти методів, вказаних у п. 26 П(С)БО 7 23, 91, 92 132     У розмірі щомісячної амортизації

1.2. Придбання товарів на умовах попередньої оплати для надання населенню послуг прокату

Таблиця 2

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні госпо-
дарські операції
Операції розрахун-
ків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Сплачено аванс продавцеві 371 311     1200
2. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 1)     644 631 200
3. Оприбутковано отримані товари (предмети, призначені для передачі їх у прокат) 153 631     1000
4. Раніше нарахований податковий кредит визнано в розрахун-ках з бюджетом (проведення одночасне з проведенням 3)     641 644 200
5. Зараховано отримані активи до прокатного фонду 116 153     1000
6. Розрахунки з продавцем закриваються за рахунок попе- редньої оплати 631 371     1200
Протягом усього терміну використання:
7. Нараховується зношення за одним з п'яти методів, вказаних у п. 26 П(С)БО 7 23, 91, 92 132     У розмірі щомісячної амортизації

1.3. Безкоштовне придбання товарів, призначених для надання населенню послуг прокату

Таблиця 3

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні госпо-
дарські операції
Операції розрахун-
ків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Оприбутковано безкоштовно отримані предмети прокату 116 424     1000
Протягом усього терміну використання:
2. Нараховується зношення за одним з п'яти методів, вказаних у п. 26 П(С)БО 7 23, 91, 92 132     У розмірі щомісячної амортизації

2. Безкоштовна передача предметів прокату іншим суб'єктам

Таблиця 4

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні госпо-
дарські операції
Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
Списання предметів прокату з балансу
1. Передано активи новому власнику 377 116     500
2. Списано суму нарахованого зношення предметів, що передаються 132 116     200
Утворення збитків від безкоштовної передачі
3. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни (звичайна ціна дорівнює балансовій (залишковій) вартості) (проведення одночасне з проведенням 1)     377 641 100
4. Відображено збитки від безкоштовної передачі 442 377     600

3. Надання населенню послуг прокату

Таблиця 5

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні госпо-
дарські операції
Операції розрахун-
ків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Передано предмети прокату наймачам (у грудні 2001 р.) 1162 1161     80000
2. Нараховано оплату за надання послуг прокату в грудні 361 703     3600
3. Отримано оплату за надані послуги прокату (за грудень) 301 361     3600
4. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (проведення од- ночасне з проведенням 2)     703 641 600
5. Нараховано амортизацію предметів прокату, переданих най-мачеві 91 132     300
6. Нараховано амортизацію основних засобів підприємства 92 131     280
7. Нараховано заробітну плату персоналу прокатного пункту 23 661     800
8. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок ро-ботодавця (підприємства):          
а) збір до Пенсійного фонду; 23 651     250
б) збір на соціальне страхування; 23 652     30
в) страховий збір на випадок безробіття 23 653     12
9. Нараховано заробітну плату адміністрації підприємства 92 661     400
10. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок ро-ботодавця (підприємства):          
а) пенсійний збір; 92 651     125
б) збір на соціальне страхування; 92 652     15
в) збір на соціальне страхування на випадок безробіття 92 653     6
11. Підписано акт про виконання ремонтних робіт сторонньою організацією, яка займалася ремонтом предметів прокату 91 377     350
12. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 11)     641 377 70
13. Сплачено за виконання ремонтних робіт 377 311     420
14. Загальновиробничі витрати списано на собівартість нада- них послуг 903 91     650
15. Витрати основної діяльності списано на собівартість на- даних послуг 903 23     1092
16. Нараховано оплату за надані у грудні послуги прокату ви- знано доходом звітного періоду 703 791     3000
17. Собівартість послуг прокату списано на зменшення доходів звітного періоду 791 903     1742
18. Адміністративні витрати списано на зменшення доходів звітного періоду 791 92     826
19. Визначено фінансовий результат від надання послуг прока-ту у грудні (прибуток) 791 441     432
Наступного року щомісяця:
20. Нараховано оплату до отримання за надання послуг прокату 361 703     У розмірі щомісяч- ної оплати, яку під-приємство очікує отримати від найма-ча за договором
21 і далі Усі проведення за рахунками доходів і витрат щомісяця повторюються          

У таблиці 5 показано розгорнуту схему проведень з формування фінансового результату на підприємствах, що надають населенню послуги прокату.

Власне теми цього спецвипуску2 стосується лише проведення 1 (Д-т 1162 К-т 1161), усе інше - тема зовсім інша. Але в цьому разі ми не могли її обійти увагою, бо мали на меті ще раз (і вже практично) довести, що "предмети прокату" як такі до оборотних активів не можуть відноситись, господарський (підприємницький) оборот втілюється у послугах, в яких "предмети прокату" є лише головним інструментом, за допомогою якого цей оборот стає можливим.

Варто лише було виконати операцію №1 (Д-т 1162 К-т 1161), й ось що відбулося:

Схема проведень за дохідними, витратними і результативними рахунками3

Виручка 3600 К т 703
ПДВ 600 К т 641
Дохід 3000 К т 791
Собівартість 1742 К т 907
Загальногосподарські витрати 826 К т 92
Прибуток 432 К т 441


Примітки:

1 У материалі юриста Сергія Новікова (див. с. 41), також присвяченому "прокатній" темі, читайте про те, які вимоги ставляться до приміщення пункту прокату, який порядок надання предметів прокату громадянам та представникам підприємств, а також про особливості патентування послуг прокату та відображення операцій прокату через РРО.

2 Нагадуємо: ми друкуємо розділи з нового спецдодатка до "ДК" "Інші необоротні активи. Бухгалтерський облік", який передплатники отримають у жовтні.

3 Дані наведених рахунків є показниками для формування Звіту про фінансові результати (ф. №2).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua