Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

20. Порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. №112
Чинний з 07.02.2001 р.

Коментар "ДК"

СУТТЄВО


Громадянам-підприємцям не потрібно подавати копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації заявника, необхідні для здійснення діяльності з використанням радіочастот. Збільшено й термін розгляду заяв на видачу ліцензій з 30 до 60 днів.

Ліцензія анулюється у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців.


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до законів України "Про радіочастотний ресурс України" та "Про зв'язок", визначає процедуру видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України і ведення обліку виданих ліцензій.

Дія Порядку не поширюється на спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та радіоаматорів.

Використання радіочастотного ресурсу здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ).

2. Метою ліцензування є:

забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України;

забезпечення умов електромагнітної сумісності РЕЗ;

сприяння розвитку та використанню високотехнологічних систем радіозв'язку.

3. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України (далі - ліцензія) є документом, згідно з яким користувач радіочастотного ресурсу України (далі - ліцензіат) має право використовувати радіочастоти, зазначені в ліцензії.

Ліцензія видається за встановленою формою і є документом суворої звітності (додаток 1). Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.

У ліцензії зазначаються:

найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

регіони використання радіочастотного ресурсу України;

номінали чи смуги радіочастот з шириною смуги використання в кожному регіоні;

особливі умови використання радіочастотного ресурсу України;

реєстраційний номер;

дата видачі і термін дії ліцензії.

Стосовно особливих умов використання радіочастотного ресурсу України (далі - ліцензійні умови) у ліцензії зазначаються вимоги щодо:

виду радіозв'язку, для якого дозволяється використання радіочастот;

обов'язкової наявності дозволу Центру "Укрчастотнагляд" на використання радіочастот відповідним РЕЗ;

використання обладнання, сертифікованого згідно з законодавством;

необхідності своєчасного внесення щомісячного збору* за використання радіочастотного ресурсу України з поданням відповідної довідки регіональному підрозділу Державної інспекції електрозв'язку;

обов'язкового дотримання державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання;

дотримання ліцензійних умов у разі виникнення надзвичайної ситуації;

необхідності подання Держкомзв'язку графіка використання радіочастотного ресурсу ліцензіатом із зазначенням послідовності регіонів;

термінів початку використання радіочастотного ресурсу України за регіонами згідно із зазначеним графіком (для першого регіону - не більше 6 місяців з дати видачі ліцензії, для другого - 8 і так далі з інтервалом 2 місяці);

подання Держкомзв'язку щорічного звіту про використання радіочастотного ресурсу України за затвердженою Держкомзв'язку формою.

У ліцензії можуть також зазначатися інші вимоги, передбачені законодавством.

Ліцензія скріплюється підписом першого заступника голови Держкомзв'язку і печаткою Держкомзв'язку.

Передача ліцензій іншим юридичним чи фізичним особам забороняється.

4. Підставою для ліцензування використання радіочастотного ресурсу України є рішення Держкомзв'язку про виділення радіочастот.

5. Надання ліцензії здійснюється у такій послідовності:

подання заяви, проведення її експертизи та реєстрації;

розгляд заяви на засіданні Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот з поданням Держкомзв'язку висновків щодо видачі ліцензії або відмови у її видачі;

повідомлення заявника про видачу ліцензії та розмір плати за її видачу;

видача ліцензії після отримання підтвердження про внесення відповідної плати.

У разі обмеженої кількості ліцензій та за наявності кількох заяв за рішенням Держкомзв'язку видача ліцензій провадиться на конкурсній основі або за результатами аукціону. Порядок та умови проведення конкурсів або аукціонів визначаються Держкомзв'язку.

6. Для отримання ліцензії до Держкомзв'язку для реєстрації подаються заява за формою згідно з додатком 2 і такі документи:

а) юридичними особами:

копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально чи органом, який видав оригінал документа, або копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника;

копії установчих документів (нотаріально засвідчені із змінами та доповненнями до них на час подання документів);

б) фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності:

копія свідоцтва про державну реєстрацію;

в) усіма заявниками:

технічні відомості і пропозиції Центру "Укрчастотнагляд" щодо можливості частотного присвоєння, що є складовою частиною висновків Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот (додаток 3), порядок подання яких затверджується Держкомзв'язку.

На кожний вид зв'язку подається окрема заява з комплектом відповідних документів.

Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

Заява, оформлена з порушенням установленої форми або з неповним комплектом документів, реєстрації не підлягає.

7. Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання радіочастот розглядає заяви разом з комплектом відповідних документів і подає Держкомзв'язку висновки щодо видачі ліцензій або відмови у їх видачі.

Держкомзв'язку у термін не пізніше 60 календарних днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі з обгрунтуванням причин.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

надання неповної або недостовірної інформації;

відсутності радіочастотного ресурсу для відповідного виду радіозв'язку;

виявлення факту про те, що радіотехнологія, яку заявник планує використовувати, не передбачена для впровадження в Україні згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України;

невідповідності обладнання діючим нормам і стандартам;

подання Міжвідомчою комісією з питань ліцензування використання радіочастот негативних висновків;

необхідності проведення конкурсу або аукціону.

Держкомзв'язку надає ліцензію у термін не пізніше 3 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, Держкомзв'язку на підставі пропозицій Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот може скасувати рішення про видачу ліцензії.

У разі проведення конкурсів або аукціонів порядок внесення плати за видачу ліцензії визначається Держкомзв'язку.

8. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання.

9. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку із заявою про видачу дубліката ліцензії за встановленою формою (додаток 4). За видачу дубліката ліцензії до державного бюджету вноситься плата у розмірі 85 гривень.

Дублікат ліцензії видається ліцензіату протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідної заяви та документа, що підтверджує внесення плати.

На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

10. Переоформлення ліцензії проводиться у разі зміни:

найменування юридичної особи (якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати Держкомзв'язку заяву за встановленою формою (додаток 5). До заяви додаються документи або їх нотаріально засвідчені копії, що підтверджують зазначені зміни.

Якщо при переоформленні ліцензії регіон використання радіочастотного ресурсу України, номінали чи смуги радіочастот, що використовуються, не змінюються, повторні висновки Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот не потрібні.

Не переоформлена в установлений термін ліцензія є недійсною.

Ліцензія може бути переоформлена за заявою ліцензіата також у разі зміни:

регіонів використання радіочастотного ресурсу України (зменшення кількості регіонів або збільшення кількості місць використання радіочастот в межах одного регіону);

зменшення кількості або ширини смуги радіочастот.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом 3 робочих днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для її видачі. До видачі переоформленої ліцензії діє раніше видана ліцензія.

За переоформлення ліцензії справляється плата у розмірі 85 гривень, яка зараховується до державного бюджету.

11. У разі проведення конкурсу або аукціону одноразовий платіж за видачу ліцензії визначається відповідно за результатами конкурсу або аукціону.

12. У разі порушення ліцензіатом ліцензійних умов чи подання Центром "Укрчастотнагляд" інформації щодо виявлення відповідних порушень або органами державної податкової служби відомостей про неповне чи несвоєчасне внесення збору за використання радіочастотного ресурсу України Держкомзв'язку видає відповідне розпорядження про усунення порушень, яке передається (надсилається) ліцензіату не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, що об'єктивно не дає ліцензіату (або іншому користувачу) змоги використовувати радіочастоти, зазначені в ліцензії, між ним та Держкомзв'язку укладається відповідна угода про тимчасове припинення дії ліцензії.

13. Ліцензія анулюється у разі:

подання ліцензіатом заяви про її анулювання;

повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

скасування державної реєстрації ліцензіата;

подання нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу для отримання ліцензії;

встановлення факту передачі ліцензії чи її копії іншій юридичній або фізичній особі для використання радіочастотного ресурсу;

встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

невиконання розпорядження Держкомзв'язку про усунення порушень у місячний термін;

неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов;

невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців.**

Держкомзв'язку приймає рішення про анулювання ліцензії протягом 10 робочих днів з дати виявлення підстав для анулювання ліцензії, яке передається (надсилається) ліцензіату не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття (з обгрунтуванням причин її анулювання).

Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається Державній податковій адміністрації та Центру "Укрчастотнагляд".

14. Держкомзв'язку веде реєстр ліцензій за формою згідно з додатком 6.

Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі її анулювання всі матеріали передаються на зберігання в установленому законодавством порядку.

15. Державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов здійснюється Держкомзв'язку та Центром "Укрчастотнагляд" відповідно до Положення про державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу, яке затверджується Головою Держкомзв'язку та реєструється Мін'юстом.


Примітки:

* Постанову Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. №77 "Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України" див. у "ДК" №7/2001.

** Повідомлення Держпідприємництва від 04.10.2000р "Щодо необхідності скасування Наказу від 09.12.99 р. №141 "Про затвердження ставок плати за використання радіочастот на 2000 рік" див. у "ДК" №42/2000.


Додатки до Порядку надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Додаток 1. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України

Додаток 2. Заява про видачу ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України


Коментар ДК:

Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua