Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#52'2001: Практична бухгалтерія - Бухгалтерський облік << >>

Знайти і облікувати

Відображення в бухобліку втрат від нестачі запасів

Римма ГРАЧОВА,
експерт з економічних питань


Нестачі і псування запасів можуть бути виявлені як унаслідок проведення чергової інвентаризації, так і під час приймання товарно-матеріальних цінностей від постачальників на складі підприємства і на товарних станціях.

Винуватцями в недостачах та псуванні (крім випадків, коли це відбувається в межах норм природних втрат або є наслідком форс-мажорних обставин) можуть бути: постачальники, транспортні організації, матеріально відповідальні особи, а також інші працівники підприємства, з якими договір матеріальної відповідальності не укладався.

Найвідоміший спосіб виявлення нестач - інвентаризація.

Метою інвентаризації є перевірка фактичної наявності запасів, порівняння їх фактичної наявності з даними відповідних рахунків бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризацій, дати їх проведення протягом поточного року визначається керівником підприємства, за винятком випадків, коли проведення інвентаризацій є обов'язковим відповідно до чинного законодавства.

Інвентаризація запасів проводиться за їх місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами. Для проведення інвентаризації утворюється постійно діюча комісія, персональний склад якої затверджує керівник підприємства або орган, уповноважений до керівництва. Початок інвентаризації оголошується наказом по підприємству.

Перед початком інвентаризації комісія повинна отримати останні на момент інвентаризації прибуткові та видаткові документи і звіти про рух запасів. Матеріально відповідальні особи дають розписки у тому, що на початок проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи щодо цих запасів здано в бухгалтерію або передано комісії, а всі запаси, за які вони відповідають, оприбутковано, а ті, що вибули, - списано на витрати або передано іншим відповідальним особам. Усі прибуткові і видаткові документи додаються до звіту інвентаризаційної комісії, який складається перед початком інвентаризації, і служать для бухгалтерії підставою для визначення залишків запасів на початок проведення інвентаризації згідно з обліковими даними.

Інформація про фактичну наявність запасів реєструється в інвентаризаційному описі або в акті інвентаризації.

Результати інвентаризації повинні відображатися в обліку та звітності того місяця, в якому було закінчено інвентаризацію.

До речі, серед фахівців давно точаться суперечки щодо інвентаризації. Одні стверджують, що інвентаризація - це елемент бухгалтерського обліку, інші доводять, що інвентаризаційні описи і акти для бухгалтерії - не більше ніж первинні документи.

Автор цієї роботи підтримує думку останніх. А який з висновків правильний - час покаже.

Таблиця 1

Нестача ТМЦ з вини постачальника

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума  
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Сплачено постачальнику аванс 371 311     3600
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 1)     644 631 600
3. Оприбутковано отримані ТМЦ 20, 22, 28 631     2000
4. Податковий кредит відображено в розрахунках з бюджетом (проведення одночасне з проведенням 3)     641 644 400
5. Згідно з актом придбання відображено нестачу 374 631     1200
I варіант. Допоставка силами постачальника
6. Оприбутковано довезені ТМЦ 29, 22, 28 631     1000
7. Податковий кредит відображено в розрахунках (проведення одночасне з проведенням 6)     641 644 200
8. Акт розбіжностей закрито 631 374     1200
II варіант. Постачальник розрахувався за нестачу коштами
6. Отримано відшкодування нестачі постачальником 311 374     1200
7. Скориговано суму раніше нарахованого податкового кредиту в частині, що припадає на відшкодування нестачі (методом сторно) (проведення одночасне з проведенням 6)     644 631 200
III варіант. Рішення арбітражного суду на користь постачальника
6. Суму нестачі зараховано до складу витрат після рішення арбітражного суду на користь постачальника 947 374     1200
7. Скориговано суму податкового кредиту методом (сторно) (проведення одночасне з проведенням 6)     644 631 200
8. Наприкінці звітного періоду списано суму втрат на зменшення доходів звітного періоду 791 947     1200

Таблиця 2

Нестача ТМЦ з вини транспортної організації

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума  
Основні господарсь-кі операції Операції розрахун-ків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Сплачено постачальнику аванс 371 311     1200
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 1)     644 631 200
3. Сплачено авансом згідно з рахунком від автотранспортної організації 371 311     480
4. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 3)     644 631 80
5. Оплачено послуги страхової компанії 631 311     100
6. Отримані від постачальника ТМЦ оприбутковано на склад 20, 22, 28 631     800
7. Податковий кредит відображено в розрахунках з ПДВ у частині, що припадає на суму фактично отриманих ТМЦ     641 644 160
8. Транспортні витрати зараховано до складу первісної вартості придбаних запасів 20,22,28 631     400
9. Раніше нарахований податковий кредит відображено в розрахунках ПДВ у частині, що припадає на транспортні послуги     641 644 80
10. Суму страхових внесків зараховано до первісної вартості придбаних запасів 20,22,28 631     100
11. Розрахунки з постачальником закриваються авансовими платежами:          
  - у частині оплати за придбані запаси; 631 371     1200
  - у частині оплати послуг автотранспорту 631 371     480
I варіант. Нестача з вини автотранспортної організації
12. Виставлено претензію транспортній організації 374 631     240
13. Перевізник компенсував підприємству суму нестачі ТМЦ 311 374     240
14. Скориговано нарахований податковий кредит у частині, що припадає на нестачу (методом сторно) (проведення одночасне з проведенням 13)     644 631 40
II варіант. Вину за нестачу не визнано перевізником
12. Виявлено нестачу при транспортуванні 374 631     240
13. Перевізник не визнав свою причетність і відмовився компенсувати суму нестачі 947 374     240
14. Скориговано раніше нарахований податковий кредит у частині, що припадає на суму нестачі (методом сторно) (проведення одночасне з проведенням 13)     644 631 40
15. Суму втрат зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791 947     240
III варіант. Суму виявленої нестачі покупцю компенсує страхова компанія
12. Виявлено нестачу при транспортуванні 374 631     240
13. На суму втрат нараховано страхову компенсацію 377 374     240
14. Отримано компенсацію від страхової компанії 311 377     240

Таблиця 3

Нестача ТМЦ виявлена при інвентаризації запасів на складі

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума  
Основні господарські операції Операції розрахун-ків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Списано нестачу в нормативно допустимих межах на собівартість реалізованих товарів 902 20, 22, 28     200
2. Списано понаднормову нестачу:          
- у частині вартості запасів; 947 20, 22, 28     300
- у частині ПДВ     947 644 60
3. Компенсацію понаднормової нестачі нараховано до відшкодування за рахунок матеріально відповідальної особи 375 716     360
4. Нестачу частково відшкодовано із заробітної плати матеріально відповідальної особи 661 375     180
5. Решту нестачі матеріально відповідальна особа відшкодувала рівноцінними ТМЦ 20, 22, 28 375     180

Таблиця 4

Відображення надзвичайних втрат

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума  
Основні госпо- дарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Уцінено запаси згідно з актом-описом інвентаризаційних даних 991 20     600
2. Списано з балансу вартість запасів, які визнано непридатними 991 20     3000
3. Списано згідно з актом-описом вартість запасів, що використову-ються в роботах з ліквідації наслідків надзвичайних подій 991 20     100
4. Повернено у виробництво готову продукцію (вироби) для доробки за фактичною собівартістю 23 26     12000
5. Виконано власними силами роботи з відновлення готових виробів, які було пошкоджено внаслідок надзвичайних подій:          
- вартості замінених матеріалів; 991 201     800
- витрат на заробітну плату; 991 661     700
- відрахувань до Пенсійного фонду; 991 651     224
- відрахувань до Фонду соціального страхування; 991 652     18
- відрахувань до Фонду на випадок безробіття; 991 653     17
- загальновиробничих витрат; 991 91     50
- адміністративних витрат 991 92     180
6. Повернено з виробництва на склад готову продукцію за фактичною собівартістю після заміни частин, пошкоджених унаслідок надзви-чайних подій 26 23     12000
7. Списано частину готової продукції, яка зазнала пошкоджень унас-лідок НП 991 26     24000
8. За актом списання готових виробів, що стали непридатними для ви-користання, оприбутковано вартість металобрухту 209 751     300
9. Списано вартість товарів, які виявились непридатними для вико- ристання 991 28     500
10. Віднесено на фінансовий результат:          
- витрати на ліквідацію та відновлення запасів, готових виробів; 794 991     30189
- доходи від оприбуткування металобрухту; 751 794     300
- визначену суму збитків 794 44     29889
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua