Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

14. Вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків)

Коментар ДК:

Аудиторський висновок емітента складається не лише аудиторською фірмою, але й фізичною особою - аудитором. Аудиторський висновок значно спрощено

Вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків), які затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001 р. №5 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2001 р. за №139/5330 (далі - Вимоги), передбачають складання аудиторського висновку не лише аудиторською фірмою, але й фізичною особою - аудитором.

На відміну від попередніх Вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів), які були затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.97 р. №5, тепер Вимоги передбачають складання аудиторського висновку не лише аудиторською фірмою, але й фізичною особою - аудитором.

В аудиторському висновку він повинен зазначити прізвище, ім'я та по батькові, номер, серію, дату видачі сертифіката аудитора, термін його дії, місце проживання, телефон (факс).

Підставами для перевірки тепер можуть бути не лише законодавчі акти, але й інші рішення уповноважених органів.

Тепер в аудиторському висновку слід відображати основні відомості про умови договору на проведення аудиту: дату та номер договору на проведення аудиту, дату початку та дату закінчення проведення аудиту, масштаб проведення аудиту та підстави для проведення аудиту.

В основних відомостях про емітента тепер не потрібно зазначати кількість власників облігацій, чисельність працівників, найменування, місцезнаходження, телефон незалежного реєстратора, найменування, місцезнаходження, телефон депозитарію, з яким укладений договір, найменування, місцезнаходження, телефон торговця (-ів) цінними паперами, з яким (-и) укладено договір, останню дату опублікування інформації про діяльність емітента, назву друкованого органу та тираж, дату подання до ДКЦПФР останнього річного звіту, дату проведення останніх зборів акціонерів (для ВАТ), найменування та місцезнаходження юридичної особи, уповноваженої емітентом виплачувати дохід від його цінних паперів, дату та термін виплати дивідендів.

Раніше аудитор мав давати висновки за всіма складовими бухгалтерського обліку: від основних засобів - до обліку зарплати, реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів та використання прибутку.

Тепер усе спрощено - від аудитора вимагається підтвердити правильність облікової політики та правильність класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку, а також правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення, підтвердити реальність та точність фінансових результатів діяльності.

Тобто аудиторський висновок значно спрощено.

Раніше аудитори повинні були розраховувати коефіцієнти ефективності використання активів та коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) (крім коефіцієнтів абсолютної, проміжної та покриття), тепер їм на зміну прийшли коефіцієнт фінансової стійкості (чи незалежності або автономії) та коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом.

Нагадуємо, що, відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України від 19.09.91 р. №1576-XII "Про господарські товариства", фінансове становище засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинно бути перевірене аудитором (аудиторською фірмою).

А відповідно до частини другої статті 18 Закону, достовірність та повнота річного балансу і звітності товариства повинно бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Це саме стосується і достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Регулярну інформацію, засвідчену аудитором, відповідно до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, яке затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.98 р. №72, емітент подає до 30 квітня року, наступного за звітним.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua