Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

Коментар ДК:

ПБО 21 "Вплив змін валютних курсів" запровадило нові методи обліку авансів отриманих та сплачених

За Графіком розробки та впровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 01.12.98 р. №248 відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, прийнятої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. №1706, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" повинен був бути затверджений в березні 2001 року та запроваджений з липня 2001 року.

Проте, нехтуючи тими ПБО, час затвердження та запровадження яких вже настав, а їх ще ніхто в очі не бачив (зокрема - ПБО 17 "Податок на прибуток"), Міністерство фінансів, випереджаючи згаданий Графік на півроку, вирішило затвердити та запровадити ПБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

За своєю структурою ПБО 21 "Вплив змін валютних курсів" складається з двох основних частин:

- операції з іноземною валютою,

- фінансова звітність в іноземних валютах.

Перша, згадана нами, частина застосовується підприємствами при здійсненні обліку операцій, виражених в іноземній валюті (купівля - продаж, кредити тощо).

Друга, згадана нами, частина застосовується підприємствами при переведенні фінансових звітів закордонних господарських одиниць, які включаються до фінансових звітів підприємства, шляхом консолідації, пропорційної консолідації або методом участі в капіталі.

Враховуючи те, що для більшості вітчизняних підприємств гостро стоїть питання виживання в теперішніх економічних умовах всередині країни, а вихід на світові ринки шляхом відкриття за кордоном власних підприємств, представництв чи філій є чимось нереальним, зупинимося саме на першій основній частині ПБО 21, тобто на обліку операцій, виражених в іноземній валюті.

А почнемо з того, на які операції не поширюється ПБО 21. До них, зокрема, відносяться:

- операції хеджування статей з іноземної валюти;

- відображення (перерахунок) показників статей фінансової звітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті.

З другим видом операцій, на які не поширюється ПБО 21, не виникає зайвих запитань, оскільки зрозуміло, що мова йде про ту ж фінансову звітність, але виражену вже не в рідних гривнях, а, наприклад, в не менш рідних доларах США.

Щодо першого виду операцій, на які не поширюється ПБО 21, то тут вживається дещо незвичний для більшості бухгалтерів термін "хеджування". Але не хвилюйтеся: якщо ви не знаєте що це таке, то ви цього хеджування напевно не робите.

Допитливі та наполегливі для розуміння цього терміна можуть звернутись до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 р. №388 (із внесеними змінами), та до МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання".

Решті пояснюємо, що "хеджування" - це термін, який використовується у банківській, біржовій та комерційній практиці для позначення різних методів страхування ризику. Наприклад, у вузькому значенні слова: для позначення страхування валютного ризику шляхом створення зустрічних вимог і зобов'язань в іноземній валюті. Найпоширенішим видом хеджування є укладення строкових валютних угод.

На які ж операції поширюється розділ "Операції в іноземній валюті" ПБО 21?

На найпоширеніші в бухгалтерській практиці, а саме:

- отримання або видачу кредитів в іноземній валюті,

- отримання або видачу авансу нерезиденту в іноземній валюті,

- бартерні контракти з нерезидентами, виражені в іноземній валюті.

Тепер за порядком.

Щодо кредитів, отриманих від нерезидента в іноземній валюті, то тут нічого не змінилось. Оскільки суми таких кредитів будуть, відповідно до ПБО 21, включені до монетарних статей балансу підприємства, то на кожну дату балансу такі суми відображатимуться з використанням валютного курсу на дату балансу, тобто так, як і зараз.

Курсові різниці, визначені за такими сумами на дату балансу, відображатимуться у складі інших операційних доходів або витрат залежно від того, чи видали ви кредит, чи отримали та залежно від падіння чи зростання курсу національної валюти по відношенню до відповідної іноземної валюти.

А от за авансами отриманими або виданими облік розрахунків в іноземній валюті відрізнятиметься суттєво.

Найбільша відмінність полягатиме в таких двох речах:

- суми виданих авансів в рахунок придбання (отримання) товарів (робіт, послуг) включатимуться до складу вартості придбаних (отриманих) товарів (робіт, послуг) не за курсом на момент такого придбання (отримання), а за курсом на момент перерахування авансів;

- суми отриманих авансів в рахунок майбутнього відвантаження (надання) товарів (робіт послуг) включатимуться до складу доходу звітного періоду, коли буде здійснене таке відвантаження (надання), не за курсом на момент відвантаження (надання), а за курсом на момент отримання авансів.

У бартерних контрактах, вартість яких визначена в іноземній валюті та виконання яких передбачає обмін активів (робіт, послуг) операційної та неопераційної діяльності, різниця між сумою зобов'язання, що виникло на дату одержання (визнання) за бартерними контрактами активів (робіт, послуг), та сумою дебіторської заборгованості за передані за бартерними контрактами активи (роботи, послуги), що виникла на дату визнання доходу, включається до складу інших доходів (витрат).

При цьому, на нашу думку, цю норму слід застосовувати незалежно від того, в якій послідовності виникають зобов'язання та дебіторська заборгованість.

Роман БІЛИК, аудитор, керівник консалтингової групи "ДК"

P. S. Докладніший аналіз ПБО 21 "Вплив змін валютних курсів" буде вміщено в найближчих числах "ДК".

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua