Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#43'2001: Практична бухгалтерія - Бухгалтерський облік << >>

Облік вибуття прямих іноземних інвестицій

Олена БАКУРОВА,
кандидат економічних наук, доцент КНТЕУ


З моменту виникнення права власності на майно, яке є внеском до статутного фонду іноземного інвестора, підприємство має право розпоряджатися ним на власний розсуд, тобто вчиняти стосовно цього майна всі дії, не заборонені законодавством.

Матеріальні активи, отримані раніше як іноземна інвестиція, можуть вибувати у зв'язку з продажем, використанням у власній господарській діяльності підприємства, ліквідацією, поверненням інвестору тощо. Умовно напрями вибуття активів можна об'єднати у дві групи:

- вибуття, не пов'язане з відчуженням інвестицій (використання у господарській діяльності підприємства);

- вибуття, пов'язане з відчуженням інвестицій (продаж, ліквідація, повернення інвестору).

Кожен із цих напрямів має свої особливості обліку.

При вибутті активів, не пов'язаному з відчуженням інвестицій (внутрішнє споживання активів, отриманих як іноземна інвестиція), схема обліку - традиційна. У фінансовому обліку схема розрахунку зношення основних фондів регламентована П(С)БО 7, згідно з яким об'єктом амортизації є всі основні фонди, крім землі (п. 22). У податковому обліку, якщо основні фонди, отримані як пряма інвестиція, використовуються у господарській діяльності підприємства, амортизацію нараховують на загальних підставах. Винятком є невиробничі основні фонди, амортизацію на які в податковому обліку не нараховують.

Первісна вартість запасів у податковому обліку спочатку не була включена до складу валових витрат. Однак їх надходження і використання враховують під час розрахунку приросту (збитків) балансової вартості матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції згідно з п. 5.9 Закону про прибуток. Це положення ще раз підтвердила ДПАУ в листі від 23.06.2000 р. №2314/М/15-1116. У фінансовому обліку норми обліку використання запасів розкриті в П(С)БО 9.

Відчуження майна передбачає передачу або втрату права власності на нього. Основними напрямами відчуження майна можуть бути: реалізація, безоплатна передача іншій особі, повернення інвестору, розкрадання (недостача понад норми природного убутку). Умовно їх можна об'єднати у дві групи:

1) продаж майна в розумінні Закону про прибуток і Закону про ПДВ, а саме: будь-які операції, здійснювані згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, що передбачають передачу прав власності, а також операції з безкоштовного надання майна;

2) повернення майна інвестору.

Розглянемо організацію обліку відчуження на кожен вид майна й у кожному напрямі.

Продаж ТМЦ, що не входять до складу основних фондів

Згідно зі ст. 19 Закону про режим іноземного інвестування, підприємство самостійно визначає умови реалізації продукції, у т. ч. отриманої як інвестиція, якщо інше не передбачене законодавством України. Жодних спеціальних обмежень у цій галузі не передбачено.

При надходженні майна (крім ОФ) як внеску іноземної інвестиції до статутного капіталу підприємства-резидента не було передбачено пільг щодо нарахування митних зборів, мита, ПДВ, акцизу. Як наслідок, немає потреби контролювати будь-які умови, що стосуються пільгового режиму. Майно, що реалізовується, оподатковується в загальновстановленому порядку. Вартість товарно-матеріальних цінностей, що реалізовуються, є об'єктом обкладення ПДВ з правом на податковий кредит у одержувача, крім випадків пільгового оподаткування, передбачених у Законі про ПДВ, або якщо підприємство - емітент корпоративних прав не є платником ПДВ.

Згідно з пп. 7.6.4 і 7.6.5 Закону про прибуток, суми коштів або вартість майна, отримані від продажу прямих інвестицій, відображають у складі валових доходів підприємства. Крім того, до складу валових доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податків, що погашається у зв'язку з таким продажем.

У фінансовому обліку реалізація малоцінних необоротних активів - складова інвестиційної діяльності, продаж оборотних товарно-матеріальних цінностей - операційної діяльності підприємства.

Приклад 1. Відображення в обліку продажу оборотних матеріальних активів, отриманих раніше як пряма іноземна інвестиція.

Зміст операції   Фінансовий облік Податковий облік
Д-т К-т Сума Валові витрати Валові доходи
Реалізація на умовах оплати за фактом поставки
1. Передано право власності на активи:
- за фактичною собівартістю 943 (902) 20 (22, 28) 800    
- за договірною вартістю 361 712 (702) 1200   1200
- на суму ПДВ 712 (702) 641 200    
2. Надійшли кошти від покупців у рахунок погашення зобов'язань 311 (301) 361 1200    
Реалізація на умовах передоплати
1. Надійшли кошти від покупців
- на договірну вартість 311 (301) 681 1200   1200
- на суму ПДВ 643 641 200    
2. Передано право власності на запаси
- за фактичною собівартістю 943 (902) 20 (22, 28) 1100    
- за договірною вартістю 681 712 (702) 1200    
- на суму ПДВ 712 (702) 643 200    
Безкоштовна передача запасів
При передачі права власності
- на фактичну собівартість 949 20 (22, 28) 1000    
- на суму ПДВ 949 641 200    
- на вартість не нижче від звичайної         1200

Приклад 2. Відображення в обліку продажу малоцінних необоротних активів, отриманих раніше як пряма іноземна інвестиція.

Зміст операції   Фінансовий облік Податковий облік
Д-т К-т Сума Валові витрати Валові доходи
Реалізація на умовах оплати за фактом поставки
1. Передано право власності на малоцінні необоротні активи:
- за залишковою вартістю 972 112 400    
- на суму зносу 132 112 400    
- за договірною вартістю 361 742 1200   1200
- на суму ПДВ 742 641 200    
2. Надійшли кошти від покупців у рахунок погашення зобов'язань 311 (301) 361 1200    
Реалізація на умовах передоплати
1. Надійшли кошти від покупців
- на договірну вартість 311 (301) 681 1200   1200
- на суму ПДВ 643 641 200    
2. Передано право власності на малоцінні необоротні активи
- за залишковою вартістю 972 112 550    
- на суму зносу 132 112 550    
- за договірною вартістю 681 742 1200    
- на суму ПДВ 742 643 200    
Безкоштовна передача
При передачі права власності
- на залишкову вартість 976 112 500    
- на суму зносу 132 112 500    
- на суму ПДВ 976 641 200    
- на вартість не нижче звичайної         1200

Повернення ТМЦ, що не входять до складу основних фондів

Повернення інвестицій може бути зумовлене:

- виходом лише одного або кількох інвесторів при збереженні підприємством статусу юридичної особи;

- повною й остаточною ліквідацією підприємства як юридичної особи.

Згідно зі ст. 11 Закону про режим іноземного інвестування, у разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України. Можна зробити висновок, що стаття 11 Закону про режим іноземного інвестування гарантує повернення інвестицій іноземному інвестору як при повній і остаточній ліквідації підприємства, так і при збереженні підприємством статусу юридичної особи.

Згідно з Постановою КМУ від 07.08.96 р. №928, у разі повної або часткової репатріації іноземної інвестиції за кордон іноземний інвестор або уповноважена ним особа зобов'язані повідомити про це відповідний орган державної реєстрації, який робить позначку на інформаційному повідомленні і відповідний запис у Журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення із зазначеною позначкою надається відповідним органам у разі вивезення іноземної інвестиції за кордон.

Припинення інвестиційної діяльності одним із засновників можливе тільки зі згоди інших учасників, підтвердженої протоколом зборів засновників. При поверненні товарно-матеріальних цінностей одному з інвесторів без ліквідації всього підприємства відбувається передача права власності. По суті, здійснюється обмін активів на корпоративні права діючого підприємства. З урахуванням вимог Закону про прибуток і Закону про ПДВ операції такого типу в податковому обліку слід розглядати як продаж товарів.

Повернення матеріальних активів іноземному інвестору може здійснюватися як на території України, так і за її межами. Порядок здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивозу з її митної території регламентований Постановою КМУ від 30.07.96 р. №853, згідно з яким операції такого типу є підприємницькою діяльністю на території України і підлягають оподаткуванню згідно із законодавством України. Іноземні суб'єкти господарської діяльності можуть здійснювати операції з продукцією українського походження на території України тільки за умови належним чином зареєстрованого представництва. Повернення товарно-матеріальних цінностей постійному представництву іноземного інвестора на території України є об'єктом обкладення ПДВ за ставкою 20%, якщо інше не передбачено в Законі про ПДВ.

Для товарів, право власності на які переходить іноземному інвестору за межами митної території України, базою обкладення ПДВ є договірна вартість таких активів, але не менше митної вартості, зазначеної у вантажній митній декларації. Встановлена вартість перераховується у гривні за курсом НБУ, що діяв на дату виникнення податкових зобов'язань - при вивезенні за кордон, на дату виписки вантажної митної декларації. Повернення майна іноземному інвестору, згідно зі ст. 1 розділу 1 Закону про ЗЕД, не є експортом.

Однак якщо вивезення товарів засвідчене належним чином оформленою вантажною митною декларацією, обкладення ПДВ, згідно з пп. 6.2.1 Закону про ПДВ, здійснюється за нульовою ставкою. Не дозволяється застосовувати нульову ставку податку до операцій з вивезення товарів у випадку, якщо такі операції звільнені від оподаткування на митній території України. Вартість майна, поверненого іноземному інвестору і вивезеного за межі митної території України, не включається до обсягу товарів, що реалізовуються на експорт (п. 8.5 Закону про ПДВ), і не враховується при розрахунку експортного відшкодування.

Вартість майна, що повертається на умовах виходу зі складу засновників діючого підприємства одного або кількох інвесторів, включають до складу валових доходів, за умови що підприємство - платник податку на прибуток.

При побудові моделі фінансового обліку треба виходити з того, що підприємство не планує припиняти свою діяльність. Дотримання одного з основоположних принципів бухгалтерського обліку - безперервності - дозволяє визначити операції з часткового вилучення внесків як звичайну, а саме: фінансову діяльність.

Збільшення економічних вигід від операцій такого типу підприємство не планує. Враховуючи вимоги п. 8 П(С)БО 15, вартість майна, що передається, до складу доходів від реалізації не включають. Як наслідок, на підставі принципу відповідності витрат і прибутків первісна вартість товарно-матеріальних цінностей, що вибувають, не входить до складу собівартості реалізованих активів. Більше того - первісну вартість вибулих активів взагалі не відображають у складі витрат звітного періоду. Такий підхід закладено у визначенні витрат як об'єкта фінансового обліку (П(С)БО 16, п. 6 і П(С)БО 3, п. 4). Отже, на відміну від податкового, у фінансовому обліку повернення прямих інвестицій не розглядається як продаж товарно-матеріальних цінностей.

Порядок оподаткування операцій з повернення прямих інвестицій запасами і малоцінними необоротними активами на підприємствах, що планують зберегти статус юридичних осіб

Об'єкти податкового обліку   Зміст операцій
Передача майна на території України Передача майна за межами території України
Обкладення ПДВ Х (ставка 20%) Х (ставка 0%)
Обкладення податком на прибуток Х Х

При вилученні внесків виникають додаткові витрати - на транспортування, страхування в дорозі, навантажувально-розвантажувальні роботи, митне оформлення. Оскільки вони не пов'язані із залученням позикового капіталу, у складі фінансових витрат їх не відображають (П(С)БО 16, п. 27). По суті, в національних стандартах немає чіткого роз'яснення, де ж відображати витрати, зумовлені вибуттям прямих інвестицій. З усіх статей витрат, передбачених національними стандартами, для відображення витрат, викликаних вилученням прямих інвестицій, найкраще пасує стаття "Інші витрати звичайної діяльності". Необхідність дотримання податкового законодавства, а саме: погашення податкових зобов'язань з ПДВ, податку на прибуток - також є додатковим тягарем, що відволікає кошти з господарської діяльності підприємства.

На думку автора, витрати із вилучення внеску є збитками, понесеними іншими інвесторами підприємства у зв'язку з частковим вилученням статутного капіталу. Згідно зі ст. 21 розділу ІV Закону про інвестиційну діяльність, їх повинен погасити інвестор, який забирає свій внесок. Щоб уникнути непорозумінь, цю норму слід додатково підтвердити у протоколі зборів засновників. Усі збитки, що відшкодовуються інвестором, у т. ч. ПДВ і авансові платежі податку на прибуток, доцільно враховувати на одному рахунку. Найкраще для цього підходить рахунок 977 "Інші витрати звичайної діяльності". Сума, що відшкодовується засновником, є доходом, призначеним для погашення витрат фінансової діяльності, і має бути врахована на рахунку 733 "Інші фінансові прибутки".

При визначенні валюти розрахунків треба враховувати узгоджений з НБУ Наказ МЗЕЗторгу України від 1999 р. №39, яким затверджено Типові рекомендації щодо базисних платіжних умов зовнішньоекономічних контрактів українських суб'єктів господарювання в умовах нестабільних обмінних курсів та обмеження за валютними операціями на ринках країн СНД. Згідно з Наказом, при визначенні валюти розрахунків з іноземними суб'єктами необхідно використати першу групу класифікатора іноземних валют. При перерахунку іноземної валюти в гривні в фінансовому обліку слід керуватися нормами, закладеними в П(С)БО 21:

1) оскільки власний капітал не належить до монетарних або немонетарних пасивів, при його оцінюванні належить застосовувати курс НБУ на дату його визнання (п. 10.3);

2) заборгованість перед інвестором класифікується як немонетарний пасив, оскільки її заплановано погасити в негрошовій формі, при первинному відображенні вона оцінюється за курсом НБУ на дату визнання (п. 5), подальшому перерахунку у зв'язку з коливанням валютних курсів не підлягає (п. 7).

У податковому обліку заборгованість перед засновником перераховується в гривні за курсом НБУ на дату її виникнення. Вона також підлягає перерахунку за курсом НБУ на останній робочий день звітного періоду і на дату її погашення. Визначену курсову різницю включають до складу валових витрат або валових доходів підприємства.

При повній ліквідації підприємства спочатку погашаються всі зобов'язання. Частина, що залишилася, являє собою власний капітал, який розподіляється між інвесторами пропорційно внеску до статутного капіталу підприємства.

Ліквідацію товариства, згідно зі ст. 20 Закону про господарські товариства, здійснює призначена ним ліквідаційна комісія. У випадку банкрутства і припинення діяльності товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідатор. Від дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами товариства. Вона складає ліквідаційний баланс і фінансову звітність. Ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам.

Приклад 3. Відображення повернення прямої іноземної інвестиції оборотними матеріальними активами на умовах виходу зі складу засновників одного або кількох інвесторів.

Зміст операції   Фінансовий облік Податковий облік
Д-т К-т Сума Валові витрати Валові доходи
Повернення на території України на умовах виходу зі складу засновників тільки іноземного інвестора
1. На підставі протоколу зборів засновників враховано зменшення статутного капі- талу (2000$ х 5,3 грн/$ (курс НБУ на дату реєстрації статутного капіталу) 40 452 10600    
2. Відображено заборгованість перед засновником
- на суму вилучених внесків 452 672 10600    
- на суму курсових різниць (10600 - 2000$ х 5,45 грн/$ (курс НБУ на дату врахування заборгованості перед учасником) 974 672 300    
3. Передано право власності на товарно-матеріальні цінності
- за фактичною собівартістю 672 20 (22, 28) 7800    
- на суму збитків підприємства у зв'язку з виходом інвестора зі складу засновників:
- ПДВ
- авансових внесків з податку на прибуток
977 641 2202    
- на різницю між первісною вартістю майна, що передається, і вартістю паю (внеску) (10900 - 7800) 672 733 3100    
- на вартість майна, що передається, але не нижче від звичайних цін (2000$ х 5,5 грн/$ (курс НБУ на дату передачі права власності)*         11000
Повернення за межами території України на умовах виходу зі складу засновників тільки іноземного інвестора
1. На підставі протоколу зборів засновників враховано зменшення статутного капіталу (2000$ х 5,3 грн/$ (курс НБУ на дату реєстрації статутного капіталу) 40 452 10600    
2.Відображено заборгованість перед засновником
- на суму вилучених внесків 452 672 10600    
- на суму курсових різниць (10600 - 2000$ х 5,25 грн/$ (курс НБУ на дату врахування заборгованості перед учасником) 672 744 100    
3. Акцептовано рахунки за транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, охорону в дорозі, страхування та інші операції з повернення майна інвестору
- на різницю між вартістю і податковим кредитом 977 63 500 500  
- на суму податкового кредиту 641 63 100    
4. Враховано витрати (митні збори), понесені при митному оформленні майна, що вибуває 977 642 21 21  
5. На вартість майна, що передається, але не нижче від звичайних цін (2000$ х 5,4 (курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації)         10800
6. Нараховано авансові внески з податку на прибуток (10660 - (9000 - 500) х 30% 977 641 348    
7. Передано право власності на товарно-матеріальні цінності
- за фактичною собівартістю 672 20 (22, 28) 9000    
- на різницю між вартістю внеску і первісною вартістю майна, що повертається 10500 - 9000) 672 733 1500    

* Незважаючи на зміни курсів НБУ, у фінансовому обліку курсова різниця не відображається.

Приклад 4. Відображення в обліку повернення прямої іноземної інвестиції малоцінними необоротними активами на умовах виходу зі складу засновників одного або кількох інвесторів.

Зміст операції   Фінансовий облік Податковий облік
Д-т К-т Сума Валові витрати Валові доходи
Повернення на території України на умовах виходу зі складу засновників тільки іноземного інвестора
1. На підставі протоколу зборів засновників враховано зменшення статутного капіталу (2000$ х 5,3 грн/$ (курс НБУ на дату реєстрації статутного капіталу) 40 452 10600    
2.Відображено заборгованість перед засновником
- на суму вилучених внесків 452 672 10600    
- на суму курсових різниць (10600 - 2000$ х 5,45 грн/$ (курс НБУ на дату врахування заборгованості перед учасником) 974 672 300    
3. Передано право власності на малоцінні необоротні активи
- на суму зносу 132 112 4000    
- на залишкову вартість 977 112 4000    
- на суму збитків підприємства в зв'язку з виходом інвестора зі складу засновників:
- ПДВ (10900: 6)
977 641 2142    
- авансових внесків з податку на прибуток          
- на різницю між залишковою вартістю майна, що передається, і вартістю паю (внеску) (10900 - 4000) 672 733 6900    
- на вартість майна, що передається, але не нижче від звичайних цін         10900

Приклад 5. Відображення в обліку повернення прямої іноземної інвестиції оборотними матеріальними активами при ліквідації підприємства.

Зміст операції   Фінансовий облік Податковий облік
Д-т К-т Сума Валові витрати Валові доходи
Повернення на території України в зв'язку з повною ліквідацією підприємства
(вартість майна, що передається, не перевищує суму внеску до статутного капіталу)
1. На підставі протоколу зборів засновників враховано зменшення статутного капіталу (2000$ х 5,3 грн/$ (курс НБУ на дату реєстрації статутного капіталу) 40 452 10600    
2. Відображено заборгованість перед засновником
- на суму вилучених внесків 452 672 10600    
- на суму курсових різниць (10600 - 2000$ х 5,45 грн/$ (курс НБУ на дату врахування заборгованості перед учасником) 993 672 300    
- перерахована заборгованість на останній робочий день звітного періоду (2000$ х 5,43 (курс НБУ на останній робочий день) - - -   40
3. Передано право власності на товарно-матеріальні цінності
- за фактичною собівартістю 672 20 (22, 28) 7800    
- на суму ПДВ 752 641 1817    
- на різницю між первісною вартістю майна, що передається, і вартістю паю ( внеску) (10900 - 7800) 672 752 3100    
Повернення на території України в зв'язку з повною ліквідацією підприємства
(вартість майна, що повертається, вища за суму внеску до статутного капіталу)
1. На підставі протоколу зборів засновників враховано зменшення статутного капіталу (2000$ х 5,3 грн/$ (курс НБУ на дату реєстрації статутного капіталу) 40 452 10600    
2. Відображено заборгованість перед засновником
- на суму вилучених внесків 452 672 10600    
- на суму курсових різниць (10600 - 2000$ х 5,45 грн/$ (курс НБУ на дату врахування заборгованості перед учасником) 993 672 300    
- на суму, що перевищує розмір внеску до статутного капіталу 443 672 3100   3100
3. Передано право власності на товарно-матеріальні цінності
- за фактичною собівартістю 672 20 (22, 28) 13000    
- на суму ПДВ 752 641 2333    
- на різницю між заборгованістю перед інвестором і первісною вартістю майна, що передається 672 752 1000    

Приклад 6. Відображення в обліку повернення прямої іноземної інвестиції малоцінними необоротними активами при ліквідації підприємства.

Зміст операції   Фінансовий облік Податковий облік
Д-т К-т Сума Валові витрати Валові доходи
Повернення на території України в зв'язку з повною ліквідацією підприємства
(вартість майна, що передається, не перевищує суму внеску до статутного капіталу)
1. На підставі протоколу зборів засновників враховано зменшення статутного капіталу (2000$ х 5,3 грн/$ (курс НБУ на дату реєстрації статутного капіталу) 40 452 10600    
2. Відображено заборгованість перед засновником
- на суму вилучених внесків 452 672 10600    
- на суму курсових різниць (10600 - 2000$ х 5,45 грн/$ (курс НБУ на дату врахування заборгованості перед учасником) 993 672 300    
- перераховано заборгованість на останній робочий день звітного періоду (2000$ х 5,43 (курс НБУ на останній робочий день) - - -   40
3. Передано право власності на товарно-матеріальні цінності
- на суму зносу 132 112 3500    
- на залишкову вартість 993 112 3500    
- на суму ПДВ 752 641 1817    
- на різницю між залишковою вартістю майна, що передається, і вартістю паю ( внеску) (10900 - 3500) 672 752 7400    

Порядок оподаткування операцій з повернення прямих інвестицій запасами і малоцінними необоротними активами за умови повної й остаточної ліквідації підприємства

Об'єкти податкового обліку Зміст операцій
Передача майна на території України Передача майна за межами території України
Обкладення ПДВ Х Х
Включення до складу валових доходів, якщо вартість майна не вища від номінальної вартості паю (внеску), що передається - -
Включення до складу валових доходів, якщо вартість майна вища від номінальної вартості паю (внеску), що передається Х
(на суму, що перевищує номінальну вартість паю (внеску)
Х
(на суму, що перевищує номінальну вартість паю (внеску)

Враховуючи те, що згідно з Законом про ПДВ будь-які операції, що передбачають передачу прав власності, є об'єктом обкладення податком на додану вартість, операції з повернення майна підприємства, що ліквідується, його інвесторам обкладаються податком на додану вартість у загальному порядку.

Оскільки ліквідаційна комісія (ліквідатор) виконує лише покладені на неї повноваження щодо управління справами підприємства, що ліквідується, у тому числі і розрахунки з бюджетом за платежами, при складанні розрахункових, платіжних документів, податкових накладних і звітності ліквідаційна комісія повинна проставляти (зазначати) індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, який був присвоєний підприємству, що ліквідується. При цьому суми податку на додану вартість зараховують до Державного бюджету з банківського рахунка підприємства, що ліквідується.

Отже, враховуючи, що ліквідаційна комісія зобов'язана виконувати обов'язки перед бюджетом, податковий облік і складання податкової звітності (податкова декларація з податку на додану вартість і одноразовий перерахунок сум податкового кредиту і податкових зобов'язань з податку на додану вартість) здійснюється комісією в порядку, визначеному наказами ДПАУ від 30.05.97 р. №165 і від 18.11.97 р. №419.

База оподаткування визначається згідно з Законом про ПДВ. У разі якщо підприємство, що ліквідується, не було зареєстроване як платник податку на додану вартість згідно з вимогами Закону про ПДВ і не мало індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, право власності на майно цього підприємства передається ліквідаційною комісією за цінами, збільшеними на суму податку на додану вартість, визначену згідно з пунктом 6.1 вищезгаданого Закону. При цьому податкові зобов'язання виникають з повної вартості відчужуваного майна.

Податкову накладну видає ліквідаційна комісія. При цьому в рядок "Індивідуальний податковий номер продавця" вноситься ідентифікаційний код ЄДРПОУ, присвоєний підприємству, що ліквідується, статистичним органом. У рядку "Особа" (платник податку) роблять запис "Ліквідаційна комісія щодо підприємства _________ (назва підприємства, що ліквідується )".

Якщо вихід учасника зумовлений повною й остаточною ліквідацією підприємства як юридичної особи, вартість майна, що повертається, до складу валових доходів не включається (пп. 4.2.12, пп. 4.1.1 Закону про прибуток).

Незалежно від умов виходу інвестора, сума вартості майна, що передається понад частку (пай) інвестора, відноситься до валових доходів підприємства-резидента.

При побудові моделі фінансового обліку треба виходити з того, що основоположний принцип - безперервність діяльності підприємства - порушується. Повна й остаточна ліквідація підприємства - подія, яка відрізняється від його звичайної діяльності і не планується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному подальшому періоді. У цьому плані ліквідацію підприємства як юридичної особи можна класифікувати як "незвичайну діяльність" (П(С)БО 3 п. 4). Усі витрати з ліквідації підприємства, крім первісної вартості цінностей, що повертаються інвесторам, належить враховувати на рахунку 993 "Інші надзвичайні витрати", доходи - на рахунку 752 "Інші надзвичайні доходи".

(Далі буде.)

У чому відмінність категорій "основні засоби" та "основні фонди"

У Законі про прибуток під терміном "основні фонди" маються на увазі матеріальні цінності, що використовуються в господарській діяльності платника податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним і моральним зносом (пп. 8.2.1).

У податковому обліку до основних фондів не зараховують малоцінні необоротні активи. Понятійний апарат, розроблений в Законі про прибуток, використовується також у Законі про ПДВ.

"Основні засоби" - категорія фінансового обліку. До них належать усі матеріальні активи, планований термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу, якщо він довший за рік, у т. ч. і малоцінні необоротні активи.


Нормативна база

Закон про господарські товариства - Закон України від 19.09.91 р. №1576 "Про господарські товариства".

Закон про прибуток - Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

Закон про режим іноземного інвестування - Закон України від 19.03.96 р. №93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування".

Закон про ЗЕД - Закон України від 16.04.91 р. №959 "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Закон про інвестиційну діяльність - Закон України від 18.06.91 р. №1560 "Про інвестиційну діяльність".

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua