Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія - Бухгалтерський облік << >>

Що робити з "правами користування майном"

"Права користування майном" (рахунок 122) - це рахунок, на якому показується вартість прав на користування земельною ділянкою, будівлею, прав на оренду приміщень тощо.

Римма ГРАЧОВА,
консультант з економічних питань


Право користування майном, яке є у державній або комунальній власності, набувається суб'єктами підприємництва, як правило, шляхом участі в конкурсних торгах (аукціонах), що влаштовуються державними і місцевими органами самоврядування. Переможець конкурсу (аукціону) зараховує на свій баланс новий НА за вартістю придбання таких прав. Право користування майном, що перебуває у власності інших суб'єктів підприємництва (як державних, так і приватних, акціонерних та ін.) або у власності фізичних осіб (в т. ч. громадян), набувається шляхом укладання відповідної угоди про передачу прав на певний термін. Контрактна вартість набутих таким чином прав, разом з витратами, які супроводжували таке придбання, вважатиметься їх первісною вартістю.

Цей НА (права користування майном) списується з балансу після закінчення терміну дії прав, зазначеного в договорі з власником матеріального об'єкта, що передається таким чином у користування. У разі отримання майна у безстрокове користування цей НА повинен амортизуватись протягом 20 (не більше) років, після чого на балансі такий НА залишається з рівнозначною сумою зношення. Але оскільки права в такому разі продовжують діяти стільки, скільки діє підприємство, яке ними користується, то ні первісна вартість, ні сума зношення не списуються з балансу, якщо немає підстав вважати, що права припинили приносити економічні вигоди.

У разі якщо договором з власником матеріального об'єкта прав в подальшому передбачалася передача їх третій особі з рук першого отримувача, то цей отримувач (підприємство) може нараховувати амортизацію такого НА не до нульової, а до ліквідаційної вартості.

До складу необоротних НА можуть зараховуватись лише такі права на користування майном, термін дії яких за угодою з передавальником перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). В іншому разі витрати на придбання таких прав будуть вважатися витратами звітного періоду, які обліковуються через рахунок витрат майбутніх періодів і поступово, щомісяця, переносяться на рахунки витрат в обігу..

Отримання прав на експлуатацію відрізка автотраси1

Таблиця 1

№ з/п    Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Сплачено реєстраційний внесок учасника конкурсу (аукціону) 377 311     200
2. Сплачено гарантійний внесок (заставу) у розмірі 10% стартової ціни прав на експлуатацію відрізка автотраси 377 311     12000
3. Сплачено передавальнику прав на користування майном після
(Права придбано за 100000 грн плюс ПДВ. Оплату здійснено у повному обсязі з урахуванням попередньо внесеної застави)
перемоги на торгах. 377 311   108000
4. Нараховано податковий кредит на вартість оплачених (і водночас отриманих) прав
(Проведення одночасне з проведенням 3)
.   641 377 20000
5. Витрати на придбання прав на експлуатацію відрізка автотраси зараховано до складу капітальних інвестицій 154 377     100000
6. Витрати на сплату реєстраційного внеску зараховано до складу капітальних інвестицій на придбання прав на експлуатацію автошляху 154 377     200
7. Придбані права на експлуатацію автошляху зараховано до складу нематеріальних активів 122 154     100200
Протягом терміну експлуатації автошляху:
8. Нараховується амортизація одним з п'яти методів, вказаних в п. 26 П(С)БО 7, відповідно до вимог п. 27 П(С)БО 8 23,
91,
92,
133     У сумі щомісячної амортизації
9. Нараховуються витрати, понесені підприємством у зв'язку з експлуатацією автошляху 23,
91,
92,
20,
66
та інші елементи витрат
    У сумі ви- трат, що на- раховуються щомісяця
10. Відображається касова виручка у сумі зібраних за перевезення зборів 301 703     У сумі щомісяч- них касових надходжень
11. Нараховано податкові зобов'язання у зв'язку з отриманням зборів за перевезення     703 641 ПДВ у скла- ді виручки
12. Виручка від зборів за перевезення за мінусом ПДВ визнається доходом звітного періоду 703 791     Рядок 10 - рядок 11
13. Прямі і розподілені непрямі витрати, понесені у зв'язку з експлуатацією автошляху, зараховуються до собівартості наданих послуг 903 23,
91
    У сумі витрат, що нарахову- ються щомі- сяця і відно- сяться до собі- вартості нада- них послуг
14. Собівартість наданих послуг списується на зменшення доходів звітного періоду 791 903     Собівартість послуг, що сформувалася протягом мі- сяця відповід- но до отрима- них доходів
15. Адміністративні витрати списуються на зменшення доходів 791 92     Адміністратив- ні витрати, яких зазнає під- приємство щомісяця
16. Нараховано податок на обліковий прибуток (до сплати в бюджет)2     98 641 30% обліково- го прибутку
17. Витрати з податку на обліковий прибуток зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791 98     30% обліково- го прибутку
18.     Визначено фінансовий результат звітного періоду:               Різниця в оборотах за рахунком
79    
а) прибуток 791 441
або   
б) збиток (червоним сторно) 791 442

Отримання прав користування майном3. Загальна схема

Таблиця 2

№ з/п    Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Сплачено реєстраційний внесок учасника конкурсу (аукціону) 377 311     200
2. Сплачено гарантійний внесок (заставу) у розмірі 10% стартової ціни прав на користування майном 377 311     1800
3. Сплачено передавальнику прав на користування майном після перемоги на торгах.
(Права придбано за 15000 грн плюс ПДВ. Оплату здійснено у повному обсязі з урахуванням попередньо внесеної застави)
377 311     16200
4. Нараховано податковий кредит на вартість оплачених (і водночас отриманих) прав. (Проведення одночасне з проведенням 3)     641 377 3000
5. Витрати на придбання прав на користування майном зараховано до складу капітальних інвестицій 154 377     15000
6. Витрати на сплату реєстраційного внеску зараховано до складу капітальних інвестицій на придбання прав користування майном 154 377     200
7. Придбані права на користування майном зараховано до складу нематеріальних активів 122 154     15200
Протягом усього терміну користування майном:4
8. Нараховується амортизація одним з п'яти методів, вказаних у п. 26 П(С)БО 7, відповідно до вимог п. 27 П(С)БО 8 23,
91,
92,
133     У розмірі щомісячної амортизації
Після закінчення терміну користування майном:
9. Списано нематеріальний актив з балансу 133 122     15200

Отримання прав на оренду приміщення як внеску до статутного капіталу5

Припустимо, що право на оренду приміщення підприємству надається одним з його засновників. Це може бути: квартира, будинок, гараж, складські приміщення тощо, чим може володіти фізична особа і тимчасово (протягом кількох років) скористатися - юридична. Між підприємством і цим засновником (власником приміщення) укладається угода, на підставі якої, з одного боку - засновнику зараховується погашення заборгованості за внеском його частки у статутному капіталі, з іншого - підприємству надається право використовувати це приміщення з метою отримання економічних вигод. В угоді також зазначено, що орендна плата на користь засновника з підприємства не справляється. (Що, однак, не означає, що подібним договором не може передбачатися й така умова: право на оренду - окремо, орендна плата - окремо.

Просто такою в нашому прикладі є домовленість сторін, що підприємство, оплативши засновнику за отримані від нього права на оренду, розпоряджається цим приміщенням на свій розсуд, без понесення додаткових витрат. Це дозволяє нам спростити приклад, бо в такому разі не виникає потреба у нарахуванні зобов'язань перед орендодавцем). Право на оренду приміщення оцінено радою засновників і погоджено з власником приміщення, тобто визначено справедливу (первісну) вартість такого НА.

Після закінчення терміну дії угоди (читай: терміну дії прав) вартість цих прав амортизується до нульового значення і нематеріальний актив (право на оренду приміщення) списується з балансу (проведення №14 таблиці 3). Однак це не означає, що в ході амортизації внесеного засновником НА знецінюється його частка в статутному капіталі. І тим паче не означає, що ця частка вибуває. Ця ситуація лише на перший погляд здається незвичайною, бо насправді такий специфічний внесок засновника, як НА у вигляді прав на оренду приміщення, що належить йому, і після списання цього активу з балансу залишається на підприємстві у вигляді накопичених у зв'язку з його використанням амортвідрахувань.

Ці амортвідрахування капіталізувалися у різних активних формах, у тому числі і в грошовій. Отже, при виході зі складу учасників цій особі буде що повертати з каси. Це буде сума, яка дорівнюватиме первісній вартості внесеного колись НА. Можливим є повернення внеску і в інших формах: товарами, основними засобами тощо, але в будь-якому разі вартість цих активів повинна дорівнювати сумі накопичених амортвідрахувань.

Таблиця 3

№ з/п    Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Отримано внесок від засновника. (Фактом отримання можна вважати реєстрацію договору) 1226 46   30000
Протягом терміну використання приміщення:
2. Нараховується амортизація одним з п'яти методів, вказаних у п.26 П(С)БО 7, відповідно до вимог п.27 П(С)БО 8 23,
91,
92
133     У сумі щомісячної амортизації
3. Нараховуються витрати, понесені підприємством у зв'язку з отриманням доходів від використання приміщення 23,
91,
92
20, 65, 66 та
інші еле- менти витрат
    У сумі витрат, що нараховуються щомісяця
4. Відображається касова виручка від використання приміщення з метою отримання доходів (здавання в суборенду тощо) 301 703     У сумі щомісячних касових надходжень
5. Нараховується виручка до отримання від здавання приміщення в суборенду та інше користування 631 703     У сумі щомісячних нарахувань до отримання
6. Нараховано податкові зобов'язання у зв'язку з отриманням (нарахуванням) виручки     703 641 ПДВ у складі виручки
7. Виручка за мінусом ПДВ визнається доходом звітного періоду 703 791     Рядок 5 - рядок 6
8. Прямі і розподілені непрямі витрати, понесені у зв'язку з викорис-
танням приміщення, зараховуються до собівартості послуг, пов'я-
заних з його експлуатацією
903 23,
91
    У сумі витрат, що нараховуються щомісяся і відно-
сяться до собівартості наданих послуг
9. Собівартість наданих послуг списується на зменшення доходів звітного періоду 791 903     Собівартість послуг, що сформувалалася протягом місяця відповідно до отриманого доходу
10. Адміністративні витрати списуються на зменшення отриманих (нарахованих) доходів 791 92     Адміністра-
тивні витрати, яких зазнає підпри-
ємство щомісяця
11. Нараховано податок на обліковий прибуток (до сплати в бюджет)7     98 641 30% облікового прибутку
12. Витрати з податку на обліковий прибуток зараховано на змен-
шення доходів звітного періоду
791 98     30% облікового прибутку
13.     Визначено фінансовий результат звітного періоду:               Різниця за рахун-
ком 791    
а) прибуток 791 441
або   
б) збиток (червоним сторно) 791 442
Після завершення дії угоди:
14. Списано нематеріальний актив з балансу 133 122     30000
У разі виходу власника приміщення зі складу учасників:
15. Внесок повернено засновнику 46 301     30000

Проведення №15 виконується лише у разі виходу засновника. В іншому разі ця частина статутного капіталу продовжує працювати на підприємство, приносячи йому економічні вигоди.

Ця частина капіталу після списання НА, формалізованого свого часу як право на оренду приміщення, продовжує функціонувати в інших активних формах, перетворитися на які дала змогу амортизація цього НА.


Примітки:

1 Це право надає можливість утримувати плату за перевезення

2 Це проведення дійсне в разі якщо за відкладеними податковими зобов'язаннями відсутнє сальдо на початок періоду. В іншому разі дебетується рахунок 54.

3Права придбаваються шляхом участі в конкурсних торгах (аукціонах).

4Цей термін, як правило, збігається з терміном дії угоди, якщо НА не перестає приносити економічні вигоди раніше.

 

5З правом його передачі в суборенду та використання в інших, вигідних підприємству, цілях.

6Можна провести цей внесок через рахунок 154. Однак у цьому разі автор не бачить сенсу в ускладненні проведень.

7Це проведення є дійсним, якщо за відкладеними податковими зобов'язаннями відсутнє сальдо на початок періоду. В іншому разі дебетується рахунок 54.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua