Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія -Почуття обов'язку << >>

Від авансу до штрафу

При розрахунку авансових платежів з податку на прибуток не враховуються інвестиції на будівництво житла для військовослужбовців

Петро ПАТЛАТИЙ


Доведіть, що авансові платежі є податковим зобов'язанням

Раніше ДПА України пропонувала штрафувати за несплату авансових внесків1.

Тепер вона пішла далі і вважає, що при розрахунку сум авансових платежів з податку на прибуток не враховуються інвестиції на будівництво житла для військовослужбовців2. Згідно з законом3, кошти, спрямовані на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку у сумі, що не перевищує розміру податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування. Отже, для того щоб зменшувати суму авансових платежів на суму здійснених інвестицій, слід довести, що авансові платежі є податковим зобов'язанням, а місяць - звітним (податковим) періодом для них.

Норми Закону №2181 мають перевагу над нормами Закону України про оподаткування.

Чи є авансові платежі податковим зобов'язанням? Безумовно, так. Податкове зобов'язання - це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені законом. Це підтверджує у своєму листі4 і ДПА України, яка штрафує за несплату (неповну сплату) авансових внесків (якби авансові внески не вважалися податковим зобов'язанням, то за їх несплату не штрафували б).

Коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків5, такий платник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових періодів починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу (але не більше двадцяти п'яти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

А підпунктом "б" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону №2181 передбачено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків у разі, якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях. Авансові ж повідомлення саме й підпадають під визначення податкових декларацій, а тому за несплату авансових внесків штрафують.

Чи є місяць звітним (податковим) періодом для податку на прибуток?

Згідно з пунктом 11.1 статті 11 Закону про прибуток, у сфері дії цього Закону використовуються такі періоди:

- звітний (податковий) рік - період, який розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року;

- звітний (податковий) квартал. Отже, за Законом про прибуток місяць не є базовим податковим періодом. Однак такий податковий період застосовується для цілей Закону про оподаткування прибутку підприємств, а з метою штрафування, за Законом №2181, щодо податку на прибуток звітними періодами є якраз місяць і квартал6.Тобто, за Законом №2181, для авансових внесків податковим (звітним) періодом є місяць, а тому платники податку мають право зменшувати авансові внески на суму здійснених протягом місяця інвестицій для будівництва житла військовослужбовцям.

Аби уникнути зайвих суперечок з податківцями, слід інвестувати в будівництво житла лише в останньому місяці кварталу, а не в перших двох.

Тим більше що норми Закону №2181 мають перевагу над нормами Закону України про оподаткування. Водночас, аби уникнути зайвих суперечок з податківцями, напевно, слід здійснювати інвестиції в будівництво житла лише в останньому місяці кварталу, а не в перших двох. Це забезпечить економію на сплаті податку на прибуток за квартал, але не вплине на суму авансів за попередні два місяці.

Терміни сплати і порядок повідомлення податкових органів щодо авансових внесків з податку на прибуток

Авансові внески щодо податку на прибуток, на думку податківців, необхідно сплатити до 20-го числа другого і третього місяців звітного кварталу. Тобто підприємства мають подати до банківських установ платіжні доручення на перерахування авансових внесків до бюджету до 19-го числа другого і третього місяців звітного кварталу включно.

Результати розрахунку авансових внесків заносяться до Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток, форма якого затверджена Наказом Державної податкової адміністрації України від 04.08.97 р. №279 "Про затвердження Порядку та форми повідомлення про результати розрахунків авансових внесків податку на прибуток". Це Повідомлення надсилається до податкового органу в терміни, передбачені для сплати авансових внесків, тобто до 20-го числа другого і третього місяців звітного кварталу, іншими словами, до 19-го числа цих місяців включно.

Існуючу на сьогодні форму Повідомлення розроблено в той період, коли до норм амортизації застосовувався понижуючий коефіцієнт 0,8, який канув у Лету з початку 2001 року. Тому в Повідомленні слід заповнювати лише три рядки з п'яти наявних:

- рядок 01 "Прибуток, що підлягає оподаткуванню, всього";

- рядок 03 "Прибуток, отриманий від господарської діяльності";

- рядок 05 "Сума авансового внеску податку на прибуток до бюджету, рядок 02 х 0,3".

При цьому значення рядка 01 переноситься до рядка 03, а значення рядка 05 розраховується шляхом множення значення рядка 03 на 0,3. У рядках 02 і 04 Повідомлення треба поставити прочерк.


Примітки:

1 Лист ДПАУ від 10.10.2001 р. №13606/7/15-1117 "Щодо справляння податку на прибуток за результатами місяця та застосування штрафних санкцій за заниження авансових розрахунків податку на прибуток", див. "Документи для роботи" №47/2001.

2 Лист ДПА України від 09.11.2001 р. №7187/6/15-0116 "Про зменшення платником податку - підприємством-інвестором авансових платежів на суму внесених інвестицій", див. нижче.

3Пункт 22.3 статті 22 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

 4 Див. виноску 1.

5Підставою для нарахування фінансових санкцій є підпункт 17.1.3 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон №2181).

6 Відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону №2181, податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.


Про зменшення платником податку - підприємством-інвестором авансових платежів на суму внесених інвестицій

Лист ДПАУ від 09.11.2001 р. №7187/6/15-0116

Державна податкова адміністрація України на виконання доручення Верховної Ради України від 10 жовтня 2001 року №06-10/586 розглянула лист стосовно зменшення платником податку - підприємством-інвестором авансових платежів на суму внесених інвестицій і повідомляє.

Відповідно до пункту 16.7 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) протягом кварталу платники податку, за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції, сплачують авансові внески податку до бюджету за перший та другий місяць кварталу, визначені згідно з пунктом 16.3 цього Закону наростаючим підсумком з початку року.

Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа другого і третього місяця такого кварталу відповідно.

Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку самостійно, без подання декларації про прибуток. Повідомлення про результати таких розрахунків надсилається податковому органу в терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не застосовуються.

Пунктами 16.2, 16.3 ст. 16 Закону встановлено, що податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 Закону, від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованому згідно з пунктом 3.1 Закону, з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.8, 16.9, та статті 6 Закону, та зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно з Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Водночас, відповідно до п. 3.1 ст. 3 Закону, об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 Закону на суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону, та на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно з статтями 8 і 9 Закону.

Таким чином, при розрахунку авансових внесків податку на прибуток база оподаткування визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу місяця, за який розраховуються авансові внески, на суму валових витрат, понесених у такому місяці, та на суму амортизаційних відрахувань, розрахованих як третина від квартальної суми амортизаційних відрахувань.При проведенні такого розрахунку положення пункту 22.3 ст. 22 Закону не застосовуються.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Додаткова інформація з теми

  • Статтю "Авансовий платіж краще не зменшувати. Штрафують" див. у "ДК" №45/2001 на с. 25.
  • Закон України від 20.09.2001 р. №2711-ІІІ "Про внесення змін до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" див. у "Документах для роботи" №43/2001 на с. 11.
  • Лист ДПАУ від 05.10.2001 р. №6365/6/15-1116 "Щодо приведення у відповідність рядка 44 додатка "П" декларації про прибуток підприємства до підпункту 7.1.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства" див. у цьому числі "Документів для роботи" на с. 69.
  • Лист ДПАУ від 10.10.2001 р. №13606/7/15-1117 "Щодо справляння податку на прибуток за результатами місяця та застосування штрафних санкцій за заниження авансових розрахунків податку на прибуток", див. у "Документах для роботи" №47/2001.
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua