Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Зміни і доповнення, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. №1388 та від 31.12.93 р. №1094

Затверджені постановою КМУ від 18.08.2000 р. №1276


СУТТЄВО

В реєстраційних документах тепер не зазначатиметься номер двигуна; з 1 жовтня 2000 року, замість доручення запроваджується тимчасовий реєстраційний талон, стає обов'язковою наявність страховки цивільної відповідальності водія, для розміщення на транспортному засобі реклами тепер необхідно отримати дозвіл ДАІ; фактично дозволено ставити на облік транспортні засоби, складені з серійних деталей. За наявності більш ніж 9 автомобілів, що дислокуються в одному населеному пункті, юридичні особи повинні мати автогосподарство.


1. У Правилах державної реєстрації1 та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. №1388:

1) у абзаці першому пункту 8:

після слів "придбання транспортного засобу" доповнити словами "оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін'юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи";

доповнити абзац реченням: "Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з вузлів та агрегатів серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону України "Про дорожній рух";

2) абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:

"11. Транспортні засоби дипломатичних і торговельних представництв, консульських установ іноземних держав та їх персоналу (з числа іноземних громадян), а також іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з чинними міжнародними договорами України, реєструються (перереєстровуються) і знімаються з обліку підрозділами ДАІ за клопотанням Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв";

3) у пункті 13 слова "спеціально уповноважених підприємств, установ та організацій, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій";

4) у пункті 14:

абзац перший після слів "обліковим даним" доповнити словами "перебування в розшуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо органом внутрішніх справ буде встановлено, що ідентифікаційні номери кузова (рами) транспортного засобу підроблені після його викрадення або угону, то в підрозділ ДАІ, який проводив реєстрацію зазначеного транспортного засобу, у місячний термін після повернення його законному власникові органом внутрішніх справ надаються підтверджувальні документи (з додатком відповідних фотографій підроблених ідентифікаційних номерів та висновку експертного дослідження), на підставі яких зазначеним підрозділом ДАІ виноситься аргументований висновок про його подальшу експлуатацію з внесенням відповідних відміток у реєстраційні документи";

5) у пункті 15:

абзац перший доповнити словами "дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв та погодження щодо розміщення реклами відповідно до законодавства" та реченням: "У свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів ідентифікаційний номер двигуна не зазначається";2

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо власник транспортного засобу передав в установленому порядку право користування і (або) розпорядження ним іншій фізичній або юридичній особі, їм видається підрозділами ДАІ тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження. При цьому у графі "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _______ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) серія ____ №_______". Один екземпляр копії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортним засобом, залишається у підрозділі ДАІ";

6) у пункті 16:

доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"серії ІТ - на транспортні засоби іноземних організацій, що забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та представляють державні, недержавні та міжнародні організації, які уклали договір (контракт) з донором (державами, урядами іноземних держав, а також установами, фондами, уповноваженими урядами іноземних держав та міжнародними організаціями, що надають Україні технічну допомогу), згідно з чинними міжнародними договорами України. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є свідоцтво про акредитацію організації, яка забезпечує реалізацію програми (проекту) міжнародної технічної допомоги, видане Мінекономіки".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

7) пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. Реєстрація транспортних засобів за юридичними особами, які мають від 1 до 9 одиниць транспортних засобів включно, проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання. Наявність місця стоянки та зберігання підтверджується договором оренди або іншими документами.

За наявності у юридичної особи більше 9 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство.3 Для його відкриття необхідно мати огороджену територію з місцями для стоянки, зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; призначається керівник автогосподарства та вводяться посади фахівця з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів";

8) у пункті 38:

абзац перший замінити чотирма абзацами такого змісту:

"38. Перереєстрація, реєстрація переобладнаних транспортних засобів, у тому числі самостійно, проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:

свідоцтво або його ксерокопія про погодження конструкції транспортного засобу, видане відповідно до пункту 25 цих Правил на даний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 6, 7, 8 до цих Правил;

акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 9 до цих Правил, виданий лабораторією або технічним (випробувальним) центром, акредитованими в системі УкрСЕПРО, ремонтним або сервісним підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО на послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів;

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 7, 8 до цих Правил, який подається разом з документом про погодження переобладнання транспортного засобу. Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, проводиться з дозволу реєстраційних підрозділів ДАІ".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

абзац восьмий доповнити словами "чи Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС";

доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна здійснюється у разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються";

9) у пункті 41:

абзац третій після слів "правоохоронними органами" доповнити словом "України";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо під час перевірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів за наявною інформацією баз даних розшукуваного транспорту буде встановлено, що транспортний засіб розшукується правоохоронними органами іноземних держав, підрозділ ДАІ вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і передає усі матеріали до відповідного органу внутрішніх справ для проведення розслідування. Підрозділ ДАІ видає власнику тимчасовий реєстраційний талон терміном на 1 рік, у графу "Особливі відмітки" якого вноситься запис "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки".

Після проведення органом внутрішніх справ повної перевірки за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) управлінням Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі за наявності підстав у порядку, встановленому МВС, виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацію транспортного засобу та здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію з внесенням до нього відповідних відміток";

10) Додаток 5 до Правил викласти у новій редакції (додається);

11) Доповнити Правила додатками 7, 8 та 9 (додаються).

2. У Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. №1094:

1) у пункті 2.1:

підпункт "б" доповнити словами "(у разі відсутності у транспортному засобі власника - свідоцтво на право спільної власності)";

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) у разі встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв та розміщення реклами - дозвіл чи погодження, видані Управлінням Державтоінспекції МВС України"; 4

відновити дію підпункту "е", виклавши його у такій редакції:

"е) чинний договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу";5

у примітці до пункту слова "доручення на право користування (або) розпорядження транспортним засобом" замінити словами "тимчасовий реєстраційний талон";

2) у пункті 32.1 підпункт "к" після слів "а також" доповнити словами "розміщення реклами та".


Примітки:

1При реєстрації придбаного автомобіля необхідно надавати документи, що підтверджують його вартість.

2У свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів ідентифікаційний номер двигуна не зазначається.

3За наявності у юридичної особи більш ніж 9 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство.

4З 1 жовтня 2000 року в Україні заборонено водіння автомобілів без наявності страховки цивільної відповідальності водія. Для розміщення реклами на автомобілі з 1 жовтня 2000 року потрібен дозвіл чи погодження, видане ДАІ.

5Постанову Кабінету Міністрів України від 27.05.2000 р. №842 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України", якою запроваджено нові тарифи щодо страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України, див. у "ДК" №24/2000.


Коментар ДК:

З 1 жовтня 2000 року в Україні заборонено водіння автомобілів без наявності страховки цивільної відповідальності водія

Віталій МОСЕЙЧУК

Додаток 5

Вимоги до транспортних засобів, що переобладнуються для перевезення пасажирів

Додаток 7
АКТ приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

Додаток 8
АКТ приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газі

Додаток 9
Акт технічної експертизи про відповідність технічного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua