Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

16. Щодо окремих питань обкладання ПДВ

Лист ДПАУ від 27.12.99 р. №19473/3/16-1220-26


СУТТЄВО

Оскільки роялті є оплатою за надані послуги (виконані роботи), то вони обкладаються ПДВ у загальному порядку.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист акціонерного товариства закритого типу "Українська компанія раціоналізаторів" від 22.11.99 р. за №14 щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість і повідомляє таке.

Статтею 3 Закону України від 03.04.97 р. за №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" встановлено, що об'єктом обкладання податком на додану вартість є операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України.

При цьому для цілей обкладання податком на додану вартість термін "товар" розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (підпункт 1.11 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість"), згідно з яким товарами є матеріальні та нематеріальні активи, також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Таким чином, операції з реалізації нематеріальних активів (товарів) є об'єктом обкладання податком на додану вартість і обкладаються податком у загальновстановленому порядку за ставкою податку в розмірі 20 відсотків бази оподаткування.

Що стосується роялті, то слід зазначити таке. Законом України "Про податок на додану вартість" встановлено, що продаж послуг (робіт) - це будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання послуг (робіт). Продаж послуг (результатів робіт), зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової власності.

1Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено, що роялті - це платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта господарської діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення, моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Таким чином, оскільки, виходячи з вищевикладеного, роялті є оплатою за надані послуги (виконані роботи), то зазначена оплата повинна здійснюватися з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою в розмірі 20 відсотків.

Наприкінці слід зазначити, що право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку на додану вартість.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Роялті - це платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності

© 2000
"Дебет-Кредит"