Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2000 р. №15. Зареєстровані в Мін'юсті України 14 лютого 2000 р. за №89/4310

Чинні з 25.02.2000


СУТТЄВО

Внесено зміни до трьох положень (стандартів) бухгалтерського обліку: відсотки за комерційний кредит постачальників в стандарті 9 "Запаси" тепер не збільшують первісну вартість запасів, а включаються до витрат звітного періоду. В стандартах 19 "Об'єднання підприємств" і 4 "Звіт про рух грошових коштів" виправлено граматичні помилки.


11. Пункт 22 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за №398/3691), викласти в такій редакції:

"22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю)".

22. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за №751/4044):

2.1. В абзаці 6 пункту 9 слова "та відсотки за комерційний кредит постачальників" замінити словами "ризиків транспортування запасів".

2.2. Абзац 2 пункту 13 викласти в такій редакції:

"Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів".

2.3. У п'ятому реченні пункту 22 слово "кінець" замінити словом "початок".

2.4. У пункті 27:

2.4.1. У першому реченні слова "із відображенням вказаної вартості в позабалансовому обліку" вилучити.

2.4.2. Включити друге речення такого змісту:

"Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках".

2.4.3. Друге речення вважати третім.

33. В абзаці 1 пункту 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за №499/3792), слово "обчислювальними" замінити словом "обчислюваними".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. ПАРХОМЕНКО

Примітки:

1Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" надруковано в "ГК" №51/99.

2Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" надруковано в "ГК" №47/99.

3Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" надруковано в "ГК" №2-3/2000.


Коментар:

До первісної вартості запасів включаються не будь-які витрати зі страхування, а лише витрати зі страхування ризиків транспортування запасів

Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2000 р. №15 "Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку" внесено зміни до трьох положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 4 "Звіт про рух грошових коштів", 19 "Об'єднання підприємств" і 9 "Запаси".

Щодо внесення змін до п. 22 Положення (стандарту) 4 "Звіт про рух грошових коштів" - це радше виправлення помилки, ніж внесення змін і доповнень. Тобто в рядку 100 форми №3 у графі "Надходження" відображається збільшення, а у графі "Видаток" - зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю)".

Зміни, внесені до Положення (стандарту) 19 "Об'єднання підприємств", також лише виправляють допущені раніше граматичні помилки.

Суттєвіші зміни внесені до Положення (стандарту) 9 "Запаси". Що змінилося?

По-перше, відсотки за комерційний кредит постачальників тепер не збільшуватимуть первісної вартості запасів, а включатимуться до витрат звітного періоду.

По-друге, до первісної вартості запасів включаються не будь-які витрати зі страхування, а лише витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.

По-третє, змінилась оцінка запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси. До внесення змін первісна вартість таких запасів дорівнювала справедливій вартості переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну. Відтепер первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається вартість отриманих запасів. Як випливає із наведеного, у вартісному вираженні оцінка запасів при цьому не зміниться.

Крім того, уточнено, що на позабалансових рахунках відображаються лише суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців, а суми, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, списуються на витрати звітного періоду без відображення в позабалансовому обліку.

Людмила ТИМОФЄЄВА, АФ "Контракти-Аудит"
© 2000
"Дебет-Кредит"