Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

14. Вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків)

Затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001 р. №5. Зареєстровані у Мін'юсті України 15.02.2001 р. за №139/5330
Чинні з 26.02.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Аудиторський висновок емітента складається не лише аудиторською фірмою, але й фізичною особою - аудитором. Аудиторський висновок значно спрощено, і в ньому немає деталізації за об'єктами обліку.


Вимоги розроблені відповідно до законів України "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", національних та міжнародних нормативів аудиту, Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій,* затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 р. №3 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2000 р. за №63/4284, та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

1. Аудиторський висновок складається за довільною формою, але повинен включати такі основні розділи:

1.1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

1.1.1. Назва, номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України, місцезнаходження, телефон (факс) - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, термін його дії, місце проживання, телефон (факс) - для фізичних осіб.

1.1.2. Назва документа "Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності "назва товариства".

1.1.3. Місце проведення аудиту та дата видачі висновку.

1.2. Основні відомості про емітента:

повна назва;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

дата реєстрації;

дати внесення змін до установчих документів;

основні види діяльності;

кількість засновників (фізичні особи - прізвище, ім'я та по батькові, частка в статутному капіталі; юридичні особи - назва, організаційна форма, місцезнаходження, телефон (факс), частка в статутному капіталі).

1.3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

1.3.1. Дата та номер договору на проведення аудиту.

1.3.2. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

1.3.3. Масштаб проведення аудиту.

1.3.4. Підстава для проведення аудиту.

1.4. Вимоги до змістової частини аудиторського висновку:

1.4.1. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.

1.4.2. Наявність та незмінність (або обгрунтованість змін) облікової політики відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій) за період, що перевіряється.

1.4.3. Підтвердження правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій).

1.4.4. Підтвердження реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій), підтвердження факту проведення інвентаризації зобов'язань за звітний період.

1.4.5. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення.

1.4.6. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій), відображених у фінансовій звітності.

1.4.7. Підтвердження відповідності даних фінансової звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій) даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному.

1.5. Аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства та підприємства - емітента облігацій

На підставі отриманих облікових даних аудитор повинен здійснити аналіз показників фінансового стану відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій), а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта фінансової стійкості (чи незалежності або автономії), коефіцієнта покриття зобов'язань власним капіталом. Аудитор, у разі потреби, може розрахувати інші показники.

1.6. Висновок

Аудитор робить висновок про те, чи фінансова звітність відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій) відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики та реально і точно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.

1.7. Прикінцеві положення

1.7.1. Вищенаведені розділи аудиторського висновку є обов'язковими.

1.7.2. Аудитор на власний розсуд може доповнити висновок іншими розділами, які, на його думку, є суттєвими для оцінки діяльності та підтвердження звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій).

1.7.3. Висновок завіряється підписом аудитора (керівника аудиторської фірми), що здійснював проведення аудиту, та печаткою.

Начальник управління звітності учасників на ринку цінних паперів О. ВЕЛИЧКО

Примітки:

* Тематичну добірку "Звітність емітентів" див. у "ДК" №14/2000.


Коментар ДК:

Аудиторський висновок емітента складається не лише аудиторською фірмою, але й фізичною особою - аудитором. Аудиторський висновок значно спрощено

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua