Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

24. Про деякі питання оплати за використання орендованого майна

Лист ДПАУ від 05.01.2000 р. №34/6/15-1116


СУТТЄВО

Витрати, пов'язані з експлуатацією об'єкта лізингу (оренди), зобов'язаний нести лізингоотримувач. Ці витрати не можуть бути включеними до складу лізингової (орендної) плати. Витрати на експертну оцінку орендованого майна обліковуються як нематеріальний актив.


Державна податкова адміністрація України про деякі питання оплати за використання орендованого майна повідомляє.

1. Підпунктом 1.18.1 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено, що оперативний лізинг (оренда) - це господарська операція фізичної чи юридичної особи, яка передбачає передання орендарю права користування основними фондами на термін, що не перевищує терміну їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення терміну дії лізингової (орендної) угоди.

Основні фонди, передані в оперативний лізинг, залишаються в складі основних фондів орендодавця.

Стосунки орендодавця й орендаря регулюються статтями 256 - 277 Цивільного кодексу Української РСР (далі - Кодекс), Законом України "Про оренду державного і комунального майна" (далі - Закон), іншими нормативно-правовими актами.

При цьому, відповідно до пункту 3 статті 1 Закону, оренда майна інших форм власності (колективної, приватної) може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством і договором оренди.

Статтею 256 Кодексу передбачено, що майно в оренду передається за плату.

Таким чином, орендна операція передбачає передання права користування окремими інвентарними об'єктами основних фондів іншому суб'єкту (орендарю) на платній основі й на визначений термін.

1Під час розрахунку розміру орендної плати за орендоване майно колективної (приватної) форми власності, якщо інше не передбачено договором оренди, необхідно керуватися Законом та Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. №786 (зі змінами і доповненнями) на підставі пункту 2 статті 19 Закону.

Відповідно до пункту 3 вищезазначеної Методики, до орендної плати не включаються плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати орендодавець, і витрати на утримання орендованого майна. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

З урахуванням наведеного чинним законодавством не передбачено встановлення обмежень у визначенні розміру плати за оренду майна колективної, приватної форм власності.

Щодо включення до валових витрат вартості комунальних послуг повідомляємо, що пунктом 2 статті 15 Закону України "Про лізинг" встановлено, що при оперативному лізингу всі витрати на утримання об'єкта лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією і відновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу.

Тобто витрати, пов'язані з експлуатацією об'єкта лізингу, зокрема комунальні платежі, згідно з вищезазначеною нормою зобов'язаний нести лізингоотримувач, тому вони не можуть буть включені до складу лізингових платежів.

Для включення їх до складу валових витрат орендаря необхідно, щоб їх сума, згідно з підпунктом 5.3.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підтверджувалася відповідними розрахунками, платіжними й іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку, тобто у разі самостійної сплати орендарем житлово-комунальним підприємствам платежів згідно з показниками приладів обліку відповідно до договорів про надання таких послуг.

Самостійна оплата орендарями комунальних послуг має своїм юридичним результатом захищеність їх прав на використання цих послуг навіть в разі, коли орендодавець може бути відключений від системи забезпечення через заборгованість перед комунальними службами.

Разом з тим, враховуючи той факт, що сьогодні існує реальна проблема технічного характеру з встановленням деяких видів лічильників, Державна податкова адміністрація України вважає, що до вирішення цієї проблеми вартість комунальних послуг може бути віднесена орендарями до валових витрат за рахунками орендодавців (узгодженим з орендарями щодо кількості використаних послуг).

Отримані транзитом від орендарів суми включатимуться до валових доходів і валових витрат орендодавця. При цьому до складу валових витрат орендодавця вони включатимуться тільки у разі їх сплати відповідним підприємствам житлово-комунального господарства.

2. Згідно з пунктом 7 Методики, орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, що передається в оренду.

Відповідно до статті 11 Закону, оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

Таким чином, проведення експертної оцінки об'єктів колективної чи приватної форми власності для визначення орендної плати не є обов'язковим.

2Крім того, результати експертної оцінки вартості (звіт про експертну оцінку) об'єкта оренди, згідно з пунктом 1.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", вважаються нематеріальним активом. Зазначений актив відноситься, згідно з пунктом 8 Порядку експертної оцінки нематеріальних активів, затвердженого наказом Фонду державного майна України і Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.95 р. №969/97 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.08.95 р. за №292/828, до об'єктів права інтелектуальної власності (додатково див. пункт 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за №750/4043).

Таким чином, в разі коли платником податку понесені витрати на проведення експертної оцінки, на суму таких витрат збільшується балансова вартість нематеріальних активів, що належать платнику податку. Витрати на проведення зазначеної експертної оцінки амортизують у порядку, встановленому підпунктом 8.3.9 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна надруковано в "Дебеті-Кредиті" №8/2000.

2Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" надруковано в "ГК" №49/99.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua