Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
Довідники: Усе про твій апарат << >>

Архів електронних довідниківУсе про твій апарат,
Збірка нормативних документів, які регламентують застосування РРО

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)

Затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. №614
Зареєстрований у Мін'юсті України 05.02.2001 р. за №107/5298

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Цей Порядок не поширюється на реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД), назва СПД, господарська одиниця, назва господарської одиниці, адреса господарської одиниці, найменування товару (послуги), літерне позначення ставки податку на додану вартість (далі - ПДВ), фіскальний номер, сума розрахунку - згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових документів.

Засіб контролю, розрахункова квитанція - згідно з Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок.

Зіпсований реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - такий РРО, що не забезпечує:

належного друку чеків (підкладних документів), контрольної стрічки, будь-якого зі звітів (Z-звіт, X-звіт, періодичний або товарний звіт тощо), або

відповідності даних за сумами розрахунків, відображеними на касових чеках, даним за сумами розрахунків, які друкуються на контрольній стрічці, або відповідності сумарних даних за касовими чеками, надрукованими протягом робочого дня, загальним сумам виторгів, відображеним у Z-звітах, або збереження даних у фіскальній пам'яті РРО.

X-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам'яті. Для РРО, у X-звіті яких не зазначається інформація про операції "службового внесення" або "службової видачі" сум готівки, X-звіт означає сукупність X-звіту та будь-якого іншого звіту, де зазначені суми за цими операціями.

Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті РРО. Для РРО, у Z-звіті яких не зазначається інформація про операції "службового внесення" або "службової видачі" сум готівки, Z-звіт означає сукупність X-звіту та Z-звіту, при цьому першим виконується X-звіт.

Періодичний звіт - звіт фіскальної пам'яті за будь-який період часу з початку експлуатації РРО.

Операція "сторно" - реєстрація через РРО від'ємних сум, які зменшують суму виторгу, що заноситься до фіскальної пам'яті при виконанні Z-звіту.

Фіскальний блок - невід'ємна складова частина РРО, яка забезпечує реєстрацію обороту, визначення розміру податків, керування механізмом друку чеків та службових документів, виведення інформації на індикатори і містить фіскальну пам'ять та інтерфейс для зв'язку з прикладним програмним забезпеченням РРО.

Книга реєстраторів розрахункових операцій - установленої форми книга (додаток 1), яка пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою органу державної податкової служби (далі - орган ДПС) і завірена підписом керівника органу ДПС (або його заступника), де здійснюються записи про реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових операцій, довідок про опломбування, або накопичена за допомогою програмного забезпечення комп'ютера інформація про реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових операцій, довідок про опломбування, яка щодня переноситься на паперові носії у формі, передбаченій для зазначеної вище книги, скріплюється печаткою органу ДПС та завіряється підписом уповноваженої посадової особи.

Верифікатор - технічний засіб контролю відповідності програмного забезпечення РРО еталонному зразку шляхом послідовного порівняння одиниць виміру інформації.

Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку розрахункових операцій, місце проведення розрахунків, фіскальний звітний чек, фіскальна пам'ять, виробник, постачальник, центр сервісного обслуговування, фіскальний режим роботи - згідно зі статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

2. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

2.1. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби, встановлений у технічній документації на РРО, не вичерпався.

2.2. Реєстрація РРО здійснюється в органі ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) СПД, а якщо СПД обслуговується в інспекції по роботі з великими платниками податків, - то за місцем податкового обліку. У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем використання, крім РРО, що застосовуються на об'єктах виїзної торгівлі (надання послуг), та резервних РРО. Реєстрація та взяття на облік здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік - у день подання СПД усіх необхідних документів.

2.3. Реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви СПД довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою СПД - юридичної особи або особистим підписом СПД - фізичної особи:

копії свідоцтва про державну реєстрацію СПД (якщо СПД має зареєстровані в даному органі ДПС РРО чи книги ОРО, то копію свідоцтва надавати не треба);

документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або тимчасового використання господарської одиниці); для реєстрації резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО;

для СПД, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СПД, - довідки про скасування реєстрації.

Оригінали документів повертаються СПД, копії залишаються в органі ДПС.

2.4. На підставі вивчення наданих СПД документів відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з моменту подання СПД документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО. У разі позитивного рішення виписується довідка про резервування фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки надається СПД, другий залишається в органі ДПС. Форма довідки про резервування фіскального номера РРО наведена в додатку 2.

2.5. Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СПД (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у Книзі реєстраторів розрахункових операцій. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера РРО СПД повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО до фіскальної пам'яті, опломбування РРО в центрі сервісного обслуговування відповідно до розділу 3 Порядку, а також надання довідки про опломбування РРО разом з її завіреною копією до органу ДПС за місцем реєстрації РРО. При оформленні довідки про опломбування РРО заповнюються всі її реквізити, крім даних про розпломбування РРО.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання дій, передбачених цим пунктом, довідка про резервування фіскального номера РРО вважається недійсною.

2.6. Після отримання належним чином оформленої довідки про опломбування РРО посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій і виписує реєстраційне посвідчення (додаток 3) у двох примірниках; один примірник посвідчення надається СПД, другий - залишається в органі ДПС. Номер посвідчення збігається з фіскальним номером РРО.

2.7. При реєстрації резервного РРО у правому верхньому кутку реєстраційного посвідчення робиться напис "Резервний", у першому рядку відповідної таблиці в посвідченні зазначаються назва та адреса господарської одиниці, де буде зберігатися резервний РРО, а в інших рядках - назви та адреси всіх господарських одиниць, де він буде використовуватися.

2.8. Взяття РРО на облік в органі ДПС за місцезнаходженням господарської одиниці здійснюється при поданні СПД реєстраційного посвідчення на РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій, а також робить відмітку в реєстраційному посвідченні.

2.9. Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншій господарській одиниці СПД подає до органу ДПС за місцем реєстрації РРО заяву довільної форми, в якій зазначена сфера застосування РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою, при потребі, про зняття РРО з обліку, а також визначені пунктом 2.3 документи на господарську одиницю. Посадова особа органу ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, вносить зміни до відповідного запису в Книзі реєстраторів розрахункових операцій та виписує нове реєстраційне посвідчення з таким самим номером. У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності.

2.10. РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 - 2.7, а при здійсненні підприємницької діяльності не за місцем реєстрації РРО - після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 - 2.8.

2.11. Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі подання СПД заяви довільної форми до органу ДПС, де зареєстровано РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з обліку і розпломбувати, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні і в довідці про опломбування. При скасуванні реєстрації посадова особа органу ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів розрахункових операцій та виписує довідку про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за встановленою формою (додаток 4), яка надається СПД.

У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СПД повинен надати органу ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх справ.

2.12. Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у таких випадках:

після закінчення терміну служби, встановленого в технічній документації на РРО;

після закінчення визначених чинним законодавством термінів виведення з експлуатації РРО;

у разі скасування державної реєстрації СПД, прийняття судом рішення про ліквідацію або банкрутство підприємства, на підставі документів про відсутність СПД за місцезнаходженням (місцем проживання) більше 3 місяців;

при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій;

при виявленні невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

2.13. У випадках, передбачених абзацами 2 і 3 пункту 2.12 цього Порядку, орган ДПС за місцем реєстрації РРО повинен попередити СПД за місяць до настання терміну про необхідність скасування реєстрації РРО. Якщо СПД не виконує дій, передбачених пунктом 2.11, або його немає за місцезнаходженням (місцем проживання), то через місяць після виникнення обставин, визначених пунктом 2.12, у Книзі реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідний запис, після чого реєстрація РРО вважається скасованою.

2.14. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову в реєстрації РРО необхідно повідомити про це СПД не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови в реєстрації може бути відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері застосування, зазначеній у заяві СПД, вичерпання терміну служби РРО або невиконання вимог цього розділу щодо подання необхідних документів.

3. ПОРЯДОК ОПЛОМБУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1. Опломбування РРО здійснюється центром сервісного обслуговування перед реєстрацією РРО, після ремонту чи технічного обслуговування РРО або за рішенням органу ДПС.

3.2. Перед опломбуванням РРО здійснюється перевірка його конструкції та програмного забезпечення на відповідність модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та перевірка переведення РРО у фіскальний режим роботи. При позитивних результатах перевірки здійснюється опломбування РРО, про що складається довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій (додаток 5), яка надається СПД.

3.3. Опломбування корпусу РРО здійснюється шляхом установлення двох засобів контролю в місцях стику корпусу РРО з верхньою кришкою на її передньому та задньому боці таким чином, щоб унеможливити доступ до фіскального блоку РРО без пошкодження засобу контролю.

3.4. Розпломбування РРО з вилученням довідки про опломбування здійснюється:

центром сервісного обслуговування - при необхідності доступу до внутрішніх вузлів РРО для проведення його ремонту або для проведення перевірки його конструкції та програмного забезпечення на відповідність модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, що проводиться за рішенням органу ДПС;

представником органу ДПС - для проведення перевірки програмного забезпечення РРО на відповідність модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та при скасуванні реєстрації РРО.

3.5. Копію кожної довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій СПД повинен не пізніше настання найближчого терміну подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або використанням розрахункових книжок, подати до органу ДПС за місцем обліку РРО.

3.6. Порушення засобу контролю на РРО, виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про опломбування, а також застосування зіпсованого РРО є підставою для прийняття органом ДПС рішення про необхідність проведення перевірки відповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою верифікатора. При отриманні позитивних результатів перевірки РРО опломбовується у встановленому порядку.

4. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

4.1. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій поширюється на РРО, які зареєстровані в установленому порядку.

4.2. РРО може застосовуватися тільки в тій господарській одиниці, назва та адреса якої зазначені в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій.

4.3. Контрольна стрічка повинна друкуватися в єдиному робочому циклі з касовими чеками чи підкладними документами без повторного її використання. При застосуванні портативних РРО дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням фіскального звітного чека, якщо таке передбачено технічними можливостями РРО.

4.4. Реєстрація продажу товару (надання послуги) через РРО проводиться одночасно з розрахунковою операцією. Розрахунковий документ повинен видаватися покупцеві не пізніше завершення розрахункової операції.

4.5. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо таке внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

4.6. СПД повинен забезпечити:

зберігання у господарській одиниці останньої використаної книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, та використаних контрольних стрічок за останні 3 робочі дні;

зберігання у господарській одиниці останньої використаної та поточної розрахункової книжки, що використовується у період ремонту РРО чи відключення електроенергії;

друкування X-звітів, Z-звітів та інших документів (крім розрахункових), що передбачено експлуатаційною документацією на РРО, підрахунок готівки на місці проведення розрахунків під час здійснення перевірки господарської одиниці на вимогу представника контролюючого органу;

зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного посвідчення та останньої довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій або їх копій.

4.7. Реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми тільки в разі забезпечення алгоритмом роботи РРО окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум розрахунків. Якщо РРО не забезпечує такого накопичення, то дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за допомогою операції "службова видача". Забороняється реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції "сторно".

4.8. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити:

дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги);

відомості про товар (послугу);

суму виданих коштів;

номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).

Аналогічний акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії СПД і зберігаються протягом 3 років. У разі відсутності у СПД бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці відповідної книги обліку розрахункових операцій.

4.9. Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки, то після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки - за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. При потребі виконується операція "службове внесення" готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. За поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для підприємств і організацій, що входять до сфери їх управління, Державною податковою адміністрацією України може бути встановлений інший порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Начальник управління організації оперативного контролю
С. НІМЧЕНКО

Додаток 1
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги)
Книга реєстраторів розрахункових операцій
PDF-29Kb


PDF-42Kb

Додаток 2
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги)
ДОВІДКА про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

Додаток 3
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги)
Реєстраційне посвідчення №______

Додаток 4
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги)
ДОВІДКА про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Додаток 5
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги)
ДОВІДКА про опломбування реєстратора розрахункових операцій


<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua