Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Документи для роботи - Нові документи

12. Положення про контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

Затверджене наказом ГоловКРУ України від 09.01.2001 р. №111. Зареєстроване в Мін'юсті України 18.01.2001 р. за №37/5228
Чинне з 29.01.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

В органів державної контрольно-ревізійної служби з'явилося право проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки (без конкретизації, яких саме підприємств, установ та організацій) за дорученням Президента України та Кабінету Міністрів України.

Новим є право проводити ревізії та перевірки використання і збереження комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування, а також перевірки цільового використання коштів, які залишилися в розпорядженні господарюючих суб'єктів у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.


1. Загальні положення

1.1. Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (далі - Управління) є органами виконавчої влади, входять до складу державної контрольно-ревізійної служби в Україні (далі - ДКРС) і підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню (далі - ГоловКРУ) України.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, директивними наказами міністра фінансів України, ГоловКРУ України та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. До складу Управління входять контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонні контрольно-ревізійні відділи, створені в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Відповідно до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"1 (далі - Закон), ГоловКРУ України в окремих випадках має право вирішувати питання про надання статусу юридичної особи окремим контрольно-ревізійним підрозділам (відділам, групам) у районах, містах і районах у містах, у тому числі міжрайонним контрольно-ревізійним відділам.

1.4. Управління координує свою діяльність з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контрольними органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та спеціальний рахунки в банках, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні бланки.

2. Основні завдання та функції Управління

2.1. Основним завданням Управління є забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, відомчої належності та підпорядкованості, які отримують кошти з бюджетів та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

2.2. Управління, відповідно до завдань, покладених на ДКРС, виконує такі функції:

2.2.1. Організовує роботу підпорядкованих контрольно-ревізійних відділів (груп) щодо виконання ними основних завдань, поставлених чинним законодавством перед органами ДКРС, узагальнює результати документальних ревізій та перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляє про них відповідні органи.

Здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнює досвід проведення ревізій та перевірок і поширює його серед контрольно-ревізійних підрозділів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого контролю.

2.2.2. Організовує і здійснює державний фінансовий контроль:

проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;2

проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

2.2.3. Проводить ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету.

2.2.4. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування.

2.2.5. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства:

передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби;

здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам;

готує і подає до відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому.

2.2.6. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків.

Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення.

2.2.7. Розглядає справи про застосування до об'єктів контролю фінансових санкцій та про адміністративні правопорушення.3

2.2.8. У межах, визначених законодавством України, перевіряє і координує роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2.2.9. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і перепідготовки кадрів.

2.2.10. Надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого і регіонального самоврядування та іншим державним органам за їх зверненнями (направлення працівників Управління для участі у нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад у межах повноважень і компетенції ДКРС).

2.2.11. Здійснює заходи щодо комп'ютеризації та створення інформаційно-аналітичної системи ДКРС у контрольно-ревізійних підрозділах на місцях.

2.2.12. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду.

2.2.13. Забезпечує ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність.

2.2.14. Інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни.

2.2.15. Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в підрозділах Управління.

2.3. Управління, у разі необхідності, видає разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти. Рішення Управління з питань контрольно-ревізійної діяльності, видані у випадках, передбачених законодавством та у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

2.4. Управління не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3. Права Управління

3.1. Управління, відповідно до покладених на нього завдань, а також через підпорядковані йому контрольно-ревізійні підрозділи, має право:

3.1.1. Проводити в порядку, визначеному законодавством, ревізії та перевірки фінансових і бухгалтерських документів, звітів, кошторисів, розрахунків та інших документів, що підтверджують надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей, у передбачених законодавством випадках - документів, що підтверджують цільове використання коштів, які залишилися в розпорядженні господарюючих суб'єктів у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

3.1.2. Проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів.

3.1.3. Безперешкодного доступу працівників на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою.

3.1.4. Припиняти відповідно до законодавства операції на розрахункових та інших рахунках в установах банків та інших фінансових установах.

3.1.5. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або перевіряються, проведення, в тому числі у присутності працівників органів ДКРС, інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, фінансових зобов'язань, відповідно до закону опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви, вилучати необхідні документи.

3.1.6. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців міністерств, інших органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

3.1.7. Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків, органів Державного казначейства України та інших фінансових установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій - довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються.

3.1.8. Проводити в установленому порядку на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснювали операції та розрахунки з об'єктом, що ревізується або перевіряється, зустрічні перевірки здійснених між ними операцій та розрахунків.

3.1.9. Звертатися в разі необхідності до інших органів державного контролю з питань проведення спільних перевірок у межах повноважень, визначених законодавством.

3.1.10. Одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб підприємств, установ та організацій, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення ревізій та перевірок.

3.1.11. Пред'являти у межах своєї компетенції керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, що ревізуються або перевіряються, обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень.

3.1.12. Накладати відповідно до законодавства на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення.

3.1.13. Застосовувати відповідно до законодавства до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання фінансові санкції.

3.1.14. Порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до встановленої законом відповідальності винних у порушеннях осіб.

3.1.15. Робити запити та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань і повноважень.

3.1.16. Порушувати перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування підприємств, установ та організацій у зв'язку з виявленими фактами використання бюджетних коштів з порушенням чинного законодавства; про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства, та стягувати в доход держави кошти, отримані за незаконними угодами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства.

4. Керівництво Управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду головою ГоловКРУ України за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими державними адміністраціями.

4.2. Начальник Управління має заступників (у тому числі першого заступника), яких за його поданням призначає голова ГоловКРУ України. Розподіл обов'язків між заступниками начальника проводиться начальником Управління.

4.3. У разі відсутності начальника Управління його функції виконує перший заступник, а при неможливості виконання ним обов'язків - один з його заступників.

4.4. Начальник Управління або його заступники за результатами ревізій та перевірок приймають рішення про застосування фінансових санкцій та накладання адміністративних стягнень.

4.5. Начальник Управління:

4.5.1. Спрямовує діяльність Управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника, керівників підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів та працівників Управління.

4.5.2. Затверджує граничну чисельність, штатний розпис та фонд оплати праці підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів Управління.

4.5.3. Затверджує наказами положення про підпорядковані контрольно-ревізійні підрозділи в районах, містах, районах у містах, у тому числі про міжрайонні контрольно-ревізійні відділи, які не мають статусу юридичної особи, та про відділи апарату Управління.

4.5.4. У порядку, передбаченому чинним законодавством, призначає працівників апарату Управління та працівників підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, посади яких віднесені до номенклатури Управління.

4.5.5. У межах своїх повноважень видає накази про заохочення та про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів і працівників апарату Управління, а також, відповідно до напряму основної діяльності Управління, організовує та контролює їх виконання.

4.5.6. Звертається з поданням до голови ГоловКРУ України про застосування дисциплінарних стягнень до заступників начальника Управління.

4.5.7. Розпоряджається коштами, які направляються на утримання та забезпечення діяльності Управління.

4.5.8. Представляє інтереси Управління у відносинах з органами виконавчої влади, в тому числі правоохоронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у суді та в арбітражному суді.

4.5.9. Розглядає скарги на дії службових осіб апарату Управління та підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів в районах, містах, районах у містах.4

4.5.10. У разі необхідності направляє відповідним контрольно-ревізійним управлінням запити на проведення зустрічних перевірок в інших регіонах України.

4.6. Інформація про результати проведених Управлінням ревізій та перевірок, адресована до центральних і місцевих органів державної влади, як правило, підписується начальником Управління і надсилається за призначенням.

4.7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників (за посадою), а також інших керівних працівників Управління та підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів. Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків головою ГоловКРУ України за поданням начальника Управління. Рішення колегії запроваджуються в життя, як правило, наказами начальника Управління.

5. Правовий захист посадових осіб Управління

5.1. Посадові особи Управління є представниками органів виконавчої влади.

Законні вимоги посадових осіб Управління є обов'язковими для виконання посадовими особами об'єктів, що ревізуються або перевіряються.

5.2. Втручання в діяльність посадових осіб Управління тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

5.3. Посадова особа Управління при виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом закону. Усі посадові особи Управління підлягають державному обов'язковому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травм чи каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою залежно від ступеня втрати працездатності.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Управління

6.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Управління здійснюється за рахунок асигнувань державного бюджету.

6.2. Гранична чисельність, структура, штатний розпис і фонд оплати праці Управління затверджуються ГоловКРУ України.

Перший заступник голови ГоловКРУ України І. СТЕФАНЮК

Примітки:

1Закон України від 26.01.93 р. №2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" див. у "ГК" №41/99.

2Зміни і доповнення до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні (затвердженої наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.10.97 р. №121, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом ГоловКРУ України від 04.10.99 р. №88), затверджені наказом ГоловКРУ України від 29.11.2000 р. №95., див. у "ДК" №52/2000.

3Інструкцію про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні див. у "ГК" №48/99.

4Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ і організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджене наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2000 р. №15, див. у "ДК" №15/2000.


Коментар ДК:

КРУ отримало право перевірки цільового використання коштів, які залишилися в розпорядженні підприємств у зв'язку з наданими податковими пільгами, та слідкуватиме за збереженням комунального майна

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua