Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО

Затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 1999 р. №268

Чинний з 01.01.2000 р.

1. Трансформація балансу

2. Трансформація Звіту про фінансові результати

3. Складання Звіту про власний капітал

4. Складання Звіту про рух грошових коштів


1. Трансформація балансу

1Нижче наведені порівняння структур діючого звіту та звіту, який відповідає вимогам ПБО-2 "Баланс".
Річна звітність за 1999 рік Річна звітність згідно з ПБО-2
Баланс Баланс

Актив

Пасив

Необоротні активи

Власний капітал

Оборотні активи

Забезпечення наступних витрат та платежів

Витрати майбутніх періодів

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Доходи майбутніх періодів

Баланс

Актив

Пасив

Необоротні активи

Власний капітал

Оборотні активи

Забезпечення наступних витрат та платежів

Витрати майбутніх періодів

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Доходи майбутніх періодів

Трансформація розділу I активу балансу

Основні засоби

Для здійснення трансформації основних засобів (далі - ОЗ) необхідно зробити такі кроки.

21. Провести аналіз ОЗ на відповідність визначенню та критеріям визнання за ПБО-7. Якщо ОЗ не відповідають вимогам ПБО-7, їх не включають до складу ОЗ. ОЗ, які не придатні до використання, застарілі, необхідно списати з балансу і визнати як збитки. Якщо непридатні до використання ОЗ були на балансі підприємства, їх необхідно списати на нерозподілений прибуток попередніх періодів. ОЗ, які стали непридатними для використання в поточному звітному періоді, слід списати на інші витрати поточного періоду. Знос, накопичений по ОЗ, також списується на відповідну статтю.

2. Перевірити, чи не знаходиться на рахунку 02 накопичена амортизація, яка відноситься до реалізованих ОЗ. Необхідно відкоригувати фінансові результати від реалізації ОЗ того періоду, у якому ОЗ були реалізовані.

3. Зробити переоцінку ОЗ. У разі переоцінки ОЗ визнаються збитки, пов'язані зі зменшенням вартості ОЗ; прибутки, пов'язані зі збільшенням вартості, не визнаються.

Якщо балансова вартість ОЗ збільшується в результаті переоцінки, збільшення відображається за кредитом рахунка "Інший додатковий капітал". Збільшення від переоцінки визнається як прибуток, якщо воно сторнує зниження від попередніх переоцінок щодо того самого активу.

Якщо балансова вартість ОЗ зменшується в результаті переоцінки, зменшення визнається як витрати. Зменшення відображається за рахунком "Інший додатковий капітал", якщо це зменшення не перевищує суми дооцінки цього активу.

Суму накопиченого зносу на дату переоцінки необхідно перерахувати пропорційно зміні вартості ОЗ. Сума зміни зносу відображається за тією самою статтею, що й зміна вартості ОЗ.

4. Розподілити ОЗ на виробничі та невиробничі (ця інформація надається в примітках).

У примітках до фінансової звітності необхідно надати інформацію щодо кожної групи ОЗ, залишкової вартості на початок і на кінець звітного періоду, а також розкрити рух ОЗ та нарахування амортизації. Додатково слід розкрити вартість ОЗ, які вибули з використання та утримуються для продажу.

Основні засоби (010) Звіт про фінансові результати
Інші витрати (160)
Баланс
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) (Власний капітал)
Інший додатковий капітал (330) (Власний капітал)
Основні засоби (30) (Необоротні активи)

Нематеріальні активи

Для здійснення трансформації нематеріальних активів (далі - НА) необхідно зробити такі кроки.

31. Зробити перекласифікацію НА (рахунок 04) відповідно до ПБО-8.Якщо НА не відповідає вимогам Національних стандартів, його вартість необхідно списати за рахунок нерозподіленого прибутку (за умови, що НА знаходився на балансі підприємства на початок звітного періоду), або за рахунок витрат поточного звітного періоду в статті "Інші витрати" (за умови, що НА став непридатним для використання в поточному періоді). Сума накопиченого зносу за цими НА списується на відповідну статтю.

Нематеріальні активи: первісна вартість (022) Баланс
Нематеріальні активи: первісна вартість (011) (Необоротні активи)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток (350) (Власний капітал)
Звіт про фінансові результати
Інші витрати (160)

2. Нарахувати амортизацію за НА, за якими відповідно до законодавства не нараховувалася амортизація: гудвіли, "ноу-хау" тощо. Якщо НА виникли у попередні періоди, амортизацію слід нарахувати за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, якщо в поточному періоді - амортизацію необхідно визнати витратами поточного періоду.

Нематеріальні активи: знос (021) Баланс
Нематеріальні активи: знос (012 (Необоротні активи)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток (350) (Власний капітал)
Звіт про фінансові результати
Інші витрати (160)

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи НА необхідно надати інформацію про їх балансову вартість та суму накопиченої амортизації на початок та кінець звітного періоду та про рух.

Капітальні вкладення та устаткування

Для правильного відображення устаткування у звітності згідно з ПБО необхідно визначити, чи відповідають ці активи ПБО. Для цього слід зробити такі кроки.

Визначити вартість устаткування, непридатного для використання і реалізації. Непридатне для використання устаткування необхідно списати за рахунок нерозподіленого прибутку (якщо визначене устаткування було на балансі підприємства на початок звітного періоду) або за рахунок витрат поточного періоду (стаття "Інші витрати", якщо визначене устаткування було придбане в поточному звітному періоді).

Устаткування, яке призначене для продажу, відобразити у складі запасів.

Устаткування, яке відповідає визначенню ПБО, відображається у статті "Незавершене будівництво".

Незавершені капітальні вкладення (030) -> Незавершене будівництво (020) (Необоротні активи)
Устаткування (035) ->
->
Звіт про фінансові результати
Інші витрати (160)
-> Баланс
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) (Власний капітал)
Запаси: товари (140) (Оборотні активи)

Довгострокові фінансові вкладення

Для здійснення трансформації довгострокових фінансових вкладень (далі - ДФВ) підприємству дуже важливо перевірити їх на відповідність визначенню згідно з ПБО та визначитися, за якою вартістю відображати в балансі довгострокові фінансові інвестиції.

1. Перевірка на відповідність визначенню згідно з ПБО. Під час інвентаризації можливе виявлення ДФВ, які не відповідають вимогам ПБО, тому такі інвестиції мають бути списані. Механізм списання активів детально було розглянуто в попередньому розділі.

2. У балансі ДФВ необхідно розподілити між двома статтями:

довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (25 - 50 % голосів об'єкта інвестування);

інші фінансові інвестиції (менше ніж 25 % голосів).

3. Проведення переоцінки інших фінансових інвестицій, для яких існує активний ринок. Інвестиції, які класифікуються як довгострокові активи, слід відображати у балансі:

- за собівартістю, або

- за сумою переоцінки, або

- у випадку ринкових цінних паперів, що надають право власності, за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю, визначеною на основі інвестиційного портфеля (схем трансформації у цьому випадку в даних Методичних рекомендаціях не наведено).

Збільшення "балансової вартості, яке виникає від переоцінки довгострокових інвестицій, слід відображати у статті "Інший додатковий капітал" розділу "Власний капітал".

Зниження балансової вартості збігається з попереднім збільшенням однієї й тієї самої інвестиції у статті "Інший додатковий капітал". У всіх інших випадках зниження балансової вартості слід визнавати як інші витрати у Звіті про фінансові результати.

У примітках до фінансової звітності необхідно вказати метод оцінки вартості інвестицій, надати інформацію про склад цінних паперів на початок та на кінець звітного періоду.

Довгострокові фінансові вкладення (040) -> Баланс
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (040) (Необоротні активи)
Інші фінансові інвестиції (045) (Необоротні активи)
Інший додатковий капітал (330) (Власний капітал)
Нерозподілений прибуток (350)
Звіт про фінансові результати
Втрати від участі в капіталі (150)
Дохід від участі в капіталі (110)

Інші статті розділу I активу балансу

Для трансформації інших статей розділу I активу необхідно переглянути та проаналізувати склад довгострокової дебіторської заборгованості (далі - ДДЗ) у рядках 050 та 060.

1. Механізм списання безнадійної ДДЗ подібний до механізму списання непридатних активів. А саме: якщо ДДЗ визнається безнадійною в поточному звітному періоді, то вона списується на витрати поточного періоду (стаття "Інші витрати"), а якщо ДДЗ є безнадійною на початок звітного періоду, вона має бути списана за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Довгострокові фінансові вкладення (040) -> Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) (350)
Звіт про фінансовий результат
Інші витрати (160)

2. Якщо ДДЗ має бути погашена протягом одного року після дати балансу, то її слід виключити з розділу I та перенести в розділ "Оборотні активи" трансформованого балансу. Якщо дебіторська заборгованість є довгостроковою, її необхідно визнати як "ДДЗ".

Майно в оренді (050) Довгострокова дебіторська заборгованість (050) (Необоротні активи)
Інша поточна дебіторська заборгованість (210) (Оборотні активи)

Трансформація розділу II активу балансу "Запаси і затрати"

Для трансформації розділу II балансу "Запаси і затрати" необхідно зробити такі кроки.

Запаси

1. Якщо запаси непридатні для використання або для продажу, вони не визнаються активами згідно з ПБО. Перший крок трансформації запасів - це перекласифікація запасів і списання непридатних для використання. Запаси, які не можуть бути використані або продані протягом звітного періоду, слід списати на витрати періоду, у якому вони були визнані непридатними для використання, або на витрати поточного звітного періоду (стаття "Інші операційні витрати"), або на нерозподілений прибуток попередніх періодів.

Виробничі запаси (080)
МШП (100)
Незавершене виробництво (110)
Готова продукція (130)
Товари (140)
Тварини на вирощуванні та відгодівлі (090)
  Баланс
-> Запаси (100 - 140)
(Оборотні активи)
-> Нерозподілений прибуток (350)
(Власний капітал)
  Звіт про прибутки та збитки
-> Інші операційні витрати (090)

42. Запаси необхідно відобразити у фінансовій звітності за нижчою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації згідно з ПБО-9 "Запаси" - це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Якщо вартість, за якою запаси відображені у балансі, вища за чисту вартість реалізації, необхідно зробити переоцінку з відображенням її результатів як витрат поточного періоду (стаття "Інші операційні витрати").

53. Наступним кроком трансформації статей "Незавершене виробництво" та "Готова продукція" є вилучення з їх собівартості адміністративних витрат, витрат на продаж та витрат на відсотки за позиками поточного періоду та відображення цих витрат у відповідних статтях Звіту про фінансові результати.

Витрати поточного періоду, пов'язані з виробництвом, які в українському обліку покриваються за рахунок чистого прибутку та фондів, необхідно включити до собівартості незавершеного виробництва та готової продукції.

Незавершене виробництво (110) -> Баланс
Запаси: Незавершене виробництво (120)
Готова продукція (130)
Звіт про фінансові результати
Адміністративні витрати (070)
Витрати на збут (080)
Фінансові витрати (140)  
 
Використання прибутку
(Д-т 81, 87)

4. Наступним кроком є трансформація статті "Незавершене виробництво", а саме тієї частки, яка відображає виконані етапи по незавершених роботах.

Необхідно перенести залишок за дебетом рахунка 36 "Завершені етапи по незавершених роботах" у розділ поточної дебіторської заборгованості та відкоригувати його на суму отриманих від замовників авансів.

Незавершене виробництво (110) (Д-т 36) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (161)
(Оборотні активи)

5. Усі малоцінні та швидкозношувані активи (далі - МШП) слід перекласифікувати виходячи з однієї з таких ситуацій:

- якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх слід включити до складу основних засобів і амортизувати;

- якщо МШП знаходяться на складі та відповідають вимогам ПБО-9 "Запаси", їх слід визнати запасами;

- якщо МШП уже використовуються і строк їх експлуатації не перевищує одного року, їх залишкову вартість слід визнати витратами того періоду, у якому вони були передані в експлуатацію. Якщо МШП передано в експлуатацію в поточному звітному періоді, їх треба визнати витратами поточного періоду, тип витрат визначається залежно від призначення МШП; якщо МШП було передано в експлуатацію в попередніх періодах - вони списуються на нерозподілені прибутки.

Знос по МПШ необхідно списувати на ті статті, на які списується і первісна вартість МШП.

МШП (100) Баланс
Основні засоби (030) (Необоротні активи)
Запаси (100) (Оборотні активи)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350)
Звіт про фінансові результати
Адміністративні витрати (070)
Витрати на збут (080)
Інші операційні витрати (090)

6. Необхідно проаналізувати склад витрат майбутніх періодів на відповідність вимогам ПБО (механізм списання подібний до кроку 1 "Трансформація розділу II активу балансу").

Витрати майбутніх періодів, які відображаються в активах, необхідно визнати у розділі III балансу "Витрати майбутніх періодів".

Витрати майбутніх періодів (120) Витрати майбутніх періодів (270)
(Витрати майбутніх періодів)

Трансформація розділу III активу балансу "Грошові кошти, розрахунки та інші активи"

Дебіторська заборгованість

Для трансформації дебіторської заборгованості (далі - ДЗ) необхідно зробити декілька послідовних кроків.

1. На тих підприємствах, де є залишки за рахунком 45 "Товари відвантажені", необхідно провести трансформацію рахунка 45, а саме відобразити собівартість відвантажених товарів, робіт та послуг за вартістю продажу. Оскільки сальдо на рахунку виникло ще в 1997 році, усі коригування слід зробити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Товари відвантажені (160) Баланс
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
(Оборотні активи)
Нерозподілені прибутки
(непокритий збиток) (350)

2. Необхідно зробити аналіз складу усієї ДЗ та списати безнадійні борги. Якщо борги були визнані безнадійними в поточному звітному періоді, їх необхідно визнати витратами поточного періоду, якщо вони були безнадійними ще на початок звітного періоду, їх необхідно списати на статтю "Нерозподілений прибуток".

Дебіторська заборгованість (160 - 240) Баланс
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
(160 - 210) (Оборотні активи)
Нерозподілений прибуток
(350) (Власний капітал)
Звіт про фінансовий результат
Інші операційні витрати (090)

3. Для ДЗ за товари, роботи, послуги, яка визнається у складі активів, необхідно нарахувати резерв сумнівних боргів виходячи із статистичних даних минулих звітних періодів (ПБО-10).

Товари відвантажені (160) -> Баланс
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (160)
Резерв сумнівних боргів (162)
(Оборотні активи)
Звіт про фінансові результати
Інші операційні витрати (090)
 
Розрахунки з дебіторами: за товари, роботи, послуги (170, 180)

4. Визнання іншої дебіторської заборгованості та об'єднання статей з несуттєвими сумами.

ДЗ по векселях одержаних (190) -> Векселі одержані (150) (Оборотні активи)
ДЗ з податкових розрахунків (195)
З бюджетом (200)
-> Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом (170)
ДЗ по авансах виданих (220) -> Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (200)
ДЗ з дочірніми підприємствами (230) -> Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (180)
ДЗ з персоналом за іншими операціями (210)
ДЗ з іншими дебіторами (240)
-> Інша поточна дебіторська заборгованість (210)

5. Слід визнати сальдо на рахунку 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей" як нерозподілений прибуток попередніх періодів або, якщо ця стаття звіту виникла у цьому періоді, як інші операційні витрати.

Розрахунки з іншими дебіторами (240) (рахунок 84)   Баланс
-> Нерозподілений прибуток (350) (Власний капітал)
  Звіт про фінансовий результат
-> Інші операційні витрати (090)

Короткострокові фінансові вкладення

Для трансформації короткострокових фінансових вкладень необхідно зробити аналіз їх на відповідність вимогам ПБО. Списання інвестицій, які не можуть бути визнані активами, здійснюється або за рахунок витрат поточного періоду (стаття "Інші витрати"), або за рахунок нерозподіленого прибутку на початок поточного звітного періоду (механізм списання непридатних активів див. крок 1 "Трансформація розділу II активу балансу").

Короткострокові фінансові вкладення, які відповідають вимогам ПБО, необхідно відобразити у статті "Поточні фінансові інвестиції" за ринковою вартістю або за нижчою з двох оцінок - собівартістю чи ринковою вартістю. Збільшення або зменшення балансової вартості необхідно визнати як дохід або витрати поточного періоду.

Короткострокові фінансові вкладення (250) Баланс
Поточні фінансові інвестиції (220) (Оборотні активи)
Нерозподілений прибуток (350) (Власний капітал)
Звіт про фінансові результати
Інші витрати (160)

Грошові кошти

Слід проаналізувати використання та склад рахунків, які відображено у складі статті "Грошові кошти" (рахунки 50, 51, 52, 55, 56), з метою приведення у відповідність з визначенням за ПБО залишків грошових коштів на банківських рахунках та в касі.

З метою складання балансу необхідно розподілити грошові кошти на грошові кошти в національній валюті та грошові кошти в іноземній валюті.

З розділу "Грошові кошти" необхідно вилучити залишки за рахунком 56, субрахунок "Грошові документи", на якому ведеться облік грошових документів, а саме: марки, путівки тощо, - та відобразити їх у складі інших оборотних активів.

Грошові кошти, які підприємство не може використовувати (наприклад, заморожені рахунки у банку), необхідно відобразити у складі необоротних активів.

Грошові кошти (260 - 290) -> Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (230)
Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті (240) (Баланс: "Поточні активи")
Інші оборотні активи (250) (Оборотні активи)
Інші необоротні активи (070) (Необоротні активи)

Використання позикових коштів та інші оборотні активи

Враховуючи використання рахунка 82 "Використання позикових коштів" в українському обліку, необхідно списати залишки за цим рахунком на статтю "Нерозподілений прибуток" на початок звітного періоду.

Використання позикових коштів (300) Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) (350)
(Власний капітал)
Інші оборотні активи (310) Інші оборотні активи (250)

Трансформація розділу I пасиву балансу "Капітал, фонди і резерви"

Трансформація розділу I пасиву балансу здійснюється шляхом послідовного аналізу статей (400 - 490).

Статутний фонд (капітал)

Сума, відображена за статтею "Статутний фонд (капітал)", переноситься до статті "Статутний капітал" трансформованого балансу.

Статутний фонд (капітал) (400)
->
Статутний капітал (300)

Додатковий капітал

Оскільки стаття "Додатковий капітал" (ряд. 405) об'єднує сальдо декількох субрахунків рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", трансформація цієї статті потребує попереднього аналізу.

Залишок емісійного доходу переноситься до статті "Додатковий вкладений капітал" (ряд. 320) трансформованого балансу.

Емісійний дохід (405)
Додатковий вкладений капітал (320)

Залишки фонду індексації балансової вартості майна, фонду індексації вартості незавершеного виробництва та фонду дооцінки товарно-матеріальних цінностей включаються до статті "Інший додатковий капітал" (ряд. 330) трансформованого балансу.

Фонд індексації балансової вартості майна (405) -> Інший додатковий капітал (330)
Фонд індексації вартості незавершеного будівництва (405)
Фонд дооцінки товарно-матеріальних цінностей (405)

Залишок фонду безоплатно одержаного майна на початок року включається до статті "Інший додатковий капітал" (ряд. 330) трансформованого балансу.

Вартість майна, безоплатно одержаного протягом поточного звітного року, включається до складу:

а) інших операційних доходів (ряд. 060) трансформованого звіту про фінансові результати - у частині отриманих оборотних активів;

б) іншого додаткового капіталу (ряд. 330) трансформованого балансу - у частині отриманих необоротних активів.

Фонд безоплатно одержаного майна (405) -> Інший додатковий капітал (330)
  Звіт про фінансові результати
-> Інші операційні доходи (060)

Сума залишків на початок року фонду поповнення власних коштів, фонду використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку і фонду використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів включається до складу нерозподіленого прибутку (на початок року) трансформованого балансу.

Фонд поповнення власних коштів -> Нерозподілений прибуток на початок року (350)
Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку
Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів

Сума залишків фонду коштів соціальної сфери та вартості майна, що не підлягає приватизації, наведених у складі статті "Додатковий капітал", включається до складу відповідних статей трансформованого балансу залежно від рішення щодо об'єктів, які не підлягають приватизації, а саме:

- до статті "Інші довгострокові зобов'язання" (ряд. 470) - у частині майна, що підлягає передачі на баланс іншої юридичної особи через більш ніж 12 місяців від дати балансу;

- до статті "Інші поточні зобов'язання" (ряд. 610) - у частині майна, що підлягає передачі на баланс іншої юридичної особи протягом 12 місяців від дати балансу;

- до статті "Інший додатковий капітал" (ряд. 330) - у частині майна, щодо якого немає рішення про передачу на баланс іншої юридичної особи.

Фонд коштів соціальної сфери -> Інший додатковий капітал (330)
Вартість майна, що не підлягає приватизації Інші довгострокові зобов'язання (470)
Інші поточні зобов'язання (610)

Резервний фонд

Сума резервного фонду переноситься до статті "Резервний капітал" трансформованого балансу.

Резервний фонд (410) -> Резервний капітал (340)

Фінансування капітальних вкладень

У разі наявності сума статті "Фінансування капітальних вкладень" на початок року включається до складу нерозподіленого прибутку у трансформованому балансі.

Фінансування капітальних вкладень (420) -> Нерозподілений прибуток на початок року (350)

Спеціальні фонди і цільове фінансування

Трансформація статті "Спеціальні фонди і цільове фінансування" (ряд. 425) потребує аналізу призначення, джерел створення та напрямків використання залишків коштів відповідних фондів і фінансування, включених до цієї статті.

Пайовий фонд (425) -> Пайовий капітал (310)

Залишки коштів пайового фонду, створеного за рахунок пайових внесків членів спілок (підприємств), переносяться до статті "Пайовий капітал" трансформованого балансу.

Залишок коштів фонду дивідендів, створеного для виплати дивідендів власникам корпоративних прав, включається до статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" трансформованого балансу.

Фонд дивідендів (425) -> Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками (590)

Фонд коштів соціальної сфери та вартість майна, що не підлягає приватизації, включені до статті "Спеціальні фонди і цільове фінансування", трансформуються аналогічно трансформації таких коштів і майна, наведених у складі статті "Додатковий капітал" (ряд. 405) нетрансформованого балансу.

Залишок коштів ФЕС та інших фондів спеціального призначення (які створені на підприємстві відповідно до установчих документів) на початок року додаються до суми нерозподіленого прибутку на початок року.

Відрахування до таких фондів за рахунок прибутку поточного року (дебет рахунка 81 "Використання прибутку") та використання коштів цих фондів протягом поточного року не враховуються при складанні трансформованого балансу. Такі зміни у складі зазначених фондів враховуються при трансформації звіту про фінансові результати. Проте суму коштів ФЕС та інших спеціальних фондів, що надійшла від інших осіб протягом поточного року, слід включити до складу іншого додаткового капіталу трансформованого балансу.

ФЕС та інші фонди спеціального призначення (425) -> Інший додатковий капітал (330)
Нерозподілений прибуток на початок року (350)

Кредитовий залишок коштів цільового фінансування (отриманих з бюджету, позабюджетних фондів та інших джерел) відображається в трансформованій звітності відповідно до цілей та умов такого фінансування.

Сума цільового фінансування, умови якого ще не виконані, наводиться у розділі II трансформованого балансу за статтею "Цільове фінансування".

Сума цільового фінансування поточних операцій, умови якого виконано підприємством, включається до складу: нерозподіленого прибутку (у частині залишку фінансування на початок року); доходу звітного періоду, стаття "Інші операційні доходи" (ряд. 060 трансформованого балансу) (у частині фінансування, яке належить підприємству в поточному році відповідно до розміру виконання ним умов цього фінансування).

Сума цільового фінансування для придбання або створення необоротних активів, умови якого виконано, відображається у складі доходів майбутніх періодів трансформованого балансу. Ця сума підлягає поступовому включенню до складу доходу підприємства за мірою амортизації необоротних активів, придбаних (створених) за рахунок цього фінансування.

Сума дебетового залишку рахунка 96 "Цільове фінансування та цільові надходження" відображається у складі іншої поточної дебіторської заборгованості трансформованого балансу (ряд. 210) з одночасним включенням:

- до складу статті "Нерозподілений прибуток на початок року" трансформованого балансу (якщо ця заборгованість виникла у попередньому році) - зі знаком "-" як витрати, понесені у попередньому році. При цьому зі знаком "+" необхідно включити суму доходу, який належав підприємству в попередньому році відповідно до розміру виконання умов фінансування,

або

- до складу статті "Інші операційні витрати" трансформованого звіту про фінансові результати (якщо ця заборгованість виникла у поточному році) - у сумі виконання умов фінансування. При цьому до статті "Інші операційні доходи" необхідно включити суму доходу, який належить підприємству в поточному році відповідно до розміру виконання умов фінансування.

Цільове фінансування і цільові надходження (425) -> Інша поточна дебіторська заборгованість (210)
Нерозподілений прибуток на початок року (350)
Цільове фінансування (420)
Доходи майбутніх періодів (630)
Звіт про фінансові результати
Інші операційні доходи (060)

Доходи майбутніх періодів (450)  
Доходи майбутніх звітних періодів -> Доходи майбутніх періодів (630)
Майбутні надходження заборгованості
за недостачами, виявленими за минулі роки
-> Нерозподілений прибуток на початок року (350)
Різниця між обліковими та роздрібними цінами за недостачами ТМЦ   Звіт про фінансові результати
Інші операційні доходи (060)
Різниця між купівельною ціною та оціночною вартістю майна -> Інші необоротні активи (070)
Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна  

->

вираховується

Довгострокова дебіторська заборгованість (050)

Інша поточна дебіторська заборгованість (210)

Амортизаційний фонд

У разі наявності залишок амортизаційного фонду включається до статті "Нерозподілений прибуток" трансформованого балансу.

Амортизаційний фонд (440) -> Нерозподілений прибуток на початок року (350)

Доходи майбутніх періодів

Трансформація суми, наведеної за статтею "Доходи майбутніх періодів", здійснюється в такому порядку.

Сума доходів майбутніх звітних періодів переноситься до розділу V пасиву трансформованого балансу.

Суми наступних надходжень заборгованості за недостачами, що виявлені у звітному періоді за минулі роки, і різниця між вартістю товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає, за обліковими цінами і цінами, за якими визначена матеріальна шкода, переносяться до складу:

а) нерозподіленого прибутку на початок року трансформованого балансу (в частині сум, пов'язаних з недостачами минулих років);

б) інших операційних доходів трансформованого звіту про фінансові результати (у частині сум, пов'язаних з недостачами поточного року).

Різниця між купівельною ціною та оціночною вартістю майна розглядається як від'ємний гудвіл і відображається від'ємною сумою у статті "Інші необоротні активи" (ряд. 070) трансформованого балансу.

На суму різниці вартості зданого у фінансову оренду майна зменшується сума відповідної дебіторської заборгованості, раніше перенесеної до трансформованого балансу, а саме:

1) довгострокової дебіторської заборгованості (ряд. 050) - у частині різниці, що відноситься до вартості майна, яка підлягає сплаті орендарем після 12 місяців від дати балансу;

2) іншої поточної дебіторської заборгованості (ряд. 210) - у частині різниці, що відноситься до вартості майна, яка підлягає сплаті орендарем протягом 12 місяців від дати балансу.

У разі наявності у складі доходів майбутніх періодів різниці вартості компенсаційних сертифікатів сума такої різниці списується з одночасним зменшенням вартості зазначених сертифікатів, відображених у складі інших грошових коштів нетрансформованого балансу.

Резерви наступних витрат і платежів

Для трансформації резервів наступних витрат і платежів необхідно встановити їх відповідність визначенню забезпечень наступних витрат і платежів. Забезпечення - це зобов'язання, величина або час погашення яких на дату балансу є невизначеними.

Залишок резервів наступних витрат і платежів на початок року, що не відповідають визначенню забезпечень, слід перенести до складу нерозподіленого прибутку трансформованого балансу.

Залишок резервів наступних витрат і платежів, які відповідають визначенню забезпечень, слід розділити між двома статтями (400, 410) розділу II пасиву трансформованого балансу.

Резерви наступних витрат і платежів (460) Забезпечення виплат персоналу (400)
Інші забезпечення (410)
Нерозподілений прибуток на початок року (350)

Неоплачений капітал

Сума статті "Неоплачений капітал" (ряд. 465) переноситься до аналогічної статті трансформованого балансу (ряд. 360).

Неоплачений капітал (465) Неоплачений капітал (360)

Вилучений капітал

Фактична собівартість викуплених акцій (або часток), наведена у статті "Вилучений капітал", переноситься до аналогічної статті "Вилучений капітал" трансформованого балансу.

Вилучений капітал (470) Вилучений капітал (370)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Для трансформації величини нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) необхідно зробити три послідовні кроки.

1. Коригування нерозподіленого прибутку (збитку) на початок року дорівнює, відповідно, сумі нерозподіленого прибутку на початок року (ряд. 475) або непокритим збиткам минулих років (ряд. 485).

Після цього нерозподілений прибуток (збиток) на початок року коригується на всі суми доходів (прибутків) і витрат (збитків) минулих років, які виникають у процесі трансформації сум статей балансу на початок року.


Нерозподілений прибуток (збиток) на початок року
+
Доходи (прибутки) минулих років
-
Витрати (збитки) минулих років
-
Податок на прибуток минулих років
+ або -
Інші коригування
=
Трансформований нерозподілений прибуток (збиток) на початок року


Трансформований нерозподілений прибуток (збиток) на початок року наводиться у статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" трансформованого балансу (ряд. 350 графи 3).

Статті "Нерозподілений прибуток звітного року" (ряд. 480) і "Збитки звітного року" (ряд. 490) не враховуються в процесі трансформації балансу, оскільки прибуток або збиток поточного року визначається в процесі трансформації Звіту про фінансові результати.

2. Визначення розподіленого чистого прибутку поточного року.

Трансформований розподілений чистий прибуток визначається на підставі даних розділу II Звіту про фінансові результати.


Трансформований розподілений чистий прибуток
=
Відрахування до резервного (страхового) фонду (ряд. 210 ф. №2)
+
Прибуток, використаний на збільшення статутного фонду (ряд. 215 ф. №2)
+
Дивіденди (ряд. 245 ф. №2)


3. Визначення нерозподіленого прибутку (збитку) на кінець року здійснюється після завершення трансформування Звіту про фінансові результати.


Трансформований нерозподілений прибуток (збиток) на початок року
+ (-)
Трансформований чистий прибуток (збиток) звітного року (рядок 220 або 225 трансформованого Звіту про фінансові результати)
-
Трансформований розподілений чистий прибуток
=
Трансформований нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року


Трансформований нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року наводиться у статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" трансформованого балансу (ряд. 350 графи 4).

Трансформація розділу II пасиву балансу "Довгострокові зобов'язання"

У процесі трансформації розділу II "Довгострокові зобов'язання" необхідно зробити ряд кроків:

1. Виключення суми заборгованості, яка не відповідає визначенню зобов'язання згідно з ПБО-2 "Баланс".

Довгострокові зобов'язання, які не будуть погашені (внаслідок відмови кредитора або з інших причин), необхідно списати на:

- нерозподілений прибуток на початок року, якщо вказані зобов'язання виникли у попередніх роках;

- доходи звітного періоду, якщо такі зобов'язання виникли у звітному періоді.

Довгострокові зобов'язання (500 - 540) Баланс
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (ряд. 350 графи 3)
Звіт про фінансові результати
Інші доходи

2. Перенесення до складу поточних зобов'язань суми заборгованості, яка не є довгостроковою.

Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства, та зобов'язання (що не пов'язані з операційним циклом), які повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи від дати балансу, слід перенести до розділу IV пасиву трансформованого балансу "Поточні зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання (500 - 540)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (510)

3. Перегрупування статей довгострокових зобов'язань.

Суми довгострокових зобов'язань слід включити до відповідної статті трансформованого балансу згідно з положеннями ПБО-2 "Баланс".

Кредити банків (500) Довгострокові кредити банку (440)
Позикові кошти (510) Інші довгострокові фінансові зобов'язання (450)
Заборгованість за майно в оренді (515) Інші довгострокові зобов'язання (470)
Реструктуризований борг (520)
Розрахунки за майно (525)
Відстрочена податкова заборгованість (530)
Інші довгострокові зобов'язання (540)

У процесі трансформації слід врахувати, що до складу статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" (ряд. 450) переноситься лише та частина позикових коштів, за якими нараховуються відсотки. Решта позикових коштів (ряд. 510) відображається у статті "Інші довгострокові зобов'язання" трансформованого балансу.

4. Визначення наявності та суми відстрочених податкових зобов'язань.

Сума відстрочених податкових зобов'язань визначається розрахунковим шляхом і дорівнює сумі податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. Для визначення суми відстрочених податкових зобов'язань слід застосовувати МСБО-12 "Податки на прибуток".

Трансформація розділу III пасиву балансу: "Розрахунки та інші короткострокові зобов'язання"

Трансформація розділу III пасиву балансу включає два етапи. На першому етапі короткострокові зобов'язання, які не будуть погашені, слід списати на:

- нерозподілений прибуток на початок року (ряд. 350), якщо такі зобов'язання виникли у попередніх роках;

- доходи звітного періоду, якщо ці зобов'язання виникли у поточному році, зокрема, стаття "Інші операційні доходи" (ряд. 090), якщо зобов'язання пов'язані з операційною діяльністю, або стаття "Інші доходи" (ряд. 160), якщо зобов'язання не пов'язані з операційною діяльністю.

На другому етапі суми статей короткострокових зобов'язань слід включити до відповідних статей трансформованого балансу згідно з положеннями ПБО-2 "Баланс".

Кредит банків (600) Короткострокові кредити банків (500)
Позикові кошти (610)
Кредити та позики, що непогашені в строк (620)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (630 - 640) Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530)
Кредиторська заборгованість з векселів виданих (650) Векселі видані (520)
Кредиторська заборгованість з авансів одержаних (660) Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів (540)
Кредиторська заборгованість з податкових розрахунків (665) Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом (550)
Кредиторська заборгованість з бюджетом (670)
Кредиторська заборгованість з позабюджетних платежів (680) Поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів (560)
Кредиторська заборгованість зі страхування (690) Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування (570)
Кредиторська заборгованість з оплати праці (700) Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці (580)
Кредиторська заборгованість з дочірніми підприємствами (710) Поточні зобов'язання за розрахунками з внутрішніх розрахунків (600)
Кредиторська заборгованість з учасниками (715) Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками (590)
Кредиторська заборгованість з іншими кредиторами (720) Інші поточні зобов'язання (610)
Інші короткострокові зобов'язання (740) Інші поточні зобов'язання (610)


Примітки:

1Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" див. у "ГК" №49/99.

2Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" наразі ще не затверджено.

3Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" надруковано в "ГК" №49/99.

4Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" надруковано в "ГК" №47/99.

5Консультацію щодо списання запасів див. у "Дебеті-Кредиті" №12/2000.


Далі:

2. Трансформація Звіту про фінансові результати

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua