Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

6. Щодо внеску до статутного фонду

Лист ДПАУ від 20.12.99 р. №7236/6/15-0216


СУТТЄВО

Вартість інвестицій, вартість коштів або майна, що повертаються після ліквідації підприємства або припинення договору про спільну діяльність, не включається до валового доходу.


Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Основні фонди як матеріальні активи, що використовуються у будь-яких операціях, за визначенням п. 1.6 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) відносяться до товарів. Внесок окремих об'єктів основних фондів платника податку до статутного фонду іншої юридичної особи в обмін на її корпоративні права відповідно до п. 1.31 ст. 1 Закону вважається продажем товарів, а корпоративні права, на які здійснюється обмін основних фондів, вважаються відповідною компенсацією. 

Вищезазначені операції з обміну основних фондів на корпоративні права відображаються в податковому обліку платників податків таким чином.

У інвестора в зв'язку з цим:

відповідно до підпункту 8.4.3 статті 8 Закону сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку;

відповідно до підпункту 8.4.4 статті 8 Закону балансова вартість відповідної групи зменшується на суму вартості продажу основних фондів груп 2 і 3. Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

При цьому в разі, якщо вищезазначений внесок основних фондів здійснюється до статутного фонду особи, яка в результаті здійснення вказаної господарської операції стає підконтрольною інвестору згідно з п. 1.26 ст. 1 Закону, тобто інвестор набуває права володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника податку, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків від статутного фонду платника податку, то виручка від такого продажу в податковому обліку визначається з урахуванням особливостей оподаткування операцій з пов'язаними особами, встановлених п. 7.4 ст. 7 Закону, тобто із застосуванням звичайної ціни.

1У особи, що одержує основні фонди в обмін на емітовані нею корпоративні права, відбувається операція, яка згідно з підпунктом 1.28.2 ст. 1 Закону вважається прямою інвестицією. У зв'язку з цим відповідно до підпункту 4.2.5 статті 4 Закону вартість основних фондів, що надходять у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не включаються до складу його валового доходу. При цьому відповідно до підпункту 8.4.1 статті 8 Закону балансова вартість відповідної групи основних фондів, що обліковані у складі основних фондів такої особи, збільшується на суму вартості придбання основних фондів, яка дорівнює вартості корпоративних прав, придбаних інвестором. Така вартість також збільшується з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість. Витрати, понесені покупцем основних фондів на їх придбання, амортизуються в порядку, визначеному ст. 8 Закону.

2Відповідно до підпункту 4.2.12 статті 4 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) не включаються до складу валового доходу кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв).

Таким чином, у разі якщо кошти або майно повертаються Всеукраїнській спілці автомобілістів як власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою - підприємством, створеним Всеукраїнською спілкою автомобілістів, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв), то вартість такого майна або коштів не включається до складу валових доходів Всеукраїнської спілки автомобілістів та підприємства, що ліквідується.

Роз'яснення щодо сплати податку на додану вартість при передачі майна у разі ліквідації підприємств - платників податку на додану вартість надані листом Державної податкової адміністрації України від 03.07.98 р. №7979/10/16-1201.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Внесок у спільну діяльність обкладається ПДВ (див. "Дебет-Кредит" №8/2000).

2До валового доходу не включаються кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав після повної ліквідації юридичної особи або після закінчення договору про спільну діяльність.

 

© 2000
"Дебет-Кредит"