Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

28. Типова технологія здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України

Затверджена наказом Державної митної служби України від 13 квітня 2000 р. №212.
Зареєстрована в Мін'юсті України 17 травня 2000 р. за №283/4504
Чинна з 28.05.2000 р.

Коментар "ДК"

1. Загальні положення

1.1. Типову технологію здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України (далі - Типова технологія) розроблено відповідно до статей 9 і 21 Митного кодексу України1 та з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України, уніфікації здійснення митного контролю митними органами України та сприяння зовнішньоекономічній діяльності.

1.2. Товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через пункт пропуску, підлягають митному контролю. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом огляду вантажу й перевірки документів, потрібних для такого контролю, з метою забезпечення дотримання державними органами, суб'єктами ЗЕД установленого порядку переміщення через пункт пропуску товарів та інших предметів.

1.3. Митний контроль здійснюється у формах перевірки документів, потрібних для здійснення митного контролю, митного огляду, переогляду, обліку товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон, передбачених митним законодавством України.

1.4. Обов'язковою умовою для здійснення митного контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів та інших предметів є митне оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються перевізником, експедитором або особою, уповноваженою на декларування. Під час оформлення таких товарів та інших предметів митниця має право здійснювати митний огляд транспортного засобу та його частин, на які не накладено митні забезпечення.

2. Терміни та визначення

У цій Типовій технології нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

увезення в Україну й вивезення з України - фактичне переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів;

транзит через територію України - переміщення товарів та інших предметів під митним контролем територією України між двома або в межах одного пункту пропуску;

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання товарів та інших предметів на митній території України або за її межами з метою, заявленою митниці;

пункт пропуску через державний кордон України - ділянка місцевості або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

зона митного контролю - частина пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях, територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль;

режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в такій зоні, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред'явити до такого контролю товари, транспортні засоби та інші предмети, а також порядок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів за межі зони митного контролю;

суміжні служби - державні служби (інспекції), які контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших видів контролю;

підприємство - українські підприємства, установи та інші організації, а також будь-які іноземні суб'єкти господарської діяльності;

товари - будь-яка переміщувана через державний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності;

предмети - будь-які предмети, що переміщуються через державний кордон України;

перевізник - власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює безпосередньо переміщення вантажу, у тому числі на договірній основі, від місця відправлення до місця призначення;

суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності - будь-які юридичні особи, їх об'єднання чи структурні одиниці, інші суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, зареєстровані як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

транспортні засоби - транспортні засоби, що прибувають на митну територію України, тимчасово на ній перебувають або вибувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу й пасажирів;

товаротранспортні документи - документи, відповідно до яких здійснюється переміщення транспортних засобів, у тому числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску до місця призначення (при ввезенні товарів). До основних документів на транспортний засіб належать лист контролю та свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митним контролем; 2

товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним засобом. До основних товаросупровідних документів, зокрема, належать вантажна митна декларація, товаротранспортна накладна, рахунок-фактура, відвантажувальна специфікація, пакувальний лист тощо.

3. Місце проведення митного контролю

3.1. Митний контроль товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, здійснюється виключно в зонах митного контролю, які визначені митницею та розташування яких погоджено з прикордонними військами. Межі зони митного контролю встановлюються відповідними положеннями про зону митного контролю для кожного окремого пункту пропуску.

3.2. Товари, транспортні засоби та інші предмети перебувають під митним контролем з моменту їх увезення в зону митного контролю. Переміщення товарів та інших предметів у зону митного контролю й за її межі можливе тільки з дозволу уповноваженої посадової особи митниці відповідно до Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Державного митного комітету України від 06.05.95 р. №198, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.05.95 р. за №152/688.

3.3. Митний орган забезпечує дотримання в пункті пропуску режиму зони митного контролю з метою заборони доступу в зону осіб, не причетних до здійснення митного контролю, а також створення умов для роботи й захисту особового складу та майна митних органів.

3.4. Громадяни, які перетинають державний кордон України, представники підприємств, що отримують чи відправляють товари та інші предмети, допускаються в зони митного контролю на підставі дійсних для виїзду/в'їзду документів або документів про відповідні повноваження осіб на отримання/відправлення товарів та інших предметів.

3.5. Не допускається перебування в зоні митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів, митний контроль яких завершено. Старший зміни підрозділу митниці в пункті пропуску несе відповідальність за вжиття заходів до унеможливлення перебування товарів, транспортних засобів та інших предметів, митний контроль яких завершено, у зоні митного контролю.

4. Етапи митного контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів та інших предметів через державний кордон України

4.1. Розподіл посадових осіб підрозділу митниці в пункті пропуску для виконання етапів цієї Типової технології здійснюється згідно з функціональними обов'язками інспекторського складу. Старший зміни несе відповідальність за організацію взаємодії посадових осіб підрозділу митниці при виконанні кожного з етапів митного контролю з урахуванням інфраструктури кожного окремого пункту пропуску.

4.2. Тривалість здійснення митного контролю визначається кожною митницею окремо з урахуванням режиму функціонування пункту пропуску, у якому здійснюється митний контроль, видів транспортного сполучення, категорій поїздок, характеру транспортних перевезень, а також товарів, що переміщуються через державний кордон України. Митниця, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску, здійснює заходи до вдосконалення митного контролю та скорочення часу його проведення.

4.3. За наявності обррунтованих причин посадовою особою підрозділу митниці на кожному з етапів митного контролю може бути відмовлено перевізнику, експедитору або особі, уповноваженій на декларування, у пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів на митну територію України. У разі відмови в пропуску посадовою особою підрозділу митниці в пункті пропуску виписується картка відмови в пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів згідно з Порядком заповнення й використання картки відмови, затвердженим наказом Державної митної служби України від 24.04.99 р. №239, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.99 р. за №300/3593.

4.4. Підставою для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів є подання перевізником, експедитором, особою, уповноваженою на декларування, оригіналів таких документів:3

листа контролю відповідно до встановленого порядку;

свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митними печатками й пломбами;

примірників оформлених вантажних митних декларацій (у встановлених випадках) на переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети;

товаротранспортної накладної;

рахунка-фактури;

відвантажувальної специфікації (у разі потреби);

пакувального листа (у разі потреби);

книжки міжнародного дорожнього перевізника (МДП) (у разі її використання);

дозвільних документів державних органів: сертифікатів, погоджень, висновків, дозволів на переміщення товарів подвійного призначення тощо (у разі потреби).

Передання документів посадовій особі митного підрозділу в пункті пропуску здійснюється перевізником, експедитором, особою, уповноваженою на декларування, згідно з переліком.

4.5. Митний контроль у пункті пропуску здійснюється в чотири етапи, які виконуються в такому порядку.

Перший етап - попередні операції.

Перевізником, експедитором, особою, уповноваженою на декларування, посадовій особі митного підрозділу в пункті пропуску подаються документи на товари, транспортні засоби та інші предмети для їх реєстрації, після завершення якої на товаросупровідних і товаротранспортних документах проставляються відбитки штампа "Під митним контролем". Здійснюються перевірка комплектності поданих документів, загальний огляд транспортного засобу, перевіряються цілісність тенту, непошкодженість митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб. У разі потреби старший зміни митного підрозділу в пункті пропуску організовує звірення товаросупровідних і товаротранспортних документів з митним органом суміжної держави.

За наявності в інфраструктурі пункту пропуску вантажних автопортів, терміналів, інших територій митний контроль здійснюється в зонах митного контролю, визначених на цих територіях, з урахуванням етапів митного контролю, передбачених цією Типовою технологією. Переміщення транспортних засобів з вантажами із зони митного контролю безпосередньо в пункті пропуску в зону митного контролю автопорту (термінала) або у зворотному напрямку здійснюється у сформованих колонах під контролем митниці. При цьому начальник митниці має забезпечити умови, які б унеможливлювали підміну товаросупровідних і товаротранспортних документів. Передання документів, транспортних засобів посадовій особі митного підрозділу в автопорту (терміналі) здійснюється перевізником, експедитором, особою, уповноваженою на декларування, згідно з переліком.

При в'їзді транспортного засобу в автопорт та виїзді з автопорту (термінала) старший зміни митного підрозділу в автопорту (термінала) може прийняти рішення про повторний огляд цього транспортного засобу.

Митний контроль незавантажених транспортних засобів проводиться безпосередньо в пункті пропуску без використання автопорту (термінала).

Другий етап - аналіз документів та здійснення митного контролю.

Посадовою особою підрозділу митниці здійснюється перевірка товаросупровідних, товаротранспортних та інших документів, у тому числі дозволів інших державних органів (у разі потреби).

Перевіряється наявність інформації про переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети в центральній базі даних Держмитслужби й проводиться митний контроль.

Рішення про потребу здійснення митного огляду товарів, транспортних засобів та інших предметів, які перебувають під митним контролем, приймає старший зміни митного підрозділу в пункті пропуску з урахуванням попереднього аналізу товаротранспортних, товаросупровідних та інших документів, у тому числі дозволів інших державних органів на переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів, аналізу можливих порушень митних правил або контрабанди згідно з інформацією про переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети. 4Митний огляд завершується оформленням Акта про митний огляд відповідно до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 02.12.99 р. №782, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.99 р. за №913/4206.

Третій етап - здійснення контролю суміжними службами.

Якщо товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через державний кордон України, крім митного, підлягають контролю іншими суміжними службами (ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо), то посадова особа митниці видає примірники потрібних документів для здійснення таких видів контролю перевізнику, експедитору або особі, уповноваженій на декларування.

Переміщення через пункт пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів, що підлягають ветеринарному, фітосанітарному, екологічному та іншим видам контролю, завершується у разі позитивних висновків служб, що здійснюють ці види контролю. Результати такого контролю відображаються у вигляді відміток державних інспекторів цих служб на товаросупровідних та товаротранспортних документах.

У разі відмови в пропуску через державний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів у зв'язку з непроходженням контролю суміжних служб відмову складає відповідна контрольна державна служба (інспекція).

Четвертий етап - завершення митного контролю.

Після завершення контролю суміжні служби здійснюють нарахування митних та інших платежів, що підлягають сплаті в пункті пропуску.

За відсутності зауважень при митному оформленні вирішується питання пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів на митну територію України. Здійснюється реєстрація документів у відповідних журналах реєстрації та занесення відомостей про пропущені на митну територію України або за її межі товари, транспортні засоби та інші предмети до центральної бази даних Держмитслужби.

Завершується оформлення документів проставленням на них відбитків особистого митного забезпечення. У разі потреби начальником зміни може бути прийняте рішення про повторний огляд. Після завершення повторного огляду накладаються пломби. У встановлених випадках оформлюються документи контролю за доставкою товарів, транспортних засобів та інших предметів у митниці призначення. Документи повертаються перевізнику, експедитору, особі, уповноваженій на декларування, під особистий підпис у журналі реєстрації.

5. Особливості здійснення митного контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів та інших предметів залежно від напрямку їх переміщення через державний кордон України

5.1. Увезення товарів на митну територію України

На 2-му етапі уповноваженою посадовою особою підрозділу митниці здійснюється запит до центральної бази даних Держмитслужби за номером акцизної (попередньої) декларації та (або) попереднього повідомлення (крім випадків, передбачених чинним законодавством). У разі наявності електронної копії акцизної (попередньої) декларації та (або) попереднього повідомлення здійснюється перевірка відповідності даних, що містяться в товаротранспортних, товаросупровідних документах, відомостям, зазначеним в електронній копії. Друкується примірник відповідної акцизної (попередньої) декларації та (або) попереднього повідомлення з проставленням відбитка штампа "Під митним контролем".

На 4-му етапі після прийняття рішення про можливість пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів на митну територію України уповноваженою посадовою особою підрозділу митниці до центральної бази даних Держмитслужби заносяться відповідні відомості про товари, транспортні засоби, інші предмети, перевізника тощо.

5.2. Вивезення товарів за межі митної території України

Підставою для вивезення товарів, транспортних засобів та інших предметів за межі митної території України є подання митному органу в пункті пропуску відповідних примірників вантажної митної декларації з відмітками про завершення митного оформлення в митниці відправлення.

На 1-му етапі примірники вантажних митних декларацій надаються разом з іншими документами.

На 2-му етапі перевіряється наявність інформації про переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети в центральній базі даних Держмитслужби.

Додатково здійснюється перевірка відповідності даних, що містяться в поданих товаросупровідних, товаротранспортних та інших документах, до даних у центральній базі даних Держмитслужби.

На 4-му етапі після прийняття рішення про можливість пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України уповноваженою посадовою особою підрозділу митниці до центральної бази даних Держмитслужби заносяться відповідні відомості про товари, транспортні засоби, інші предмети, перевізника тощо. У графі "А" вантажної митної декларації додатково проставляється відбиток особистої номерної печатки. 5Примірник вантажної митної декларації, відповідно до порядку, установленого чинним митним законодавством, вилучається для подальшого зберігання в справах митниці.

5.3. Переміщення товарів транзитом через митну територію України

Митний контроль таких товарів, транспортних засобів та інших предметів здійснюється згідно з цією Типовою технологією з урахуванням вимог наказу Державної митної служби України від 30.12.98 р. №828 "Про затвердження Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.99 р. за №32/3325.

6. Прикінцеві положення

6.1. Керівник митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску, несе відповідальність за внесення достовірної інформації до центральної бази даних Держмитслужби щодо можливості пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів на митну територію України та за її межі, а також інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізників, експедиторів, осіб, уповноважених на декларування, щодо основних нормативних актів, що регулюють переміщення товарів та інших предметів через державний кордон України, правил проходження митного контролю.

6.2. У справах митниці залишаються оригінали документів, що були підставою для пропуску вантажу на митну територію України (товаротранспортних, товаросупровідних документів, відривних аркушів книжок МДП тощо). У разі неможливості вилучення оригіналів документів у справах митниці залишаються їх ксерокопії, завірені відбитком особистої номерної печатки інспектора, що здійснював митний контроль.

6.3. Відповідальність за дотримання вимог цієї Типової технології несе керівник митного підрозділу в пункті пропуску.

Начальник управління організації митного контролю Ю. ДЬОМІН


Примітки:

1Відповідно до статті 21 Митного кодексу, товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем.

2До основних документів на транспортний засіб в ЗЕД належать лист контролю та свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митним контролем.

3У разі відмови в пропуску через кордон виписується картка відмови в пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів.

4Митний огляд завершується оформленням Акта про митний огляд.

5При вивезенні товарів у графі "А" ВМД проставляється відбиток особистої номерної печатки митника.


Коментар ДК:

Типова технологія здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua