Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#03 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Про надання роз'яснення з питання застосування Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях (витяг)

Лист Мін'юсту України від 02.08.2000 р. №24-41-1111

Коментар ДК:

Ще раз про правомірність записів професій "офіс-менеджер" і "менеджер з продажу" у трудових книжках

З урахуванням того, що професії "офіс-менеджер", "менеджер з продажу" досить поширені і Міністерство юстиції в Листі від 02.08.2000 р. №24-41-1111 і Міністерство праці і соціальної політики України в Листі від 07.08.2000 р. №18-31081 одностайно висловили точку зору про те, що ці професії чинним законодавством не передбачені, розглянемо цю ситуацію докладніше.

1. Чи можна здійснювати записи "офіс-менеджер" і "менеджер з продажу" в трудові книжки?

Чинний Державний класифікатор України "Класифікатор професій ДК 003-95", затверджений Наказом Держстандарту від 27.07.95 р. №257 (з подальшими змінами і доповненнями) (далі за текстом - Класифікатор), дійсно, як це і зазначено в Листі Мінпраці і соцполітики від 07.08.2000 р. №18-3108, професій "офіс-менеджер", "менеджер з продажу" не містить.

Отже, запис таких професій у трудову книжку працівника (і прийняття на роботу за ними) дійсно суперечить чинному законодавству (зокрема, пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. (з подальшими змінами і доповненнями).

Фактично в згаданих листах тільки констатований той факт, що чинний Класифікатор не передбачає таких дуже і дуже поширених "менеджерських" професій, і вказана можливість накладення штрафів за прийняття на роботу за вказаними професіями на посадових осіб юридичної особи, яким надане право прийняття на роботу, громадян - власників підприємств або уповноважених ними осіб (штраф, відповідно до ст. 41 КпАП України, може бути накладений в розмірі від 85 до 170 гривень).

Отже, запис професій "офіс-менеджер", "менеджер з продажу" в трудову книжку працівника (і прийняття на роботу за ними) дійсно суперечить чинному законодавству.

2. Чи існують обгрунтування правомірності таких записів у трудові книжки, адже практика прийняття на роботу за такими професіями дуже поширена?

Не можна не згадати про те, що на обгрунтування практики прийняття на роботу за професією "менеджер з продажу" та іншими висловлювалася точка зору про те, що Класифікатор не може застосовуватися, оскільки є нормативно-правовим актом, який не проходив державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, тоді як даний акт містить норми міжвідомчого характеру, тобто зобов'язує всіх юридичних осіб здійснювати прийняття на роботу тільки за вказаними в ньому професіями, і тому, відповідно до підпункту "е" пункту 5 Положенняѕ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. №731 зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. №1640 і від 15.06.94 р. №420, на таку реєстрацію мав бути поданий.

Міністерство юстиції України (яке і мало б в такому випадку реєструвати цей нормативний акт) своїм Листом від 26.05.2000 р. №30-47-757 таку точку зору не підтримало: "Щодо Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. №257, повідомляємо, що відповідно до підпункту "е" пункту 5 Положенняѕ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. №731 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. №1640 і від 15.06.94 р. №420, на державну реєстрацію не подаються акти нормативно-технічного характеру (державні стандарти, будівельні норми, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності тощо)".

Треба зазначити, що Мін'юст в цьому випадку формально має рацію. Дійсно, Класифікатор є актом нормативно-технічного характеру і обов'язковий для дотримання всіма юридичними особами без проходження реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. З яких причин чинний Класифікатор не містить таких професій? Хто вирішує питання про внесення професій, що розглядаються, до Класифікатора?

Безумовно, організації, що розробляли і затверджували Класифікатор, не мали за мету "оголосити менеджерів поза законом" і якось обмежити "покоління довгоногих і комп'ютерограмотних"1.

Насправді Класифікатор з точки зору органів, що його розробляли і затверджували, є досить прогресивним нормативним актом, який, як зазначено в передмові до нього, "відповідає міжнародній стандартній класифікації професій 1988 року (ISCO-88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva)".

Безумовно, відсутність в Класифікаторі професій "офіс-менеджера" і "менеджера з продажу" є упущенням, яке повинне бути виправлене шляхом внесення змін до даного нормативного акта. І, до речі, не тільки цих професій.

На даний момент фактично нема статистики співвідношення фактично застосовуваних для прийняття на роботу професій і тих професій, які встановлені Класифікатором. Практика, що склалася на даний момент, така, що українські організації приймають на роботу, "не заглядаючи" до Класифікатора.

Поки що жодні санкції за це до посадових осіб не застосовуються, перевірки з цього питання не провадяться, але згадані зовсім "недавні" листи Мін'юсту, Мінпраці і соцполітики про можливі штрафи у разі прийняття на роботу з порушенням вимог Класифікатора все-таки примушують звернути увагу на цю регламентацію.

Насправді розробники Класифікатора не мають принципових заперечень проти "сучасних" професій. Класифікатор навіть містить професії деяких "менеджерів" (наприклад, "керуючий (менеджер) готельним господарством" - код КП 1210.1). Разом з тим, про "менеджерів з продажу" Класифікатор мовчить.

Вельми цікаво зазначити, що до Класифікатора з моменту його затвердження вже внесені такі професії, як "ворожка" (код КП 5152), "астролог" (код КП 5151), тоді як професії різних "менеджерів", за якими працює значна кількість працівників, досі в дозволений для застосування перелік професій не внесені.

У цьому випадку не зрозуміла логіка Держстандарту: якщо уже вносити до українського Класифікатора професії "астролога" і "ворожки", яких не було в законодавстві СРСР ("Загальносоюзному класифікаторі професій, посад і тарифних розрядів"), то чому не внести "західні" професії різних менеджерів, що набули поширення в Україні? (В жодному разі не маємо нічого проти зазначених професій з кодами КП 5152 і 5151, вони також повинні існувати. Крім того, дуже хотілося б побачити кваліфікаційні характеристики на них.)

Щодо органів, які вирішують питання про внесення змін до Класифікатора. Класифікатор затверджений, до речі, нещодавно (наказом Держстандарту від 27.07.95 р. №257), і в 2000 році до нього вносяться вже треті зміни з моменту затвердження, які наберуть чинності 01.01.2001 р., про що організація-розробник (а це НДІ соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України) повідомляла Листом від 11.05.2000 р. №07/238.

До речі, з останніми, третіми, змінами даний нормативний акт буде знову виданий кодифікованою книжкою, в якій будуть враховані всі зміни і доповнення, що вносилися раніше (що дуже актуально, оскільки в електронні бази нормативних документів цей нормативний акт у зв'язку зі своїм обсягом не включений).

Питання про внесення змін до Класифікатора здійснюють:
Найменування держоргану, установи
Адреса
Яке має відно- шення до змін до Класифікатора
Державний комітет стандартизації, метрології і сертифікації (Держстандарт України) 03680, Київ-680, вул. Горького, 174 Наказом Держстандарту Класифікатор затверджувався (отже, цим же органом повинні затверджуватися і зміни до нього)
НДІ соціально-трудових від- носин Міністерства праці і соціальної політики України 91058, м. Луганськ, вул. Луначарського, 91 Є організацією-розробником Класифікатора і змін до нього
Міністерство праці і соціальної політики України 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10 Відповідно до передмови до Класифікатора, цей акт "внесений" Мінпраці України

Очевидно, внесення обговорюваних професій до Класифікатора все-таки має бути зроблено. Повинно відбутися "санкціонування" нормативним шляхом суспільних відносин, що вже склалися, з прийняття на роботу різних "менеджерів".

Тим більше що в Класифікаторі вже є і найменування професій деяких "менеджерів", та й "нові" професії для Класифікатора зовсім не "нові" (чим "астрологи" кращі за "менеджерів"?). Тому вирішення питання про внесення змін до Класифікатора має бути лише питанням часу.

4. Чи не є встановлення Класифікатором вичерпного переліку професій атавізмом?

Очевидно, все-таки ні. Певні стандарти повинні існувати і у визначенні професій. Адже саме для кожної конкретної професії розробляються певні кваліфікаційні характеристики, які нормативно визначають обов'язки працівника (вже затверджені наказом Мінпраці і соцполітики від 16.02.98 р. №24), певна уніфікація найменувань професій і відповідних їм обов'язків дозволяє формувати категорії працівників, які виконують рівнозначні функції, що полегшує можливість переходу від одного роботодавця до іншого.

Тут було б доречним зазначити, що вже не повинні застосовуватися кваліфікаційні характеристики, які були чинні в СРСР, оскільки наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 16.02.98 р. №24 було визначено, що не застосовуються на території України "кваліфікаційні характеристики професій працівників, що раніше діяли, які входили до складу "Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців" (М.: Економіка, 1990).

Зазначена "союзна" книжка з кваліфікаційними характеристиками ще дуже часто застосовується кадровиками різних підприємств, хоч вже і не є чинним в Україні нормативним актом.

5. Думка держорганів про можливість внести професії, що розглядаються, до Класифікатора

По-перше, на даний момент ніхто не має наміру вносити до Класифікатора "менеджерів з продажу" і "офіс-менеджерів". Так що найближчим часом зазначені професії однозначно будуть "поза законом", і в змінах до Класифікатора, які наберуть чинності 1 січня 2001 року, цих професій не буде.

По-друге, при обговоренні питання про необхідність внести в чинний Класифікатор ці професії його розробники (зокрема, НДІ соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України) вказують на те, що в даному нормативному акті вже є професії, які відповідають запропонованим.

Так, немає сенсу дозволяти професії:

"офіс-менеджер" - оскільки існують "головний адміністратор", "адміністратор залу", "референт керівника";

"менеджер з продажу" - оскільки існують "фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку", "фахівець з методів розширення ринку збуту", "директор комерційний".

По-третє,в разі якщо, як це пропонують деякі підприємці для уникнення дублювання професій, вилучити із затвердженого переліку "непопулярні" професії і внести, замість них, ті, що дійсно застосовуються в Україні (наприклад, вилучити професію "головного адміністратора" і внести, замість неї, "офіс-менеджера"), це порушить права тих юридичних осіб, які досі дотримувалися Класифікатора і вносили записи в трудові книжки і приймали на роботу відповідно до вимог, що діяли.

З цією точкою зору дуже важко погодитися.

Багато суб'єктів підприємницької діяльності цілком обгрунтовано вважають, що ніякого "дублювання" при внесенні "західних" професій не відбувається. Наприклад, "менеджер з продажу" не може бути названий "фахівцем-аналітиком з дослідження товарного ринку" (оскільки не тільки досліджує ринок, але виконує й інші функції);

"фахівець з методів розширення ринку збуту" (оскільки спеціалізується не тільки на розширенні збуту);

"директор комерційний" (оскільки не завжди виконує суто управлінські функції, властиві професії директора, та й не можна ж кожного працівника, який здійснює продаж, назвати комерційним директором?!).

Аналогічно і багатьом іншим сучасним професіям ("менеджер з туризму", "менеджер шоу-бізнесу" і т.д.) немає аналогів у чинному Класифікаторі.

6. Як чинити зараз у випадках, коли було здійснене прийняття на роботу за професією, не передбаченою Класифікатором?

Є два виходи:

Перший: або, як пропонується в Листі Мінпраці і соцполітики від 07.08.2000 р. №18-3108:

а) вибрати професію відповідно до Класифікатора (наприклад, замість "офіс-менеджера", - "головний адміністратор");

б) внести зміни до наказу про прийняття на роботу (видається наказ про внесення змін до п.__ наказу №___від ___________ );

в) внести виправлення в трудову книжку (в порядку, визначеному п.2.6 - 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. (з подальшими змінами і доповненнями).

Другий: або зазначені накази не видавати і не вносити таких змін в трудові книжки. Благо, масові перевірки з даних питань не проводяться, і, відповідно, штрафи, про можливість накладення яких згадує Міністерство юстиції в Листі від 02.08.2000 р. №24-41-1111 і Міністерство праці і соціальної політики України в Листі від 07.08.2000 р. №18-3108 поки що не застосовуються. Хоч, звичайно, такий "вихід" - насправді "зовсім не вихід" і є порушенням чинного законодавства.

Очевидно, було б все ж раціональніше Держстандарту внести зміни до Класифікатора, ніж десяткам тисяч підприємств - до відповідної документації. Адже такі зміни нічиїх прав не порушують і на надходження до бюджету не впливають. Чому б їх і не внести?

І останнє. Хотілося б сказати, що підприємці не повинні залишатися осторонь від процесу внесення змін до Класифікатора. І самим пропонувати включити ту або іншу професію.

Автор даної статті готовий скласти колективне звертання підприємців з обгрунтуванням змін до Класифікатора (в частині узаконення професій різних "менеджерів") і подати його на розгляд у відповідні інстанції. Ваші пропозиції і обгрунтування необхідності "узаконити" ту або іншу професію можна надіслати електронною поштою до редакції "ДК".

Сергій НОВІКОВ

Нормативні акти і документи

1. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління і контролю..., затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. №731 зі змінами і доповненнями.

2. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затверджена Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. (з подальшими змінами і доповненнями).

3. Державний класифікатор України "Класифікатор професій ДК 003-95", затверджений Наказом Держстандарту від 27.07.95 р. №257 (з подальшими змінами і доповненнями).

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 1, "Професії керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності"), затверджений наказом Міністерства праці і соціальної політики від 16.02.98 р. №24.

5. Лист Міністерства праці і соціальної політики від 07.08.2000 р. №18-3108 "Щодо професій "офіс-менеджер, менеджер з роботи з персоналом, менеджер з продажу, менеджер зі зв'язків з громадськістю".

6. Лист Державного комітету стандартизації, метрології і сертифікації України від 15.05.2000 р. №934/5-10 "Про визначення кодів професій за ДК 003-95".

7. Лист Міністерства юстиції України від 26.05.2000 р. №30-47-757 "Про дію і застосування нормативно-правових актів".

8. Лист Міністерства юстиції України від 02.08.2000 р. №24-41-1111 "Про надання роз'яснення з питання застосування Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях".

9. Лист НДІ соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України від 11.05.2000 р. №07/238.


1З відгуків читачів на статтю в "Дебеті-Кредиті" №45/2000 "Будьте обережні із записами "офіс-менеджер", "менеджер з продажу" в трудовій книжці".
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua