Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#15 '2001: Документи для роботи - Нові документи

5. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені

Затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2001 р. №77. Зареєстрована в Мін'юсті України 16.03.2001 р. за №240/5431
Чинна з 01.04.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Встановлено єдиний розмір пені за всіма існуючими і майбутніми податками i зборами (обов'язковими платежами) - 120 відсотків від ставки НБУ. Однак тепер застосовується ставка не на момент сплати пені, а максимальна за період несплати пені.

Тепер за бажанням платника податків органи податкової служби можуть проводити звіряння нарахованих та сплачених сум пені. Але таке звіряння може проводитися не частіше одного разу на квартал.


1. Загальні положення

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон), Закону України "Про систему оподаткування в Україні", Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Інструкцією встановлюється порядок ведення органами державної податкової служби обліку нарахування та погашення пені, що справляється з платника податків у зв'язку із несвоєчасним погашенням узгодженого податкового зобов'язання.

2. Визначення термінів

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

2.2. Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені Законом або іншими законами України.

2.3. Податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (арбітражним судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

2.4. Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.

2.5. Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

2.6. Податкове повідомлення - письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених Законом.

2.7. Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, встановленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

2.8. Реструктуризація податкового боргу - відстрочення або розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платником податків станом на встановлену Законом дату, а також його часткове списання.

2.9. Узгоджене податкове зобов'язання:

а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим від дня подання такої податкової декларації;

б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом, вважається узгодженим у день отримання платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків, коли платник податків звертається до контролюючого органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, установленої Законом);*

в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом (у разі, коли такий платник податків звертається до контролюючого органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції), вважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження.

3. Нарахування пені

3.1. Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу (без урахування пені) нараховується пеня.

3.2. Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання;

б) при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні;

в) у разі адміністративного оскарження суми податкового зобов'язання - від одинадцятого дня, наступного за днем узгодження податкового зобов'язання платника податків.

Якщо строк сплати податкового зобов'язання збігається з вихідним (святковим) днем, то останнім днем граничного строку сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня.

3.3. У разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується.

Це правило не застосовується, якщо:

а) платник податків не подає податкової декларації за період, протягом якого відбулося таке заниження;

б) судом доведено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.

3.4. Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу).

3.5. Нарахування пені закінчується у день прийняття банком (органом державного казначейства), який обслуговує платника податків, платіжного доручення на сплату суми податкового боргу. У разі часткової сплати суми податкового боргу нарахування пені зупиняється на таку сплачену частку.

При розрахунках платників податків з бюджетом шляхом заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань датою погашення податкового боргу є дата проведення такого розрахунку (дата прийняття рішення про проведення заліку, погашення казначейського векселя тощо). Пеня, нарахована за період від дати прийняття відповідного рішення до дати проведення його в обліку, підлягає списанню.

У разі погашення суми податкового боргу шляхом стягнення коштів або відчуження інших активів боржника у порядку, передбаченому Законом, нарахування пені зупиняється у день такого стягнення або відчуження активів з права власності (повного господарського відання) такого боржника в рахунок такого погашення незалежно від строків оплати вартості таких активів їх покупцем.

Облік дат погашення сум податкового боргу шляхом відчуження активів з права власності (повного господарського відання) такого боржника ведеться підрозділами стягнення податкової заборгованості відповідних державних податкових органів.

3.6. При частковому погашенні податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку податкового боргу. Платіжні документи, які не містять окремо виділену суму податкового боргу та суму пені, не приймаються до виконання.

Платник податку розраховує суму пені на частково сплачений податковий борг самостійно та сплачує її разом з податковим боргом.

3.7. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, при цьому для розрахунку використовується більша із зазначених ставок.

Розрахунок пені здійснюється на дату погашення суми податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення.

Зазначений розмір пені діє для всіх видів податків і зборів (обов'язкових платежів), крім пені щодо порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється окремим законодавством.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

Приклад нарахування пені наведено в додатку.

3.8. Пеня не нараховується:

а) на пеню;

б) на штрафи, що накладаються за адміністративні правопорушення.

3.9. Документи, що підтверджують термін виникнення, погашення та суму податкового боргу для нарахування пені

3.9.1. Документи, що підтверджують термін виникнення та суму податкового боргу:

податкова декларація, розрахунок, інший документ, який подається платником податків до контролюючого органу в термін та за формою, установленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування податку, збору (обов'язкового платежу);

рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби за актами перевірок з донарахування сум податкового зобов'язання;

акт документальної перевірки з питань прибуткового податку з громадян;

платіжне повідомлення з прибуткового податку з громадян;

рішення про донарахування сум податкового боргу (зобов'язання), які надходять від інших контролюючих органів;

протокол про результати проведення попередньої перевірки;

рішення органу державної податкової служби про скасування відстрочки (розстрочки).

3.9.2. Документи, що підтверджують термін погашення податкового боргу (частини податкового боргу), які одержані від органів державного казначейства та фінансових органів:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді електронних документів;

копія відомостей про зарахування платежів до бюджету;

копії розрахункових документів про сплату платежів до бюджету за безготівковим розрахунком;

корінець прибуткового документа (повідомлення) про приймання установою банку платежів до місцевого бюджету готівкою;

копії квитанцій за ф. №24 та ф. №10, виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до місцевого бюджету разом з описом до них;

протоколи (рішення) про зарахування непогашених зустрічних грошових зобов'язань;

повідомлення та реєстри про погашення векселів у рахунок сплати платежів до бюджету;

документи, що підтверджують відчуження активів з права власності (повного господарського відання) боржника в рахунок погашення податкового боргу.

3.9.3. Документи, що підтверджують списання, відстрочення або розстрочення податкового боргу (зобов'язання):

рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби про скасування раніше нарахованих сум податкового зобов'язання;

рішення про скасування раніше нарахованих сум податкового боргу (зобов'язання), які надходять від інших контролюючих органів;

рішення (ухвала, постанова) суду, арбітражного суду про скасування раніше нарахованих сум податкового боргу (зобов'язання);

договір про розстрочення, відстрочення між платником та органом державної податкової служби, укладений на підставі рішення про надання відстрочки (розстрочки) на суму податкового боргу (зобов'язання);

рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби про списання податкового боргу.

4. Джерела та порядок погашення сум нарахованої пені

4.1. Джерелами погашення сум нарахованої пені є:

а) будь-які власні кошти платника податків, у тому числі отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна і немайнових цінностей, випуску цінних паперів, у тому числі корпоративних прав, отримані у позику (кредит);

б) зарахування непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податку, що виникли відповідно до норм податкового або бюджетного законодавства чи цивільно-правових угод, строк погашення яких настав до моменту виникнення податкових зобов'язань такого платника податку;

в) будь-які активи платника податків з урахуванням обмежень, визначених Законом, а також іншими законодавчими актами;

г) за рішенням органу стягнення - активи платника податків, попередньо переданих ним у тимчасове користування чи розпорядження іншим особам відповідно до норм цивільно-правових договорів, у тому числі прав вимоги боргу, включаючи кошти, розміщені платником податків у вклад (депозит);

р) активи юридичної особи, на які може бути звернено стягнення згідно із Законом, у разі відсутності в платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом такої юридичної особи, активів, достатніх для погашення його податкового боргу.

4.2. Погашення сум нарахованої та несплаченої пені здійснюється у загальному порядку, установленому для погашення податкового боргу.

4.3. Суми пені, нараховані на суми податкового боргу, зараховуються до доходів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, до державних цільових фондів і обліковуються за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й відповідні податки, збори (обов'язкові платежі), за якими виник податковий борг, що сплачується.

4.4. Надміру сплачені суми пені можуть зараховуватись у рахунок сплати податкового зобов'язання з податку, збору (обов'язкового платежу), за яким такі суми пені виникли.

5. Відповідальність банків

5.1. За порушення строків зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених законодавством, з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених для відповідного податку, збору (обов'язкового платежу), а також несе іншу відповідальність, встановлену Законом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду.

При цьому платник податків, зборів (обов'язкових платежів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

5.2. Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у цих установах, підтверджений штампом банківської установи.

5.3. Не вважається порушенням строків зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) з вини банку, якщо таке порушення стало наслідком регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до браку вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку для здійснення зарахування.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік термінів зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) розпочинається з моменту такого відновлення. Пеня за цей час не нараховується.

6. Особливості нарахування пені (зменшення та скасування раніше нарахованих сум пені)

6.1. У разі дострокового розірвання договору про розстрочення, відстрочення податкового боргу (зобов'язання) пеня на залишок не сплаченої згідно з договором суми нараховується від дня, наступного за днем розірвання такого договору, у розмірах та порядку, передбачених цією Інструкцією.

Якщо рішення про надання розстрочки, відстрочки приймається після дати початку дії розстрочки, відстрочки, визначеної у нормативно-правовому акті, або якщо договір про розстрочення, відстрочення укладається пізніше дня прийняття відповідного рішення, то таке рішення є підставою для списання пені, нарахованої за період з початку дії розстрочки, відстрочки до дати підписання договору.

6.2. У разі скасування (відновлення) рішення про проведення розрахунку з бюджетом шляхом заліку непогашених зустрічних зобов'язань нарахування (скасування) пені проводиться від дати прийняття такого рішення про проведення розрахунку з бюджетом.

6.3. Списання сум нарахованої пені або призупинення її нарахування може відбуватися у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами.

7. Прикінцеві положення

7.1. За бажанням платника податків органами державної податкової служби проводиться звірення нарахованих та сплачених сум пені.

Зазначене звіряння може провадитись не частіше 1 разу на квартал.

7.2. Оскарження платником сум нарахованої пені здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Начальник Головного управління обліку і звітності А. ПАРПАЛИГА

Додаток до Інструкції про порядок нарахування та погашення пені

Приклад розрахунку сум пені

Підприємство 22.10.2001 р. сплачує податковий борг, строк сплати якого був 19.03.2001 р., у сумі 1100 грн. При сплаті податкового боргу (частини податкового боргу) платнику податку відповідними державними податковими органами, у межах їх компетенції, нараховується пеня.

Сума пені розраховується таким чином:

1. Згідно з підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону, пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій при їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення (його частини), при цьому для розрахунку використовується більша з них. Розрахунок здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу.

Отже, визначаються облікові ставки Національного банку України, які діяли на момент виникнення податкового боргу та на момент його погашення:

на момент виникнення податкового боргу (станом на 20.03.2001 р.) облікова ставка НБУ дорівнювала 35 відсоткам;

на момент погашення податкового боргу (станом на 22.10.2001 р.) облікова ставка НБУ дорівнювала 27 відсоткам.

У розрахунку необхідно використовувати облікову ставку НБУ, яка є більшою. У нашому прикладі вона дорівнює 35 відсоткам.

Розрахунок одноденного розміру пені:

№ з/п
Назва показників
Приклад розрахунку
1 Ставка Національного банку України
35
2 Кількість днів у поточному році (невисокосний рік)
365
3 Відсотки від ставки НБУ, законодавчо встановлені для розрахунку розміру пені
120
4 Розрахунковий розмір пені (35 х 120 : 100 : 365)
0,12

3.Розраховується сума пені за один день прострочення:

1100 грн х 0,12% = 1,32 грн.

4. Розраховується кількість днів існування податкового боргу:

кількість днів у період з 20.03.2001 р. до 22.10.2001 р. включно дорівнює 217.

5. Сума пені, яку необхідно сплатити, дорівнює 1,32 х 217 = 286,44 грн.

Платник податку розраховує суму пені на частково сплачений податковий борг самостійно в зазначеному порядку.


Примітки:

* Наказ ДПА України від 02.03.2001 р. №82 "Про внесення змін до Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби" див. у "ДК" №14/2001.


Коментар ДК:

Встановлено єдиний розмір пені за всіма існуючими і майбутніми податками i зборами (обов'язковими платежами) - 120 відсотків від ставки НБУ, однак застосовуватиметься максимальна ставка з двох: на момент виникнення боргу або його сплати

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua