Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


Коментар ДК:

Підприємцями вже можуть бути і особи без громадянства, і об'єднання юридичних осіб, що діють на умовах угоди про розподіл продукції

Законом України від 08.06.2000 р. №1807-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон) внесено зміни одразу до 18 законів та кодексів щодо приведення їх у відповідність до законодавства про угоди про розподіл продукції.

Щоб створити сприятливі умови для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони шляхом укладання угод про розподіл продукції, внесено зміни до 18 кодексів та законів. Закон України від 14.09.99 р. №1039-XIV  "Про угоди про розподіл продукції" передбачав, що Кабінет Міністрів у місячний строк повинен подати на розгляд Верховної Ради зміни до законодавства, і майже через рік ці зміни набрали вигляду Закону.

Нагадаємо, що, відповідно до угоди про розподіл продукції, одна сторона - Україна - доручає іншій стороні - інвестору - на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з подальшою компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції. 

У зв'язку із змінами у Кодексі законів про працю України (стаття 8) Законом уточнено, що трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також іноземних громадян, які працюють на підприємствах та в установах України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України, а не законодавством сторони працевлаштування, як раніше, та міжнародними договорами України.

Змінами до Митного кодексу України визначено процедуру митного оформлення при ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції. До Митного кодексу вперше введено поняття "матеріальні цінності" - будь-які предмети, товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для виконання угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон України.

Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути й особи без громадянства

Змінами до Закону України від 07.02.91 р. №698-ХII "Про підприємництво" розширено коло суб'єктів підприємницької діяльності. Тепер суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути не лише громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності, але й особи без громадянства, а також об'єднання юридичних осіб, що провадять діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції, при цьому таким об'єднанням не обов'язково реєструватись у державних органах - виконкомах (держадміністраціях).

Законом встановлено, що працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.

У Законі України від 16.04.91 р. №959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" визначено, що режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції. Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції.

Учасники угоди про розподіл продукції звільнені від ввізного мита, акцизного збору та земельного податку

У Законі України від 05.02.92 р. №2097-XII "Про Єдиний митний тариф" внесено доповнення про звільнення від сплати мита призначених для виконання угод про розподіл продукції товарів та інших матеріальних цінностей, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України.

До переліку видів обов'язкового страхування, наведеного у Законі України від 07.03.96 р. №85/96-ВР "Про страхування", додано страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, та страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції.

Щодо акцизного збору, то при вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.

Учасники угоди про розподіл продукції звільнені від сплати земельного податку. Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування у зв'язку з укладенням угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди. У законах України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" та від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зазначено, що ПДВ і податок на прибуток може сплачуватися на умовах, визначених Законом України від 14.09.99 р. №1039-XIV  "Про угоди про розподіл продукції", в тому числі і в натуральному вигляді.

На суб'єктів угод про розподіл продукції не поширюється право Міністерства екології обмежувати або припиняти діяльність підприємств, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про захист навколишнього середовища. Шкода навколишньому середовищу, завдана учасниками угоди про розподіл продукції, відшкодовується згідно зі статтею 29 Закону України від 14.09.99 р. №1039-XIV  "Про угоди про розподіл продукції" в повному обсязі.

Державні інспектори стандартизації та метрології не можуть при виконанні угод про розподіл продукції (якщо це передбачено угодою) забороняти виробництво, випуск (у тому числі з ремонту), зберігання, транспортування, використання (експлуатацію), реалізацію продукції, в тому числі імпортної, та її окремих партій із порушеннями стандартів, норм і правил.

Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.

Таким чином, створені всі передумови для укладання угод про розподіл продукції. Щоправда, в Україні немає переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, який затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та відповідних центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин). Перелік має бути опублікованим в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua