Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

Додаток
до листа Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. №18-424

"Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291"

План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів СРСР від 28 березня 1985 р. №40 (зі змінами й доповненнями) План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 *
№ з/п № та найменування рахунка № та найменування субрахунка № та найменування рахунка або субрахунка
1 01 Основні засоби Земельні ділянки 101 Земельні ділянки
1. Будівлі, споруди 103 Будинки та споруди
2. Автотранспорт, меблі, прилади 104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
3. Приватизований житловий фонд 1031 Приватизований житловий фонд1
4. Інші основні виробничі фонди 107 Робоча і продуктивна худоба
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
111 Бібліотечні фонди
Основні невиробничі засоби та основні засоби, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу зараховані на баланс 103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Робоча і продуктивна худоба
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
111 Бібліотечні фонди
2 02 Знос (амортизація) майна 1. Знос будівель, споруд 131 Знос основних засобів
2. Знос автотранспорту, меблів, приладів 131 Знос основних засобів
3. Знос приватизованого житлового фонду 131 Знос основних засобів
4. Знос інших основних засобів 131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів (у сумі зносу, нарахованому на бібліотечні фонди)
5. Знос нематеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів
3 03 Ремонт основних засобів   23 Виробництво, субрахунок "Ремонт основних засобів" 2
4 04 Нематеріальні активи   12 Нематеріальні активи
5 05 Матеріали 1. Сировина й матеріали 201 Сировина й матеріали
2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, конструкції та деталі 202 Купівельні напівфабрикати та комплек-туючі вироби
3. Інші матеріали 209 Інші матеріали
4. Тара й тарні матеріали 204 Тара й тарні матеріали
5. Мінеральні добрива та отрутохімікати 208 Матеріали сільськогосподарського призначення
6. Біопрепарати й медикаменти 208 Матеріали сільськогосподарського призначення
7. Матеріали, передані у переробку на сторону 206 Матеріали, передані у переробку
6 06 Паливо   203 Паливо
7 07 Будівельні матеріали й обладнання до встановлення 1. Матеріали 205 Будівельні матеріали
2. Конструкції та деталі 205 Будівельні матеріали
3. Обладнання до встановлення вітчизняне 152 Придбання (виготовлення) основних засобів
4. Обладнання до встановлення імпортне 152 Придбання (виготовлення) основних засобів
8 08 Запасні частини   207 Запасні частини
9 09 Тварини на вирощуванні та відгодівлі 1. Молодняк тварин 211 Молодняк тварин на вирощуванні
2. Тварини на відгодівлі 212 Тварини на відгодівлі
3. Птиця 213 Птиця
4. Звірі 214 Звірі
5. Кролі 215 Кролі
6. Сім'ї бджіл 216 Сім'ї бджіл
7. Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації 217 Доросла худоба, що вибракувана з основного стада
8. Худоба, прийнята від населення для реалізації 218 Худоба, що прийнята від населення для реалізації
10 10 Насіння та корми   208 Матеріали сільськогосподарського призначення
11 11 Майно в оренді 1. Майно в оренді 161 Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду
2. Орендні зобов'язання до надходження 161 Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду
3. Оборотні фонди до викупу 377 Розрахунки з іншими дебіторами
4. Орендний кредит 163 Інша дебіторська заборгованість
377 Розрахунки з іншими дебіторами
12 12 Малоцінні та швидкозношувані предмети 1. Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи (у частині спеціальних інструментів і спеціальних пристроїв)
115 Інвентарна тара
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети
2. Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи (у частині спеціальних інструментів і спеціальних пристроїв)
115 Інвентарна тара
441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки (залишкова вартість як різниця між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не зараховані на субрахунки 112 і 115)
3. Тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої 113 Тимчасові (нетитульні) споруди
13 13 Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 1. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 132 Знос інших необоротних матеріальних активів (у частині зносу, що відноситься до предметів, зарахованих на субрахунки 112 і 115)
2. Знос тимчасових (нетитульних) споруд та пристроїв 132 Знос інших необоротних матеріальних активів
3. Знос предметів прокату 132 Знос інших необоротних матеріальних активів
15 15 Заготівля та придбання матеріальних цінностей   20 Виробничі запаси
16 16 Транспортно-заготівельні витрати   20 Виробничі запаси
20 20 Основне виробництво   23 Виробництво
21 21 Напівфабрикати власного виробництва   25 Напівфабрикати
23 23 Допоміжні виробництва   23 Виробництво
27 27 Частка перестраховиків у страхових резервах 1. Незароблених премій 497 Результат зміни резервів незароблених премій
2. Збитків 498 Результат зміни резервів збитків
28 28 Брак у виробництві   24 Брак у виробництві
30 30 Некапітальні роботи   23 Виробництво
31 31 Витрати майбутніх періодів   39 Витрати майбутніх періодів
33 33 Капітальні вкладення 151 Капітальне будівництво
152 Придбання (виготовлення) основних засобів
35 35 Формування основного стада   155 Формування основного стада
36 36 Виконані етапи за незавершеними роботами   377 Розрахунки з іншими дебіторами
40 40 Готова продукція 26 Готова продукція
27 Продукція сільськогосподарського виробництва
41 41 Товари 1. Товари на складах 281 Товари на складі 3
2. Товари в роздрібній торгівлі 282 Товари в торгівлі
3. Тара під товарами й порожня 284 Тара під товарами
4. Купівельні вироби 281 Товари на складі3
5. Предмети прокату 116 Предмети прокату
6. Продукція підсобного сільського господарства 27 Продукція сільськогосподарського ви- робництва
7. Багатооборотна тара-обладнання, яка підлягає поверненню 115 Інвентарна тара
8. Контрактова продукція 281 Товари на складі
42 42 Торгова націнка 1. Товарні надбавки 285 Торгова націнка
2.    
3. Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат 285 Торгова націнка
4. Валютна маржа 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
43 43 Позавиробничі витрати 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
44 44 Витрати обігу 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
45 45 Товари відвантажені, виконані роботи та послуги   377 Розрахунки з іншими дебіторами4
50 50 Каса 1. Каса підприємства в національній валюті 301 Каса в національній валюті
2. Каса підприємства в іноземній валюті 302 Каса в іноземній валюті
3. Операційна каса в національній валюті 303 Операційна каса в національній валюті
4. Операційна каса в іноземній валюті 304 Операційна каса в іноземній валюті
51 51 Розрахунковий рахунок 18 Інші необоротні активи 5
311 Поточні рахунки в національній валюті
52 52 Валютний рахунок 18 Інші необоротні активи 5
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
54 54 Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення   313 Інші рахунки в банку в національній валюті
55 55 Інші рахунки в банках 1. Особливий рахунок з капітального ремонту 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
2. Акредитиви й особливі рахунки з вантажообороту 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
3. Рахунок у банку за доходами 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
4. Рахунок у банку за різницями в цінах 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
5. Інші рахунки в банках 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
6. Приватизаційні папери 331 Грошові документи в національній валюті
7. Приватизаційні кошти громадян 313 Інші рахунки в банку в національній валюті
8. Компенсаційні сертифікати 331 Грошові документи в національній валюті
56 56 Інші грошові кошти 1. Грошові кошти в дорозі 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
2. Грошові документи 331 Грошові документи в національній валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті
3. Власні акції, викуплені в акціонерів 451 Вилучені акції
4. Приватизаційні папери 331 Грошові документи в національній валюті
5. Компенсаційні сертифікати 331 Грошові документи в національній валюті
6. Цінні папери для продажу 351 Еквіваленти коштів
58 58 Фінансові вкладення 14 Довгострокові фінансові інвестиції
35 Поточні фінансові інвестиції
59 59 Векселі одержані 162 Довгострокові векселі одержані
34 Короткострокові векселі одержані
60 60 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками   63 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
61 61 Розрахунки за авансами 1. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками за виданими авансами та частковою оплатою замовлень 15 Капітальні інвестиції
371 Розрахунки за виданими авансами
2. Розрахунки з покупцями та замовниками за одержаними авансами та частковою оплатою замовлень 681 Розрахунки за авансами одержаними
62 62 Розрахунки з покупцями та замовниками   36 Розрахунки з покупцями та замовниками
63 63 Розрахунки за претензіями   374 Розрахунки за претензіями
64 64 Розрахунки за міжгосподарською кооперацією 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями
685 Розрахунки з іншими кредиторами
65 65 Розрахунки з позабюджетних платежів За видами платежів 642 Розрахунки за обов'язковими платежами
653 За страхуванням на випадок безробіття
66 66 Векселі видані 51 Довгострокові векселі видані
62 Короткострокові векселі видані
67 67 Податкові розрахунки 1. З податкових зобов'язань 643 Податкові зобов'язання
2. З податкового кредиту 644 Податковий кредит
3. З акцизного збору 645 З акцизного збору
68 68 Розрахунки з бюджетом   641 Розрахунки за податками 6
69 69 Розрахунки за страхуванням 1. Розрахунки за соціальним страхуванням 652 За соціальним страхуванням
2. Розрахунки за страхуванням майна 655 За страхуванням майна
3. Розрахунки за індивідуальним страхуванням 654 За індивідуальним страхуванням
4. Розрахунки з Пенсійним фондом 651 За пенсійним забезпеченням
70 70 Розрахунки з оплати праці 1. Нарахована заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою
2. Депонована заробітна плата 662 Розрахунки з депонентами
71 71 Розрахунки з підзвітними особами   372 Розрахунки з підзвітними особами
72 72 Розрахунки з відшкодування матеріальної шкоди   375 Розрахунки за відшкодування завданих збитків
73 73 Розрахунки з працівниками 163 Інша дебіторська заборгованість
377 Розрахунки з іншими дебіторами
74 74 Розрахунки з приватизації   377 Розрахунки з іншими дебіторами
75 75 Розрахунки з учасниками 46 Неоплачений капітал
671 Розрахунки за нарахованими дивідендами
76 76 Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами З організаціями та особами за виконавчими документами 685 Розрахунки з іншими кредиторами
З кооперативними та громадськими організаціями за придбані або продані основні засоби 377 Розрахунки з іншими дебіторами
685 Розрахунки з іншими кредиторами
З іншими дебіторами та кредиторами 377 Розрахунки з іншими дебіторами
685 Розрахунки з іншими кредиторами
Розрахунки з викупу оборотних фондів 685 Розрахунки з іншими кредиторами
Розрахунки за операціями, пов'язаними зі здійсненням спільної діяльності 685 Розрахунки з іншими кредиторами
Розрахунки з фінансовими органами з централізованої оплати матеріально-технічних ресурсів 685 Розрахунки з іншими кредиторами
77 77 Внутрішньовідомчі розрахунки з перерозподілу оборотних коштів і прибутку   682 Внутрішні розрахунки
78 78 Внутрішньовідомчі розрахунки за поточними операціями   682 Внутрішні розрахунки
79 79 Внутрішньогосподарські розрахунки   683 Внутрішньогосподарські розрахунки
80 80 Прибутки та збитки 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
82 82 Використання позикових коштів 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
83 83 Доходи майбутніх періодів   69 Доходи майбутніх періодів
84 84 Нестачі та втрати від псування цінностей   39 Витрати майбутніх періодів
85 85 Статутний фонд   40 Статутний капітал
86 86 Амортизаційний фонд   425 Інший додатковий капітал
87 87 Фонди економічного стимулювання   441 Прибуток нерозподілений
88 88 Фонди спеціального призначення Фонд в орендованих основних засобах 425 Інший додатковий капітал
Фонд коштів соціальної сфери 425 Інший додатковий капітал
Фонд коштів , використаних на фінансові вкладення 422 Інший вкладений капітал
Емісійний дохід 421 Емісійний дохід
Резерв сумнівних боргів 38 Резерв сумнівних боргів
Резервний (страховий) фонд 43 Резервний капітал
Фонд індексації балансової вартості майна 423 Дооцінка активів
Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей 423 Дооцінка активів
Фонд безоплатно одержаного майна 424 Безоплатно одержані необоротні активи
Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку 422 Інший вкладений капітал
Фонд індексації вартості незавершеного будівництва 423 Дооцінка активів
Фонд цільових та інших спеціальних коштів, які використовуються на капітальні вкладення 422 Інший вкладений капітал
Власні кошти трудового колективу 425 Інший додатковий капітал
Резерв незароблених премій 491 Резерви незароблених премій
Резерв збитків 492 Резерви збитків
Спеціальні фонди страховика 441 Прибуток нерозподілений
Вільні резерви страховика 441 Прибуток нерозподілений
89 89 Резерв наступних витрат і платежів   47 Забезпечення майбутніх витрат і плате-жів
90 90 Короткострокові позики банку   60 Короткострокові позики
91 91 Спеціальний позиковий рахунок   60 Короткострокові позики
92 92 Довгострокові кредити банку 501 Довгострокові кредити банків у націо- нальній валюті
502 Довгострокові кредити банків у інозем-ній валюті
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 Відстрочені довгострокові кредити банків у іноземній валюті
93 93 Фінансування капітальних вкладень   422 Інший вкладений капітал
94 94 Фінансування формування основного стада   422 Інший вкладений капітал
95 95 Інші позикові кошти 1. Короткострокові позикові кошти 607 Інші короткострокові позики1
2. Довгострокові позикові кошти 505 Інші довгострокові позики в національ-ній валюті
3. Відстрочені платежі до бюджету та державних позабюджетних фондів 55 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
4. Кредитування податку на додану вартість 506 Інші довгострокові зобов'язання
5. Приватизаційні папери 607 Інші короткострокові позики1
6. Орендний кредит 532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів
96 96 Цільове фінансування і цільові надходження   48 Цільове фінансування і цільові надходження
97 97 Позики банку для працівників та службовців 505 Інші довгострокові позики в національ-ній валюті
607 Інші короткострокові позики1
98 98 Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
99 99 Заборгованість за майно в оренді 1. Заборгованість за майно в оренді 53 Довгострокові зобов'язання з оренди
2. Зобов'язання за фінансовою орендою 53 Довгострокові зобов'язання з оренди
3. Заборгованість за орендний кредит 53 Довгострокові зобов'язання з оренди
607 Інші короткострокові позики1
Позабалансові рахунки    
100 001 Орендовані основні засоби   01 Орендовані необоротні активи
101 002 Товарноматеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання 022 Матеріали, прийняті для переробки
023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
024 Товари, прийняті на комісію
102 003 Обладнання, прийняте для монтажу   021 Устаткування, прийняте для монтжу
103 004 Бланки суворої звітності   08 Бланки суворого обліку
104 005 Списана на збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів   071 Списана дебіторська заборгованість
105 006 Забезпечення зобов'язань та платежів 1. Забезпечення отримані 06 Гарантії та забезпечення отримані
2. Забезпечення видані 05 Гарантії та забезпечення надані
3. Зобов'язання за майном довірителя 025 Майно в довірчому управлінні
106 007 Зобов'язання за приватизаційними паперами   05 Гарантії та забезпечення надані

Примітки:

* План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій і Інструкцію з його використання надруковано в "Дебеті-Кредиті" №4/2000.

1Такий субрахунок введено на підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

2 На підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" вартість закінченого ремонту основних засобів визнається витратами підприємства. Такий субрахунок введено на підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

3На підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій підприємством може бути введено субрахунок 286 "Куповані вироби".

4Після оплати вартості відвантаженої до 11 серпня 1997 року продукції (товарів, робіт, послуг) на суму оплати дебетується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" у кореспонденції з кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації". Одночасно кредитується субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами у кореспонденції з дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації", а суб'єктами малого підприємництва та іншими організаціями, які не здійснюють комерційної діяльності та ведуть облік витрат лише на рахунках класу 8 "Витрати за елементами", - у кореспонденції з дебетом рахунка 79 "Фінансові результати".

5 Сума коштів на рахунках у банках, використання яких, як очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема на рахунках Зовнішекономбанку колишнього СРСР.

6Такий субрахунок введено на підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua