Нове число  ДебетКредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

Повернутись до документу

20. Порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Додаток 1 до Порядку. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України

Додаток 2 до Порядку. Заява про видачу ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України


Додаток 1 до Порядку

Зразок

Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України

Видана ________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________________________________________________________________

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Відомості про ліцензіата __________________________________________________________________________

(місцезнаходження, ідентифікаційний код

_______________________________________________________________________________________________

юридичної або ідентифікаційний номер фізичної особи)

Регіони використання радіочастотного ресурсу України _______________________________________________

Номінали чи смуги радіочастот ____________________________________________________________________

(приймання/передавання,

_______________________________________________________________________________________________

ширина смуги радіочастот, що використовується в кожному регіоні)

Особливі умови використання радіочастотного ресурсу України ________________________________________

Реєстраційний номер ліцензії ______________________________________________________________________

Дата видачі ліцензії ____________________________________________

Термін дії ліцензії ______________________________________________

Перший заступник голови

Державного комітету

зв'язку та інформатизації _______________________ ____________________________________

(підпис) (розшифрування)

М. П.


Додаток 2 до Порядку

Зразок

Заява про видачу ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України

Заявник ________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

_______________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; прізвище, ім'я та

_______________________________________________________________________________________________

по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма _____________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи _____________________________________________________________

розрахунковий рахунок __________________________________________________________________________

(найменування банківської установи)

телефон _______________________ факс ____________________________

просить видати ліцензію на використання радіочастотного ресурсу України.

Регіони використання радіочастотного ресурсу України ______________________________________________

(місто, область, уся територія України)

Вид зв'язку, для якого використовуватимуться радіочастоти ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Відомості про склад обладнання (РЕЗ) ____________________________________________________________

(тип, стандарт, технічна характеристика,

_______________________________________________________________________________________________

номер сертифіката, технічні умови тощо)

Номінали або кількість радіочастот у смузі радіочастот (приймання/передавання, МГц)

Ширина смуги заявлених радіочастот (МГц) _________________________________________________________

Заявлюваний термін дії ліцензії ___________________________________________________________________

З особливими умовами використання радіочастотного ресурсу України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються _______________________________________________________________

Підпис заявника ________________________ ____________________

(розшифрування)

М. П.

"___" _______________ 200_ р. № ________________

__________________________________________________ ___________ __________________

(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (розшифрування)

 
© 2001
"ДебетКредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua