Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

29. Інструкція щодо заповнення форми №1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"

Затверджена наказом Держкомстату України від 31.07.2000 р. №258.
Зареєстрована в Мін'юсті України 18.08.2000 р. за №524/4745
Чинна з 01.01.2001 р.


СУТТЄВО

З 1 січня 2000 року для всіх підприємств вводиться в дію нова форма державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та інструкція щодо її заповнення. Нова форма статистичної звітності, на відміну від попередньої, побудована на новій формі балансу та звіту про фінансові результати.


Форму №1-Б складають усі підприємства та організації незалежно від підпорядкування та форми власності, які перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами, крім бюджетних установ.

Заповнення форми проводиться на підставі первинних документів, реєстрів синтетичного та аналітичного обліку, фінансової звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку в тисячах гривень (без десяткового знака).

Розділ I "Фінансові результати" заповнюється за перший і другий місяць кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року. Сільськогосподарські підприємства (код за ЗКГНГ - 21000) заповнюють цей розділ тільки за рік.

Рядок 001 "Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування" заповнюється аналогічно рядку 170 форми №2 "Звіт про фінансові результати".

Рядок 002 "Збиток від звичайної діяльності до оподаткування" заповнюється аналогічно рядку 175 форми №2 "Звіт про фінансові результати".

Рядок 003 "Чистий прибуток" заповнюється аналогічно рядку 220 форми №2 "Звіт про фінансові результати".

Рядок 004 "Чистий збиток" заповнюється аналогічно рядку 225 форми №2 "Звіт про фінансові результати".

Розділ II "Дебіторська та кредиторська заборгованість" складається з трьох підрозділів і заповнюється щомісяця.

У рядку 010 відображається загальна сума заборгованості (підрозділ I, рядок 020 + підрозділ II, рядок 100 + підрозділ III, рядок 300).

У підрозділі I наводяться дані щодо заборгованості в розрахунках підприємств у межах України, які виділяються із загальної суми дебіторської і кредиторської заборгованості і заповнюються аналогічно відповідним статтям активу і пасиву балансу. Структура цієї заборгованості поділяється на такі складові:

рядок 030 "За товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю" (рядок 160 активу та рядок 530 пасиву балансу);

рядок 040 "За векселями" (рядок 150 активу та 520 пасиву балансу);

рядок 050 "З бюджетом" (рядок 170 активу та 550 пасиву балансу);

рядок 060 "Із внутрішніх розрахунків" (рядок 200 активу та 600 пасиву балансу);

рядок 070 "Зі страхування" (рядок 570 пасиву балансу);

рядок 080 "З оплати праці" (рядок 580 пасиву балансу);

рядок 090 "Інша поточна заборгованість" (сума рядків 180, 190, 210 активу та 540, 560, 590, 610 пасиву балансу).

У підрозділах II і III відображається заборгованість у розрахунках, що стосується взаємовідносин з країнами - колишніми республіками СРСР та з іншими країнами відповідно.

Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно з умовами та термінами договорів між суб'єктами господарської діяльності та інших розрахунків.

Дані граф 2 і 4 за всіма рядками повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 1 і 3 відповідно.

Начальник управління статистики фінансів І. ЖУК

Форма №1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"

 

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua