Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#15 '2001: Документи для роботи - Нові документи

19. Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки

Затверджене наказом ДПАУ від 01.03.2001 р. №81. Зареєстроване в Мін'юсті України 27.03.2001 р. за №281/5472
Чинне з 07.04.2001 р.


СУТТЄВО

Списання податкового боргу здійснюється на підставі рішення керівника органу державної податкової служби (або його заступника) без подання заяви платника податку до податкових органів.

Списання не поширюється на податковий борг, а також нараховані на його суму пеню та штрафні санкції, якщо до 1 квітня 2001 року було розпочато кримінальне провадження щодо умисного ухилення осіб від сплати такого податкового боргу.

Для прийняття рішення про розстрочення податкового боргу платник звертається до органів державної податкової служби за місцем своєї реєстрації або за місцем обліку такого податкового боргу із заявою.


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон).*

1.2. Дія цього Положення поширюється на платників податків - юридичних осіб, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичних осіб, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

1.3. Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

2. Перелік податків і зборів (обов'язкових платежів), щодо яких здійснюється списання та розстрочення податкового боргу

Списання та розстрочення податкового боргу органами державної податкової служби здійснюється щодо тих податків зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, які включаються до бюджетів відповідних рівнів, а також щодо інших платежів, визначених іншими законами.

Крім того, списанню підлягають усі види пені та штрафних санкцій, що зараховуються до бюджетів усіх рівнів, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності; плата за наданий податковий кредит.

3. Визначення сум податкового боргу, що підлягають списанню і розстроченню

3.1. Визначення сум податкового боргу, що підлягають списанню та/або розстроченню, здійснюється за даними карток особових рахунків платників податків, що ведуться в органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативного обліку податків і неподаткових платежів, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 02.04.99 р. №174 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.05.99 р. за №304/3597.

3.2. Списанню підлягають:

податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), що виник за станом на 31 грудня 1999 року включно і залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18 Закону;

пеня та штрафні санкції, нараховані на податковий борг, визначений у пункті 2 цього Положення, який виник за станом на 1 січня 2001 року, і залишилися не сплаченими на день набрання чинності статтею 18 Закону, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності; плата за наданий податковий кредит;

пеня та штрафні санкції, які були нараховані на податковий борг, визначений у пункті 2 цього Положення, який виник за станом на 1 січня 2001 року, за період з дня набрання чинності статтею 18 Закону до дня прийняття рішення про списання та залишилися несплаченими.

3.3. Податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), який виник у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18 Закону, може бути розстроченний на термін, що не перевищує 60 календарних місяців від місяця виникнення податкового боргу, включаючи такий місяць.

У разі існування консолідованого податкового боргу термін розстрочення відраховується від місяця виникнення першої складової такого консолідованого боргу (наприклад, якщо перша сума податкового боргу в платника виникла в травні, друга - у червні, третя - у липні, і т. д., то термін розстрочення загальної (консолідованої) суми податкового боргу платника, яка виникла за станом на 1 січня 2001 року і залишилася не сплаченою на день набрання чинності статтею 18 Закону, буде відраховуватися на 60 календарних місяців з травня місяця).

Розстрочена сума податкового боргу підлягає сплаті рівними частками у терміни, установлені Законом для квартального податкового періоду, з відстроченням першого платежу на строк, який визначається платником податків та зазначається в заяві, але не може бути більшим двох квартальних податкових періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був укладений договір про розстрочення.

3.4. У разі наявності в платника надмірно сплачених сум, суму податкового боргу, що підлягає списанню та/або розстроченню, необхідно скоригувати шляхом зменшення податкового боргу на вищезазначені суми до відповідних бюджетів.

За наявності у платника належних до відшкодування сум податку на додану вартість, за якими настав термін відшкодування, за зверненням такого платника податковий борг, що підлягає списанню та/або розстроченню, зменшується на вищезазначену суму.

3.5. За зверненням платника податків рішення про відстрочені та розстрочені на день набрання чинності статтею 18 Закону суми податкового боргу, визначеного цим Положенням, скасовуються, а зазначені суми боргу підлягають списанню та/або розстроченню відповідно до цього Положення.

Суми податкового боргу, які були реструктуровані відповідно до чинного законодавства до дня набрання чинності статтею 18 Закону і залишилися не сплаченими на вказану дату, підлягають списанню та/або розстроченню.

Якщо у зв'язку зі списанням податкового боргу відповідно до цього Положення у підприємств виникає переплата перед бюджетом, то такі суми переплати згідно з чинним законодавством можуть направлятися на погашення податкового боргу за іншими платежами.

3.6. Нараховані, але не сплачені на день набрання чинності статтею 18 Закону суми податкового боргу в розмірі 30 відсотків донарахованих за результатами документальних перевірок сум податків, зборів (інших обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, перелічених у пункті 2 цього Положення підлягають списанню та/або розстроченню відповідно до цього Положення.

3.7. Списанню та/або розстроченню також підлягають самостійно виявлені платниками податків податкові зобов'язання (включаючи пеню), що виникли у податкових періодах, що передують податковому періоду, на який припадає набрання чинності статтею 18 Закону, та які задекларовані протягом 60 календарних днів від дня набрання чинності статтею 18 цього Закону відповідно до цього Положення.

3.8. Списанню та/або розстроченню підлягає сума податкового боргу, визначена пунктами 3.2, 3.3 цього Положення, що виник у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового векселя, який оформлений при ввезенні товарів (робіт, послуг) на митну територію України, і залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18 Закону.

3.9. Податковий борг, який на день набрання чинності статтею 18 Закону є предметом судового розгляду, підлягає списанню та/або розстроченню відповідно до цього Положення. При цьому обов'язково направляється повідомлення до суду (арбітражного суду) про списані та/або розстрочені суми.

3.10. Норми цього Положення не поширюються на податковий борг, а також нараховані на його суму пеню та штрафні санкції, якщо до дня набрання чинності цією статтею було розпочате кримінальне провадження щодо умисного ухилення осіб від сплати такого податкового боргу.

Якщо в майбутньому обвинувачення особи знімається або не підтримується судом, то податковий борг може бути списано та/або розстрочено протягом 60 календарних днів з моменту зняття (непідтримання) такого обвинувачення.

4. Прийняття рішення про списання податкового боргу

4.1. Списання податкового боргу, визначеного пунктом 3 цього Положення, здійснюється на підставі рішення керівника органу державної податкової служби (або його заступника), що оформлюється за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

У випадку, визначеному в пункті 3.4 цього Положення, рішення про списання податкового боргу приймається за заявою платника податків, у якій зазначаються напрямки зарахування надміру сплачених сум у рахунок податкового боргу за платежами.

4.2. Визначені до списання суми податкового боргу списуються в картках особових рахунків платників податків датою прийняття рішення про списання податкового боргу, прийнятого головою (начальником) органу державної податкової служби за місцем обліку такого податкового боргу.

4.3. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст операції: "Списано згідно з пунктом 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" за рішенням від ______ № ____".

5. Прийняття рішення про розстрочення податкового боргу

5.1. Для прийняття рішення про розстрочення податкового боргу платник звертається до органів державної податкової служби за місцем своєї реєстрації або за місцем обліку такого податкового боргу із заявою, у якій зазначається сума податкового боргу, що підлягає розстроченню, та на який термін.

5.2. Керівник органу державної податкової служби (або його заступник) зобов'язаний прийняти рішення про розстрочення податкового боргу, визначеного пунктом 3 цього Положення, якщо письмове звернення такого платника податків буде надіслано до податкового органу протягом 60 календарних днів від дня набрання чинності статтею 18 Закону.

Рішення про розстрочення податкового боргу оформляється за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

На підставі прийнятого рішення орган державної податкової служби в десятиденний термін підписує з ним договір про розстрочення (далі - договір) за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Розділ договору "Особливі умови" повинен містити умови розстрочення податкового боргу, визначені підпунктом 5.5 цього Положення.

5.3. Розстрочення податкового боргу надається під проценти, розраховані за період, що починається від місяця укладення договору та закінчується місяцем погашення розстроченого податкового боргу, виходячи з облікової ставки Національного банку України, яка діє на момент чергової сплати розстроченого платежу.

Зазначені проценти нараховуються платником податків, але не сплачуються і списуються у момент остаточного погашення розстроченого податкового боргу, крім випадків, якщо юридична особа, яка має податковий борг, визнається фіктивною відповідно до закону.

5.4. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст операції: "Розстрочено згідно з пунктом 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" за рішенням від ____ №_____".

5.5. Керівник податкового органу (або його заступник) зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору, скасувати рішення про розстрочення та пред'явити до сплати невнесену суму податкового боргу, а також процентів, нарахованих відповідно до пункту 5.3 цього Положення, якщо платник податків:

накопичує новий податковий борг (не сплачує поточні платежі) або не сплачує чергову частку розстроченого податкового боргу протягом двох податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення такого нового податкового боргу або податковим періодом, за який сплачується чергова частка розстроченого податкового боргу;

ліквідується;

виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо платник податків є фізичною особою);

визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими, ніж податкові.

З дня дострокового розірвання договору платник податків зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого податкового боргу, суму нарахованих на нього процентів та суму процентів, яка була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.

З дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені суми, що залишились не сплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним законодавством.

6. Відкликання з установ банків розрахункових документів на суми списаного та розстроченого податкового боргу

6.1. Після прийняття рішень про списання податкового боргу органи державної податкової служби у разі необхідності оформляють та направляють установам банків лист про відкликання розрахункових документів на суми списаного та розстроченого податкового боргу, які обліковуються в установах банків за позабалансовим рахунком №9803 (далі - картотека) підприємств-боржників та їх дебіторів (у випадку, коли були виставлені інкасові доручення (розпорядження) на дебітора боржника).

Лист про відкликання оформляється за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

6.2. Якщо із загальної суми розрахункового документа тільки частка підлягає списанню або розстроченню, то за листом про відкликання установа банку припиняє його виконання в частині списаної або розстроченої суми.

7. Відповідальність платників податків

Платники податків несуть відповідальність за своєчасність унесення розстрочених сум або їх частин до бюджетів у порядку, установленому чинним законодавством.

Начальник Головного управління стягнення податкової заборгованості ІІ. РІЖОК

Примітки:

* Увага! Коментар до цього положення (статтю з приводу списання податкового боргу) див. у цьому числі "ДК"


Додатки до Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки.

Додаток 1. Рішення про списання податкового боргу

Додаток 2. Рішення про розстрочення податкового боргу

Додаток 3. Зразковий Договір про розстрочення

Додаток 4. Лист про відкликання розрахункових документів

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua