Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Про втрату чинності та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку

Наказ Мінфіну України від 26.05.2000 р. №115

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 р. за №339/4560
Чинний з 01.07.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

У зв'язку з затвердженням П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", які діятимуть з 1 липня 2000 року, Мінфін скасував власні нормативні акти, які суперечать ним. Змінено порядок інвентаризації цінних паперів.


Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року №1081/99, наказую:

1. Визнати такими, що з 1 липня 2000 року втрачають чинність:

1.1. Наказ Міністерства фінансів України від 25 березня 1994 року №29 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів з питань бухгалтерського обліку" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 квітня 1994 року за №63/272).

1.2. Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 1994 року №65 "Про зміни та доповнення до наказу від 9 серпня 1993 р. №55" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 серпня 1994 року за №183/392).

1.3. Пункти 1 і 2 Наказу Міністерства фінансів України від 10 травня 1995 року №68 "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 травня 1995 року за №138/674).

1.4. Наказ Міністерства фінансів України від 11 червня 1997 року №131 "Про застосування тексту Інструкції" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 1997 року за №278/2082).

1.5. Наказ Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року №10 "Про внесення змін і доповнень до Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року за №64/2504).

1.6. Наказ Міністерства фінансів України від 25 червня 1998 року №138 "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку і звітності" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 1998 року за №438/2878).

1.7. Наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня 1998 року №258 "Про зміни граничної вартості предметів"* (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1998 року за №809/3249).

1.8. Лист Міністерства фінансів України від 12 серпня 1992 року №18-4116 "Про бухгалтерський облік вексельного обігу".

1.9. Лист Міністерства фінансів України від 30 листопада 1992 року №18-4147 "Про бухгалтерський облік бартерних (товарообмінних) операцій".

2. Внести такі зміни і доповнення:

2.1. До Порядку бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності з продукцією українського походження на території України без її вивезення з митної території України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 серпня 1996 року №183 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 вересня 1996 року за №506/1531):

2.1.1. У пункті 1 абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

2.1.2. У пункті 2 слова "діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій" замінити словами і цифрами "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,1 затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №892/4185)".

2.2. До Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за №202/412):

2.2.1. У пункті 1 слова "Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №250" замінити словами "Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.2.2. Підпункт 11.7 пункту 11 викласти в такій редакції:

"11.7. В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів. При інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водойми та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових інвестицій.

Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів їх погашення.

Інвентаризація цінних паперів, переданих підприємством на зберігання спеціальним організаціям (депозитарій, банк), полягає у звірянні залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок спеціальних організацій".

Попередня редакція підпункту 11.7 Інструкції

При інвентаризації основних засобів встановлюється, коли і за чиїм розпорядженням споруджені невраховані об'єкти, виявлені при інвентаризації, за рахунок яких джерел списані затрати на їх спорудження, з відображенням цих відомостей у протоколі засідання інвентаризаційної комісії.

2.2.3. У підпункті 11.10 пункту 11:

у другому абзаці підпункту "а" слова "крім оплати у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства" вилучити;

підпункт "е" доповнити словами "і резерву сумнівних боргів".

2.2.4. У пункті 12 слова "В пояснювальній записці до річного бухгалтерського звіту" замінити словами "У примітках до фінансової звітності".

Заступник міністра В. РЕГУРЕЦЬКИЙ


Примітки:

1План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій див. у "ДК" №4/2000.

*П(С)БО 7 "Основні засоби" див. у "ДК" №23/2000.


Коментар ДК:

З 1 липня вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів визначається підприємством самостійно. Встановлено порядок інвентаризації цінних паперів

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua