Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи
<<

2. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Закон України від 14.01.2000 р. №1393-XIV


Коментар:

Неправильно маркована або без документів, що засвідчують якість, продукція визнається неякісною і вилучається з обігу за рахунок власника

Законом України від 14.01.2000 р. №1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (далі - Закон) встановлено правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.

Законом чітко визначено продукцію, яка належить до неякісної та небезпечної

Законом, окрім очевидної неякісності в сенсі псування, зберігання понад встановлений термін або небезпеки для життя і здоров'я, до неякісної та небезпечної продукції віднесено:

а) продукцію, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей. Таким чином, якщо нормативи (особливо наші ГОСТи) не встигають за розвитком науково-технічного прогресу в сфері розширення споживчих властивостей товару, то така нова продукція може бути визнана неякісною і небезпечною;

б) продукцію, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;

в) продукцію, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися.

г) продукцію, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції складається з законів України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Законодавство України вже містить постанову Верховної Ради щодо більш ліберального вилучення неякісної продукції

Законодавство України вже містить Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів, який затверджено Постановою Верховної Ради від 25.01.95 р. №26/95-ВР "Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів" (надалі - Постанова). Цією ж Постановою затверджено Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів, та Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб'єктами відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів.

На відміну від Закону, дія Постанови поширюється лише на державні органи у справах захисту прав споживачів. За цією Постановою, одержавши рішення державного органу у справах захисту прав споживачів про вилучення з обігу партії небезпечних товарів, господарюючий суб'єкт, який їх виробив або першим одержав за імпортною поставкою, повинен негайно припинити виробництво (реалізацію) небезпечних товарів до усунення причин, що зумовили появу недоліків, або зняти їх з виробництва (реалізації) з повідомленням через центральне періодичне друковане видання, центральне радіомовлення (не менше трьох разів по кожному з цих засобів інформації) і центральне телебачення (не менше двох разів) про вилучення їх з обороту і відкликання від споживачів, про порядок повернення цих товарів та відшкодування збитків споживачам і господарюючим суб'єктам. При цьому відповідні телерадіоорганізації зобов'язані надавати таку можливість негайно, а друковані видання - не пізніше наступного дня після звернення господарюючого суб'єкта. Тобто Постанова, на відміну від Закону, містить чіткий перелік дій при виявленні недоброякісної продукції.

Наприклад, згідно з Постановою передбачено не лише вилучення недоброякісної продукції, але і документів, що свідчать про порушення прав споживачів (товаротранспортна накладна, документ, що посвідчує (підтверджує) якість, сертифікат, технічний паспорт, цінник, ярлик, калькуляційна і технологічна картки тощо), як правило, в оригіналі або копії, засвідченійу встановленому порядку; засобів вимірювання, що не відповідають вимогам нормативних документів (склянки, мірні циліндри, метри, гирі, вимірювальні прилади тощо). Згідно з Законом і Постановою, неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу.

Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень. При можливості власник неякісної та небезпечної продукції може привести продукцію у відповідність до вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів (наприклад, перемаркувати товари у випадку порушення мови або правил маркування) або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом.

Вилучення з обігу продукції проводиться за свій кошт самим власником або уповноваженими органами

Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється власником цієї продукції шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення її суб'єктами підприємницької діяльності, в яких ця продукція знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.

Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях. При приведенні вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції у відповідність до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів зазначена продукція повертається в обіг за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади. Оплата робіт, пов'язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, здійснюється власниками цієї продукції.

До спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що приймають рішення про вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції і подальше поводження з нею, належать центральні органи виконавчої влади, до відання яких належать питання забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, стандартизації, метрології та сертифікації, їх територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві, Севастополі та інші органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Право вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів надано посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до п. "є" статті 42 Закону України від 24.02.94 р. №4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" зі змінами та доповненнями.

Право вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що свідчать про порушення прав споживачів, надано Державному комітету України у справах захисту прав споживачів п. 9 статті 5 Закону України від 12.05.91 р. №1023-XII "Про захист прав споживачів" зі змінами та доповненнями. Треба зазначити, що, відповідно до Указу Президента від 15.12.99 р. №1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади", на базі Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації та Державного комітету у справах захисту споживачів, що ліквідується, створено Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України. Функції Держспоживзахисту перейшли до Держстандарту (див. "ГК" №52/99).

Право обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, а також вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин надано Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і його органам на місцях відповідно до п. "ж" статті 20 Закону України від 25.06.91 р. №1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища".

Віталій МОСЕЙЧУК
<<
© 2000
"Дебет-Кредит"