Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи
<<

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи"

Закон України від 14.12.99 р., №1288-XIV

Опублікований "УК" 19.01.2000

Чинний з 19.01.2000


СУТТЄВО

Звільняються від оподаткування ПДВ та податком на прибуток доходи від надання послуг із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Доходи громадян від збору макулатури та ганчір'я не оподатковуються прибутковим податком.


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища":

1) пункт "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";

2) у частині першій статті 19:

пункт "д" після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";

у пункті "е" слова "промислових, побутових та інших" виключити;

3) у пункті "є" статті 20 слова "промислових, побутових та інших" виключити;

4) у статті 41:

пункт "в" після слів "середовища та" доповнити словами "на утворення і";

пункт "г" після слів "природне середовище" доповнити словами "на утворення і";

5) частину другу статті 43 після слова "переробки" доповнити словом "знешкодження";

6) у статті 44:

у частині першій слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;

частину другу після слова "середовище" доповнити словами "утворення і";

7) у пункті "а" статті 48:

слово "безвідхідні" виключити;

слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження";

8) статтю 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами

Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.

1Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей";

9) у пункті "й" статті 68 слова "та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів" замінити словами "радіоактивних речовин та".

2. Частину четверту статті 4 Закону України "Про підприємництво" доповнити абзацом такого змісту:

"здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність, пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".

3. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення":

1) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:

"Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

22) статтю 33 доповнити абзацами такого змісту:

"видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;

методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів".

4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити підпунктом такого змісту:

"5.2.6. надання послуг із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".

5. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом такого змісту:

"7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".

6. Частину першу статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" доповнити пунктом "у" такого змісту:

3"у) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру та ганчір'я)".

7. Пункт 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" доповнити абзацом такого змісту:

"поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом об'єктів поводження з відходами, вимоги щодо безпечного для довкілля та здоров'я людини поводження з відходами, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини".

8. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6 та 91-3 такого змісту:

"Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів

Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації

Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними

Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів

4Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо) - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

"Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів

Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у назві та абзаці першому статті 73 слова "побутовими відходами і покидьками" замінити словом "відходами";

3) у назві та абзаці першому статті 82 слова "промислових та побутових" виключити;

4) у статті 242-1:

у частині першій цифри "91 - 91-2" замінити цифрами "91 - 91-3";

у пункті 1 частини другої цифри "91 - 91-2" замінити цифрами "91 - 91-3".

9. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 228-8, 228-9, 228-10 такого змісту:

"Стаття 228-8. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації

Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що вчинені повторно або спричинили інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів

Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, якщо це спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 228-10. Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я

Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, - карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

10. У Кримінально-процесуальному кодексі України частину першу статті 112 після цифр "228-1" доповнити цифрами "228-8 - 228-10".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1999 року, №1288-XIV


Примітки:

1. Обмежується підприємницька діяльність у сфері здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність, пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Не обкладаються прибутковим податком доходи громадян, одержані за здану макулатуру та ганчір'я.

3. За отримані під звіт кошти на заготівлю вторинної сировини та брухту треба відзвітувати не пізніше 10 робочих днів з дня видачі.

4. Звільняються від обкладання податком на прибуток і ПДВ доходи від надання послуг щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.


Коментар

З 19 січня доходи від збирання вторинної сировини за визначеним Кабміном переліком звільняються від ПДВ та податку на прибуток

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" від 14.12.99 р. №1288-XIV надано пільги щодо оподаткування операцій з вторинною сировиною та посилено адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконні операції з відходами.

Державна санітарно-епідеміологічна служба, зокрема, отримала право видавати висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видачі гігієнічного сертифіката на неї; методичного забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів.

Внесено доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво" у частині обмеження у здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонного перевезення відходів; діяльності, пов'язаної із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини.

Звільняється від оподаткування ПДВ надання послуг із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (новий підпункт 5.2.6. Закону України "Про податок на додану вартість"), а також звільняються від оподаткування податком на прибуток доходи від надання послуг щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини за тим самим переліком (новий підпункт 7.13.5. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"). Такий перелік Кабміном ще не затверджено, тому пільгами щодо податку на прибуток та ПДВ наразі скористатися не можна.

Звільняються від оподаткування прибутковим податком з громадян суми, одержані громадянами за здану ними макулатуру та ганчір'я (новий пункт "у" Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"). На жаль, законодавці забули про таку небезпечну для навколишнього середовища вторинну сировину, як пластмаси (пластики), акумулятори, гуму, склобій.

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено сімома статтями щодо порушень поводження з відходами:

порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів;

виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації;

приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними;

змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу;

порушення правил передачі відходів; порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів та за приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів з максимальним розміром штрафу до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Одночасно доповнено трьома статтями і Кримінальний кодекс. Зокрема, запроваджено карну відповідальність за виробництво продукції з відходів (якщо завдано шкоди здоров'ю людей), самовільне складування відходів (якщо це спричинило тяжкі наслідки) і за залучення неповнолітніх до збирання небезпечних відходів з максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років (у разі тяжких наслідків для неповнолітніх; в інших випадках - до двох років) або штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Віталій МОСЕЙЧУК
<<
© 2000
"Дебет-Кредит"