Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Порядок складання декларації про прибуток

15. Щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів

Додаток до рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 07.06.2000 р. №72

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 10-ма відсотками акцій
емітента або номінальних утримувачів цих акцій

Найменування емітента _____________________________________________

Код емітента за ЄДРПОУ _____________________________________________
Найме-
нування юридич-
ної особи - власника
Код за ЄДРПОУ Місцез-
нахо-
дження
Дата внесен-
ня до реєстру (дата внесен-
ня змін до реєстру)
Кількість простих іменних акцій (штук) Кількість привілей-
ованих іменних акцій (штук)
Кількість акцій - усього (штук) Від загальної кількості акцій емітента (%)
"текстове поле" "текстове поле" "текстове поле" "поле "дата" "числове поле в цілих одиницях" "числове поле в цілих одиницях" "числове поле в цілих одиницях" "поле "процент" з двома знаками після коми"

Найме-
нування юридичної особи - номіналь-
ного утриму-
вача
Код за ЄДРПОУ Місце-
знахо-
дження
Дата внесен-
ня до реєстру (дата внесен-
ня змін до реєстру)
Кількість простих іменних акцій (штук) Кількість привілей-
ованих іменних акцій (штук)
Кількість акцій - усього (штук) Від загальної кількості акцій емітента (%)
"текстове поле" "текстове поле" "текстове поле" "поле "дата" "числове поле в цілих одиницях" "числове поле в цілих одиницях" "числове поле в цілих одиницях" "поле "процент" з двома знаками після коми"

П.І.Б. фізичної особи - власника Дата внесення до реєстру (дата внесення змін до реєстру) Кількість простих іменних акцій (штук) Кількість привілей-
ованих іменних акцій (штук)
Кількість акцій - усього (штук) Від загальної кількості акцій емітента (%)
"текстове поле" "поле "дата" "числове поле в цілих одиницях" "числове поле в цілих одиницях" "числове поле в цілих одиницях" "поле "процент" з двома знаками після коми
_____________________
(посада)
_____________________
(підпис)
________________
(П. І. Б. керівника)

"______"___________________ 20__ р. М. П.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua