Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#52 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Зміни і доповнення до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Коментар ДК:

Мінфін виправляє помилки та вносить суттєві доповнення майже у всі стандарти

Стає вже традицією, що напередодні складання підприємцями фінансової звітності Мінфін вносить чергові зміни до національних стандартів. Але почекайте обурюватися - цього разу зміни мають досить принциповий характер і знімають деякі непорозуміння, на які вже звернули увагу бухгалтери.

Внесено зміни до 15 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 10 "Дебіторська заборгованість", 11 "Зобов'язання", 12 "Фінансові інвестиції", 14 "Оренда", 16 "Витрати", 20 "Консолідована фінансова звітність", 21 "Вплив змін валютних курсів", 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Найбільших змін зазнали стандарти, у яких визначено порядок складання фінансової звітності, але значна їх кількість має уточнюючий характер.

Стандарт "Баланс". Пов'язаними сторонами у стандартах стають не тільки підприємства, як було до цього, а й будь-які особи, у тому числі й фізичні, які мають можливість контролювати іншу особу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень.

На перший погляд, зміна незначна, але вона значно корегує заповнення статей "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" і "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків", в яких показується заборгованість пов'язаних сторін.

Зміни до форм фінансової звітності наведені у таблиці.
Куди внесено зміни
Положення до змін
Положення після змін
Коментар
Стандарт "Баланс"
Ст. "Незавершене будівництво" Показується вартість незавереного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва Відображається вартість незавершеих капітальних інвестицій у будівицтво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва До активів, які включатимуться у статтю, додано необоротні активи, що застосовуються при ремонті, заміні зношених, модернізації
Ст. "Виробничі запаси" Показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу Показується вартість запасів малоінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу Нарешті підтверджено законість віднесення МШП до виобничих запасів
Ст. "Незавершене виробництво" Показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) Показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва Можна сказати, що вартість напівфабрикатів власного виробництва перескочила зі статті "Виробничі запаси" можна сказати, логічна трансформація
Ст. "Товари" Показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу Показується без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу Торгові націнки, мабуть, необхідно буде показувати у статті Балансу "Інші оборотні активи"
Ст. "Векселі одержані" Показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями Показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями Уточнено, що вексель можна отримати і за інші активи. Логічне доповнення
Ст. "Статутний капітал" (Цього пункту до внесення змін до стандартів не було) Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства Це доповнення поширюється на повні і командитні товариства, які можуть збільшувати свій капітал за рахунок внесків учасників
Ст. "Додатковий вкладений капітал" Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал У цій статті відображають додаткові капітальні внески засновники неакціонерних товариств будь-яких госпо дарських товариств, інших, ніж акціонерні
Ст. "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку Відображається або сума прибутку, або сума непокритого збитку Це природно - нерозподілений прибуток залишається в активах підприємства і тому "працює" на нього
Ст. "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці"   Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату Раніше відсутнє у стандарті "Баланс" пояснення щодо заповнення рядка 580 "Поточні зобов'язання з заробітної плати" нарешті з'являється
Звіт про фінансові результати
Ст. "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"   Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів У цій та інших статтях внесено доповнення щодо звітності підприємств, основним видом діяльності яких є торгівля цінними паперами, комісійна та страхова діяльність
Рядок 025   Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань  
Ст. "Інші вирахування з доходу" Відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків Відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвико навця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами Усі ці одержання не належать підприємству і тому, звичайно, не включаються у чистий дохід. З цього випливає, що такі підприємства включають загальну виручку від продажу разом з ПДВ у рядок 010, а у рядку 030 наводять суму разом з ПДВ, яка належить комітенту, субпідряднику тощо
Ст. "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)"   (Доповнення) У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів (Без коментаря)
Розділ II "Елементи операційних витрат" Наводяться відповідні елемен- ти операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду Наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продук2 ції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством Можна запропонувати для узагальнення такої інформації підприємствам, які не використовують клас 8 Плану рахунків, підраховувати обороти за проведенням Д-т 23 К-т 25, Д-т 23 К-т 26
Звіт про рух грошових коштів
Ст. "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць", графа "Видаток" Відображаються прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю Прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті" Суттєва зміна, якою визнано, що у статті відображається перерахунок будь-яких монетарних активів
Ст. "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності", графа "Видаток" Прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від ін- вестиційної та фінансової діяльності Прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності Прибутки від бартерних операцій враховуватимуться саме в цій графі
Ст. "Зменшення (збільшення) оборотних активів"   Не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років Підприємства, які займаються інвестиційною або фінансовою діяльністю, здійснюючи негрошові операції, у цій статті не будуть відображати зміни активів від бартерних операцій та виправлення помилок минулих років
Ст. "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань"   Не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років Не враховуються у цій статті будь-які взаємозаліки та виправлення помилок минулих років
Ст. "Отримані відсотки" Відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою) Відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за викори стання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо Додатково до статті включено відсотки, які отримує підприємство від фінансової оренди необоротних активів
Ст. "Отримані дивіденди" Відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) Відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) Боргові зобов'язання інших підприємств враховуватимуться у статті "Інші надходження"
Ст. "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" Показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду Поставлено крапку над "і": у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - відповідно, зменшення
Звіт про власний капітал
Ст. "Розподіл прибутку" Наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо Наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо Окремо виділено суму нарахованих дивідендів
Ст. "Разом змін в капіталі" Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060 - 280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається, виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290) Дуже принципова зміна. У попередній редакції стандарту загальні зміни у капіталі, які вносяться у рядок 290 Звіту про власний капітал, визначалися з урахуванням скоригованого залишку власного капіталу на початок року. Суттєвою зміною у цьому стандарті є те, що у статті "Разом змін в капіталі" (рядок 290) наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060 - 280.
Скоригований залишок на початок року (рядок 050) разом із сумою рядка 290 враховується тільки при підсумку залишку на кінець року і включається у рядок 300

Деякі підприємці мають доповнити фінансову звітність додатковими рядками. Так, страховикам необхідно буде доповнювати форму Балансу додатковими рядками 415 та 416.

У першому - буде наводитися сума страхових резервів, у другому (рядок 416, у дужках) - сума часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу. У вільному рядку 025 Звіту про фінансові результати такі підприємства повинні наводити виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

Зміни у стандарті 7 "Основні засоби" давно вже назріли. Нарешті визначено, що до первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів не будуть входити:

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з отриманням прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Ці витрати віднімаються від справедливої вартості отриманого основного засобу.

З'ясовано нарешті питання: як визначити переоцінену вартість основного засобу, якщо на момент переоцінки його залишкова вартість дорівнює нулю?

Мінфін пропонує простий вихід: якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Тобто якщо основні засоби повністю замортизовані, їх треба переоцінити і збільшити вартість на суму справедливої вартості.

Змінено розрахунок перевищення суми попередніх уцінок об'єкта над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості.

Під час чергової (останньої) дооцінки основних засобів до складу доходів звітного періоду включається різниця між сумою попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності та сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності.

Якщо сума останньої дооцінки основних засобів перевищує цю різницю, таке перевищення спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

Аналогічні зміни щодо переоцінки нематеріальних активів внесено й до Стандарту 8. У ньому додатково визначено, що втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

Треба відзначити, що зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів необхідно тепер заносити до регістрів їх аналітичного обліку.

Заборонено застосування способу сторно з метою коригування втрат від зменшення корисності об'єкта нематеріального активу. У разі якщо зникають причини зменшення його корисності сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу.

Важливо, що при вибутті об'єкта нематеріального активу підприємство має передати з документами, якими оформлено факт вибуття, також і реєстри їх аналітичного обліку.

Стандарт 9 "Запаси". Знято обов'язковість для підприємств роздрібної торгівлі застосовувати метод оцінки за цінами продажу з використанням середнього проценту торговельної націнки товарів.

Цей метод підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки, можуть застосовувати, якщо інші методи оцінки вибуття запасів невиправдані.

Стандарт 10 "Дебіторська заборгованість". Відтепер у разі відстрочення платежу за продукцію необхідно буде враховувати різницю між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та сумою грошових коштів, що підлягають отриманню за продукцію.

Така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами у періоді її нарахування.

Якщо у підприємства не вистачає суми нарахованого резерву сумнівних боргів для покриття безнадійної дебіторської заборгованості, то вона списується з активів на інші операційні витрати.

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. Наведено приклад розрахунку коефіцієнта сумнівності.

Але його аналіз приводить до висновку, що розмір визначеного за такою методикою резерву сумнівних боргів буде покривати тільки частину безнадійних боргів, яка дорівнює фактично списаній безнадійній заборгованості за минулий період, що спостерігався.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю, тобто буде застосовуватися метод дисконтування суми майбутніх платежів, причому визначення теперішньої вартості буде залежати від виду заборгованості та умов погашення заборгованості.

Збільшено перелік зобов'язань, які визначатимуться у бухгалтерському обліку. До них відтепер належатимуть доходи майбутніх періодів.

Відповідно збільшиться обсяг інформації, яка має наводитися у примітках до фінансової звітності. Щодо доходів майбутніх періодів необхідно буде навести:

- стислий опис та його суму;

- невизначеність щодо суми або строку врахування;

- суму очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною.

Виправлено помилку в стандарті 12 "Фінансові інвестиції". При збільшенні балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) сума такого збільшення відображатиметься у складі інших фінансових доходів у рядку 120 Звіту про фінансові результати, а не у рядку 130. Суми зменшення балансової вартості фінансових інвестицій вносяться у рядок 160 ("Інші витрати").

Зроблено уточнення щодо внесення балансової вартості фінансових інвестицій при їх збільшенні або зменшенні. Підприємство-інвестор буде включати суму інвестицій, яка дорівнює його частці в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період, до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу.

Інвестор має зменшити нерозподілений прибуток, якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу підприємства, що інвестується, більша за інший додатковий капітал або додатковий вкладений капітал інвестора.

Стандарт 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва. Платники єдиного податку повинні будуть доповнити форму Звіту про фінансові результати додатковим рядком 165 "Єдиний податок", в якому будуть відображати суми сплаченого єдиного податку.

А в рядок 210 суб'єкти малого підприємництва, поряд із сумою податку на прибуток, будуть включати плату за спеціальний торговий патент та суму фіксованого податку для сільськогосподарських товаровиробників.

Зміни в інших стандартах несуттєві.

І остання зміна, зроблена, мабуть, для поліпшення сприйняття інформації користувачами фінансової звітності. Усі її показники, що мають від'ємне значення, відображаються у звітності у дужках.

Це стосується сум зносу необоротних активів, резерву сумнівних боргів, неоплаченого та вилученого капіталу в Балансі та Фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва, а також показників про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки у Звіті про фінансові результати.

Володимир ЛАВРЄНОВ
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua