Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
Довідники: Усе про твій апарат << >>

Архів електронних довідниківУсе про твій апарат,
Збірка нормативних документів, які регламентують застосування РРО

Положення про форму та зміст розрахункових документів

Затверджене наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. №614. Зареєстроване в Мін'юсті України 05.02.2001 р. за №105/5296

Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів, які повинні видаватися при здійсненні розрахунків суб'єктами підприємницької діяльності для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Положення не поширюється на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, що зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД).

Назва СПД - назва юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи, які зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію СПД. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), МП (мале підприємство), ЗАТ (закрите акціонерне товариство).

Господарська одиниця - стаціонарний або пересувний об'єкт, у т. ч. транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Назва господарської одиниці - назва, яка зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності або користування господарською одиницею).

Адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності чи користування господарською одиницею).

Агент - СПД, що одержав у встановленому законодавством порядку ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення державних лотерей.

Найменування товару (послуги) - слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару (послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документообігу СПД.

Літерне позначення ставки податку на додану вартість - літера, яка відповідає групі товарів (послуг), продаж яких оподатковується податком на додану вартість (далі - ПДВ) за однією і тією самою ставкою, або групі товарів (послуг), продаж яких не оподатковується ПДВ.

Фіскальний номер - сформований відповідно до встановлених правил унікальний номер реєстратора розрахункових операцій, книги обліку розрахункових операцій, який надається органом державної податкової служби при реєстрації відповідного засобу обліку розрахункових операцій.

Сума розрахунку - сума готівкових коштів, яка отримана від покупця за продані товари (послуги) або видана йому при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках), або сума безготівкових коштів у разі застосування платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку розрахункових операцій - згідно зі статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов'язкові реквізити розрахункових документів. У разі відсутності хоча б одного з обов'язкових реквізитів документ не є розрахунковим.

2.2. У наведених у додатках 1 - 7 до Положення формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи за додатками 3 - 7, а також білети державних лотерей та квитанції на послуги поштового зв'язку є варіантами розрахункових квитанцій, зазначених в абзаці шістнадцятому статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Написи на розрахункових документах, указані в додатках у кутових дужках (наприклад, <Назва СПД>), означають надруковані, проштамповані або записані в розрахунковому документі конкретизовані дані про СПД, товар, послугу і т. ін.

2.3. Якщо СПД - фізична особа користується своїм правом відмовитися від надання йому ідентифікаційного номера відповідно до Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб", то замість ідентифікаційного номера за ДРФО в розрахунковому документі вказуються серія та номер паспорта громадянина України - СПД (фізичної особи).

2.4. Розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

2.5. Якщо розрахункова операція проводиться не в національній валюті України, то в розрахунковому документі необхідно вказувати назву або загальноприйняте умовне позначення валюти. При проведенні розрахункової операції з використанням декількох валют усі вартісні реквізити в розрахункових документах повинні вказуватися за кожною валютою окремо.

2.6. Форма і зміст розрахункових документів (крім тих, які друкуються реєстраторами розрахункових операцій), що використовуються при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом, повинні відповідати Типовим формам квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України від 31.05.2000 р. №278 "Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом та Тарифних зон перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.06.2000 р. за №368/4589 (далі - наказ Мінтрансу №278), за винятком квитків на приміські автомаршрути (типи ПА-1, ПА-2), міські автомаршрути (типи МА-1, МА-2), багажних квитків на приміські автомаршрути (тип КБ-2), наведених у додатках 2, 3 та 6 до зазначеного вище наказу.

2.7. Бланки розрахункових документів, що використовуються суб'єктами підприємницької діяльності при проведенні розрахункових операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій, повинні виготовлятися за затвердженими зразками відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. №283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" та Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 р. №98, Служби безпеки України від 15.11.93 р. №118 та Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 р. №740 "Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 14.01.94 р. за №8/217.

3. ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК НА ТОВАРИ (ПОСЛУГИ)

3.1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі - касовий чек) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Форма №ФКЧ-1 касового чека наведена в додатку 1.

3.2. Касовий чек повинен містити такі обов'язкові реквізити:

назву господарської одиниці;

адресу господарської одиниці;

для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Законом України "Про податок на додану вартість"; перед номером друкуються великі літери "ПН";

для СПД, що не є платниками ПДВ, - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери "ІД";

якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, - то кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

вартість одиниці виміру товару (послуги);

найменування товару (послуги);

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги);

позначення форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною формою оплати;

загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО";

для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком - літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка - великі літери "ПДВ";

порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН";

напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК".

3.3. Рядки 5 і 6 (додаток 1) повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком. Якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше - вартість без урахування ПДВ.

3.4. Рядок 7 (додаток 1) повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати рядок 7.

3.5. Рядок 9 (додаток 1) повторюється відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, де сума ПДВ дорівнює нулю.

4. ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК ВИДАЧІ КОШТІВ

4.1. Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі - видатковий чек) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках. Форма №ФКЧ-2 видаткового чека наведена в додатку 2.

4.2. Видатковий чек повинен містити обов'язкові реквізити:

назву господарської одиниці;

адресу господарської одиниці;

для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"; перед номером друкуються великі літери "ПН";

для СПД, що не є платниками ПДВ, - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери "ІД";

назву операції виплати;

суму коштів, яка видається за операцією виплати;

якщо операція виплати повторюється, - то кількість здійснених однотипних операцій виплати, суму коштів за цими операціями;

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається;

позначення форми виплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною формою виплати;

загальну суму виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО";

для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком - літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку операціями виплати, на початку рядка - великі літери "ПДВ";

порядковий номер видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН";

напис "ВИДАТКОВИЙ ЧЕК".

4.3. Рядки 5 і 6 (додаток 2) повторюються відповідно до кількості типів операцій виплати, які проведені за одним видатковим чеком. Якщо однотипні операції виплати не повторюються, то відомості про операцію можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то у видатковому чеку друкується сума коштів за кожною операцією виплати з урахуванням ПДВ, інакше - сума коштів без урахування ПДВ.

4.4. Рядок 7 (додаток 2) повторюється відповідно до кількості різних форм виплати. У разі здійснення виплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок.

4.5. Рядок 9 (додаток 2) повторюється відповідно до кількості податкових груп за ставками ПДВ. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, де сума ПДВ дорівнює нулю.

4.6. У видатковому чеку, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам'яті додатних та від'ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватися знак "-" (мінус).

5. РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ

5.1. Розрахункова квитанція - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом відповідно до п. 2.7 Положення, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Форма №РК-1 розрахункової квитанції наведена в додатку 3.

5.2. Розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.

5.3. Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов'язкові реквізити:

напис "РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ", серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;

назву СПД;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані (надруковані) великі літери "ІД";

для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"; перед номером написані (надруковані) великі літери "ПН"; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО);

назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи "Найменування товару (послуги)", "Вартість о. в." (вартість одиниці виміру), "ПДВ (%)", "Вартість";

рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: найменування товару (послуги, назви операції виплати), вартості одиниці виміру товару (суми коштів по одній операції виплати), ставки ПДВ у відсотках, вартості товару (суми коштів по здійснених операціях виплати);

напис "Сума розрахунку (грн, коп.)" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);

напис "Розрахунок провів", рядок для підпису особи, що здійснює розрахунки;

рядок для запису дати (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

5.4. Корінець розрахункової квитанції повинен містити обов'язкові реквізити:

серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються з серією та номером відривної частини;

напис "Сума розрахунку (грн, коп.), всього" та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;

напис "у т. ч. за ставкою ПДВ 20%", суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою 20%, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов'язання платника ПДВ.

5.5. При виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов'язкові реквізити.

6. КВИТКИ НА ПРИМІСЬКІ АВТОМАРШРУТИ

6.1. Квитки на приміські автомаршрути - це розрахункові документи, бланки яких виготовлені друкарським способом відповідно до п. 2.7 Положення та які видаються при реєстрації розрахункових операцій за послуги з перевезення пасажирів у приміському автотранспорті. Форми №КПА-1 квитка на приміський автобус та №КПА-2 квитка на приміське маршрутне таксі наведені в додатку 4.

6.2. Квиток на приміський автомаршрут повинен містити обов'язкові реквізити, визначені формами типу ПА-1 (для приміських автобусів) або ПА-2 (для приміського маршрутного таксі), наведеними в додатку 2 до наказу Мінтрансу України №278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

6.3. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

7. КВИТКИ НА МІСЬКІ АВТОМАРШРУТИ

7.1. Квитки на міські автомаршрути - це розрахункові документи, бланки яких виготовлені друкарським способом відповідно до п. 2.7 Положення та які видаються при реєстрації розрахункових операцій за разові послуги з перевезення пасажирів у міському автотранспорті. Форми №КМА-1 квитка на міський автобус та №КМА-2 квитка на міське маршрутне таксі наведені в додатку 5.

7.2. Квиток на міський автобус повинен містити обов'язкові реквізити, визначені формою типу МА-1, що наведена в додатку 3 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 р. №278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

7.3. Квиток на міське маршрутне таксі повинен містити обов'язкові реквізити, визначені формою типу МА-2, що наведена в додатку 3 до наказу Мінтрансу №278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

7.4. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

8. БАГАЖНИЙ КВИТОК НА ПРИМІСЬКІ АВТОМАРШРУТИ

8.1. Багажний квиток на приміські автомаршрути (далі - багажний квиток) - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом відповідно до п. 2.7 Положення та який видається при реєстрації розрахункових операцій за послуги з перевезення багажу в приміському автотранспорті. Форма №КБП-1 багажного квитка наведена в додатку 6.

8.2. Багажний квиток повинен містити обов'язкові реквізити, визначені формою типу КБ-2, що наведена в додатку 6 до наказу Мінтрансу №278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

8.3. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

9. КВИТОК НА МІСЬКІ МАРШРУТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

9.1. Квиток на міські маршрути електротранспорту (далі - квиток на електротранспорт) - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом відповідно до п. 2.7 Положення та який видається при реєстрації розрахункових операцій за разові послуги підприємств з перевезення пасажирів у міському електротранспорті - тролейбусі та трамваї. Форма №КМЕ-1 квитка на електротранспорт наведена в додатку 7.

9.2. Квиток на електротранспорт повинен містити такі обов'язкові реквізити:

напис "Квиток на проїзд у міському тролейбусі, трамваї";

вартість проїзду;

серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

9.3. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

10. БІЛЕТИ ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ

10.1. Білети державних лотерей - це розрахункові документи, бланки яких є документами суворого обліку та виготовлені друкарським способом відповідно до п. 2.7 Положення (або ввезені на підставі ліцензії на випуск та проведення державної лотереї) за затвердженими зразками, що додаються до відповідних Умов випуску та проведення лотереї (далі - Умови) згідно з Положенням про порядок реєстрації випуску та проведення державних грошових лотерей в Україні, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 р. №574 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску та проведення державних грошових лотерей в Україні", та які видаються при реєстрації розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей.

10.2. Білет державної лотереї повинен містити обов'язкові реквізити:

назву агента;

назву лотереї, зазначену в Умовах;

вартість білета;

унікальний у межах окремої лотереї номер білета, порядок формування якого визначений відповідними Умовами.

10.3. Білет державної лотереї може складатися з декількох з'єднаних між собою частин, якщо це визначено відповідними Умовами. При цьому унікальний номер білета проставляється на кожній його частині.

10.4. Усі реквізити білетів державних лотерей наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

11. КВИТАНЦІЇ НА ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

11.1. Квитанції на послуги поштового зв'язку - це розрахункові документи, бланки яких повинні виготовлятися відповідно до вимог, що затверджені Наказом Державного комітету зв'язку України від 07.12.98 р. №167 "Про затвердження бланків квитанційних книжок форм №1, №5, №47, №П-2, вимог щодо виготовлення та Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.99 р. за №314/3607.

11.2. Форми бланків квитанційних книжок повинні відповідати формам №1, №5, №47 та №П-2, затвердженим зазначеним вище наказом.

11.3. Квитанції на послуги поштового зв'язку повинні містити обов'язкові реквізити:

написи, позначення та інші елементи бланка квитанції, визначені затвердженими формами;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства зв'язку;

номер квитанції;

загальну суму розрахунку;

відбиток календарного штемпеля місця приймання.

11.4. Обов'язковість інших реквізитів квитанцій встановлюється Державним комітетом зв'язку та інформатизації України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. За поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для підприємств і організацій, що входять до сфери їх управління, Державною податковою адміністрацією України можуть бути встановлені інші форма та зміст розрахункових документів.

Начальник управління організації оперативного контролю
С. НІМЧЕНКО

Додатки у PDF- 37Kb

Додаток 1
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

Додаток 2
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
Фіскальний касовий чек видачі коштів

Додаток 3
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
Розрахункова квитанція

Додаток 4
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
Квитки на приміські автомаршрути

Додаток 5
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
Квитки на міські автомаршрути


<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua