Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
Довідники: Усе про твій апарат << >>

Архів електронних довідниківУсе про твій апарат,
Збірка нормативних документів, які регламентують застосування РРО

Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок

Затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. №614. Зареєстрований у Мін'юсті України 05.02.2001 р. за №108/5299

Цей Порядок розроблений на виконання Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", поширюється на звітність, пов'язану із застосуванням суб'єктами підприємницької діяльності (далі - СПД) реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Терміни, які вживаються в цьому Порядку, визначені в Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Положенні про форму та зміст розрахункових документів, Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

1. Звітність, пов'язана із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) або використанням розрахункових книжок (далі - РК), подається СПД щодо всіх зареєстрованих РРО, незалежно від застосування чи незастосування їх у звітному місяці, та щодо всіх зареєстрованих РК, що використовувалися у звітному місяці.

2. Звітність, пов'язана із застосуванням РРО, подається у складі "Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)" за формою №ЗВР-1 (далі - Звіт), а при поданні звіту за останній місяць календарного року - з поданням додатково періодичних звітів за минулий календарний рік, надрукованих на кожному РРО. Звітність, пов'язана з використанням РК, подається у складі Звіту та Довідки про використані розрахункові книжки (додаток 1). Якщо у СПД є зареєстровані РРО та РК, то дані про суми розрахунків щодо РРО та щодо РК можна відобразити в одному Звіті.

3. У разі використання РК на період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії звітність подається у складі, передбаченому для РРО у попередньому пункті, з доданням Довідки про використані розрахункові книжки. При цьому суми розрахунків, здійснених з використанням РК та проведених через РРО, у Звіті не відображаються.

4. Надруковані на РРО періодичні звіти повинні подаватися щодо тих РРО, які застосовувалися у відповідному періоді, та щодо тих, технічними характеристиками яких передбачено друкування періодичних звітів з нульовими сумами за період, коли РРО не використовувався. Дозволяється подавати періодичні звіти разом із Звітом за перший місяць поточного календарного року.

5. Звітність подається до органу державної податкової служби (далі - орган ДПС) за місцем реєстрації РРО (РК) у терміни, визначені чинним законодавством. При поданні звітності подавати одночасно книги обліку розрахункових операцій чи РК не потрібно.

6. Заповнення окремих граф Звіту виконується згідно з Інструкцією із заповнення "Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)" (додаток 2).

Начальник управління організації оперативного контролю
С. НІМЧЕНКО

Додаток 1
до Порядку подання звітності, пов'язаної із
застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій або використанням розрахункових книжок

Довідка про використані розрахункові книжки
за ____________ місяць 20__ року

Суб'єктом підприємницької діяльності , __________________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) ____________________, повністю
використано у звітному місяці розрахункові книжки у кількості _____________ штук.

№ з/п   Номер розрахун-кової книжки   Період використання Кількість анульованих квитанцій   № з/п   Номер розрахун-кової книжки   Період використання Кількість анульованих квитанцій  
початок кінець початок кінець
                   

Директор ___________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ___________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

М. П. "___" _______________ 20__ р.


Примітка. Довідка повинна містити інформацію про розрахункові книжки, за якими дата кінця використання припадає на звітний місяць. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа засвідчує довідку особистим підписом.

Додаток 2
до Порядку подання звітності, пов'язаної із
застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій або використанням розрахункових книжок

Інструкція із заповнення "Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)" за формою №ЗВР-1

1. Звіт за формою №ЗВР-1 складається в розрізі всіх реєстраторів розрахункових операцій, що зареєстровані СПД, та в розрізі розрахункових книжок, які використовувались протягом звітного місяця.

2. У рядку "До державної податкової інспекції" слід зазначити назву району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом). У рядку "реквізити суб'єкта підприємницької діяльності" наводяться назва СПД та його місцезнаходження (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця та його місце проживання), що зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію СПД, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номер за ДРФО.

3. Графи 1, 2, 3 заповнюються відповідно до їх назв. СПД, що надають послуги міського та приміського пасажирського автомобільного транспорту та електротранспорту, агенти та підприємства зв'язку при складанні Звіту повинні зазначати в графі 3 замість номерів РК фіскальні номери книг обліку розрахункових операцій, з якими ці РК використовувалися, при цьому для всіх РК, що використовувалися з однією книгою, заповнюється один рядок.

4. У графах 4 - 6 записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 4 - загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 5 - частина суми розрахунків, зазначеної в графі 4, що оподатковується податком на додану вартість (далі - ПДВ) за ставкою 20 відсотків;

у графі 6 - сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної в графі 5.

5. У графі 7 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках). Якщо протягом звітного місяця через РРО були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 4 - 7. За бажанням СПД до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

6. У рядку "Разом за всіма РРО (розрахунковими книжками)" у графах 4 - 7 записуються підсумки показників за відповідними графами.

7. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер - для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець - для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту органом ДПС засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

8. Звіт скріплюється печаткою СПД, якщо наявність такої у СПД передбачена чинним законодавством.


<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua