Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

7. Про дату виникнення доходів і витрат приватного підприємця

Лист ДПА України від 05.06.2000 р. №2060/М/15-1116


СУТТЄВО

ДПА України вважає, що датою включення до валових витрат вартості придбаних товарів у приватного підприємця є "перша подія": дата оприбуткування або дата оплати.


Державна податкова адміністрація України щодо визначення доходу від продажу ТМЦ повідомляє.

Відповідно до ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92, оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу.

Цією ж статтею встановлено, що до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон).

Відповідно до п. 1.31 ст. 1 Закону продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки і іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від термінів її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Пунктом 5.1 ст. 5 Закону валові витрати виробництва і обігу визначені як сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.*

Таким чином, якщо продаж товарів не супроводжується компенсацією (оплатою) покупцем їх вартості, такий продаж слід вважати безоплатним наданням товарів в обсязі поставки, що не компенсована набувачем права власності на товари (покупцем), до моменту здійснення покупцем фактичної компенсації (оплати) вартості придбаних ним товарів.

При цьому слід мати на увазі, що п. 11.2 ст. 11 Закону встановлено порядок відображення в податковому обліку валових витрат виходячи із принципу "за подією, що сталася раніше" щодо визначення дати збільшення валових витрат.

Зазначене зумовлено тим, що Законом передбачено два випадки, коли покупцем збільшуються валові витрати на суму вартості придбаних товарів незважаючи на те, що їх вартість ним не компенсована (не оплачена), тобто коли товари придбано покупцем на умовах відстрочення (розстрочення) кінцевого розрахунку. Такими випадками є застосування продавцем механізмів товарного кредитування (підпункт 1.11.2 ст. 1 Закону) або торгівлі у розстрочення (п. 1.12 ст. 1 Закону). У наведених випадках датою збільшення валових витрат покупця є дата оприбуткування платником податку товарів, а датою збільшення валового доходу продавця - дата відвантаження товарів (передача всіх ризиків загибелі або пошкодження товару).

Таким чином, з метою оподаткування прибутковим податком з громадян оподатковуваний дохід визначається шляхом зменшення валового доходу, отриманого від продажу ТМЦ, на суму витрат, пов'язаних з їх придбанням, які згідно із Законом включаються до складу валових витрат виробництва (обігу). Датою включення до складу валових витрат вартості придбаних ТМЦ буде дата оприбуткування платником податку таких ТМЦ (у випадку придбання товарів на умовах товарного кредитування або торгівлі у розстрочення), в усіх інших випадках - дата оплати таких ТМЦ.**

Заступник голови О. ШИТРЯ


Примітки:

*Лист ДПА України від 24.05.2000 р. №7075/7/15-1117 "Щодо визначення валових доходів, валових витрат та об'єкта оподаткування при переході з оподаткування єдиним податком на систему оподаткування податком на прибуток" див. у "ДК" №27/2000.

** Лист класично суперечить сам собі. Достатньо порівняти другий та останній абзаци. Згідно з першим абзацом, а саме відповідно до ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу. Як можна віднести до витрат у цьому разі те, за що не заплачено (нема документів), незрозуміло. Таким чином, "перша подія" у приватного підприємця лише одна - це дата оплати товарно-матеріальних цінностей.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua