Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян

Закон України від 11.05.2000 р. №1712-III

Затверджені наказом ДПА України від 28.04.2000 р. №222. Зареєстровані у Мін'юсті України 29.05.2000 р. за №317/4538
Чинні з 09.06.2000 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

До 1 січня 2001 року скасовано відшкодування ПДВ у разі проведення бартерних операцій в зовнішньоекономічній діяльності, відновлено деякі пільги щодо оплати комунальних послуг для нагороджених громадян. Зі складу доходів спеціального фонду виключено аеронавігаційний збір.


1. У пункті 5:

1) в абзаці другому підпункту 5.1 слова "допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних осіб або фізичних осіб1" замінити словами "допомога на поховання, яка надається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, у тому числі яка надається за рахунок фізичних осіб або за рахунок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими померлий або особа, на утриманні якої знаходився померлий, перебували у трудових відносинах. Сім'єю померлого вважаються: чоловік, дружина, їхні діти й батьки, дідусь, бабуся, брат, сестра, вітчим і мачуха, а також особи, які постійно виховували дитину й утримували її як члена своєї сім'ї, надаючи їй систематичну матеріальну допомогу, і які здійснили поховання";

2) підпункт 5.1 доповнити новим третім абзацом такого змісту:

"Для оформлення допомоги на поховання подаються заява та довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану, а в разі смерті утриманця, крім того, довідка з місця проживання про перебування його на утриманні";

3) абзац сьомий підпункту 5.4.1 викласти в такій редакції:

"вихідна допомога, що виплачується при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2, 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, - у розмірі середньомісячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 зазначеного Кодексу) - у розмірі двомісячного середнього заробітку; при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 зазначеного Кодексу) - у розмірі тримісячного середнього заробітку. 2 Інші доходи, одержані працівниками внаслідок звільнення, оподатковуються на загальних підставах";

Попередня редакція абзацу сьомого підпункту 5.4.1 Інструкції

вихідна допомога (в розмірі середньомісячного заробітку), що виплачується при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пунктах 3 і 6 статті 36 та пунктах 1, 1-1, 2 і 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, чи внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (стаття 39 зазначеного Кодексу);

4) в абзаці другому підпункту 5.4.2 слова "у межах України" виключити;

5) абзац восьмий підпункту 5.4.2 викласти в такій редакції:

"вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших змивних та знешкоджувальних засобів, що відповідно до чинного законодавства видаються працівникам безоплатно, а також компенсація витрат на їх придбання, якщо встановлений термін їх видачі порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти";

Попередня редакція абзацу восьмого підпункту 5.4.2 Інструкції

компенсаційні суми за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, мило та інші мийні знешкоджувальні засоби у виняткових випадках невидачі їх власником або уповноваженим ним органом;

6) підпункт 5.6 викласти у такій редакції:

"5.6. суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності";

Попередня редакція підпункту 5.6 Інструкції

5.6. суми, одержувані у результаті відчуження майна, що належить громадянам за правом власності, за нотаріальне посвідчення якого сплачується державне мито, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення підприємницької та іншої діяльності з метою одержання доходу;

7) підпункт 5.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зазначені грошові суми не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян у разі підтвердження ними успадкованої чи подарованої суми відповідними документами, в тому числі нотаріально оформленими (свідоцтво про право на спадщину, нотаріально посвідчений договір дарування та інше)";

8) абзац перший підпункту 5.9 викласти в такій редакції:

"5.9. проценти, дисконтні доходи і виграші за облігаціями державних позик, грошовими вкладами, іменними ощадними сертифікатами, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов'язаннями. Проценти, дисконтні доходи і виграші, одержані громадянами в інших випадках, у тому числі за ощадними сертифікатами на пред'явника, оподатковуються на загальних підставах";3

Попередня редакція абзацу першого підпункту 5.9 Інструкції

5.9. виграші за облігаціями державних позик та лотереями, проценти і виграші по вкладах в установах банків, по ощадних сертифікатах та державних казначейських зобов'язаннях.

9) підпункт 5.9 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Доходи, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також у межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Громадяни підтверджують набуття акцій у порядку, передбаченому цим пунктом, шляхом пред'явлення відповідних документів під час подання декларації про доходи, що подається (надсилається) ними по закінченні календарного року. 4У разі надсилання декларації поштою громадянин може разом з нею надіслати копії цих документів";

10) у підпункті 5.11 абзаци третій та п'ятий (приклад 2) вилучити;

11) підпункт 5.20 доповнити: після слів "визначеної Кабінетом Міністрів України)" словами "у розмірах, що не перевищують 12 неоподатковуваних мінімумів на календарний рік"; у кінці речення "Решта доходів, одержаних натурою, включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, виходячи із середньої ціни реалізації з урахуванням податку на додану вартість";

12) в абзаці першому підпункту 5.21 слова "початкової загальної" замінити словами "загальної середньої";

13) абзац третій підпункту 5.21 викласти у такій редакції:

"Вартість навчання, оплачена юридичною особою, з якою громадяни перебувають у трудових відносинах, безпосередньо закладам освіти, не є особистими доходами громадян, якщо навчання пов'язане з професійною підготовкою або перепідготовкою цих громадян за профілем юридичної особи в українських закладах освіти".

Попередня редакція абзацу третього підпункту 5.21 Інструкції

У разі оплати вартості навчання підприємствами, установами, організаціями безпосередньо учбовим закладам на підставі укладених договорів (контрактів) про цільову підготовку спеціалістів певного фаху така оплата не є особистими доходами громадян (студентів, гімназистів, семінаристів, курсантів), щодо яких були укладені такі договори (контракти), незалежно від стану трудових відносин цих громадян із платниками коштів за їх навчання;

2. Пункт 5 доповнити підпунктами 5.23 - 5.29 такого змісту:

"5.23. суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру та ганчір'я). Доходи, одержувані громадянами за здачу іншої вторинної сировини та побутового брухту, оподатковуються у порядку, передбаченому в пункті 14 цієї Інструкції;5

5.24. державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, що призначаються відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1996 року №128 "Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури";

5.25. Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Т. Шевченка, Державні премії України з архітектури;

5.26. суми грошової допомоги, що надається сім'ям військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (пропали безвісти) або померли під час виконання обов'язків військової служби, а також службових обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

5.27. одноразові грошові виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію, що виплачуються відповідно до статті 15 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", та суми грошової допомоги, що виплачується відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про державну службу";

5.28. суми одноразової допомоги, виплачуваної громадянам України за рішенням Швейцарського фонду допомоги жертвам Холокосту;

5.29. кошти, внесені фізичними та юридичними особами на пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", та кошти, що, відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними у період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знято вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу).6

Підставою для виключення таких внесків із сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем роботи є письмова заява працівника до бухгалтерії підприємства, установи, організації з проханням спрямувати частину заробітку на зазначені цілі. Підставою для виключення таких внесків із сукупного оподатковуваного доходу громадян, які подають декларації, є виданий відділенням банку або відділенням зв'язку відповідний документ, що підтверджує внесення або перерахування коштів на пенсійні рахунки".

3. У підпункті 6.1 та в абзаці першому підпункту 6.2 слова "розміру мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум)" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму" та в абзаці четвертому підпункту 6.2 слова "в розмірі мінімальної місячної заробітної плати" вилучити.

4. У підпункті 6.3 слова "2) інвалідів війни 1 групи. Підставою для надання пільги є "Посвідчення інваліда" вилучити.

5. У підпункті 6.4 слова "1) учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів. Пільга надається на підставі "Посвідчення учасника війни" або "Партизанського квитка"; 2) військовослужбовців і призваних на навчальні, перевірочні збори військовозобов'язаних, які проходили службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велися бойові дії. Пільга надається на підставі "Свідоцтва про право на пільги" та довідки районного (міського) військового комісаріату" вилучити.

6. Підпункт 6.5 викласти в такій редакції:

"6.5. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, в учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Підставою для надання пільги є "Посвідчення учасника бойових дій", "Посвідчення інваліда війни - інвалід", "Посвідчення учасника війни", "Посвідчення члена сім'ї загиблого"

Попередня редакція підпункту 6.5 Інструкції

6.5. Кабінет Міністрів України постановами може надавати додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян.

7. У підпункті 6.4, пунктах 9 та 12 слова "пунктів 6.1, 6.2 і 6.3", "у пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4", "у пунктах 6.2, 6.3 і 6.4" замінити словами "пунктів 6.1, 6.2, 6.3, 6.5", "у пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5", "у пунктах 6.2, 6.3, 6.4, 6.5" відповідно.

8. У підпункті 7.1:

1) в абзаці першому шкалу ставок викласти в такій редакції:
Місячний сукупний оподатковуваний дохід (у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та розміри податку7
З доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму не оподатковується
З доходу в розмірі від одного неоподатковуваного мінімуму + 1 грн до 5 неоподатковуваних мінімумів 10 відсотків від суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму
З доходу в розмірі від 5 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн до 10 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів + 15 відсотків від суми, що перевищує дохід у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів
З доходу в розмірі від 10 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн до 60 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів + 20 відсотків від суми, що перевищує дохід у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів
З доходу в розмірі від 60 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн до 100 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів + 30 відсотків від суми, що перевищує дохід у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів
З доходу в розмірі понад 100 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів + 40 відсотків від суми, що перевищує дохід у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів

2) в абзаці другому слова "мінімального розміру заробітної плати (умовно 4600 крб)" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму (17 грн)" та викласти шкалу ставок у такій редакції:
Місячний сукупний оподатковуваний дохід8 (у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та розміри податку
до 17 грн включно не оподатковується
від 17 грн до 85 грн 10% суми, що перевищує 17 грн
від 86 грн до 170 грн 6,8 грн + 15% суми, що перевищує дохід 85 грн
від 171 грн до 1020 грн 19,55 грн + 20% суми, що перевищує дохід 170 грн
від 1021 грн до 1700 грн 189,55 грн + 30% суми, що перевищує дохід 1020 грн
від 1701 грн і вище 393,55 грн + 40% суми, що перевищує дохід 1700 грн

3) приклади 1 та 2 викласти в такій редакції:

"Приклад 1. Розмір одержаного місячного сукупного доходу становить 75 грн. Прибутковий податок обчислюється з 58 грн, тобто не враховується неоподатковуваний мінімум (75 грн - 17 грн).

Приклад 2. Розмір місячного сукупного доходу - 150 грн. У цьому разі прибутковий податок визначається в сумі 6,8 грн + 15% з 65 грн, тобто із суми, що перевищує 85 грн. Таким чином, сума податку з 150 грн становить 16 грн 55 коп.".

9. В абзаці третьому підпункту 7.2 шкалу ставок викласти в такій редакції:
Місячний сукупний оподатковуваний дохід (у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та розміри податку
від 1 грн до 85 грн 20% із суми доходу
від 86 грн до 170 грн 17 грн + 30% суми, що перевищує дохід 85 грн
від 171 грн до 1020 грн 42,5 грн + 40% суми, що перевищує дохід 170 грн
від 1021 грн до 1700 грн 382,5 грн + 60% суми, що перевищує дохід 1020 грн
від 1701 грн і вище 790,5 грн + 70% суми, що перевищує дохід 1700 грн

10. Підпункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. Заробітна плата та інші доходи працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, оподатковуються прибутковим податком за місцем основної роботи за ставкою 10 відсотків".

11. Доповнити Інструкцію підпунктом 7.5 такого змісту:

"7.5. Для робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, сума прибуткового податку зменшується на 50 відсотків одному з батьків (опікунів, піклувальників)".

12. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані до 1 березня наступного року подати (надіслати) до податкового органу за місцем проживання декларацію за ф. №1. У декларації зазначаються відомості про всі доходи, одержані як за основним, так і за не основним місцем роботи, в тому числі і ті, що відповідно до пункту 5 цієї Інструкції не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Відомості про кожний із видів доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, в декларації зазначаються окремо. Якщо громадянин має право на одержання пільг, то разом з декларацією він може надіслати копії документів, що підтверджують право на одержання пільг, а у разі здійснення купівлі-продажу акцій - також копії документів, що підтверджують витрати громадянина на їх придбання. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за ф. №4, зберігати документи, пов'язані з обчисленням податку, протягом трьох років після закінчення звітного року та пред'являти їх за зверненням податкових органів".

Попередня редакція абзацу другого пункту 12 Інструкції

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за ф. №4.

13. Абзац третій пункту 12 викласти в такій редакції:

"З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок з громадян, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку)".

Попередня редакція абзацу третього пункту 12 Інструкції

З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок з фізичних осіб, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію та платіжним повідомленням або патентом податкової інспекції про сплату авансових платежів прибуткового податку.

14. У пункті 13:

1) абзац перший доповнити словами "в тому числі від приватної нотаріальної та адвокатської діяльності";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств";

3) додати абзаци четвертий, п'ятий та шостий такого змісту:

"При здійсненні операцій з купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, крім набутих у випадках, визначених у пункті 5.9 цієї Інструкції, прибуток у вигляді різниці між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом звітного або попередніх звітному роках, у тому числі витратами, понесеними згідно з пунктом 5.13, включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу за результатами звітного року.

При цьому особою, відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин, який зобов'язаний вести окремий облік доходів з купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав за ф. №4 цієї Інструкції. У джерела виплати доходу прибутковий податок на доходи від продажу акцій не нараховується і не утримується.

9Після закінчення календарного року громадяни, які одержали дохід від продажу акцій та інших корпоративних прав, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про доходи разом з копіями документів, що підтверджують витрати на придбання акцій. Податкові органи на підставі одержаних від громадян декларацій та відомостей, що надійшли від підприємств, установ, організацій про виплачені громадянам суми за куплені у них акції, визначають суму податку, яку належить сплатити громадянину до бюджету за сукупним річним доходом, враховуючи витрати на попереднє придбання акцій і встановлені законодавством пільги (у разі пред'явлення громадянами відповідних документів)".

15. 10Абзац третій підпункту 14.1.1 викласти в такій редакції:

"З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не стягується податок з громадян, які є суб'єктами підприємництва, приватними нотаріусами чи адвокатами, підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (про право на заняття нотаріальною діяльністю, про право на заняття адвокатською діяльністю) та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку)".

16. У додатку 1:

1) слова "крб" та "карбованців" замінити відповідно словами "грн" та "гривень";

2) пункт 2.1 після слова "десяти" доповнити словом "п'ятнадцяти";

3) розділ 2 доповнити пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що підтверджують ці витрати, додаються".

17. У додатку 3:

1) слова "крб" замінити відповідно словами "грн";

2) пункт 2 доповнити підпунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Внески на пенсійні рахунки відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках ________ грн".

18. У додатках 1, 2, 3, 4 та 9 знаки "199_" замінити знаками "200_".

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С. ЛЕКАРЬ


Примітки:

1Не обкладаються прибутковим податком суми в розмірі 3-місячного середнього заробітку, отримані внаслідок порушення власником законодавства про працю, колективного чи трудового договору.

2Закон України від 24.12.99 р. №1356-XIV "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" див. у "ДК" №6/2000.

3Закон України від 23.03.99 р. №539-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" див. у "ГК" №22/99.

4Від прибуткового податку звільнено доходи, отримані громадянами у результаті продажу акцій, отриманих ними в процесі приватизації.

5Закон України від 14.12.99 р. №1288-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" див. у "ДК" №8/2000.

6Закон України від 20.04.2000 р. №1674-III "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" див. у "ДК" №22/2000.

7Ставки прибуткового податку передбачені Указом Президента України від 13.09.94 р. № 519/94 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян".

8Громадяни, які отримували доходи поза місцем основної роботи, повинні зберігати документи, пов'язані з обчисленням прибуткового податку, протягом 3-х років після закінчення звітного року.

9До 1 березня громадяни, які провадили операції з акціями, повинні подати декларацію про доходи разом з документами, що підтверджують витрати на придбання акцій.

10Адвокати та приватні нотаріуси оподатковуються як підприємці.


Коментар ДК:

Громадяни, які отримували доходи поза місцем основної роботи, повинні зберігати документи протягом 3 років після закінчення звітного року. Адвокати та приватні нотаріуси оподатковуються як підприємці

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua