Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Порядок погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями*

Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291

Кодифікований

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.98 р. №75 (в редакції постанови КМУ від 21.12.99 р. №2339)

Зміни опубліковано "УК" 05.01.2000

Зміни чинні з 05.01.2000


СУТТЄВО

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.99 р. №2339 пенсійними векселями вже неможливо внести авансові платежі зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Векселями можна погашати заборгованість, термін прострочення якої більший від одного року. Термін оплати векселів скорочено з 90 до 60 днів (при безнадійній заборгованості - з 180 до 120 днів), дисконт з 50 до 40 відсотків (при безнадійній заборгованості - з 60 до 50 відсотків).


1Загальні положення

21. Цей Порядок визначає механізм погашення заборгованості підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності, підпорядкованості та галузевої належності із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення зазначеної заборгованості векселями.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заборгованість - прострочена більше одного року заборгованість із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, включаючи суми пені, нарахованої за несвоєчасну сплату збору;

(Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. №1875, від 24.03.99 р. №449, від 21.12.99 р. №2339.)

боржник - юридична особа, яка має заборгованість;

вексель - простий або переказний вексель, яким оформлено заборгованість або авансові платежі;

орган Пенсійного фонду - орган Пенсійного фонду, в якому боржник (платник) перебуває на обліку;

уповноважений банк - установа банку, яка за дорученням органу Пенсійного фонду здійснює операції, пов'язані з оплатою векселя;

аваль - вексельне поручительство банківської установи, за яким вона бере на себе зобов'язання оплатити вексель у разі неоплати його боржником (платником) у встановлений термін;

індосація векселя - переуступлення векселя органом Пенсійного фонду уповноваженому банку (уповноваженому підприємству), а також уповноваженим банком (уповноваженим підприємством) третім особам шляхом здійснення на векселі передавального напису - індосаменту;

дисконт - різниця між номіналом векселя та сумою, фактично одержаною за вексель, якщо ця сума менша від номіналу;

алонж - додатковий аркуш до векселя для передавальних написів;

акцепт - згода боржника прийняти до оплати переказний вексель;

платник - юридична особа, яка відповідно до законодавства зареєстрована платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в органі Пенсійного фонду;

безнадійна заборгованість - прострочена понад один рік заборгованість із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка і після вжиття передбачених законодавством заходів безспірного стягнення не була стягнута;

авансовий платіж - сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до законодавства підлягає сплаті, термін внесення якої на момент оформлення векселем не настав;

уповноважене підприємство - спеціалізоване державне підприємство, що належить до сфери управління Пенсійного фонду, яке відповідно до покладених на нього завдань у встановленому порядку здійснює операції з векселями.

3. Векселями може бути оформлена заборгованість платників. Оформлення заборгованості відокремлених підрозділів платників здійснюється векселями платників, у складі яких вони перебувають.

4. Оформлення заборгованості здійснюється простими авальованими або переказними векселями.

Сума заборгованості визначається на підставі звітних даних або акта перевірки боржника органом Пенсійного фонду.

Векселями може бути оформлено всю заборгованість, що склалася на день видачі векселя, або її частину, щодо якої вживалися передбачені законодавством заходи стягнення, але, незважаючи на це, її не було стягнуто.

Оформлення заборгованості простими векселями може здійснюватися лише за умови авалювання цих векселів банківськими установами, перелік яких визначається Пенсійним фондом та уповноваженим банком (уповноваженим підприємством).

5. Термін оплати векселів, якими оформлено заборгованість, не може перевищувати 60 днів, векселів, якими оформлено безнадійну заборгованість, - 120 днів.

36. Дисконт з векселів, якими оформлено заборгованість, не може перевищувати 40 відсотків суми заборгованості, дисконт з векселів, якими оформлено безнадійну заборгованість, не може перевищувати 50 відсотків цієї заборгованості.

7. Операції з векселями здійснюються уповноваженими банками та уповноваженим підприємством відповідно до законодавства з урахуванням вимог цього Порядку.

8. Органи Пенсійного фонду не виплачують уповноваженому банку та уповноваженому підприємству винагороди за здійснення операцій з векселями відповідно до цього Порядку.

9. Спірні питання між органами Пенсійного фонду та уповноваженим банком (уповноваженим підприємством), пов'язані з додержанням цього Порядку, вирішуються відповідно до законодавства.

Оформлення заборгованості простими векселями

10. Оформлення заборгованості простими векселями здійснюється за ініціативою боржника. Для цього боржник виписує в установленому порядку один чи кілька простих векселів на всю суму заборгованості або на її частину, здійснює авалювання цих векселів у банківській установі та передає їх органові Пенсійного фонду, про що цей орган складає відповідний акт у двох примірниках, один з яких передається боржнику.

11. Протягом трьох робочих днів з дня одержання простих авальованих векселів орган Пенсійного фонду укладає договір інкасації з уповноваженим банком або договір про викуп векселя з уповноваженим підприємством. Під час передачі простих векселів уповноваженому банку орган Пенсійного фонду здійснює на них (на алонжі) індосамент з написом-застереженням "на інкасо" (під час передачі простих векселів уповноваженому підприємству здійснює індосамент із застереженням про неможливість подальшого звернення на органи Пенсійного фонду) і передає прості векселі уповноваженому банку (уповноваженому підприємству) на умовах, передбачених договором, про що складається відповідний акт у двох примірниках.

4Прості векселі, виписані боржником з порушенням вимог цього Порядку, уповноваженим банком (уповноваженим підприємством) не приймаються.

Уповноважений банк (уповноважене підприємство) протягом трьох робочих днів з дня закінчення терміну оплати простих векселів перераховує органу Пенсійного фонду суму, на яку було виписано передані векселі. У разі порушення зазначених термінів перерахування платежів за простими векселями, уповноважений банк (уповноважене підприємство) сплачує органові Пенсійного фонду пеню в розмірі, визначеному договором між уповноваженим банком (уповноваженим підприємством) та Пенсійним фондом.

5За погодженням з органом Пенсійного фонду уповноважений банк на підставі договору про врахування простих векселів може оплатити прості векселі достроково, в тому числі з дисконтом. При цьому орган Пенсійного фонду здійснює на простому векселі (алонжі) напис про скасування попереднього індосаменту про передачу на інкасо, робить новий індосамент про передачу простого векселя уповноваженому банку із застереженням про неможливість подальшого звернення на органи Пенсійного фонду та передає їх уповноваженому банку, а уповноважений банк зобов'язаний перерахувати органові Пенсійного фонду платіж за простими векселями протягом трьох робочих днів з дня одержання простих векселів.

Уповноважене підприємство може реалізувати простий вексель на відкритих торгах, при цьому ціна, за якою реалізується простий вексель, не може бути меншою від номіналу простого векселя з урахуванням дисконту, визначеного пунктом 6 цього Порядку. Реалізація простих векселів за результатами торгів здійснюється за умови внесення повного попереднього платежу за простим векселем. Уповноважене підприємство перераховує відповідному органу Пенсійного фонду платіж за простими векселями за результатами торгів протягом трьох робочих днів з дня одержання зазначених коштів. За порушення встановлених термінів перерахування коштів уповноважене підприємство сплачує органу Пенсійного фонду пеню в розмірі, визначеному договором з Пенсійним фондом.

12. Прості авальовані векселі, передані уповноваженому банку на інкасо (викуплені уповноваженим підприємством), пред'являються ним до оплати боржнику або банку-авалісту після закінчення терміну оплати векселів, при цьому боржник може оплатити простий вексель до закінчення зазначеного терміну.

13. Усі витрати, пов'язані з оформленням простих векселів, здійснюються за рахунок боржника.

Оформлення заборгованості переказними векселями

14. Оформлення заборгованості переказними векселями здійснюється органом Пенсійного фонду лише за наявності згоди уповноваженого банку (уповноваженого підприємства) на отримання від органу Пенсійного фонду за індосаментом переказного векселя на попередньо визначену органом Пенсійного фонду та уповноваженим банком (уповноваженим підприємством) суму заборгованості певного боржника та на попередньо визначених умовах оплати векселя (термін оплати векселя, розмір дисконту).

За наявності згоди уповноваженого банку (уповноваженого підприємства) між ним та органом Пенсійного фонду укладається договір інкасації або договір про викуп переказного векселя, відповідно до якого орган Пенсійного фонду доручає уповноваженому банку (уповноваженому підприємству) здійснювати операції, пов'язані з оплатою переказного векселя, а уповноважений банк (уповноважене підприємство) зобов'язується внести органові Пенсійного фонду після закінчення терміну оплати векселя платіж за переказним векселем з урахуванням узгодженого сторонами дисконту.

Договір інкасації або договір про викуп переказного векселя укладається окремо щодо кожного боржника.

На підставі договору між Пенсійним фондом та уповноваженим підприємством переказні векселі можуть бути передані уповноваженому підприємству без попередньо визначених умов оплати переказних векселів, а уповноважене підприємство здійснює реалізацію переказних векселів на відкритих торгах, при цьому ціна, за якою реалізується переказний вексель, не може бути меншою від номіналу цього векселя з урахуванням дисконту, визначеного пунктом 6 цього Порядку. Реалізація векселів за результатами торгів здійснюється за умови внесення повного попереднього платежу за переказні векселі. Уповноважене підприємство перераховує відповідному органові Пенсійного фонду одержаний платіж за переказним векселем за результатами торгів протягом трьох робочих днів з дня їх одержання. За порушення термінів перерахування коштів уповноважене підприємство сплачує органу Пенсійного фонду пеню в розмірі, визначеному договором з Пенсійним фондом.

15. Протягом трьох робочих днів з дня укладення з уповноваженим банком договору інкасації або укладення з уповноваженим підприємством договору про викуп переказного векселя орган Пенсійного фонду відповідно до умов договору виписує в установленому порядку та надсилає боржнику переказний вексель або кілька векселів, які боржник зобов'язаний акцептувати та повернути органові Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання векселя (векселів).

У разі неакцептування боржником переказного векселя у зазначений термін або неприйняття боржником переказного векселя у повній сумі орган Пенсійного фонду здійснює в установленому порядку протест у неакцепті векселя.

16. Боржник може авалювати переказний вексель у банківській установі протягом часу, що надається йому для акцептування переказного векселя.

617. Протягом трьох робочих днів з дня одержання акцептованого переказного векселя від боржника орган Пенсійного фонду здійснює на векселі (алонжі) індосамент про передання векселя уповноваженому банку на інкасо (у разі передання векселя уповноваженому підприємству - індосамент про неможливість подальшого звернення на органи Пенсійного фонду) та передає вексель уповноваженому банку (уповноваженому підприємству), про що складається відповідний акт у двох примірниках.

18. З метою забезпечення оплати переказних векселів, одержаних від органу Пенсійного фонду на підставі договору інкасації (договору про викуп переказного векселя), уповноважений банк (уповноважене підприємство) в установленому порядку здійснює необхідні, не заборонені законодавством операції, а також протягом трьох робочих днів з дня закінчення терміну оплати векселів перераховує органові Пенсійного фонду передбачену договором інкасації суму платежу за переказним векселем, при цьому уповноважений банк (уповноважене підприємство) за рахунок власних коштів несе ризик неоплати переказних векселів, одержаних від органів Пенсійного фонду за договором інкасації (договором про викуп переказного векселя).

7У разі порушення уповноваженим банком (уповноваженим підприємством) зазначених термінів перерахування відповідних сум він сплачує органові Пенсійного фонду пеню в розмірі, визначеному договором з Пенсійним фондом.

За погодженням з органом Пенсійного фонду уповноважений банк може оплатити переказні векселі достроково на підставі договору про врахування переказних векселів. При цьому орган Пенсійного фонду здійснює на векселі (алонжі) напис про скасування попереднього індосаменту "на інкасо", а також здійснює іменний індосамент переказного векселя на уповноважений банк із застереженням про неможливість подальшого звернення індосаменту на органи Пенсійного фонду, а уповноважений банк зобов'язаний перерахувати органові Пенсійного фонду платіж за переказним векселем протягом трьох робочих днів з дня одержання переказного векселя.

19. Органи Пенсійного фонду надають уповноваженому банку та уповноваженому підприємству інформацію про боржників, суми їх заборгованості тощо.

Оформлення векселями безнадійної заборгованості

20. Оформлення безнадійної заборгованості переказними векселями здійснюється органами Пенсійного фонду за умови, що ця заборгованість прострочена більш як на один рік від дати виписування переказного векселя і що протягом цього терміну вживалися передбачені законодавством заходи для безспірного стягнення заборгованості і є відповідні підтвердження про неможливість стягнення заборгованості.

21. За наявності безнадійної заборгованості орган Пенсійного фонду складає акт перевірки боржника та розрахунок заборгованості, виписує в установленому порядку та надсилає боржнику переказний вексель або кілька векселів. Боржник зобов'язаний акцептувати переказний вексель (векселі) і повернути його органові Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання.

У разі неакцептування боржником переказного векселя в установлений термін або неприйняття боржником переказного векселя для акцептування орган Пенсійного фонду здійснює в установленому порядку протест у неакцепті переказного векселя.

Термін оплати переказного векселя визначається органом Пенсійного фонду, але не може бути меншим 45 днів і перевищувати термін, зазначений у пункті 5 цього Порядку.

22. Боржник може авалювати переказний вексель у банківській установі протягом часу, що надається йому для акцептування переказного векселя.

23. Протягом трьох робочих днів з дня одержання акцептованого переказного векселя від боржника орган Пенсійного фонду здійснює на цьому векселі (алонжі) індосамент про передачу переказного векселя уповноваженому підприємству (уповноваженому банку - за наявності його згоди прийняти переказний вексель) та передає переказний вексель цьому підприємству або банку, про що укладається відповідний договір.

24. Уповноважене підприємство (уповноважений банк) з метою оплати переказного векселя протягом терміну його оплати організовує для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відкриті торги і реалізує вексель за результатами торгів. При цьому дисконт, з яким реалізується вексель, не може перевищувати граничного розміру, визначеного у пункті 6 цього Порядку.

Реалізація переказного векселя здійснюється уповноваженим підприємством (уповноваженим банком) у встановленому порядку за умови внесення повного попереднього платежу за переказним векселем.

825. Протягом трьох робочих днів з дня одержання платежу за переказним векселем уповноважене підприємство (уповноважений банк) перераховує ці кошти відповідному органові Пенсійного фонду.

За затримку перерахування коштів уповноважене підприємство (уповноважений банк) сплачує органу Пенсійного фонду пеню в розмірі, визначеному договором з Пенсійним фондом.

26. У разі неможливості реалізації переказного векселя протягом терміну його оплати уповноважене підприємство (уповноважений банк) протягом трьох робочих днів після закінчення зазначеного терміну повертає переказний вексель органу Пенсійного фонду, про що складається відповідний акт. Орган Пенсійного фонду протягом десяти робочих днів з дня одержання переказного векселя порушує в установленому порядку справу про банкрутство боржника у зв'язку з неоплатою переказного векселя.

Пункти 27 - 38 вилучено відповідно до постанови КМУ від 21 грудня 1999 р. №2339.

Погашення заборгованості, оформленої векселями

39. Орган Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання платежу за векселями здійснює списання заборгованості на суму номіналу векселя незалежно від розміру дисконту, про що надсилає боржнику письмове повідомлення.

940. Пеня за несвоєчасну сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування нараховується боржникам на загальних підставах до дня оплати векселів.

41. Після одержання платежу за векселем орган Пенсійного фонду зобов'язаний, а боржник (на підставі письмового повідомлення органу Пенсійного фонду) має право відкликати з банку, в якому він обслуговується, платіжні доручення про списання сум заборгованості, на яку був виписаний оплачений вексель.

Облік операцій, пов'язаних з оформленням заборгованості векселями

42. Облік операцій, пов'язаних з оформленням заборгованості векселями, ведеться боржниками, органами Пенсійного фонду, уповноваженими банками та уповноваженим підприємством відповідно до законодавства.

Прикінцеві положення

43. Контроль за виконанням та додержанням вимог цього Порядку покладається на Пенсійний фонд.


Примітки:

*Назва Порядку змінена Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.99 р. №2339 "Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями та внесення авансових платежів із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом вексельних розрахунків".

1Увага! Жирним шрифтом виділено зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.99 р. №2339 (чинні з 05.01.2000 р.).

2Тематичну добірку "Вексель - як засіб оптимізації податкових платежів" надруковано в "ГК" №8/99.

3Векселями можна погасити заборгованість у Пенсійний фонд, яка прострочена більше одного року.

4Термін оплати векселів, якими оформлено заборгованість, не може перевищувати 60 днів, векселів, якими оформлено безнадійну заборгованість, - 120 днів.

5Дисконт з векселів, якими оформлено заборгованість, не може перевищувати 40 відсотків суми заборгованості, дисконт з векселів, якими оформлено безнадійну заборгованість, не може перевищувати 50 відсотків цієї заборгованості.

6Уповноважене підприємство може реалізувати простий вексель на відкритих торгах, при цьому ціна, за якою реалізується простий вексель, не може бути меншою від номіналу простого векселя з урахуванням дисконту, визначеного пунктом 6 цього Порядку.

7Усі витрати, пов'язані з оформленням простих векселів, здійснюються за рахунок боржника.

8Термін оплати переказного векселя визначається органом Пенсійного фонду, але не може бути меншим 45 днів і перевищувати термін, зазначений у пункті 5 цього Порядку.

9Пеня за несвоєчасну сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування нараховується боржникам на загальних підставах до дня оплати векселів.


КОМЕНТАР

Пенсійними векселями оформляється заборгованість, яка прострочена понад один рік

З метою зменшення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та забезпечення надходження зазначених платежів до Пенсійного фонду Кабінет Міністрів України з 24 січня 1998 року постановою "Про додаткові заходи щодо забезпечення надходження збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" №75 запровадив порядок погашення заборгованості підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом її оформлення векселями.

Постановою Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями та внесення авансових платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом вексельних розрахунків" від 21.12.99 р. №2339 (надалі - Порядок) ускладнено умови розрахунків векселями з Пенсійним фондом.

По-перше, векселями вже неможливо здійснити внесення авансових платежів із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Постановою виключено пункти 27 - 38 Порядку, що стосувалися порядку авансових розрахунків із застосуванням векселів. Відповідно і змінено назву Порядку - зараз він називається Порядком погашення заборгованості підприємств, установ та організацій зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями.

По-друге, векселями можна погашати заборгованість із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, включаючи суми пені, нарахованої за несвоєчасну сплату збору, термін прострочення якої більший від одного календарного року. Раніше можна було погасити прострочену заборгованість терміном більшим від одного місяця.

По-третє, термін оплати векселів, якими оформлено заборгованість, не може перевищувати 60 днів (раніше було 90 днів), векселів, якими оформлено безнадійну заборгованість, - 120 днів (раніше було 180 днів - п. 5 Порядку). Застосування переказних векселів, якими оформлено авансові платежі з терміном погашення 180 днів, і простих векселів, якими оформлено авансові платежі з терміном погашення 360 днів, новою редакцією Порядку не передбачено.

По-четверте, дисконт з векселів, якими оформлено заборгованість, не може перевищувати 40% суми заборгованості (раніше було 50%), дисконт з векселів, якими оформлено безнадійну заборгованість, не може перевищувати 50% цієї заборгованості (раніше було 60%).

По-п'яте, вексельні розрахунки поширюються на ту частину заборгованості, щодо якої вживалися передбачені законодавством заходи стягнення, але, незважаючи на це, її не було стягнуто.

Треба зауважити, що Порядок набирає чинності з дня опублікування постанови - 5 січня 2000 року (опублікована в "Урядовому кур'єрі") - і застосовується щодо векселів, якими оформлено заборгованість зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що були виписані після набрання чинності постановою.u

Віталій МОСЕЙЧУК
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua