Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Про терміни подання звітності і сплати місцевих, ресурсних і рентних платежів

Лист ДПАУ від 22.03.2001 р. №96/2/18-2010


СУТТЄВО

Податківці не можуть розібратися зі строками подання декларацій (розрахунків) та сплати місцевих податків і зборів, ресурсних і рентних платежів.


Державна податкова адміністрація України у зв'язку з набранням чинності Законом України від 21 грудня 2000 р. №2181-III "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами"* в частині визначення термінів подання звітності і сплати місцевих, ресурсних і рентних платежів просить надати роз'яснення стосовно форми податкових декларацій, термінів їх подання і термінів сплати місцевих податків і зборів, ресурсних і рентних платежів.

1. Форми обов'язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки), визначені центральним податковим органом, повинні відповідати нормам та змісту відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) (пп. "з" пп. 4.4.2 Закону).

Тому вважаємо, що податкові декларації та розрахунки повинні подаватися платниками до податкових органів за формами, визначеними центральним податковим органом. Тобто форма податкової декларації (розрахунку) затверджується наказом ДПА України, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

2. Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, які встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) (п. 1.11 Закону).

Відповідно до статті 14 Закону України "Про плату за землю", юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого подають дані відповідному податковому органу. Сплачується цей податок щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. Тобто звітним періодом для плати за землю є місяць.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", платники цього податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік і подають розрахунок органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку до 1 лютого поточного року.

Сплачується цей податок щомісяця до 20 числа наступного місяця. Тобто звітним періодом для фіксованого сільськогосподарського податку є місяць.

Відповідно до пункту 6 Порядку справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,** затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1682, платники складають і подають щороку до 1 лютого органам державної податкової служби розрахунок плати.

У разі зміни об'єкта справляння плати платники подають уточнений розрахунок плати до 15 числа місяця, що настає за кварталом, в якому виникла зміна. Вноситься ця плата щокварталу до 20 числа місяця, що настає за кварталом.

Тобто звітним періодом для плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є квартал.

Доцільність подання розрахунку з плати за землю, фіксованого сільськогосподарського податку, плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, одноразово на початку року і на весь поточний рік грунтується на тому, що перелічені платежі мають стабільний наперед відомий об'єкт оподаткування, який практично ніколи не змінюється протягом року.

У зв'язку з цим Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України прийнято логічно обгрунтоване рішення визначати розмір податкового зобов'язання один раз на поточний рік. Водночас з метою забезпечення рівномірності наповнення бюджетів законодавством встановлена щомісячна і щоквартальна сплата перелічених платежів.

З іншого боку, податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені Законом України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами" або іншими законами України (п. 1.2 Закону).

Тобто визначена платниками річна сума платежу з розбивкою по місяцях у поданій наперед декларації є податковим зобов'язанням, на яку може нараховуватися пеня у разі його несвоєчасного погашення.

Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання (п. 1.4 Закону).

При самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного Законом України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами і державними цільовими фондами" (пп. "а" пп. 16.1.2).

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації (пп. 5.3.1).

Податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 4.1.4).

Таким чином, податковим (звітним) періодом для плати за землю і фіксованого сільськогосподарського податку є місяць, а для плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - квартал.

Закон України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами" встановив граничні терміни подання щомісячних (квартальних) декларацій, а також відповідальність за їх неподання.

Проте щомісячне (щоквартальне) подання декларацій з цих платежів визначається недоцільним як для платників, так і для податкових органів.

У зв'язку з цим слід зазначити, що Закон не забороняє платнику визначати річний розмір податкового зобов'язання і декларувати його наперед на початку року. Такий підхід відповідатиме насамперед інтересам платників і відповідати вимогам інших положень законодавства України.

Таким чином, на думку ДПА України, платник має право самостійно обрати форму звітності перед податковим органом з плати за землю, фіксованого сільськогосподарського податку і плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і подавати декларації:

а) відповідно щомісяця і щороку за минулий період, як вимагає Закон України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами", або

б) щороку наперед, як вимагають інші положення законодавства України, поданням уточненого розрахунку в разі зміни об'єкта оподаткування протягом поточного року.

3. Збір за спеціальне використання природних ресурсів (що включає плату за користування надрами для видобування корисних копалин, збір за спеціальне використання водних ресурсів і водного транспорту, збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду), збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачуються щокварталу переважно до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Розрахунки по перелічених ресурсних платежах подаються щокварталу переважно до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Такі терміни встановлені постановами Кабінету Міністрів України або Iнструкціями, затвердженими спільними наказами зацікавлених міністерств і відомств та зареєстрованими Мін'юстом, про порядки обчислення і справляння перелічених ресурсних платежів.

Таким чином, ДПА України вважає, що базовим податковим (звітним) періодом для зазначених у попередньому абзаці платежів є квартал.

4. Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, сплачується відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" щодекади.

Розрахунки по рентній платі відповідно до Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 лютого 1998 року №39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 1998 року, подаються платниками до податкових органів щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

Таким чином, ДПА України вважає, що базовим податковим (звітним) періодом для рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, є місяць.

5. Відповідно до Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит аміаку через територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року №1742, платники зазначених відрахувань подають розрахунки щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним.

Сплата відрахувань, відповідно до зазначеного Положення і Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", здійснюється щодекади. Тому базовим податковим (звітним) періодом для відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит аміаку через територію України мав би бути місяць.

Проте зазначені відрахування не включено до переліку податків і зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування", і визначаються щороку Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, тому, на перший погляд, немає підстав прирівнювати розрахунки відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит аміаку через територію України до податкових розрахунків, визначення яких дається Законом України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Відповідно немає підстав для застосування штрафних санкцій і нарахування пені за несплату зазначених відрахувань у строки, встановлені як цим Законом, так і іншим законодавством України.

З іншого боку, відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" і постанови №1742, контроль за повнотою обчислення, своєчасністю і повнотою внесення до Державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит аміаку через територію України здійснюють податкові органи на підставі поданих платниками розрахунків.

Враховуючи, що з 1 квітня 2001 року втрачає чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", який забезпечував важелі впливу за невнесення вказаних відрахувань, ДПА України вважає таке.

Закон України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами" поширюється на відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит аміаку через територію України, і базовим податковим (звітним) періодом для них є місяць.

6. Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" і Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати встановлюється сільськими, селищними, міськими радами.

Тому ДПА України вважає, що базовий податковий (звітний) період для місцевих податків і зборів, для яких рішенням органу місцевого самоврядування встановлено терміни подання розрахунку, є той період, за який рішенням зазначеного органу встановлено необхідність сплати.

Наприклад, у разі встановлення певним органом місцевого самоврядування необхідності щомісячної сплати комунального податку, базовим податковим (звітним) періодом для комунального податку на території зазначеного органу є місяць.

Враховуючи, що незабаром настає термін подачі розрахунків і сплати названих платежів, ДПА України дуже просить розглянути, підтвердити правильність або аргументувати хибність обраної нами позиції.

Голова М. АЗАРОВ

Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

** Iнструкцію про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, див. у "ДК" №12/2001. Постанову Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. №1682 "Про плату за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин" див. у "ДК" №48/2000.
Коментар ДК:

З набранням чинності Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" самі податківці не можуть розібратися у строках подання декларацій (розрахунків) та сплати місцевих податків і зборів, ресурсних і рентних платежів

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua