Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Про відображення в податковому обліку сум дооцінки ТМЦ

Лист ДПАУ від 29.06.2000 р. №3613/6/15-1116


СУТТЄВО

Сума дооцінки раніше уцінених запасів не повинна перевищувати суму уцінки (попереднього зменшення) таких запасів. Тобто вартість запасів в обліку не може перевищувати їх первісну вартість.


Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Відповідно до п. 24 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",* затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за №751/4044, запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Крім того, пунктом 28 вищевказаного Положення встановлено, що у разі якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.

Таким чином, сума дооцінки раніше уцінених запасів, яка проводиться відповідно до вимог пункту 1.4 Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.06.98 р. №124, не повинна перевищувати суму уцінки (попереднього зменшення) таких запасів.

Тобто вартість запасів в обліку не може перевищувати їх первісну вартість, визначену відповідно до пунктів 9 - 13 вищевказаного Положення.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО
Примітки:

*П(С)БО 9 "Запаси" див. у "ДК" №12/2000 або у спецдодатку до ДК №34/2000 "Нова бухгалтерія - усі нормативні документи про новий бухгалтерський облік".

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua