Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Методичні рекомендації

з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291

Лист Мінфіну України від 04.02.2000 р. №18-424

     

Коментар


СУТТЄВО

Міністерство фінансів розробило й оприлюднило рекомендації щодо перенесення сальдо рахунків попереднього Плану рахунків на рахунки відповідно до нового Плану рахунків.


1На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою КМУ від 28 жовтня 1998 р. №1706, надсилаються для використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291.

Заступник міністра А. ЛИТВИН


Примітки:

1Рекомендації з використання та трансфромації Плану рахунків бухгалтерського обліку і статей балансу надруквано в "Дебеті-Кредиті" №7/2000.


Коментар:

При перенесенні сальдо рахунків використовуються чотири методи: за назвою, за часом перебування на балансі, за новим змістом і за відсутністю аналогів

Нарешті бухгалтери, які вирішили використовувати новий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, отримали відповідні рекомендації Міністерства фінансів України щодо перенесення залишків рахунків зі старого плану рахунків на рахунки нового плану - лист Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. №18-424.

А, властиво, куди і навіщо було поспішати, якщо цим же наказом передбачено право підприємства запровадити новий план рахунків протягом 2000 року з будь-якої дати на свій розсуд!

При ближчому розгляді рекомендацій видно, що є чотири методи перенесення залишків:

- основна кількість рахунків переноситься до нового плану рахунків суто за формальною ознакою - за назвою.

Це стосується перенесення залишків на субрахунки другого порядку 37 рахунків 10,12,13,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 44 відповідно з субрахунків 51 рахунків 01, 04, 02, 13, 05, 06, 07, 08, 10, 15, 16, 09, 28, 21, 40, 41, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 76, 88, 85, 88, 75, 56, 89, 96, 88, 27, 92, 99, 90, 91, 95, 92, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 98. Саме з цією групою рахунків проблем і запитань щодо перенесення залишків практично не могло виникати;

- частина рахунків переноситься за назвою, але з урахуванням ознаки часу перебування на підприємстві (до 12 місяців чи більше від цього терміну), тобто при перенесенні залишків рахунків здійснюється поділ кожного рахунка на рахунки обліку довгострокових чи короткострокових активів і зобов'язань. Це стосується субрахунків другого порядку 8 рахунків 14 і 35 (з 58 рахунка), 16 і 34 (з 59 рахунка), 51 і 62 ( з рахунка 66), 50 і 60 (з рахунка 97), 11 і 22 (з рахунка 12). З цією групою також запитань щодо перенесення залишків практично не могло виникнути;

- частина рахунків переноситься з урахуванням нової ролі, нового призначення і нового змісту рахунка. Це стосується субрахунків другого порядку рахунків 11, 15, 18, 22, 23, 39, 42, 44, залишки на які переносяться з різних рахунків, внаслідок чого можуть виникнути труднощі при цьому перенесенні;

- частина субрахунків другого порядку рахунків не має аналогів у попередньому плані рахунків: 17, 18, 52, 54, 55. На рахунки 17, 54 залишки не переносяться, тимчасом як за рештою рахунків цієї групи треба переносити залишки відповідних за змістом рахунків попереднього плану рахунків. Саме з цим і було у деяких бухгалтерів найбільше мороки.

Щодо труднощів перенесення залишків, то вони стосувались рахунків, яким не знайшлося місця у новому балансі: це рахунки попереднього плану рахунків 82, 86, 87, 93, 94, 84 і рахунка 88,розподіл численних субрахунків якого викликав запитання, оскільки в П(С)БО 2 точно не визначено змісту статей додаткового капіталу. Тому необхідно звернути увагу на це перенесення:

- сальдо рахунка 82 "Використання позикових коштів" переноситься на рахунок 44 "Прибуток нерозподілений (непокриті збитки)", що загалом важко логічно пояснити;

- сальдо рахунка 84 переноситься на рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів", чим явно планується рівномірний розподіл недостач і втрат, за якими не будуть встановлені винні особи, що суперечить чинному законодавству;

- сальдо рахунка 86 переноситься на рахунок 425 "Інший додатковий капітал", причому було забуто, що цей рахунок формувався у державних підприємств за рахунок собівартості, але з одночасним зменшенням статутного фонду за рахунок збільшення зносу, тобто за логікою цей залишок підлягав би зарахуванню до статутного капіталу на рахунок 40 або до резервного капіталу на рахунок 43;

- сальдо рахунка 87 приєднано до рахунка 44 "Прибуток нерозподілений (непокриті збитки)", хоча логічніше було б відобразити цей рахунок у складі рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" по субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів", а не перекривати збитки чи збільшувати прибуток;

- сальдо рахунків 93, 94 фінансування капітальних вкладень і формування основного стада перенесені до складу додатково вкладеного капіталу, а це означає, що джерелом капітальних вкладень повинен стати додатково вкладений капітал, а не оборотні кошти. Хоча і в цьому разі важко говорити про правильність такого рішення, оскільки кошти фінансування логічніше назвати або спеціальними, тобто врахувати на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", або у складі рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" по субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів".

Даючи такі рекомендації, Міністерство фінансів України або вже знає про майбутні зміни в законодавстві, або передбачає їх, але у будь-якому разі порядок використання рахунків 86, 87, 93, 94 і погашення рахунка 84 не є прерогативою цього міністерства і потребує відповідного законодавчого вирішення.u

Надія ГОРИЦЬКА, член ради Асоціації бухгалтерів і аудиторів України

© 2000
"Дебет-Кредит"